Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

3. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 21. 05. 2013 v sále Lidového domu v Litomyšli

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

Zastupitelstvo města Litomyšl - zápis ze zasedání ze dne 21. 05. 2013 (formát pdf, velikost 276,4 KB)

usnesení č. 37/13

ZaM schválilo program jednání.


usnesení č. 38/13

ZaM schvaluje návrhovou komisi ve složení:
- MUDr. David Večeřa
- Ing. Jaromír Odstrčil
- p. Miroslav Bárta


usnesení č. 39/13

ZaM schvaluje ověřovatele zápisu:
- MUDr. Vít Heblt
- pí Alena Červinková


usnesení č. 40/13
ZaM souhlasí s bezúplatným převodem p.p.č. 2191/68 ostatní plocha o výměře 5 m2 v katastrálním území Litomyšl z vlastnictví Pardubického kraje, IČ 70892822, Komenského náměstí 125, Pardubice do vlastnictví Města Litomyšle. Jedná se o převod pozemku po zaměření skutečného stavu chodníku na Mařákově ulici.


usnesení č. 41/13
ZaM souhlasí s prodejem dílu "a" o výměře 108 m2 z p.p.č. 2361/7 ostatní plocha v katastrálním území Litomyšl odděleného podle geometrického plánu č. 2360-16/2013. Při prodeji bude zřízeno ve prospěch města věcné břemeno na kabelové vedení veřejného osvětlení a přístup a příjezd za účelem jeho oprav v rozsahu dle GP. Kupní cena 120 Kč/m2 plus náklady na vyhotovení GP. Kupující *****.


usnesení č. 42/13

ZaM souhlasí s prodejem spoluvlastnického podílu ve výši id. 9/30 vzhledem k celku na st.p.č. 607 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m2, na p.p.č. 1585/4 trvalý travní porost o výměře 415 m2 a na p.p.č. 1585/5 trvalý travní porost o výměře 144 m2 oddělených podle geometrického plánu č. 531-16/2013 v katastrálním území Osík. Kupní cena 80 Kč/m2. Kupující firma Drůbežárny Osík, a.s., IČ 47452731, Mařákova č. p. 931, 569 67 Osík u Litomyšle.


usnesení č. 43/13
ZaM revokuje usnesení ZaM č. 136/12 ze dne 11.12.2012: ZaM souhlasí s umístěním areálu firmy PHATEC s.r.o., IČ 28772041, Dolní Újezd 634, 569 61 Dolní Újezd do průmyslové zóny Benátská - na část p.p.č. 1272/1 orná půda a část p.p.č. 1275/6 zahrada o výměře cca 4800 m2 v katastrálním území Litomyšl. Firma žádá o pozemek za účelem výstavby v první etapě administrativní budovy, v dalších etapách výrobně-montážní haly a skladu. Předpokládaný počet zaměstnanců v roce 2015 - 18 (dnes 6). Zájemce vypracuje projekt pro územní řízení a poté bude prodej znovu předložen ke schválení s konkrétním projektem. Rezervace pozemku dle tohoto usnesení do 31.12.2013.


usnesení č. 44/13
ZaM souhlasí s odkoupením dílu "a" o výměře 19 m2 odděleného z p.p.č. 181/3 zahrada podle geometrického plánu č. 805-28/2013 v katastrálním území Záhraď od *****. Kupní cena 70 Kč/m2. Jedná se o pozemek pod komunikací v ulici Portmanka.


usnesení č. 45/13

ZaM souhlasí s odkoupením spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/72 vzhledem k celku na p.p.č. 1340 orná půda o výměře 11954 m2 v katastrálním území Litomyšl od ***** za kupní cenu 350 Kč/m2, tj. celkem 58.110 Kč. Jedná se o poslední neodkoupený podíl na pozemku v lokalitě u nemocnice.


usnesení č. 46/13

ZaM souhlasí s bezúplatným přijetím kanalizačních stok, vodovodního řadu, veřejného osvětlení a komunikace, které budou vybudovány dle projektové dokumentace "Zainvestování území pro 2 RD Litomyšl-Zaháj" zpracované společností KIP Litomyšl s.r.o. v roce 2012 pod číslem zakázky 2636-64 na p.p.č. 2031 ostatní plocha a na p.p.č. 2030/17 ovocný sad v katastrálním území Litomyšl od*****. Inženýrské sítě a komunikace budou bezúplatně převedeny do vlastnictví města po jejich výstavbě a kolaudaci. ZaM dále souhlasí s poskytnutím investiční dotace ve výši 239.851 Kč na pokrytí části nákladů spojených s výstavbou kanalizačních stok, vodovodního řadu, veřejného osvětlení a komunikace, které budou vybudovány dle projektové dokumentace "Zainvestování území pro 2 RD Litomyšl-Zaháj" zpracované společností KIP Litomyšl s.r.o. v roce 2012 pod číslem zakázky 2636-64 na p.p.č. 2031 ostatní plocha a na p.p.č. 2030/17 ovocný sad v katastrálním území Litomyšl ***** po jejich bezúplatném převodu do vlastnictví města. Výstavba by měla být provedena v roce 2013.


usnesení č. 47/13
ZaM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucích smluv ze dne 10.04.2013 se společností H.R.G. spol. s r.o., Svitavská 1003, Litomyšl, kterým se navýší budoucí dotace na pokrytí části nákladů spojených s výstavbou zpevněných ploch ve výši 1.566.000 Kč o 200.000 Kč z důvodu zvýšení únosnosti a odolnosti zpevněných ploch.


usnesení č. 48/13

ZaM revokuje usnesení ZaM č. 87/10 ze dne 24.6.2010: ZaM souhlasí s umístěním areálu firmy KOVO Litomyšl s.r.o., IČ 27511952, se sídlem Smetanovo náměstí 103, Litomyšl do průmyslové zóny Benátská - na p.p.č. 1266/12 v katastrálním území Litomyšl oddělenou podle geometrického plánu č. 2016-3/2008. Firma žádá o pozemek za účelem výstavby výrobní haly na zpracování železa, kovoobráběčství, výrobu ocelových konstrukcí a zámečnictví. Počet zaměstnanců v roce 2013 - 17, po výstavbě rozšíření firmy. Zájemce vypracuje projekt pro územní řízení a poté bude prodej znovu předložen ke schválení s konkrétním projektem. Rezervace pozemku dle tohoto usnesení do 31.12.2013.


usnesení č. 49/13
ZaM souhlasí s bezúplatným převodem p.p.č. 873/8 trvalý travní porost o výměře 216 m2 v katastrálním území Budislav u Litomyšle oddělené podle geometrického plánu č. 642-50/2012 z vlastnictví Města Litomyšle do vlastnictví Obce Budislav, Budislav 64, 569 65 Budislav. Na pozemku bylo obcí vybudováno veřejné osvětlení a po výstavbě byl zaměřen.


usnesení č. 50/13

ZaM souhlasí se směnou dílu "b" o výměře 133 m2 odděleného z p.p.č. 130/6 trvalý travní porost podle geometrického plánu č. 810-36/2013 v katastrálním území Záhraď, která je ve vlastnictví *****, za účelem budoucího rozšíření komunikace za p.p.č. 466/8 ostatní plocha o výměře 128 m2 oddělenou podle geometrického plánu č. 810-36/2013 v katastrálním území Záhraď, která je ve vlastnictví města. Na směňovaném pozemku města p.p.č. 466/8 bude zřízeno věcné břemeno na umístění vodovodního řadu a přístupu a příjezdu po pozemku za účelem jeho oprav.


usnesení č. 51/13

ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 211/1 zahrada o výměře 175 m2 oddělené podle geometrického plánu č. 2361-15/2013 v katastrálním území Litomyšl ***** za účelem rozšíření zahrady. Kupní cena 120 Kč/m2 plus třetina nákladů na vyhotovení GP.


usnesení č. 52/13

ZaM souhlasí s prodejem dílu "i" o výměře 550 m2 z p.p.č. 211/1 zahrada a dílu "g" o výměře 33 m2 z p.p.č. 210/1 zahrada oddělených podle geometrického plánu č. 2361-15/2013 v katastrálním území Litomyšl ***** za účelem rozšíření zahrady. Kupní cena 120 Kč/m2 plus třetina nákladů na vyhotovení GP.


usnesení č. 53/13

ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 211/5 zahrada o výměře 245 m2 oddělené podle geometrického plánu č. 2361-15/2013 v katastrálním území Litomyšl ***** za účelem rozšíření zahrady. Kupní cena 120 Kč/m2 plus třetina nákladů na vyhotovení GP.


usnesení č. 54/13
ZaM souhlasí s prodejem st.p.č. 254/8 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 47 m2 a p.p.č. 472/4 zahrada o výměře 5 m2 oddělených podle geometrického plánu č. 2380-44/2013 v katastrálním území Litomyšl za účelem přístavby ateliéru FR UP. Kupní cena 147.231 Kč. Kupující Univerzita Pardubice, IČ 00216275, se sídlem Studentská 95, 532 10 Pardubice.


usnesení č. 55/13

ZaM bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru č. 2/2013 ze dne 08.04.2013 (příloha 01/FV/03/2013).


usnesení č. 56/13
ZaM schvaluje v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, Závěrečný účet města Litomyšl za rok 2012 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Litomyšl za rok 2012 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením města, a to bez výhrad. (příloha č. 01/FIN/03/2013 Závěrečný účet města Litomyšl za rok 2012)


usnesení č. 57/13

ZaM schvaluje ve vazbě na zákon číslo 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 84 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku města sestavenou k rozvahovému dni, tedy k 31.12.2012. Rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu jsou přílohou číslo 02a,b,c,d,e/FIN/03/2013. Přehled hlavních ukazatelů účetní závěrky města za rok 2012 je přílohou číslo 03/FIN/03/2013.


usnesení č. 58/13

ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2013 (příloha 04a,b,c/FIN/03/2013) a stanovuje tyto závazné ukazatele:
- zapojení zdrojů z roku 2012                                                      12.704,50 tis. Kč
- zůstatek rozpočtových prostředků a účelových fondů k 31.12.2013   6.896,30 tis. Kč
- objem výdajů na jednotlivých kapitolách po provedených změnách 


usnesení č. 59/13

ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 102/2013 (příloha 05a,b,c/FIN/03/2013).
Výnosy podnikatelské činnosti                             77.816 tis. Kč
Náklady podnikatelské činnosti                             55.082 tis. Kč
Hospodářský výsledek                                        22.734 tis. Kč
Závazné ukazatele - hospodářský výsledek kapitol
Pořízení investic a jiného majetku v hospodářské činnosti roku 2013.


usnesení č. 60/13

ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2013 - transformace kapitoly 07 (příloha 06a,b,c,d/FIN/03/2013) a stanovuje tyto závazné ukazatele:
- zapojení zdrojů z roku 2012                                                      12.704,50 tis. Kč
- zůstatek rozpočtových prostředků a účelových fondů k 31.12.2013   6.896,30 tis. Kč
- objem výdajů na jednotlivých kapitolách po provedených změnách 


usnesení č. 61/13

ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2013 (příloha 07a,b,c/FIN/03/2013) a stanovuje tyto závazné ukazatele:
- zapojení zdrojů z roku 2012                                                        12.708,00 tis. Kč
- zůstatek rozpočtových prostředků a účelových fondů k 31.12.2013     6.892,80 tis. Kč
- objem výdajů na jednotlivých kapitolách po provedených změnách


usnesení č. 62/13
ZaM schvaluje převedení nedočerpané části dotace na krytí ztráty provozu  sportovišť (plovárna, letní stadion, zimní stadion) v roce 2012 na základě smlouvy č. 21/2012/02 ve výši 58 tis Kč na pokrytí přesahující ztráty provozu krytého bazénu v roce 2012 na základě smlouvy č. 20/2012/02 ve výši 334 tis Kč.


usnesení č. 63/13
ZaM souhlasí s odstoupením Města Litomyšl od Rozhodnutí o poskytnutí dotace v Operačním programu Životní prostředí, akce "Rekonstrukce ČOV a odkanalizování místních částí města Litomyšl - Nedošín, Lány", akceptační číslo 10050721, číslo EDS/SMVS 115D112000349.


usnesení č. 64/13
ZaM schvaluje poskytnutí dotací dle přílohy č. 02/KCR/03/2013.


usnesení č. 65/13

ZaM vzalo na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO za rok 2012 (příloha 04/KCR/03/2013 a 05/KCR/03/2013).


usnesení č. 66/13

ZaM vzalo na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Česká inspirace za rok 2012 (příloha 06/KCR/03/2013 a 07/KCR/03/2013).


usnesení č. 67/13

ZaM vzalo na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Českomoravské pomezí za rok 2012 (příloha 08/KCR/03/2013 a 09/KCR/03/2013).


usnesení č. 68/13
ZaM souhlasí s podáním přihlášky do výběrového řízení na spolupořadatelství akce Národní zahájení Dnů evropského dědictví, které se bude konat v sobotu 6. září 2014. Uzávěrka přijímání přihlášek je 20. června 2013. Hlavním pořadatelem je Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Město z vlastních zdrojů poskytne max. 250 tis. Kč.    


usnesení č. 69/13
ZaM souhlasí s novým zněním stanov dobrovolného svazku obcí Kraj Smetany a Martinů dle přílohy č. 01/KCR/03/2013.


usnesení č. 70/13
ZaM souhlasí s novým zněním stanov dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO dle přílohy č. 03/KCR/03/2013.


usnesení č. 71/13
ZaM souhlasí s novým zněním stanov dobrovolného svazku obcí Česká inspirace dle přílohy č. 10/KCR/03/2013.


usnesení č. 72/13
ZaM souhlasí s novým zněním stanov dobrovolného svazku obcí Českomoravské pomezí dle přílohy č. 11/KCR/03/2013.


usnesení č. 73/13
ZaM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 30.000 Kč organizaci Junák – svaz skautů a skautek ČR, Středisko Liliový kruh Litomyšl, Strakovská 1027, Litomyšl, IČ 62033166 na činnost. Hrazeno z kap. 08, org. 0357.


usnesení č. 74/13
ZaM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 30.000 Kč organizaci Pionýrská skupina M. Sedláčkové, T. G. Masaryka 1145, Litomyšl, IČ 69171408 na činnost. Hrazeno z kap. 08, org. 0357.


usnesení č. 75/13
ZaM souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 3.000 Kč pro Volejbalový klub, Trstěnická 932. Litomyšl, IČO  49325272 na podporu dopravy na Finále Českého poháru starších žáků ve volejbale 2012/2013 v Hradci Králové. Hrazeno z rozpočtové kapitoly 08, organizace 2263, rezerva RaM. Žádost příloha č. 2/SSK/3/2013.


usnesení č. 76/13
ZaM souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 10.000 Kč pro TJ Sokol Litomyšl, Moravská 628, IČ: 60125781 na "Úpravu prostor v hlavní budově sokolovny pro důstojné umístění pamětní desky". Hrazeno z rozpočtové kapitoly rozpočtové rezervy kap. 05. Příloha č. 3/SSK/3/2013.


usnesení č. 77/13

ZaM souhlasí s poskytnutím dotací na podporu sportovní reprezentace města dle přílohy č. 4/SSK/3/2013. Poskytnuto z kapitoly 08, organizace 2263, položka 5901.


usnesení č. 78/13
ZaM schvaluje stanovisko odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu Litomyšl jako příslušného úřadu územního plánování k podaným návrhům č. Z2-2 až Z2-6 na změnu územního plánu Litomyšl dle přílohy tohoto usnesení č. 1/VUP/3/2013.


usnesení č. 79/13

ZaM schvaluje převzetí likvidačního zůstatku od společnosti VLASTIMIL - smíšený pěvecký sbor, o.p.s. v likvidaci, se sídlem Rektora Stříteského 2, Litomyšl, IČ 25940163 ve výši 37.674 Kč v souladu s ust. § 9 odst. 6) zákona č. 247/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech.


usnesení č. 80/13
ZaM bere na vědomí zápisy z jednání kontrolního výboru dne 18.03.2013 a 22.04.2013 a dále zápis z provedené kontroly č. 02/12. 


usnesení č. 81/13

ZaM bere na vědomí rezignaci Ing. Pavla Kopeckého na členství ve finančním výboru. ZaM zvolilo v souladu s ustanovením § 84 odst. (2) písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů novým členem finančního výboru paní Ing. Zdeňku Poulovou.


Michal Kortyš
starosta
Radomil Kašpar
1. místostarosta

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl