Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

3. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 19. 06. 2012 v malém sále Smetanova domu v Litomyšli

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

Zastupitelstvo města Litomyšl - zápis ze zasedání ze dne 19. 06. 2012 (formát pdf, velikost 278,64 KB)

usnesení č. 57/12
ZaM schválilo program jednání.


usnesení č. 58/12

ZaM schvaluje návrhovou komisi ve složení:
- p. Radomil Kašpar
- MUDr. Libor Vylíčil
- pí Dana Kmošková


usnesení č. 59/12

ZaM schvaluje ověřovatele zápisu:
- p. Lubomír Sršeň
- Mgr. Josef Štefl


usnesení č. 60/12

ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 64/3 zahrada o výměře 510 m2 v katastrálním území Pazucha oddělené podle geometrického plánu č. 126-92/2012 za účelem ucelení pozemků a úpravy příjezdové komunikace k RD. Kupující *****. Kupní cena 80 Kč/m2 plus polovina nákladů na vyhotovení GP.


usnesení č. 61/12
ZaM souhlasí s bezúplatným převodem p.p.č. 2172/13 ostatní plocha o výměře 13 m2 a p.p.č. 2172/14 ostatní plocha o výměře 143 m2 v katastrálním území Litomyšl z vlastnictví Pardubického kraje, IČ 70892822, Komenského náměstí 125, Pardubice do vlastnictví Města Litomyšle. Jedná se o převod pozemků pod chodníkem na Zahájské ulici.


usnesení č. 62/12
ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 919/4 orná půda o výměře 1724 m2 a p.p.č. 919/5 trvalý travní porost o výměře 322 m2 v katastrálním území Budislav u Litomyšle. Kupující *****. Kupní cena 250.000 Kč.


usnesení č. 63/12
ZaM souhlasí s prodejem bytové jednotky číslo 1050/14 (1+1) na Komenského náměstí o podlahové ploše 35,48 m2 vymezené v prohlášení vlastníka ze dne 8.12.2008 v budově č.p. 1050 na st.p.č. 2139 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 233 m2 v katastrálním území a obci Litomyšl, části obce Litomyšl - Město spolu s příslušným podílem 25/1000 na společných částech domu č.p. 1050 na st.p.č. 2139 a podílem 25/1000 vzhledem k celku st.p.č. 2139 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 233 m2 v katastrálním území a obci Litomyšl. Kupující *****. Kupní cena 550.000 Kč.


usnesení č. 64/12
ZaM revokuje usnesení ZaM č. 171/11 ze dne 13.12.2011: ZaM souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí směnné smlouvě s ***** na směnu části p.p.č. 221/16 orná půda o výměře cca 22 m2 v katastrálním území Nedošín ve vlastnictví paní Chrobokové, potřebné k vybudování části stavby Cyklostezka Litomyšl - Vysoké Mýto, úsek Litomyšl - Cerekvice, SO 101 Cyklostezka Nedošín - Tržek za část p.p.č. 226 trvalý travní porost o stejné výměře v katastrálním území Nedošín ve vlastnictví města, vlastní směnná smlouva bude uzavřena až po vybudování a zaměření stavby.


usnesení č. 65/12
ZaM souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě s ***** na odkoupení části p.p.č. 99/4 ostatní plocha o výměře cca 156 m2, části p.p.č. 22/52 orná půda o výměře cca 6 m2 a části p.p.č. 111/1 orná půda o výměře cca 4 m2 v katastrálním území Nová Sídla potřebných k vybudování části stavby Cyklostezka Litomyšl - Vysoké Mýto, úsek Litomyšl - Cerekvice, SO 102 Cyklostezka Tržek - osada V Lukách. Kupní cena 35 Kč/m2, vlastní kupní smlouva bude uzavřena až po vybudování a zaměření stavby.


usnesení č. 66/12
ZaM souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě s ***** na odkoupení části p.p.č. 99/3 ostatní plocha o výměře cca 113 m2 a části p.p.č. 22/51 orná půda o výměře cca 15 m2 v katastrálním území Nová Sídla potřebných k vybudování části stavby Cyklostezka Litomyšl - Vysoké Mýto, úsek Litomyšl - Cerekvice, SO 102 Cyklostezka Tržek - osada V Lukách. Kupní cena 35 Kč/m2, vlastní kupní smlouva bude uzavřena až po vybudování a zaměření stavby.


usnesení č. 67/12
ZaM bere na vědomí zápis z finančního výboru č. 4/12 ze dne 11.6.2012. 
(příloha 1/FV/03/12)


usnesení č. 68/12
ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2012 (příloha 01/FIN/03/12) a stanovuje tyto závazné ukazatele:
- zapojení zdrojů z roku 2011                                                      8.423,98 tis. Kč
- zůstatek účelových fondů a FRR k 31.12.2012                              5.165,72 tis. Kč
- objem výdajů na jednotlivých kapitolách po provedených změnách 


usnesení č. 69/12

ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 103/2012 (příloha 2/FIN/03/2012).
Výnosy podnikatelské činnosti                                    70.406,30 tis. Kč
Náklady podnikatelské činnosti                                   49.076,00 tis. Kč
Hospodářský výsledek                                               21.330,30 tis. Kč
Závazné ukazatele - hospodářský výsledek kapitol


usnesení č. 70/12

ZaM ukládá RaM předložit na prosincovém zasedání ZaM návrh na zajištění výstavby holobytů v Litomyšli.


usnesení č. 71/12
ZaM schvaluje záměr zřídit novou příspěvkovou organizaci města Zámecké návrší p.o.


usnesení č. 72/12
ZaM schvaluje v návaznosti na usnesení č. 26/2012 finanční podíl Města na obnově střechy kostela Rozeslání sv. Apoštolů, a to ve výši 123 tis. Kč (částka je vč. DPH). Příjemcem je Římskokatolická farnost - proboštství Litomyšl, IČ: 47489014.


usnesení č. 73/12

ZaM souhlasí s uzavřením Rámcové smlouvy o nadační podpoře na grantový projekt "Nábřeží řeky Loučné" mezi Městem Litomyšl a Nadací Proměny. Toto usnesení navazuje na usnesení ZaM č. 199/11 ze dne 13.12.2011 - souhlas se základními podmínkami pro přidělení dotace.


usnesení č. 74/12

ZaM schvaluje Smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku na úvodní zapojení veřejnosti do projektu a o zajištění úvodního zapojení veřejnosti do projektu "Nábřeží řeky Loučné". Příspěvek ve výši 92.100 Kč vč. DPH je určen na úhradu výše citovaných činností zajišťovaných společností Agora CE o.p.s. (IČ: 27885348).


usnesení č. 75/12

ZaM schvaluje smlouvu o zajištění provozu hudebního klubu s občanským sdružením ROCK CLUB KOTELNA o.s., IČ 72558598, se sídlem Kpt. Jaroše 1129, Litomyšl, účinnou od 1. 7. 2012, viz. příloha č. 01/KCR/03/2012.


usnesení č. 76/12

ZaM bere na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Českomoravské pomezí za rok 2011 (příloha 02/KCR/03/2012).


usnesení č. 77/12

ZaM bere na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Česká inspirace za rok 2011 (příloha 03/KCR/03/2012).


usnesení č. 78/12

ZaM vzalo na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO za rok 2011 (příloha 04/KCR/03/2012).


usnesení č. 79/12
ZaM bere na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Kraj Smetany a Martinů za rok 2011 (příloha 05/KCR/03/2012).


usnesení č. 80/12
ZaM bere na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Litomyšlsko za rok 2011 (příloha 06/KCR/03/2012).


usnesení č. 81/12
ZaM schvaluje poskytnutí dotací dle přílohy č. 07/KCR/03/2012. 


usnesení č. 82/12
ZaM schvaluje mimořádný členský příspěvek svazku obcí Českomoravské pomezí (IČ: 751 15 662) ve výši 44.000 Kč, který bude použit na financování projektu "Cyklobusem Českomoravským pomezím 2012". Hrazeno z kap. 06, org. 409. 


usnesení č. 83/12
ZaM souhlasí s poskytnutím dotací na podporu sportu. Hrazeno z rozpočtové kapitoly 08. Příloha č. 1/SK/4/2012.


usnesení č. 84/12
ZaM souhlasí s poskytnutím dotace pro Farní Charitu Litomyšl, Bělidla 392, 570 01  Litomyšl,  IČO 47489839 na podporu respitní péče. Částka 60 tis. bude poskytnuta z kap. 08, org. 0239.


usnesení č. 85/12
ZaM souhlasí s poskytnutím dotací na podporu sportujících dětí a mládeže dle přílohy č. 2/SK/3/2012.


usnesení č. 86/12
ZaM souhlasí se snížením příspěvku Základní škole Litomyšl, T. G. Masaryka 1145, okres Svitavy  o částku 90 tis. Kč. Tato změna bude promítnuta v následujícím rozpočtovém opatření zastupitelstva města.    


usnesení č. 87/12
ZaM souhlasí se snížením příspěvku Základní škole Litomyšl, Zámecká 496, okres Svitavy o  100 tis. Kč a povýšení investice na nákup dovybavení zahrady školy o 100 tis. Kč - kap. 08, org. 0311, pol. 6122. Tato změna bude promítnuta v následujícím rozpočtovém opatření zastupitelstva města.    


usnesení č. 88/12
ZaM rozhodlo o návrhu č. Z1-4 na změnu územního plánu Litomyšl dle přílohy tohoto usnesení č. 1/VUP/3/2012 tak, že schválilo stanovisko odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu Litomyšl jako příslušného úřadu územního plánování.


usnesení č. 89/12

ZaM schvaluje jmenování pana Radomila Kašpara, *****, pana Ing. Jana Janečka, *****, pana Jana Pikny, ***** a pana Petra Maloty, ***** do funkce člena správní rady obecně prospěšné společnosti Evropské školicí centrum o. p. s. za Město Litomyšl na další volební období od 26. 9. 2012 do 25. 9. 2015.


usnesení č. 90/12

ZaM schvaluje jmenování pana Ing. Pavla Kusého, ***** a paní Aleny Červinkové, ***** do funkce člena dozorčí rady obecně prospěšné společnosti Evropské školicí centrum o. p. s. za Město Litomyšl na další volební období od 26. 9. 2012 do 25. 9. 2015. 


usnesení č. 91/12
ZaM bere na vědomí zápisy z jednání kontrolního výboru dne 30.04.2012 a 04.06.2012.


Michal Kortyš
starosta
Radomil Kašpar
1. místostarosta

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl