Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

3. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 12. 05. 2011 sále Lidového domu v Litomyšli

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

Zastupitelstvo města Litomyšl - zápis ze zasedání ze dne 12. 05. 2011 (formát pdf, velikost 324,86 KB)

usnesení č. 42/11

ZaM schválilo program jednání.


usnesení č. 43/11

ZaM schvaluje návrhovou komisi ve složení:
- Mgr. Miroslav Hájek
- Ing. Terezie Šmolíková
- Radek Pulkrábek


usnesení č. 44/11

ZaM schvaluje ověřovatele zápisu:
- Lubomír Sršeň
- Alena Červinková


usnesení č. 45/11
ZaM ruší usnesení ZaM č. 89/10 ze dne 24.6.2010 z důvodu neuzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní budoucím kupujícím. Po zrušení usnesení bude provedeno nové zveřejnění záměru prodeje pozemků pro výstavbu bytových domů.


usnesení č. 46/11

ZaM souhlasí se směnou dílu "h" o výměře 48 m2 z p.p.č. 2620 ostatní plocha, dílu "g" o výměře 35 m2 z p.p.č. 2619 ostatní plocha a dílu "i" o výměře 40 m2 z p.p.č. 2645 ostatní plocha v katastrálním území Litomyšl, oddělených podle geometrického plánu č. 2143-21/2010, které jsou ve vlastnictví města, za díl "f" o výměře 26 m2 z p.p.č. 1577/6 zahrada oddělený podle stejného geometrického plánu a st.p.č. 3152 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 4 m2 v katastrálním území Litomyšl, které jsou ve spoluvlastnictví*****. Rozdíl v ceně směňovaných pozemků bude městu doplacen v částce 120 Kč/m2 rozdílu ve výměrách směňovaných pozemků. Jedná se o směnu zaplocených pozemků města a pozemků spoluvlastníků pod trafostanicí a v jejím okolí.


usnesení č. 47/11
ZaM souhlasí se zrušením předkupního práva podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb. na p.p.č. 217/41 a 217/43 v katastrálním území Lány u Litomyšle oddělených geometrickým plánem č. 481-8/2011. Jedná se o pozemky, které byly odděleny z původního pozemku, na který bylo zřízené předkupní právo pro Město Litomyšl z důvodu schválené veřejně prospěšné komunikace. Předkupní právo na veřejně prospěšnou stavbu komunikace se oddělovaných částí netýká.


usnesení č. 48/11

ZaM souhlasí s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. 12/11/HSYM-BP do vlastnictví Města Litomyšl s ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město na převod p.p.č. 2140/16 ostatní plocha o výměře 44 m2, p.p.č. 2140/21 ostatní plocha o výměře 225 m2 a p.p.č. 2140/22 ostatní plocha o výměře 176 m2 v katastrálním území Litomyšl. Jedná se o pozemky veřejné zeleně na Moravské ulici. Ve smlouvě je zakotvena povinnost po dobu 5 let pozemky ponechat ve vlastnictví města a nevyužívat je po tuto dobu ke komerčním účelům.


usnesení č. 49/11

ZaM souhlasí s prodejem st.p.č. 3507/2 zastavěná plocha o výměře 12 m2 a st.p.č. 3507/3 zastavěná plocha o výměře 3 m2 v katastrálním území Litomyšl oddělených podle geometrického plánu č. 2193-798/2010. Kupní cena 300 Kč/m2. Kupující *****. Jedná se o pozemky pod garáží ve vlastnictví kupujících.


usnesení č. 50/11

ZaM souhlasí s prodejem st.p.č. 317/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m2 v katastrálním území a obci Litomyšl. Kupní cena 300 Kč/m2. Kupující *****. Jedná se o pozemek pod budovou ve vlastnictví kupujícího.


usnesení č. 51/11
ZaM souhlasí s prodejem bytových jednotek, uvedených v příloze č. 1/MJ/3/11 tohoto usnesení do vlastnictví nájemců těchto bytových jednotek, uvedených v příloze, a to za kupní cenu, uvedenou u jednotlivých bytů v příloze. Kupní smlouva bude uzavřena po úhradě celé kupní ceny na bankovní účet města. V nabídce adresované nájemcům ve smyslu ust. § 22, odst. 1 zákona č. 72/1994 Sb. bude uvedeno, že v případě, že nájemci nepřijmou nabídku, bude bytová jednotka zatížená právem nájmu nabízena k prodeji třetím osobám. Pokud nájemce bytu sdělí, že nemá zájem o odkoupení bytové jednotky, přičemž za stanovených podmínek má zájem o odkoupení bytové jednotky jeho příbuzný v řadě přímé, bude záměr prodat bytovou jednotku příbuznému v řadě přímé podléhat předchozímu souhlasu ZaM. Pokud nájemce bytu nabídku nepřijme, další postup při nabízení bytové jednotky zatížené právem nájmu k prodeji třetím osobám bude podléhat předchozímu souhlasu ZaM.


usnesení č. 52/11
ZaM nesouhlasí s odkoupením pozemků - p.p.č. 393/1 trvalý travní porost o výměře 466 m2, p.p.č. 394 ostatní plocha o výměře 1563 m2, p.p.č. 395/2 zahrada o výměře 2880 m2, p.p.č. 395/10 zahrada o výměře 12 m2 a p.p.č. 395/16 ostatní plocha o výměře 664 m2 v katastrálním území Nedošín od *****. Kupní cena 200 Kč/m2, tj. celkem 1.117.000 Kč.


usnesení č. 53/11
ZaM souhlasí s prodejem bytové jednotky číslo 1049/23 (1+1) vymezené ve změně prohlášení vlastníka ze dne 28.11.2008 v budově č.p. 1049 na Komenského náměstí spolu s příslušným podílem id. 356/13952 vzhledem k celku na společných částech domu č.p. 1049 na st.p.č. 2140 a podílem id. 356/13952 vzhledem k celku na st.p.č. 2140 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 230 m2 v katastrálním území a obci Litomyšl, části obce Litomyšl-Město *****. Nájem byl ukončen k datu 30.4.2011. Kupní cena 550.000 Kč.


usnesení č. 54/11
ZaM souhlasí s bezúplatným převodem p.p.č. 1272/35 ostatní plocha o výměře 1 m2 v katastrálním území a obci Litomyšl z vlastnictví města do vlastnictví Pardubického kraje, IČ 70892822, Komenského náměstí 125, Pardubice. Jedná se o převod pozemku pod silnicí III. třídy v průmyslové zóně.


usnesení č. 55/11
ZaM souhlasí s bezúplatným převodem p.p.č. 4526/17 ostatní plocha o výměře 38 m2 a p.p.č. 4526/18 ostatní plocha o výměře 80 m2 v katastrálním území Pohodlí a obci Litomyšl oddělených podle geometrického plánu č. 152-43/2010 a p.p.č. 2303/9 ostatní plocha o výměře 1 m2 v katastrálním území Litomyšl oddělené podle geometrického plánu č. 2187-43/2010 z vlastnictví města do vlastnictví Pardubického kraje, IČ 70892822, Komenského náměstí 125, Pardubice. Jedná se o převod pozemků pod silnicí II. třídy č. 360 po zaměření po provedení její rekonstrukce.


usnesení č. 56/11

ZaM souhlasí s bezúplatným převodem p.p.č. 2303/8 ostatní plocha o výměře 87 m2, p.p.č. 2303/10 ostatní plocha o výměře 102 m2, p.p.č. 2303/11 ostatní plocha o výměře 34 m2, p.p.č. 2303/12 ostatní plocha o výměře 36 m2, p.p.č. 2303/13 ostatní plocha o výměře 60 m2, p.p.č. 2303/14 ostatní plocha o výměře 89 m2, p.p.č. 2303/15 ostatní plocha o výměře 12 m2, p.p.č. 2303/16 ostatní plocha o výměře 185 m2, p.p.č. 2303/17 ostatní plocha o výměře 67 m2, p.p.č. 2303/18 ostatní plocha o výměře 14 m2, p.p.č. 2303/19 ostatní plocha o výměře 504 m2, 2303/20 ostatní plocha o výměře 74 m2, p.p.č. 2303/21 ostatní plocha o výměře 7 m2, p.p.č. 2303/22 ostatní plocha o výměře 6 m2, p.p.č. 2303/23 ostatní plocha o výměře 43 m2, p.p.č. 2303/24 ostatní plocha o výměře 1063 m2, p.p.č. 2303/25 ostatní plocha o výměře 179 m2 a p.p.č. 2303/26 ostatní plocha o výměře 55 m2 oddělených podle geometrického plánu č. 2187-43/2010 v katastrálním území Litomyšl, p.p.č. 4526/5 ostatní plocha o výměře 49 m2, p.p.č. 4526/6 ostatní plocha o výměře 1034 m2, p.p.č. 4526/7 ostatní plocha o výměře 10 m2, p.p.č. 4526/8 ostatní plocha o výměře 12 m2, p.p.č. 4526/9 ostatní plocha o výměře 14 m2, p.p.č. 4526/19 ostatní plocha o výměře 54 m2, p.p.č. 4526/20 ostatní plocha o výměře 518 m2, p.p.č. 4526/24 ostatní plocha o výměře 512 m2 a p.p.č. 4526/28 ostatní plocha o výměře 713 m2 v katastrálním území Pohodlí a obci Litomyšl oddělených podle geometrického plánu č. 152-43/2010 a p.p.č. 4150/4 ostatní plocha o výměře 1105 m2, p.p.č. 4150/5 ostatní plocha o výměře 214 m2, p.p.č. 4150/6 ostatní plocha o výměře 18 m2 a p.p.č. 4150/7 ostatní plocha o výměře 14 m2 oddělené podle geometrického plánu č. 91-43/2010 v katastrálním území Nová Ves u Litomyšle z vlastnictví Pardubického kraje, IČ 70892822, Komenského náměstí 125, Pardubice do vlastnictví města. Jedná se o převod pozemků pod silnicí II. třídy č. 360 po zaměření po provedení její rekonstrukce. Pozemky budou převedeny po skončení období blokace pozemků z důvodu poskytnuté dotace na rekonstrukci z evropských fondů, tj. nejdříve v prosinci 2015.


usnesení č. 57/11
ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 1259/1 orná půda o výměře 16.317 m2 oddělené podle geometrického plánu č. 2212-27/2011 v katastrálním území Litomyšl za účelem výstavby "Výrobního areálu CIMBRIA HMD" dle projektu zpracovaného společností K I P spol. s r.o. v únoru 2011 pod č. zak. 2540-62. Kupující CIMBRIA HMD, s.r.o., IČ 15036723, Mařákova 1088, Litomyšl. Kupní cena 400 Kč/m2 v pásu 1/2 zastavění kolem silnice I/35 a 250 Kč/m2 v části druhé 1/2 zastavění, tj. celkem  5,303.100 Kč (8.159 m2 x 400 Kč/m2 = 3,263.600 Kč) + (8.158 m2 x 250 Kč/m2= 2,039.500 Kč). Bude sepsána smlouva o budoucí kupní smlouvě a prodej pozemku se uskuteční až po výstavbě a vydání kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí o předčasném užívání stavby nebo zkušebním provozu.


usnesení č. 58/11
ZaM souhlasí se zajištěním úvěru ze Státního fondu životního prostředí na stavbu "Rekonstrukce ČOV a odkanalizování místních částí města Litomyšl - Nedošín, Lány" ve výši 11 mil. Kč. zřízením zástavního práva k nemovitostem - objektu občanské vybavenosti č.p. 918 na st.p.č. 1363 zastavěná plocha a nádvoří a st.p.č. 1363 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 584 m2 v katastrálním území a obci Litomyšl, části obce Litomyšl - Město. Bude podána žádost o úvěr zajištěný zástavou nemovitostí a po schválení SFŽP a obdržení návrhů smluv budou smlouvy o poskytnutí úvěru a zřízení zástavního práva předloženy ke schválení ZaM.


usnesení č. 59/11

ZaM souhlasí s pokračováním přípravy projektu Zainvestování zóny Na Prokopu - Lidická dle postupu a podmínek dle přílohy č. 2/MJ/3/11 - Podmínky zainvestování sítí v zóně Na Prokopu - Lidická.


usnesení č. 60/11

ZaM souhlasí s odkoupením komunikace o celkové délce 213 m2 a související dešťové kanalizace (kanalizační stoka D1b - PP UR2 SN10 DN 250 o celkové délce 86 m a 6 ks přípojek dešťových vpustí PP UR2 SN10 DN 200 o celkové délce 60,5 m), které budou vybudovány dle projektové dokumentace "Komunikace Zelená alej" zpracované firmou KIP spol. s r.o. Litomyšl, Toulovcovo náměstí 156, Litomyšl pod č. zak. 2537-63 na p.p.č. 1599/13 ostatní plocha, p.p.č. 1599/21 ostatní plocha, p.p.č. 1604/5 orná půda a p.p.č. 1614/28 ostatní plocha v katastrálním území Litomyšl od společnosti Zelená alej s.r.o., IČ 29055164, Rejskova 1007/7, Praha 2. Bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě a inženýrské sítě a komunikace budou úplatně převedeny do vlastnictví města po jejich výstavbě a kolaudaci za kupní cenu ve výši 1,362.934 Kč bez DPH. Výstavba by měla být provedena v letech 2011 a 2012.


usnesení č. 61/11
ZaM bere na vědomí zápis z finančního výboru ze dne 18.4.2011 (příloha 01/FIN/03/11)


usnesení č. 62/11

ZaM projednalo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů Závěrečný účet města za rok 2010 společně se Zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření roku 2010 a nápravných opatření. 
ZaM vyjadřuje souhlas s celoročním  hospodařením města, a to bez výhrad. (viz příloha č. 02/FIN/3/11 -  Závěrečný účet města Litomyšl za rok 2010)


usnesení č. 63/11

ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2011 (příloha 03/FIN/03/11) a stanovuje tyto závazné ukazatele:
- zapojení zdrojů z roku 2010                                                      2.235,62 tis. Kč
- zůstatek účelových fondů a FRR k 31.12.2010                             11.687,78 tis. Kč
- objem výdajů na základě RO 2/2011


usnesení č. 64/11

ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2011 (příloha 04/FIN/03/11) a stanovuje tyto závazné ukazatele:
- zapojení zdrojů z roku 2010                                                      2.150,92 tis. Kč
- zůstatek účelových fondů a FRR k 31.12.2010                             11.772,48 tis. Kč
- objem výdajů na základě RO 3/2011


usnesení č. 65/11

ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2011 (příloha 05/FIN/03/11) a stanovuje tyto závazné ukazatele:
- zapojení zdrojů z roku 2010                                                      2.244,02 tis. Kč
- zůstatek účelových fondů a FRR k 31.12.2010                             11.679,38 tis. Kč
- objem výdajů na základě RO 5/2011


usnesení č. 66/11

ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 101/2011( příloha  06/FIN/03/11).
Výnosy podnikatelské činnosti                                    60.689,00 tis. Kč
Náklady podnikatelské činnosti                                   33.769,00 tis. Kč
Hospodářský výsledek                                               26.920,00 tis. Kč

 


usnesení č. 67/11

ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 102/2011( příloha 07/FIN/03/11).
Výnosy podnikatelské činnosti                                    60.689,00 tis. Kč
Náklady podnikatelské činnosti                                   33.814,00 tis. Kč
Hospodářský výsledek                                               26.875,00 tis. Kč


usnesení č. 68/11
ZaM vydává obecně závaznou vyhlášku města Litomyšle č. 03/11 o stanovení výše koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí (příloha 08/FIN/03/11)


usnesení č. 69/11
ZaM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 40.000 Kč na sbírkový účet Velvyslanectví Japonska v České republice č. ú. 2106340627/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Peníze budou z tohoto účtu převedeny na účet Japonského červeného kříže a využity na pomoc oblastem postiženým zemětřesením. Hrazeno z rozpočtové rezervy kap. 05. 


usnesení č. 70/11
ZaM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 400.000,- Kč společnosti Městské služby Litomyšl s.r.o., Mařákova 376, IČO 28791002 na dokrytí finanční ztráty provozu krytého bazénu Litomyšl v roce 2010. Hrazeno z rozpočtové kapitoly 02.


usnesení č. 71/11

ZaM souhlasí s uzavřením Smlouvy o veřejných službách na provoz cyklobusu. Smlouva, která je součástí přílohy 1/KCR/03/2011, bude uzavřena s firmou Zlatovánek spol. s r.o. Polička (Starohradská 407, Polička, IČO: 15036278).


usnesení č. 72/11
ZaM souhlasí s poskytnutím dotací z OKČ na základě doporučení RaM dle přílohy č. 2/KCR/03/2011. 


usnesení č. 73/11

ZaM souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 30.000 Kč na natáčení cyklu pořadů pro Českou televizi o památkách UNESCO na území České republiky - 1. díl o Litomyšl. Pracovní název cyklu pořadů je Rodinné zlato. Pořad bude vysílán a vyroben za spolupráce České televize. Vysílací čas bude prime-timeový. Dotace bude poskytnuta firmě FRMOL s.r.o., zastoupené Vítem Bělohradským (Rostislavova 23, Praha 4, IČO: 27224953). Dotace bude poskytnuta z navýšené organizace 0218, kapitoly 06.  


usnesení č. 74/11
ZaM souhlasí s poskytnutím dotace z OKČ (organizace 0218, kapitola 06) ve výši 25.000 Kč na zajištění projektu "Filmové léto 2011". Příjemcem dotace je Kinematograf bratří Čadíků, s.r.o., Mokrá 98, 664 04  Mokrá - Horákov, zastoupené PaedDr. Josefem Čadíkem, jednatelem (IČO: 25525620). Maringotka Kinematografu bude na Smetanově náměstí od 10. do 14. srpna 2011.


usnesení č. 75/11

ZaM souhlasí s revokací usnesení č. 113/10 takto:
ZaM souhlasí s tím, aby se Město Litomyšl nezapojovalo do projektu Orlického cyklo&in-line království a souhlasí se zasláním rozpočtovaných 50 tisíc Kč (kapitola 06, org. 409) ve formě mimořádného členského příspěvku svazku obcí Českomoravské pomezí. Příspěvek bude použit na koncepci cyklodopravy v rámci turistické oblasti Českomoravské pomezí.       


usnesení č. 76/11
ZaM souhlasí s Dodatkem č 1/11 zřizovací listiny Základní školy Zámecká 496, Litomyšl, okres Svitavy dle přílohy č. 2/SK/3/2011


usnesení č. 77/11
ZaM souhlasí s Dodatkem č 2/11 zřizovací listiny Základní školy U Školek 1117, Litomyšl, okres Svitavy dle přílohy č. 3/SK/3/2011


usnesení č. 78/11
ZaM souhlasí s poskytnutím dotací dle přílohy č. 1/SK/3/2011. Hrazeno z rozpočtové kapitoly 08, org. 357, 354, 2263, 355.


usnesení č. 79/11
ZaM souhlasí s poskytnutím dotací pro NNO na činnost v oblasti poskytování sociálních služeb podle přílohy č. 01/SOC/03/2011. Hrazeno z rozpočtové kapitoly 14, org. 284,1217 a rozpočtové rezervy kapitoly 05.


usnesení č. 80/11
ZaM schvaluje stanovisko odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu Litomyšl jako příslušného úřadu územního plánování k podaným návrhům č. N22 a č. N23 na změnu územního plánu Litomyšl dle přílohy tohoto usnesení č. 1/VUP/3/2011


usnesení č. 81/11

ZaM schvaluje návrh podaný ***** na využití pozemků parc.č. 392, 393/1 393/3 a 393/4  v k.ú. Záhraď pro výstavbu rodinného domu z hlediska jeho souladu s územním plánem sídelního útvaru Litomyšl.

 


usnesení č. 82/11
ZaM schvaluje pokyny pro zpracování návrhu územního plánu Litomyšl včetně návrhu rozhodnutí o výběru výsledné varianty řešení dle přílohy tohoto usnesení č. 2/VUP/3/2011.


usnesení č. 83/11
ZaM bere na vědomí probíhající „Petici ve věci trasování rychlostní komunikace R35 kolem města Litomyšle“. Nově zvolené zastupitelstvo potvrzuje a souhlasí s usnesením ZaM ze dne 4.5. 2010, ve kterém se trvá na územní integritě v maximální možné míře a dále trvá na trasování rychlostní komunikace R 35 dle verze ÚP VÚSC Pardubického kraje schválené usnesením Zastupitelstva Pardubického kraje č.198/06 dne 14. 12. 2006. ZaM ukládá vedení města Litomyšle neprodleně seznámit s tímto usnesením krajské zastupitele.


usnesení č. 84/11
ZaM vydává v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku města Litomyšl č. 02/11, kterou se vydává požární řád města Litomyšl (příloha č. 01/TAJ/03/2011).


usnesení č. 85/11
ZaM bere na vědomí předloženou zprávu o stavu požární ochrany v Litomyšli v roce 2010


usnesení č. 86/11
ZaM bere na vědomí zápisy z jednání kontrolního výboru dne 28.2.2011, 21.3.2011 a 18.4.2011 a dále zápis z provedené kontroly č. 01/11. 


usnesení č. 87/11

ZaM schvaluje podporu Petice na podporu lidských práv praktikujících Falun Gongu v Číně.


Michal Kortyš
starosta
Radomil Kašpar
1. místostarosta

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl