Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

3. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 24. 06. 2010 v malém sále Smetanova domu

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

usnesení č. 72/10

ZaM schválilo program jednání.


usnesení č. 73/10

ZaM schvaluje návrhovou komisi ve složení:
- Mgr. Vladimír Novotný
- Ing. Vítězslav Hanzl
- MUDr. Vladimír Žák


usnesení č. 74/10

ZaM schvaluje ověřovatele zápisu:
- p. Radomil Kašpar
- MUDr. David Večeřa


usnesení č. 75/10

ZaM s obavami sleduje informace o možném sloučení Střední odborné školy technické v Litomyšli se Středním odborným učilištěm ve Svitavách. ZaM vyjadřuje přesvědčení, že škola s technicko-zemědělským zaměřením a především s takovým personálním a technickým zázemím má v síti škol Pardubického kraje i vzhledem k tradici své místo právě v Litomyšli. ZaM žádá krajskou radní paní Ing. Janu Pernicovou o předložení věcných argumentů, které ji resp. Pardubický kraj vedou k úvahám o slučování právě těchto škol.


usnesení č. 76/10
ZaM souhlasí s odkoupením spoluvlastnických podílů na p.p.č. 376/138 ostatní plocha o výměře 5 m2, p.p.č. 485/2 ostatní plocha o výměře 439 m2, p.p.č. 485/3 ostatní plocha o výměře 4353 m2 a p.p.č. 485/4 ostatní plocha o výměře 2069 m2 v katastrálním území Nedošín od stávajících spoluvlastníků (2/16 - manželé Joštovi, Nedošín 52; 1/16 - manželé Točíkovi, Sokolovská 64, Litomyšl; 1/16 - paní Machová, Podjavorinské 1609/22 Praha; 1/32 - paní Voříšková, Nedošín 100; 1/16 - paní Šulcová, Žižkova 335, Pardubice; 1/32 - paní Valentová Nedošín 33; 1/64 - paní Louvarová, Klopina 100; 3/64 - pan Leníček, Na Větru 782, Lanškroun; 1/16 - pan Glanzner, sady Pětatřicátníků 20/7, Plzeň; 1/16 - pan Hanus, Smetanovo náměstí 43, Litomyšl; 1/32 - pan Moták, Bacháčkova 1666, Pardubice; 1/32 - pan Moták, Arnošta z Pardubic 2312, Pardubice). Kupní cena 70 Kč/m2. Jedná se o pozemky pod komunikacemi od silnice I/35 u Perštýna kolem Vertexu k polní komunikaci od Šibeničního vrchu k Nedošínskému háji.


usnesení č. 77/10

ZaM souhlasí s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu p.p.č. 2312/2 ostatní plocha o výměře 60 m2 v katastrálním území Litomyšl do vlastnictví Města Litomyšl s Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111. Jedná se o pozemek pod místní komunikací v ulici Trstěnická.


usnesení č. 78/10
ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 69/20 ostatní plocha o výměře 278 m2 v katastrálním území Kornice oddělené podle geometrického plánu č. 170-43/2009. Kupující *****. Kupní cena 40 Kč/m2 plus náklady na geometrický plán. Jedná se o odkoupení zaploceného kupujícími pronajatého pozemku.


usnesení č. 79/10

ZaM souhlasí s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu p.p.č. 1290/13 ostatní plocha o výměře 17 m2 v katastrálním území Litomyšl do vlastnictví Města Litomyšl s Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111. Jedná se o pozemek pod místní komunikací v ulici Jar. Metyše.


usnesení č. 80/10
ZaM souhlasí s bezúplatným převodem dílu "d" o výměře 52 m2 z p.p.č. 821/1, dílu "g" o výměře 56 m2 z p.p.č. 803/6, dílu "e" o výměře 3 m2 z p.p.č. 821/2, dílu "h" o výměře 143 m2 z p.p.č. 821/3 a p.p.č. 801/2 zahrada o výměře 34 m2 oddělených dle geometrického plánu č. 551-38/2009 v katastrálním území Budislav u Litomyšle z vlastnictví Města Litomyšle do vlastnictví Obce Budislav, IČ 276511, Budislav 64. Jedná se o pozemky pod místní komunikací. ZaM dále souhlasí s bezúplatným převodem dílu "a" o výměře 15 m2 z p.p.č. 807/10 a p.p.č. 1127/2 ostatní plocha o výměře 371 m2 oddělených dle téhož geometrického plánu v katastrálním území Budislav u Litomyšle z vlastnictví Obce Budislav, IČ 276511, Budislav 64 do vlastnictví Města Litomyšle. Jedná se o pozemky zasahující do lesního komplexu ve vlastnictví města.


usnesení č. 81/10
ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 64/1 ostatní plocha o výměře 238 m2, p.p.č. 647/3 ostatní plocha o výměře 43 m2 a p.p.č. 648/4 ostatní plocha o výměře 81 m2 oddělených geometrickým plánem č. 120-13/2009 v katastrálním území Pazucha za účelem ucelení pozemků před rekonstrukcí RD. Kupní cena 40 Kč/m2 plus náklady na GP. Kupující *****.


usnesení č. 82/10
ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 595/1 zahrada o výměře 663 m2 oddělené geometrickým plánem č. 2138-7/2010 v katastrálním území Litomyšl za účelem ucelení pozemku pro výstavbu RD. Kupní cena 450 Kč/m2 plus náklady na GP. Kupující *****. Jedná se o pozemek na Mařákově ulici, uprostřed kterého je pozemek ve vlastnictví kupujícího.


usnesení č. 83/10
ZaM souhlasí s odkoupením p.p.č. 1640/1 trvalý travní porost o výměře 12571 m2, p.p.č. 1640/2 trvalý travní porost o výměře 22 m2, p.p.č. 2353/115 trvalý travní porost o výměře 17 m2, p.p.č. 2353/116 trvalý travní porost o výměře 170 m2, p.p.č. 2353/120 trvalý travní porost o výměře 13 m2 a p.p.č. 2353/121 trvalý travní porost o výměře 379 m2 v katastrálním území Litomyšl od ***** za kupní cenu 350.000 Kč. Jedná se o pozemky v Osickém údolí.


usnesení č. 84/10
ZaM souhlasí s bezúplatným převodem p.p.č. 467/23 ostatní plocha o výměře 17 m2 a p.p.č. 467/24 ostatní plocha o výměře 38 m2 v katastrálním území Záhraď a obci Litomyšl z vlastnictví Pardubického kraje, IČ 70892822, Komenského náměstí 125, Pardubice do vlastnictví Města Litomyšle. Jedná se o majetkoprávní vyřešení vlastnických vztahů po zaměření skutečného stavu křižovatky ulic V.K.Jeřábka a J. Matičky.


usnesení č. 85/10
ZaM souhlasí se zrušením předkupního práva podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb. na p.p.č. 221/12, p.p.č. 228/2, p.p.č. 228/8, p.p.č. 228/19, p.p.č. 228/20, p.p.č. 228/21, p.p.č. 228/23, p.p.č. 228/24, p.p.č. 286/2, p.p.č. 286/8, p.p.č. 304/3, p.p.č. 304/12, p.p.č. 304/13, p.p.č. 304/14, p.p.č. 304/15, p.p.č. 304/16, p.p.č. 304/17, p.p.č. 304/18, p.p.č. 305, p.p.č. 308/1, p.p.č. 308/2, p.p.č. 328/60, p.p.č. 388/8, p.p.č. 435/1, p.p.č. 435/2, p.p.č. 435/3, p.p.č. 436/1, p.p.č. 436/2, p.p.č. 436/3, p.p.č. 436/4, p.p.č. 439/3, p.p.č. 439/4, p.p.č. 441 v katastrálním území Lány u Litomyšle. Jedná se o pozemky, které byly odděleny z původních pozemků, na kterých bylo zřízené předkupní právo pro Město Litomyšl z důvodu schválené veřejně prospěšné komunikace a které již byly vyřešeny převody částí pozemků dotčených předkupním právem do vlastnictví Města Litomyšle.


usnesení č. 86/10
ZaM souhlasí s umístěním areálu firmy PULA s.r.o., IČ 25920758, se sídlem Dukelská 988, Litomyšl do průmyslové zóny Benátská - sektor I. Firma žádá o 2.000 m2 za účelem výstavby firemního sídla na výrobu reklamních předmětů a propagačních materiálů. V první etapě by byla postavena kancelářská budova a výrobní hala a ta by se ve druhé etapě rozšiřovala o další výrobní plochy. Zájemce vypracuje projekt pro územní řízení, který upřesní polohu a velikost prodávaného pozemku a poté bude prodej znovu předložen ke schválení s konkrétním geometrickým plánem a projektem.


usnesení č. 87/10
ZaM souhlasí s umístěním areálu firmy KOVO Litomyšl s.r.o., IČ 27511952, se sídlem Smetanovo náměstí 103, Litomyšl do průmyslové zóny Benátská - sektor I. Firma žádá o 4.000 m2 za účelem výstavby výrobní haly na zpracování železa, kovoobráběčství, výrobu ocelových konstrukcí a zámečnictví. Zájemce vypracuje projekt pro územní řízení, který upřesní polohu a velikost prodávaného pozemku a poté bude prodej znovu předložen ke schválení s konkrétním geometrickým plánem a projektem.


usnesení č. 88/10
ZaM souhlasí s přijetím peněžního daru ve výši 50.000 Kč od Nadačního fondu Veolia, IČ 27068102, se sídlem Pařížská 11, Praha za účelem uhrazení části nákladů na výstavbu hřiště na pétanque.


usnesení č. 89/10

ZaM souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej p.p.č. 1336/4 orná půda o výměře 350 m2 a p.p.č. 1336/5 orná půda o výměře 350 m2 oddělených geometrickým plánem číslo 2125-39/2009 v katastrálním území Litomyšl za účelem výstavby bytových domů B2 a B3 dle projektu pro územní řízení zpracovaného Ateliérem Krátký, Nikoly Tesly 5, Praha a společností KIP spol. s. r.o. Litomyšl, Toulovcovo náměstí 156, Litomyšl pod č. zak. 2256-64 se společností CZ REALITNÍ s.r.o., IČ 27505171, se sídlem Máchova 1381, 508 01 Hořice. Kupní smlouva bude uzavřena po kolaudaci bytových domů a jejich zaměření, kupní cena 7,000.000 Kč. Další podmínky smlouvy dle zveřejněných zadávacích podmínek pro výběr developera.


usnesení č. 90/10
ZaM souhlasí s bezúplatným převodem p.p.č. 563/2 ostatní plocha o výměře 2247 m2 v katastrálním území Nedošín z vlastnictví města do vlastnictví Pardubického kraje, IČ 70892822, Komenského náměstí 125, Pardubice. Jedná se o převod pozemku pod silnicí II. třídy do Kornic.


usnesení č. 91/10
ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 2372/84 ostatní plocha o výměře 62 m2 v katastrálním území Litomyšl. Kupující *****. Kupní cena 100 Kč/m2. Jedná se o zaplocený pozemek na Husovce.


usnesení č. 92/10
ZaM souhlasí s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu spoluvlastnického podílu ve výši id. 9/30 vzhledem k celku z p.p.č. 1321/13 ostatní plocha o výměře 18 m2 v katastrálním území Litomyšl do vlastnictví Města Litomyšl s Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111. Jedná se o pozemek pod zelení a komunikací na Mařákově ulici.


usnesení č. 93/10
ZaM revokuje usnesení ZaM č. 188/09 ze dne 15.12.2009: ZaM souhlasí se směnou dílu "b" o výměře 15 m2 z p.p.č. 862 zahrada a dílu "f" o výměře 0 m2 z p.p.č. 1131 trvalý travní porost v katastrálním území Budislav u Litomyšle oddělených podle geometrického plánu č. 497-102/2006, které jsou ve vlastnictví *****, za díl "d" o výměře 352 m2 oddělený z p.p.č. 871/4 zahrada v katastrálním území Budislav u Litomyšle oddělený podle geometrického plánu č. 497-102/2006, který je ve vlastnictví města. Jedná se o směnu pozemků po zaměření skutečného stavu oplocení u objektu č.p. 93. Rozdíl v ceně směňovaných pozemků bude městu uhrazen v částce 40 Kč/m2 rozdílu výměr směňovaných pozemků.


usnesení č. 94/10

ZaM nesouhlasí se snížením kupní ceny za pozemek pod vodojeme p.p.č. 1260/2 ostatní plocha o výměře 112 m2 v katastrálním území Hrádek u Jehnědí a trvá na původní kupní ceně dle usnesení ZaM č. 120/09 ze dne 15.9.2009.


usnesení č. 95/10
ZaM souhlasí s odkoupením p.p.č. 1604/5 orná půda o výměře 1760 m2 oddělené geometrickým plánem č. 2153-31/2010 v katastrálním území Litomyšl od ***** za kupní cenu 250 Kč/m2. Jedná se o vykoupení veřejného prostoru v lokalitě pro výstavbu bytových domů.


usnesení č. 96/10

ZaM projednalo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů Závěrečný účet města za rok 2009 společně se Zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření roku 2009 a ZaM vyjadřuje souhlas:
- s celoročním hospodařením města, a to bez výhrad - s návrhem na rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací za rok 2009
- s navrženým převodem hospodářského výsledku z podnikatelské činnosti za rok 2009 do rozpočtové činnosti
(příloha č. 1/FIN/03/10 -  Závěrečný účet města Litomyšl za rok 2009)

 


usnesení č. 97/10

ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2010/RČ - (příloha 2/FIN/03/10) a stanovuje tyto závazné ukazatele:
- zapojení zdrojů z roku 2009                                        12.614,10 tis. Kč
- zůstatek účelových fondů a FRR k 31.12.2010                 8.586,70 tis. Kč
- objem výdajů na jednotlivých kapitolách po provedených změnách k 24.6.2010


usnesení č. 98/10

ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 105/2010/HČ - (viz příloha 03/FIN/03/10).
Výnosy podnikatelské činnosti                                    59.100,00 tis. Kč
Náklady podnikatelské činnosti                                   34.143,00 tis. Kč
Hospodářský výsledek                                              24.957,00 tis. Kč

 


usnesení č. 99/10

ZaM schvaluje přijetí investičního úvěru od České spořitelny a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, IČ 45244782 na projekt "Inženýrské sítě pro bytovou výstavbu u nemocnice v Litomyšli" ve výši 5,400.000 Kč, splátky měsíčně. Termín splatnosti poskytnutého úvěru je 30.6.2016. Úroková sazba po dobu čerpání 12MPRIBOR + marže 0,84 % p.a.. Úvěr nebude zajištěn žádnými zajišťovacími prostředky. ZaM pověřuje starostu uzavřením smlouvy.


usnesení č. 100/10

ZaM schvaluje přijetí investičního úvěru od České spořitelny a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, IČ 45244782 na projekt "Odstranění kondenzace na zimním stadionu v Litomyšli" ve výši 4.800.000 Kč, splátky měsíčně. Termín splatnosti poskytnutého úvěru je 30.6.2015. Úroková sazba po dobu čerpání 12MPRIBOR + marže 0,89 % p.a.. Úvěr nebude zajištěn žádnými zajišťovacími prostředky. ZaM pověřuje starostu v případě zahájení akce uzavřením smlouvy.


usnesení č. 101/10

ZaM schvaluje revokaci usnesní č. 16/10 takto:
ZaM schvaluje závazné ukazatele, kterými se bude řídit
a) rada města
- zapojení zdrojů z roku 2009                                                       11.319,10 tis. Kč
- zůstatek rozpočtových prostředků a účelových fondů k 31.12.2010    9.881,70 tis. Kč
- objem výdajů na jednotlivých kapitolách dle přílohy č.04/FIN/03/10


usnesení č. 102/10
ZaM bere na vědomí zápis z finančního výboru ze dne 2.6.2010 (příloha 5/FIN/03/10).


usnesení č. 103/10

ZaM schvaluje v souladu s ust. § 84, odst. 2, písm. e) zákona o obcích změnu zakladatelské listiny obchodní společnosti Městské služby Litomyšl s.r.o., a to ve znění uvedeném v příloze č. 01/MH/03/10.


usnesení č. 104/10
ZaM schváluje poskytnutí  půjčky na náběh provozu ve výši 2 mil Kč společnosti Městské služby Litomyšl s.r.o. Půjčka bude poskytnuta bezúročně na dobu do 30.6. 2011.


usnesení č. 105/10

ZaM schvaluje revokaci části usnesení ZaM č. 59/10 ze dne 4. 5. 2010 takto: podíl Města na rekonstrukci fasády objektu Jiráskova čp. 3 se zvyšuje z 50 tis. Kč na 145 tis. Kč (příjemcem dotace je Univerzita Pardubice, Studentská 95, IČO: 00216275).


usnesení č. 106/10
ZaM souhlasí s poskytnutím dotace z OKČ (organizace 0218, kapitola 06) ve výši 25.000 Kč na zajištění projektu "Filmové léto 2010". Příjemcem dotace je Kinematograf bratří Čadíků, s.r.o., Mokrá 98, 664 04  Mokrá - Horákov, zastoupené PaedDr. Josefem Čadíkem, jednatelem (IČO: 25525620). Maringotka Kinematografu bude na Smetanově náměstí od 17. do 22. srpna 2010.


usnesení č. 107/10
ZaM ne-souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 5.000 Kč společnosti Základní organizace technických sportů a činností, P. Bezruče 21, Litomyšl, IČO 15034429 na 32. ročník filmové soutěže "Litomyšlská Lilie. Hrazeno z rozpočtové kapitoly 06, organizace 0218.


usnesení č. 108/10
ZaM bere na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Litomyšlsko za rok 2009 (příloha 1/KCR/3/2010).


usnesení č. 109/10
ZaM bere na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Krajem Smetany a Martinů za rok 2009 (příloha 2/KCR/3/2010).


usnesení č. 110/10
ZaM bere na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Českomoravské pomezí za rok 2009 (příloha 3/KCR/3/2010).


usnesení č. 111/10
ZaM bere na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Česká inspirace za rok 2009 (příloha 4/KCR/3/2010).


usnesení č. 112/10
ZaM bere na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO za rok 2009 (příloha 5/KCR/3/2010).


usnesení č. 113/10
ZaM souhlasí se zapojením Města Litomyšl do projektu Orlického cyklo&in-line království, organizačně zastřešeného destinační společností Orlické hory a Podorlicko (dále jen OHP, IČ: 72034459 se sídlem Panská 1492, Rychnov nad Kněžnou) a schvaluje účelový příspěvek subjektu OHP na léta 2010 a 2011 ve výši celkem 50.000 Kč. Tento příspěvek je účelově vázán na přípravu tohoto projektu a bude odeslán až po uzavření smlouvy.   


usnesení č. 114/10
ZaM bere na vědomí předloženou zprávu o stavu požární ochrany v Litomyšli v roce 2009


usnesení č. 115/10
ZaM souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 2.000 Kč  TJ Sokol Litomyšl,  IČ: 60125781 na "Dětský vodácký den - 5. června 2010". Hrazeno z rozpočtové kapitoly 08.


usnesení č. 116/10

ZaM schvaluje poskytnutí dotace pro TJ Jiskra Litomyšl, IČ:15034526 na tento účel:
- šachový turnaj BISKUPSKÉ VĚŽE v částce 3.000 Kč
- volejbalový turnaj smíšených družstev v částce 2.000 Kč
- nákup pohárů na akci 100 let fotbalu v částce 8.000 Kč.
Hrazeno z kap. 08. 


usnesení č. 117/10
ZaM souhlasí s povýšením rozpočtu kap. 08 o částlu 170 000 Kč na zakoupení kotle pro ŠJ při Základní škole Litomyšl, Zámecká 496, okres Svitavy.


usnesení č. 118/10

ZaM souhlasí, že Město Litomyšl je schopno svými orgány (Městský úřad Litomyšl) nadále zabezpečit řádný výkon přenesené působnosti na úseku
a) projednávání přestupků, a to všech přestupků, které by jinak projednávaly orgány  obcí, které spadají do správního obvodu Města Litomyšle jako obce s rozšířenou působností ( § 21 vyhlášky ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů).
b) výkonu  státní správy svěřené  obcím zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, ve znění  pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy, a to pro všechny obce, které spadají do správního obvodu města Litomyšle jako obce s rozšířenou působností ( § 21 vyhlášky ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb., stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů).
ZaM souhlasí s uzavřením dodatků k veřejnoprávním smlouvám (příloha č.1/VMU/13/10 a 2/VMU/13/10 - vzory dodatků k veřejnoprávním smlouvám) se všemi obcemi, které mají uzavřenou veřejnoprávní smlouvu na dobu do 31.12.2010 na výše uvedený výkon státní správy. Dodatkem budou smlouvy uzavřeny na dobu určitou do 31.12.2014. 
ZaM souhlasí i s případným uzavřením nových veřejnoprávních smluv na dobu do 31.12.2014 na výše uvedený výkon státní správy.


usnesení č. 119/10

ZaM schvaluje seznam přísedících Okresního soudu ve Svitavách pro období 2010 - 2014:
Alena Martínková, *****
Ing. Jan Janeček,*****
Mgr. Vladimír Novotný, *****Ing. Terezie Šmolíková, *****
Ladislav Syrový, *****


Michal Kortyš
starosta
Jan Janeček
I. místostarosta

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl