Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

3. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 18. 06. 2009 Zasedací místnost internátu Litomyšlské nemocnice a.s.

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

usnesení č. 52/09

ZaM schválilo program jednání.


usnesení č. 53/09

ZaM schvaluje návrhovou komisi ve složení:
- Mgr. Vladimír Novotný
- Vladimír Šauer
- Ing. Vítězslav Hanzl


usnesení č. 54/09

ZaM schvaluje ověřovatele zápisu:
- Radomil Kašpar
- Otokar Karlík


usnesení č. 55/09

ZaM souhlasí s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu p.p.č. 2410/3 ostatní plocha o výměře 40 m2 v katastrálním území Litomyšl do vlastnictví Města Litomyšl s Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111. Jedná se o pozemek v ulici Na Řetízku.


usnesení č. 56/09
ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 269/10 orná půda o výměře 978 m2 v katastrálním území Nedošín za účelem výstavby RD. Kupní cena 450 Kč/m2. Bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě s podmínkami stejnými jako u dosud uzavřených smluv. Kupující manželé Miroslav a Lenka Holomkovi, 9. května 823, Litomyšl.


usnesení č. 57/09
ZaM souhlasí se směnou st.p.č. 101 v katastrálním území Litomyšl o výměře 129 m2 oddělené podle geometrického plánu číslo 2065-1/2009 za účelem ucelení pozemku pro výstavbu rozšíření penzionu, za p.p.č. 2140/14 ostatní plocha o výměře 24 m2, p.p.č. 2342/2 ostatní plocha o výměře 65 m2, p.p.č. 2343/1 ostatní plocha o výměře 304 m2 a p.p.č. 2343/8 ostatní plocha o výměře 255 m2 v katastrálním území Litomyšl, které jsou ve vlastnictví pana Gustava Krause, Havlíčkova 444, Litomyšl. Město doplatí rozdíl v hodnotě směňovaných pozemků v částce 84.000 Kč.


usnesení č. 58/09
ZaM souhlasí s prodejem st.p.č. 618/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 5 m2 v katastrálním území Litomyšl oddělené podle geometrického plánu číslo 2051-485/2008. Kupní cena 600 Kč/m2. Kupující pan Jaroslav Vašek, Tyršova 273, Litomyšl. K zastavění pozemku ve vlastnictví města došlo v roce 1997 při provádění přístavby k budově č.p. 273 na Tyršově ulici.


usnesení č. 59/09
ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 2201/2 ostatní plocha o výměře 18 m2 v katastrálním území Litomyšl oddělené podle geometrického plánu číslo 2073-16/2009 za účelem ucelení pozemků před rekonstrukcí a dostavbou budovy č.p. 317 na st.p.č. 693 v katastrálním území Litomyšl v Benátské ulici a vybudování příjezdu a přístupu s opěrnou zdí. Kupní cena 300 Kč/m2 plus náklady na GP. Kupující manželé Zdeněk a Ludmila Pleskotovi, Žichlínek 178.


usnesení č. 60/09
ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 69/18 ostatní plocha o výměře 56 m2 v katastrálním území Kornice oddělené podle geometrického plánu číslo 165-15/2009. Kupní cena 40 Kč/m2 plus polovina nákladů na GP. Kupující paní Pavlína Horová, Kornice 41, Litomyšl. Jedná se o zaplocený pozemek ve vlastnictví Města.


usnesení č. 61/09
ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 69/19 ostatní plocha o výměře 68 m2 v katastrálním území Kornice oddělené podle geometrického plánu číslo 165-15/2009. Kupní cena 40 Kč/m2 plus polovina nákladů na GP. Kupující paní Jaroslava Hajrová, Kornice 42, Litomyšl. Jedná se o zaplocený pozemek ve vlastnictví Města.


usnesení č. 62/09
ZaM souhlasí s odkoupením p.p.č. 196/3 orná půda o výměře 2910 m2 v katastrálním území Nedošín od pana Josefa Lebedy, Nová Sídla 17, Litomyšl. Kupní cena ve výši 50 Kč/m2. Jedná se o pozemek zařazený v územním plánu k výstavbě v blízkosti dalších pozemků ve vlastnictví města.


usnesení č. 63/09
ZaM souhlasí s prodejem st.p.č. 2317 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2 v katastrálním území Litomyšl vlastníkovi budovy garáže na tomto pozemku (paní Blanka Nádvorníková, Komenského náměstí 1050, Litomyšl). Kupní cena 150 Kč/m2.


usnesení č. 64/09
ZaM souhlasí s prodejem st.p.č. 2341 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m2 v katastrálním území Litomyšl vlastníkům budovy garáže na tomto pozemku (manželé Josef a Zdeňka Horákovi, 9. května 648, Litomyšl). Kupní cena 150 Kč/m2.


usnesení č. 65/09
ZaM souhlasí s prodejem st.p.č. 2527 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m2 v katastrálním území Litomyšl vlastníkovi budovy garáže na tomto pozemku (pan Ondřej Horský, 9. května 648, Litomyšl). Kupní cena 150 Kč/m2.


usnesení č. 66/09
ZaM souhlasí s prodejem st.p.č. 1402/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 3 m2 v katastrálním území Litomyšl oddělené podle geometrického plánu číslo 2066-2/2009. Kupující Potraviny KASAL s.r.o., Smetanovo náměstí 111, Litomyšl. Kupní cena 150 Kč/m2. Jedná se o zaměření skutečného stavu po rekonstrukci budovy č.p. 922 na Moravské ulici - prodejna potravin u sokolovny, zákres v katastrální mapě neodpovídá skutečnosti v terénu.


usnesení č. 67/09
ZaM souhlasí s bezúplatným převodem p.p.č. 435/1 orná půda o výměře 13 m2, p.p.č. 435/14 ostatní plocha o výměře 14 m2, p.p.č. 435/15 ostatní plocha o výměře 18 m2 a podle geometrického plánu č. 463-78/2009 oddělené p.p.č. 439/4 orná půda o výměře 107 m2 v katastrálním území Lány u Litomyšle z vlastnictví Ing. Jiřího Tmeje, J. Formánka 199, Litomyšl do vlastnictví města. Jedná se o pozemky na Kornické ulici v prostoru komunikace k Rasovně a cesty sloužící pro přístup na nově oddělované pozemky.


usnesení č. 68/09
ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 81/2 ostatní plocha o výměře 36 m2 v katastrálním území Litomyšl oddělené podle geometrického plánu číslo 2060-432/2009. Kupující paní Milena Zőlflová, Na Lánech 460, Litomyšl. Kupní cena 70 Kč/m2. Jedná se o pozemek, který je několik desítek let oplocen a užíván spolu s domem č.p. 460.


usnesení č. 69/09
ZaM souhlasí s odkoupením p.p.č. 482/5 ostatní plocha o výměře 54 m2 v katastrálním území Záhraď od pana Jiřího Moravce, V. K. Jeřábka 126, Litomyšl. Kupní cena 650 Kč/m2. Jedná se o pozemek v prostoru veřejné komunikace v místě napojení nových komunikací při zainvestování pozemků pro RD Na Prokopu - Lidická. Výkup za stejnou cenu, kterou zaplatil pan Moravec v roce 2006 při odkoupení pozemků od pana Betlacha.


usnesení č. 70/09
ZaM souhlasí s bezúplatným převodem p.p.č. 2143/40 ostatní plocha o výměře 2 m2, p.p.č. 2143/41 ostatní plocha o výměře 2 m2 a p.p.č. 2143/62 ostatní plocha o výměře 12 m2 oddělených podle geometrického plánu číslo 2067-174/2008 v katastrálním území Litomyšl do vlastnictví Pardubického kraje, IČ 70892822, Komenského náměstí 125, Pardubice. Jedná se o pozemky zastavěné v rámci stavby kruhové křižovatky na Havlíčkově ulici silnicí II/360.


usnesení č. 71/09
ZaM souhlasí s bezúplatným převodem p.p.č. 2143/47 ostatní plocha o výměře 222 m2, p.p.č. 2143/49 ostatní plocha o výměře 21 m2, p.p.č. 2143/50 ostatní plocha o výměře 37 m2, p.p.č. 2143/51 ostatní plocha o výměře 30 m2, p.p.č. 2143/52 ostatní plocha o výměře 18 m2, p.p.č. 2143/53 ostatní plocha o výměře 25 m2 a p.p.č. 2143/54 ostatní plocha o výměře 27 m2 oddělených podle geometrického plánu číslo 2067-174/2008 v katastrálním území Litomyšl z vlastnictví Pardubického kraje, IČ 70892822, Komenského náměstí 125, Pardubice do vlastnictví města. Jedná se o pozemky kraje zastavěné v rámci stavby kruhové křižovatky na Havlíčkově ulici místní komunikací, chodníky a zelení.


usnesení č. 72/09
ZaM souhlasí s bezúplatným převodem p.p.č. 2410/4 ostatní plocha o výměře 50 m2 v katastrálním území Litomyšl z vlastnictví Pardubického kraje, IČ 70892822, Komenského náměstí 125, Pardubice do vlastnictví města. Jedná se o pozemek kraje - zeleň vedle místní komunikace v ulici Na Řetízku.


usnesení č. 73/09
ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 457/10 ostatní plocha o výměře 93 m2 v katastrálním území Kornice oddělené podle geometrického plánu číslo 166-42/2009. Kupující pan Jan Vostřel, Osík 285. Kupní cena 150 Kč/m2 plus třetina nákladů na GP. Jedná se o část pozemku pod zpevněnou plochou a jímkou na vyvážení u RD kupujícího.


usnesení č. 74/09
ZaM souhlasí se směnou dílu "b" o výměře 4 m2 odděleného podle geometrického plánu číslo 166-42/2009 v katastrálním území Kornice z p.p.č. 166/3 ostatní plocha, která je ve vlastnictví paní Květoslavy Šeleverové, J. E. Purkyně 1143/3, Litomyšl, za díl "d" o výměře 158 m2 a díl "g" o výměře 0,31 m2 oddělené z p.p.č. 457/2 ostatní plocha a z p.p.č. 457/1 ostatní plocha podle stejného geometrického plánu v katastrálním území Kornice, které jsou ve vlastnictví města. Rozdíl v ceně směňovaných pozemků bude městu doplacen v ceně 150 Kč/m2 rozdílu výměr směňovaných pozemků plus třetina nákladů na GP. Jedná se o ucelení vlastnictví pozemků před zahájením výstavby RD.


usnesení č. 75/09
ZaM souhlasí se směnou p.p.č. 166/4 ostatní plocha o výměře 4 m2 a p.p.č. 166/5 ostatní plocha o výměře 34 m2 oddělených podle geometrického plánu číslo 166-42/2009 v katastrálním území Kornice, které jsou ve vlastnictví manželů Macečkových, Kornice 61, Litomyšl, za p.p.č. 457/11 ostatní plocha o výměře 130 m2 oddělenou stejným geometrickým plánem v katastrálním území Kornice, která je ve vlastnictví města. Rozdíl v ceně směňovaných pozemků bude městu doplacen v ceně 150 Kč/m2 rozdílu výměr směňovaných pozemků plus třetina nákladů na GP. Jedná se o narovnání vlastnictví pozemků po zaměření skutečného stavu oplocení po výstavbě RD.


usnesení č. 76/09
ZaM souhlasí se směnou p.p.č. 158/22 ostatní plocha o výměře 2 m2 a dílu "d" z p.p.č. 158/2 orná půda o výměře 7 m2 v katastrálním území Záhraď odděleného podle geometrického plánu číslo 725-56/2009, které jsou ve vlastnictví paní Marie Faltysové, V.K.Jeřábka 19, Litomyšl, za díl "a" z p.p.č. 158/23 ostatní plocha o výměře 9 m2 odděleného stejným geometrickým plánem v katastrálním území Záhraď, který je ve vlastnictví města. Směna pozemků o stejné výměře bez doplatku. Jedná se o narovnání vlastnictví k pozemkům po výstavbě chodníku.


usnesení č. 77/09
ZaM revokuje usnesení ZaM č. 79/08 ze dne 24.6.2008: ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 269/12 orná půda o výměře 918 m2 a st.p.č. 474 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 73 m2 v katastrálním území Nedošín. Revokace z důvodu zápisu rozestavěné stavby RD do katastru nemovitostí a tím oddělení stavební parcely ze stávající pozemkové. Kupující manželé Houdkovi za podmínek dle uzavřené smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy číslo 0108310013 ze dne 21.7.2008.


usnesení č. 78/09
ZaM souhlasí s poskytnutím účelové investiční dotace ve výši 120.000 Kč na výstavbu parkovacích stání v ulici Trstěnické na p.p.č. 2435 ostatní plocha v katastrálním území Litomyšl MUDr. Haraldu Čadílkovi, Pavlovova 1191/40, Svitavy. Jedná se o rozšíření parkování v rámci rekonstrukce budovy č.p. 911 na Trstěnické ulici, podmínkou poskytnutí dotace je zachování vybudovaných parkovacích stání jako veřejných bez omezení parkování.


usnesení č. 79/09
ZaM souhlasí s postupem Města při zasíťování lokality Na Prokopu - Lidická, který bude založen na následujících principech :
- Město vypořádá podílové spoluvlastnictví u pozemku 205 v kat. úz. Záhraď tak, aby se stalo výlučným vlastníkem části tohoto pozemku
- Město nechá vypracovat dokumentaci pro stavební řízení týkající se zasíťování celé lokality, přičemž společnost HELLAS, a.s. uhradí Městu poměrnou část nákladů spojených s pořízením dokumentace pro územní i stavební řízení
- po vyhotovení projektové dokumentace pro stavební řízení bude formou výběrového řízení určen dodavatel a zjištěna cena za celé dílo. Veškeré náklady spojené se zasíťováním lokality (cena za projekty, za stavební práce a další náklady) bude rozpočítána na m2 zainvestovaných stavebních pozemků celé lokality. Město bude objednatelem ve smlouvě o dílo s dodavatelem zasíťování, přičemž celou částku na zasíťování lokality uhradí z vlastních prostředků, přičemž část těchto prostředků před zahájením výstavby získá od vlastníků jednotlivých stavebních pozemků. Jednotliví vlastníci stavebních pozemků v lokalitě uzavřou před provedením výstavby s Městem smlouvu, kterou se zaváží k úhradě částky, odpovídající výši nákladů na zasíťování jednoho čtverečného metru stavebního pozemku v lokalitě, vynásobené výměrou jejich pozemku a následně sníženou o příspěvek dle schválených pravidel, a to tak, aby Město disponovalo takto získanými prostředky před tím, než se zaváže k úhradě ceny za dílo dodavateli stavby před zahájením příslušné etapy výstavby. U těch vlastníků, kteří se nebudou chtít podílet na úhradě těchto nákladů před výstavbou, bude dopředu stanoveno navýšení této částky v procentech za každý započatý měsíc, který uplyne od data úhrady předmětné poměrné částky Městem dodavateli stavby, do data, kdy vlastníci pozemků tuto poměrnou část nákladů spolu s příslušným navýšením Městu uhradí. Hodnota tohoto navýšení bude pro vlastníky všech pozemků v lokalitě stejná
- vlastníci pozemků, kteří neuhradí poměrnou část nákladů (v pozdější době poměrnou část nákladů spolu s příslušným navýšením) nebudou mít možnost připojení svých pozemků na sítě
- pro potřeby stanovení výše velikosti jednotlivých pozemků bude u vlastníků pozemků ležících mezi ulicí Osevní a parc. č. 207/9 považována za výměru pozemku pro účely tohoto výpočtu polovina nebo třetina (dle počtu RD v pásu pozemků) skutečné výměry pozemků v celém pásu mezi ulicí Osevní a shora uvedeným pozemkem, u ostatních pozemků v lokalitě potom bude určující výměra pozemků stanovená dle projektu a v návaznosti na něj vyhotoveným geometrickým plánem
- před započetím výstavby Město směnnou nebo darovací smlouvou získá do svého vlastnictví pozemky v budoucím veřejném prostoru v lokalitě
- při prodeji pozemků z majetku Města v této lokalitě bude postupováno tak, že budou uzavírány s jednotlivými stavebníky přímo kupní smlouvy, přičemž stavebníci budou zavázáni v určené lhůtě k zahájení a ukončení výstavby. K zajištění této povinnosti bude sloužit sjednaná smluvní pokuta. Vedle kupní ceny kupující uhradí kauci ve výši sjednané smluvní pokuty, která se použije na úhradu smluvní pokuty v případě porušení povinnosti, v opačném případě se stavebníkovi vrátí
- podrobnější podmínky a smlouvy týkající se této záležitosti budou projednány a schváleny v ZaM


usnesení č. 80/09
ZaM souhlasí s bezúplatným převodem komunikace vybudované na p.p.č. 290/1 ostatní plocha v katastrálním území Lány u Litomyšle při zainvestování pozemků pro RD na p.p.č. 328/8, 328/57 a 328/59 v katastrálním území Lány u Litomyšle z vlastnictví Ing. Milana Kašpara, Kornická 126, Litomyšl do vlastnictví města. ZaM dále souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 100.000 Kč panu Ing. Milanu Kašparovi jako příspěvku na vybudování této komunikace. Dotace bude poskytnuta po převodu komunikace do vlastnictví města.


usnesení č. 81/09
ZaM bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze dne 1.6.2009 (příloha 1/FIN/03/09).


usnesení č. 82/09

ZaM projednalo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů Závěrečný účet města za rok 2008 společně se Závěrem z přezkoumání hospodaření roku 2008 a s návrhem na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2008. ZaM vyjadřuje souhlas s celoročním  hospodařením,  a  to  bez výhrad (příloha č. 2/FIN/03/09 - Závěrečný účet města Litomyšl za rok 2008).


usnesení č. 83/09

ZaM schvaluje přijetí investičního úvěru od České spořitelny, a .s. na projekt - Krytý plavecký bazén v Litomyšli ve výši 65,000.000 Kč. Konečný termín splatnosti poskytnutého úvěru je 30.6.2029. Úroková sazba po dobu čerpání 1MPRIBOR + marže 1,75 % p.a., úroková sazba následující po ukončení období čerpání až do data konečné splatnosti úvěru je 12MPRIBOR + marže 1,25% p.a. Úvěr nebude zajištěn žádnými zajišťovacími prostředky (příloha 3/FIN/03/09).


usnesení č. 84/09

ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 1/09/RČ (příloha 4/FIN/03/09) a stanovuje tyto závazné ukazatele:
Zapojení zdrojů z roku 2008                                      18.751,70 tis. Kč
Zůstatek účelových fondů a FRR k 31.12.2009               9.170,90 tis. Kč


usnesení č. 85/09

ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 3/09/RČ (příloha 7/FIN/03/09) a stanovuje tyto závazné ukazatele:
Zapojení zdrojů z roku 2008                                      18.972,50 tis. Kč
Zůstatek účelových fondů a FRR k 31.12.2009               8.950,10 tis. Kč


usnesení č. 86/09

ZaM ne-schvaluje rozpočtové opatření č. 2/09/HČ (příloha 5/FIN/03/09).
Výnosy podnikatelské činnosti                                    68.848,00 tis. Kč
Náklady podnikatelské činnosti                                    35.254,00 tis. Kč
Hospodářský výsledek                                               33.594,00 tis. Kč


usnesení č. 87/09

ZaM bere na vědomí rozpočtová opatření schválená RaM č. 101/09/HČ a č. 102-104/09/RČ a . Tyto změny byly schváleny v souladu s usnesením ZaM č. 36/09 (příloha 6/FIN/03/09).


usnesení č. 88/09
ZaM schvaluje odpis pohledávky Technických služeb města Litomyšle ve výši 135.612,- Kč za Salva group a.s., IČ 64789594. U jmenované firmy bylo zastaveno konkurzní řízení pro nedostatek finančních prostředků.


usnesení č. 89/09

ZaM souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 100.000 Kč na protihluková opatření provedená v objektu č.p. 1053 na st.p.č. 2271 v katastrálním území a obci Litomyšl, části obce Litomyšl-Město vlastníkovi objektu - společnosti Finance Kapital spol. s r.o., Brno, IČ 63478382 v souvislosti s hlukovou zátěží v okolí okružní křižovatky na komunikaci I/35. Tímto usnesením se revokuje usnesení ZaM č. 32/06.


usnesení č. 90/09

ZaM ne-souhlasí, aby dotace z Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2009 ve výši  1.805 tis. Kč byla rozdělena na akce obnovy:
- částka 1.406.000 Kč na další etapu rekonstrukce hřbitovního Kostela Sv. Anny v Litomyšli (dotace činí 70%). Z kap. 03 bude na stejné účely uvolněna částka ve výši 402.000 Kč - povinný 20ti procentní podíl Města. Dotace bude poskytnuta Římskokatolické farnosti - proboštství v Litomyšli, Šantovo nám. 183, IČ 47489014.
- částka 399.000 Kč na opatření proti vlhkosti na objektu čp.134 na Jiráskově ulici. Objekt je ve vlastnictví Města. Dotace je 100% (památka UNESCO).


usnesení č. 91/09
ZaM souhlasí s tím, aby v souladu s usnesením ZaM 408/02 byla poskytnuta dotace na pokračující obnovu objektu Lidická čp. 44, a to ve výši 60.000 Kč (tj. 20% plánovaných investičních nákladů pro rok 2009). Jedná se pouze o podíl Města v rámci grantu Pardubického kraje na obnovu kulturních památek. Peníze z Programu regenerace nemohou být z důvodu změny pravidel MKČR pro poskytování dotací v letošním roce přiděleny. Příjemcem jsou manželé Mgr. Pavel a Mgr. Jana Tmejovi, ul. 17. listopadu 1001, Litomyšl.


usnesení č. 92/09

ZaM souhlasí s uzavřením smlouvy o spolupráci mezi městy Svitavy, Litomyšl, Polička a Moravská Třebová. Předmětem smlouvy je spolupráce na finančním zajištění provozování veřejné linkové autobusové dopravy uzpůsobené pro přepravu jízdních kol (cyklobus). Město Litomyšl poskytne ze svého rozpočtu (kap. 18, org. 257) na kofinancování projektu částku ve výši maximálně 36.000 Kč. 


usnesení č. 93/09

ZaM ne-souhlasí s poskytnutím daru ve výši 200.000 Kč na krytí povinného podílu vlastníka při rekonstrukci Kaple sv. Anny v rámci Programu regenerace MPR. Příjemcem dotace, která bude poskytnuta z kap. 06 (org. 250), je Římskokatolická farnost - proboštství Litomyšl, Šantovo nám. 183, IČO: 47489014. Dotace bude poskytnuta pouze v případě, že akce získá v tomto roce podporu z Programu regenerace.      


usnesení č. 94/09
ZaM souhlasí s poskytnutím dotací dle přílohy č. 1/KCR/3/2009.


usnesení č. 95/09
ZaM bere na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Litomyšlsko za rok 2008 (příloha 2/KCR/3/09).


usnesení č. 96/09
ZaM bere na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Krajem Smetany a Martinů za rok 2008 (příloha 3/KCR/3/09).


usnesení č. 97/09
ZaM bere na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Českomoravské pomezí za rok 2008 (příloha 4/KCR/3/09).


usnesení č. 98/09
ZaM bere na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Česká inspirace za rok 2008 (příloha 5/KCR/3/09).


usnesení č. 99/09
ZaM bere na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO za rok 2008 (příloha 6/KCR/3/09).


usnesení č. 100/09

ZaM souhlasí s  poskytnutím dotací z rozpočtu kap. 08, org. 357 na činnost těchto subjektů: Pionýrská skupina Marie Sedláčkové,  T. G. Masaryka 1145, Litomyšl, IČ 6911408 v částce 20.000 Kč a Junák-svaz skautů a skautek ČR, středisko Litomyšl,  Cerekvice n. L., IČ 62033166 v částce 20.000 Kč.


usnesení č. 102/09

ZaM souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 3.500 Kč z kapitoly 08, org. 355 na činnost elektrokroužku. Příjemcem dotace bude Ing. Martin Friedl, Formánka 204, Litomyšl.


usnesení č. 103/09
ZaM souhlasí s poskytnutím dotace pro pana Bohuslava Svatoše, IČ:69131074, bytem Trstěnická 943, Litomyšl, na podporu sportovní činnosti. Částka 5.000 Kč bude poskytnuta z kapitoly 08, rezerva sportovní komise.


usnesení č. 104/09
ZaM souhlasí s poskytnutím dotace pro Junák - svaz skautů a skautek, Cerekvice n. Loučnou, IČ: 62033166 na podporu okresního kola Svojsíkova závodu. Částka 4.000 Kč, hrazeno z kapitoly 08, org. 355.


usnesení č. 105/09
ZaM souhlasí s poskytnutím mimořádné dotace ve výši 46.500 Kč na činnost TJ Jiskra Litomyšl. Jde o 60% z výnosů za pronájmy stadiónu Č. Hora v roce 2008 (v souladu s usnesením RaM č.724/04).  


usnesení č. 106/09
ZaM souhlasí s poskytnutím dotace pro Jiřího Koháka, Nedošín 23 na podporu Dětského dne na Veselce. Částka 1.000 Kč hrazena z kapitoly 08, org. 355.


usnesení č. 107/09

ZaM souhlasí s poskytnutím dotace pro pana P. Šulce, bytem Z. Kopala 1162/2, Litomyšl na podporu akce - Přirozený talent - dětský míčový sedmiboj 2009. Částka 1.000 Kč bude poskytnuta z kap. 08, org. 355 (na ceny).


usnesení č. 108/09

ZaM schvaluje poskytnutí  dotací na základě předložených žádostí projednaných v Komisi prevence kriminality dne 14. 4. 2009 neziskovým organizacím v oblasti prevence kriminality:
- Šance pro Tebe, o.s., Štěpánkova 92, Chrudim, IČO: 682 46 277 na projekt "Analýza potřebnosti nízkoprahových služeb pro děti, mládež a mladé dospělé v Litomyšli" - 15.000 Kč
-Jiří Kohák, Nedošín 23, Litomyšl, IČO: 455 66 607 na projekt "Krátkodobý kurz sebeobrany" - 10.000 Kč 
- Pionýrská skupina Marie Sedláčkové, T. G. Masaryka 1145, Litomyšl, IČO: 691 71 408 na projekt "Adrenalin weekend" - 5.000 Kč
- Pionýrská skupina Marie Sedláčkové, T.G. Masaryka 1145, Litomyšl, IČO: 691 71 408 na projekt "KABUKA" - 5.000 Kč
-Adykt o.s., Sedlec 15, Vraclav, IČO: 269 83 419 na projekt "Regionální centrum primární prevence - Prevko Litomyšl" - 15.000 Kč
- Speciální ZŠ a MŠ Litomyšl, 9. května 1181, Litomyšl, IČO: 708 38 275 na projekt "Společně přežijeme III" - 5.000 Kč


usnesení č. 109/09

ZaM schvaluje podání přihlášky Rodinného centra města Litomyšl do soutěže Obec přátelská rodině pro rok 2009, která je součástí prorodinné politiky ČR.


usnesení č. 110/09
ZaM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 100.000 Kč občanskému sdružení Smíření - hospicové sdružení pro Pardubický kraj, sídlo Palackého 191, 537 01 Chrudim III, IČO 266 253 85  na dostavbu hospice v Chrudimi. 


usnesení č. 111/09
ZaM schvaluje stanovisko odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu Litomyšl jako příslušného úřadu územního plánování k podaným návrhům č. N15, N16, N17 a N19 na nový územní plán Litomyšl dle přílohy tohoto usnesení č. 1/VUP/3/09.


usnesení č. 112/09

ZaM schvaluje pojmenování nové ulice "Purkmistra Laška" v městské části Záhradí v oblasti nově plánované bytové výstavby Na Prokopu v rozsahu dle přílohy tohoto usnesení č. 2/VUP/3/09.


usnesení č. 113/09

ZaM schválilo jmenování pana:
1) Michala Kortyše, bytem Jiráskovo nám. 55, Litomyšl,
2) Ing. Jana Janečka, bytem Na  Lánech 97, Litomyšl, 
3) Mgr. Vladimíra Novotného, bytem 9. května 808, Litomyšl, 
4) Radomila Kašpara, bytem T. G. Masaryka 788, Litomyšl, 
5) Jana Pikny, bytem Polní 358, Litomyšl, 
6) Mgr. Daniela Smetany,  bytem Nádražní 526, Litomyšl, 
do funkce člena správní rady obecně prospěšné společnosti Evropské školicí centrum o.p.s., IČ: 27501485.


usnesení č. 114/09

ZaM schvaluje jmenování pana Ing. Miroslava Brýdla, bytem Lidická 913, Litomyšl, a pana  Ing. Pavel Kusého, bytem Dukelská 987, Litomyšl, do funkce člena dozorčí rady obecně prospěšné společnosti Evropské školicí centrum o.p.s., IČ: 27501485. 


usnesení č. 115/09

ZaM bylo informováno o společném jednání Rady města Litomyšle a Rady města Svitavy dne 15. 6. 2009. ZaM souhlasí se společným závěrem dle přílohy č. 1/VMU/3/09.


Michal Kortyš
starosta
Jan Janeček
1. místostarosta

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl