Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

3. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 24. 06. 2008 v malém sále Smetanova domu

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

usnesení č. 74/08

ZaM schválilo program jednání.


usnesení č. 75/08

ZaM schvaluje návrhovou komisi ve složení:
- Mgr. Vladimír Novotný
- Ing. Bc. Miroslav Vacek
- Ing. Josef Janeček


usnesení č. 76/08

ZaM schvaluje ověřovatele zápisu:
- MUDr. David Večeřa
- Ing. Terezie Šmolíková


usnesení č. 77/08
ZaM souhlasí s bezúplatným převodem p.p.č. 1290/13 zahrada o výměře 17 m2 v katastrálním území Litomy?l od ČR - Pozemkového fondu ČR, IČ 45797072, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha. Jedná se o pozemek pod komunikací v ulici Jar. Mety?e.


usnesení č. 78/08
ZaM souhlasí s odkoupením p.p.č. 919/5 zahrada o výměře 1753 m2, st.p.č. 3054 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 13 m2 a st.p.č. 3055 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 12 m2 v katastrálním území Litomy?l od pana Rudolfa Kunce (id. 1/2 vzhledem k celku) a pana Josefa Mare?e (id. 1/2 vzhledem k celku) za kupní cenu 70 Kč/m2. Jedná se o pozemky na okraji zahrádkářské kolonie v Líbánkách. Pozemek vhodný pro budoucí roz?íření cesty nebo výstavbu parkovi?tě nebo točny.


usnesení č. 79/08
ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 269/12 orná půda o výměře 991 m2 v katastrálním území Nedošín za účelem výstavby RD. Kupní cena 450 Kč/m2. Bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě s podmínkami stejnými jako u dosud uzavřených smluv. Kupující manželé Pavel a Kateřina Houdkovi, Z. Kopala 1180/1, Litomyšl.


usnesení č. 80/08
ZaM souhlasí s odkoupením p.p.č. 2204/6 ostatní plocha o výměře 328 m2, p.p.č. 2205/27 ostatní plocha o výměře 6 m2 a p.p.č. 2205/31 ostatní plocha o výměře 13 m2 v katastrálním území Litomyšl za cenu dle ZP, tj. 25.860 Kč od Tělovýchovné jednoty Jiskra Litomyšl, IČ 15034526, se sídlem U Plovárny 1061, Litomyšl - Město, 570 01 Litomyšl. Pozemky se nachází pod komunikací v křižovatce Trstěnické ulice a silnice I/35 a u vjezdu do sportovního areálu za sokolovnou.


usnesení č. 81/08

ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 1267/1 orná půda o výměře 9563 m2 v katastrálním území Litomyšl oddělené podle geometrického plánu číslo 2024-10/2008 za účelem výstavby areálu firmy včetně pekařského školicího centra podle projektu firmy BKN, s.r.o. Vysoké Mýto. Kupující Pfahnl Backmittel, spol. s r.o., IČ 25263927, se sídlem Na Lánech 764, Litomyšl. Kupní cena 500 Kč/m2 v pásu 1/2 bloku zastavění kolem silnice I/35 a 350 Kč/m2 v části druhé 1/2 bloku zastavění, tj. celkem 3.518.650 Kč (1.144 m2 x 500 Kč/m2 = 572.000 Kč) + (8419 m2 x 350 Kč/m2= 2.964.650 Kč). Bude sepsána smlouva o budoucí kupní smlouvě a prodej pozemku se uskuteční až po výstavbě a vydání kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí o předčasném užívání stavby nebo zkušebním provozu.


usnesení č. 82/08

ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 2312/15 orná půda o výměře 3582 m2 v katastrálním území Litomyšl oddělené podle geometrického plánu číslo 2024-10/2008 za účelem výstavby výrobního objektu - DOGTRACE podle projektu firmy MK PROJEKT Litomyšl. Kupující VNT elektronics, s.r.o., IČ 64793826, se sídlem Smetanovo náměstí 104, Litomyšl. Kupní cena 500 Kč/m2, tj. celkem 1.791.000 Kč. Bude sepsána smlouva o budoucí kupní smlouvě a prodej pozemku se uskuteční až po výstavbě a vydání kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí o předčasném užívání stavby nebo zkušebním provozu.


usnesení č. 83/08

ZaM souhlasí s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu st.p.č. 2238/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 151 m2, p.p.č. 2143/4 ostatní plocha o výměře 734 m2, p.p.č. 2143/17 ostatní plocha o výměře 11 m2, p.p.č. 2478/1 ostatní plocha o výměře 75 m2 a p.p.č. 2481/2 ostatní plocha o výměře 7 m2 v katastrálním území Litomyšl do vlastnictví Města Litomyšl s Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111. Jedná se o pozemek pod nadchodem u Smetanova domu a pozemky pod komunikacemi na Havlíčkově ulici a u Loučné.


usnesení č. 84/08

ZaM souhlasí se Změnou prohlášení vlastníka budovy ze dne 2.5.1995 v budově Komenského náměstí č.p. 1049 na st.p.č. 2140 o výměře 230 m2 v katastrálním území Litomyšl, části obce Litomyšl - Město a obci Litomyšl z důvodu nesouladu tehdejšího prohlášení se současným zněním zákona o bytech (do podlahové plochy bytu byly započítávány i výměry lodžií a sklepních kójí). Ve Změně prohlášení budou nově spočítány podlahové plochy bytů a podle nich upraveny podíly na společných částech domu a stavebním pozemku.


usnesení č. 85/08

ZaM souhlasí s budoucím záměrem bezúplatného převodu části p.p.č. 1655/1 zahrada o výměře cca 350 m2 v katastrálním území Litomyšl za účelem výstavby Skautského volnočasového centra. O podmínkách převodu a jeho rozsahu bude rozhodnuto až po předložení a odsouhlasení projektu pro územní řízení na jeho stavbu. Žadatel Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Liliový kruh Litomyšl.


usnesení č. 86/08

ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 2/08 (příloha č. 1) a stanovuje tyto závazné ukazatele:
Zapojení zdrojů z roku 2007                                       28.371,40 tis. Kč
Zůstatek účelových fondů a FRR k 31.12.2008              10.066,00 tis. Kč


usnesení č. 87/08

ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 3/08 (příloha č. 2) a stanovuje tyto závazné ukazatele:
Zapojení zdrojů z roku 2007                                       28.350,40 tis. Kč
Zůstatek účelových fondů a FRR k 31.12.2008              10.087,00 tis. Kč


usnesení č. 88/08

ZaM schvaluje podmínky příslibu na poskytnutí krátkodobého municipálního revolvingového úvěru poskytnutý Komerční bankou, a . s.  do výše 15 mil. Kč. Platnost nabídky je do 27. 11. 2008. Splatnost  úvěru je 12 měsíců od poskytnutí úvěru, nejpozději do 20. 10. 2009, úroková sazba 1M PRIBOR + 0,04 %. Úvěr bude poskytnut bez zajištění. Účelem je překlenutí případného nesouladu mezi příjmy a výdaji města. O předložení žádosti bance o čerpání rozhodne rada města po projednání ve finančním výboru. 


usnesení č. 89/08

ZaM schvaluje obecně závaznou vyhlá?ku města Litomy?l č. 01/08 o stanovení vý?e koeficientů pro výpočet daně z nemovitosti.


usnesení č. 90/08
ZaM schvaluje přidělení dotace ve vý?i max. 20 tis Kč firmě LIKO Svitavy a.s., IČ 252620715, na nákup kamery pro sběrný dvůr Litomy?l. Nákup bude dotovat firma ASEKOL.


usnesení č. 91/08
ZaM schvaluje dodatek č.1 smlouvy o poskytnutí finanční dotace na úhradu prokazatelné ztráty ve veřejné linkové dopravě uzavřené mezi Městem Litomy?l a Zlatovánek spol. s.r.o., IČO 15036278. Dodatkem se upravuje vý?e dotace od 1.7. 2008 na 1.925,- Kč na provozní den.


usnesení č. 92/08
ZaM schvaluje udělení plné moci vedoucímu odboru místního hospodářství ing. Pavlu Jiráňovi, nar. 16.6. 1963, bytem Benátky 104, k zastupování Města Litomy?le v jednotlivých společenství vlastníků bytových jednotek.


usnesení č. 93/08
ZaM bere na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO za rok 2007.


usnesení č. 94/08
ZaM bere na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Česká inspirace za rok 2007.


usnesení č. 95/08
ZaM bere na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Litomy?lsko za rok 2007.


usnesení č. 96/08

ZaM bere na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Krajem Smetany a Martinů za rok 2007. ZaM ukládá odboru kultury a cestovního ruchu předložit zastupitelstvu města nápravná opatření vycházející ze zprávy auditora.


usnesení č. 97/08
ZaM bere na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Českomoravské pomezí za rok 2007.


usnesení č. 98/08
ZaM souhlasí s poskytnutím dotace ve vý?i 130 tisíc Kč na úhradu energie a nájmů v kanceláři IC na Smetanově náměstí. Příjemcem dotace je pí Blanka Brýdlová (Smetanovo nám. 72, Litomy?l, IČO 66284961). Dotace bude poskytnuta z kapitoly 06, organizace 408.


usnesení č. 99/08
ZaM souhlasí s poskytnutím mimořádného členského příspěvku Mikoregionu Litomyšlsko, IČO 70906696 ve výši 100.520 Kč (t.j.10 Kč/1obyvatel), který bude použit jako dotace Litomyšlské nemocnici a.s. na koupi sanitního vozu. Hrazeno z kap. 06, org. 409.


usnesení č. 100/08

ZaM schvaluje odpis pohledávek odboru sociálních věcí, vzniklých při činnosti zdejšího odboru a dále pohledávek převzatých k řešení po zániku Okresních úřadů. Odpis pohledávek /výplata státních prostředků-dávka plnění za jiného/je řešen v souladu se zákonem č.111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi ve znění pozdějších předpisů, kdy částky dlužného příspěvku na výživu dítěte  dle § 5 zák.č.482/1991 Sb. nebyly do účinnosti zákona od povinné osoby vymoženy. Počínaje 1.1.2008 jsou tyto pohledávky promlčeny. Jedná se o tyto pohledávky:
- Blažek Pavel, nar.18.5.1972, bytem Litomyšl, Dukelská 969 - 22.500,- Kč, opakovaně podáno trestní oznámení, nemajetný, nepracuje
-  Vacek Karol, nar. 3.4.1955, Litomyšl, Nedošín 44 - 37.900,- Kč, nepracuje, bezmajetný, exekuce bez výsledku
- Bartoš Vojtěch, nar.10.7.1968, bytem Plzeň, Klatovská 202 - 24.310,- Kč, bezvýsledná exekuce na majetek
- Skáčik Petr, nar. 21.9.1966, Hlinsko, Rubešova 1156 -  46.800,- Kč, opakovaně tr.oznámení, nemajetný, nepracuje


usnesení č. 101/08

ZaM ve smyslu ustanovení § 185 odst. 4 stavebního zákona prověřilo aktuálnost urbanistické studie městské části Pohodlí, kterou zpracoval Ak.arch. Lubomír Reml (ČKA 01835) v říjnu 1999, a rozhodlo o tom, že tato urbanistická studie není aktuální.


usnesení č. 102/08

ZaM ve smyslu ustanovení § 185 odst. 4 stavebního zákona prověřilo aktuálnost urbanistické studie městské části Nová Ves u Litomyšle, kterou zpracoval Ing.arch. Tomáš Reml (ČKA 02069) v prosinci 1998, a rozhodlo o tom, že tato urbanistická studie není aktuální.


usnesení č. 103/08

ZaM ve smyslu ustanovení § 185 odst. 4 stavebního zákona prověřilo aktuálnost urbanistické studie městské části Kornice, kterou zpracoval Ing.arch. Tomáš Reml (ČKA 02069) v prosinci 1998, a rozhodlo o tom, že tato urbanistická studie není aktuální.


usnesení č. 104/08
ZaM schvuje stanovisko odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu Litomy?l jako příslu?ného úřadu územního plánování k podaným návrhům na změny územního plánu sídelního útvaru Litomy?l dle přílohy tohoto usnesení.


usnesení č. 105/08
ZaM schvaluje dodatek č. 4, kterým se mění směrnice č.1/02, sociální fond zaměstnanců Města Litomyšle, příjmy a pravidla čerpání fondu.


Michal Kortyš
starosta
Jan Janeček
1. místostarosta

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl