Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

3. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 26. 06. 2007 v sále Lidového domu v Litomyšli

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

usnesení č. 82/07

ZaM schválilo program jednání.


usnesení č. 83/07

ZaM schvaluje návrhovou komisi ve složení:
- Mgr. Vladimír Novotný
- MUDr. Libor Vylíčil
- Bc. Ing. Miroslav Vacek


usnesení č. 84/07

ZaM schvaluje ověřovatele zápisu:
-  p. Radomil Kašpar
-  Mgr. Jaromír Kroužil


usnesení č. 85/07
ZaM souhlasí s odkoupením p.p.č. 25/4 zahrada o výměře 169 m2 oddělené podle geometrického plánu číslo 109-67/2006 od paní Věry Skřivanové, Proke?ova 912, Litomy?l za cenu 65 Kč/m2. Jedná se o pozemek na Pazu?e, na kterém je veřejná komunikace a veřejné osvětlení.


usnesení č. 86/07
ZaM souhlasí s odkoupením p.p.č. 656 ostatní plocha o výměře 450 m2 oddělené podle geometrického plánu číslo 109-67/2006 od paní Emilie Vytlačilové, Pazucha 10, Litomy?l za cenu 65 Kč/m2. Jedná se o pozemek na Pazu?e, na kterém je veřejná komunikace a veřejné osvětlení.


usnesení č. 87/07
ZaM souhlasí s odkoupením p.p.č. 530/1 trvalý travní porost o výměře 6706 m2, p.p.č. 530/5 trvalý travní porost o výměře 388 m2, p.p.č. 534 trvalý travní porost o výměře 1123 m2 a p.p.č. 573/6 vodní plocha o výměře 334 m2 v katastrálním území Nedošín od pana Václava Mikuleckého, Sedliště 62 za cenu 80 Kč/m2. Na pozemcích je veden vodovodní řad z vrtu Nedošín a potřebujeme na něj umístit část přeložky plynovodu vyvolanou rekonstrukcí ČOV. Dále by mohla být na pozemcích umístěna komunikace z I/35 ke skladovacím halám v Nedošíně. Polovina kupní ceny bude uhrazena v r. 2007 a druhá polovina v r. 2008.


usnesení č. 88/07
ZaM souhlasí se stanovením pravidel pro poskytování příspěvků v letech 2007-2010 na zainvestování pozemků pro výstavbu rodinných domků ve výši maximálně 130.000 Kč/stavební pozemek, přičemž podíl města na zainvestování nepřesáhne 20% rozpočtových nákladů dle předložené projektové dokumentace. Příspěvek nebude poskytován v případě, že se jedná pouze o zainvestování přípojek a přístupových komunikací ke stavebním pozemkům, tedy když zainvestováním nevzniká veřejná komunikace a veřejné distribuční soustavy inženýrských sítí. Podmínkou je bezúplatný převod infrastrukturou dotčených pozemků, vybudované kanalizace, vodovodu, veřejného osvětlení a komunikace do majetku města. Dotace není nároková, její odsouhlasení v jednotlivých konkrétních případech bude záviset na rozpočtových příjmech města.


usnesení č. 89/07
ZaM revokuje usnesení ZaM číslo 53/07 ze dne 24.4.2007: ZaM souhlasí s odkoupením p.p.č. 288/28 orná půda o výměře 255 m2 a p.p.č. 290/2 ostatní plocha o výměře 8 m2 v katastrálním území Lány u Litomy?le od společnosti VIAMON s.r.o., IČ 25260316, se sídlem náměstí Míru 89, 568 02 Svitavy za cenu 70 Kč/m2. Jedná se o pozemky na Kornické ulici, které jsou v prostoru komunikací.


usnesení č. 90/07
ZaM souhlasí s prodejem dle geometrického plánu číslo 1959-13/2007 oddělené p.p.č. 2143/38 ostatní plocha o výměře 437 m2 v katastrálním území Litomyšl (Havlíčkova ulice) za účelem výstavby objektu s byty, garážovým stáním a komerční plochou podle projektu pro územní řízení "Bytový dům Havlíčkova" zpracovaného architektonickou kanceláří Burian-Křivinka v listopadu 2005. Investor musí pokračovat v dalších stupních projektových prací a stavbě ve spolupráci s architektonickou kanceláří Burian-Křivinka v souladu s odsouhlaseným projektem. Kupní cena pozemku včetně projektu pro územní řízení a územního rozhodnutí 1.500.000 Kč. Výstavba musí být ukončena nejpozději 31.12.2009. Bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě a prodej pozemku se uskuteční až po kolaudaci stavby. Kupující PLS Invest, s.r.o., Havlíčkova 1118, Litomyšl, IČ 27476740.


usnesení č. 91/07
ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 269/7 orná půda o výměře 967 m2 v katastrálním území Nedošín za účelem výstavby RD. Kupní cena 450 Kč/m2. Bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě s podmínkami stejnými jako u dosud uzavřených smluv. Kupující manželé Renata a David Dolníčkovi, Komenského náměstí 1048, Litomyšl.


usnesení č. 92/07

ZaM souhlasí s umístěním firmy VNT elektronics, s.r.o., IČ 64793826, se sídlem Smetanovo náměstí 104, Litomyšl do průmyslové zóny Benátská - sektor H. Firma žádá o cca 3000 m2 za účelem výstavby výrobní haly, zabývá se vývojem, výrobou a prodejem elektronických zařízení na bázi jednočipových mikroprocesorů a RF technologií aplikovaných v praxi. Zájemce vypracuje projekt pro územní řízení, který upřesní polohu a velikost prodávaného pozemku a poté bude prodej znovu předložen ke schválení s konkrétním geometrickým plánem a projektem.


usnesení č. 93/07
ZaM souhlasí s odkoupením p.p.č. 927/5 lesní pozemek o výměře 295 m2 v katastrálním území Litomy?l oddělené podle geometrického plánu číslo 1958-11/2007 za účelem umístění části stavby Rekonstrukce Primátorské hráze od paní Anny Kopecké, Benátská 1002, Litomy?l. Kupní cena 70 Kč/m2.


usnesení č. 94/07
ZaM souhlasí s prodejem budovy č.p. 586 na st.p.č. 871/4 a st.p.č. 871/4 o výměře 87 m2 v katastrálním území Litomy?l. Kupní cena 20.000 Kč. Kupující - stávající nájemce paní Věra Kočková, T.G. Masaryka 586, Litomy?l. Pokud neuzavře kupní smlouvu do 1 měsíce od převzetí návrhu a nezaplatí kupní cenu ve sjednaných splátkách (2000 Kč při podpisu smlouvy a dále po dobu 12 měsíců částku 1500 Kč), bude kupní smlouva s podmínkou zaplacení celé částky při podpisu smlouvy nabídnuta druhému zájemci (pan Du?an Balog, ?antovo náměstí 175, Litomy?l).


usnesení č. 95/07
ZaM souhlasí s prodejem budovy č.p. 1136 na st.p.č. 871/6 a st.p.č. 871/6 o výměře 83 m2 v katastrálním území Litomy?l. Kupní cena 20.000 Kč. Kupující - stávající nájemce pan Milan Rafael, T.G. Masaryka 586, Litomy?l. Pokud neuzavře kupní smlouvu do 1 měsíce od převzetí návrhu a nezaplatí kupní cenu ve sjednaných splátkách (2000 Kč při podpisu smlouvy a dále po dobu 12 měsíců částku 1500 Kč), bude kupní smlouva s podmínkou zaplacení celé částky při podpisu smlouvy nabídnuta druhému zájemci (pan Du?an Balog, ?antovo náměstí 175, Litomy?l).


usnesení č. 96/07
ZaM souhlasí s prodejem budovy č.p. 1134 na st.p.č. 872/1 a st.p.č. 872/1 o výměře 86 m2 v katastrálním území Litomy?l. Kupní cena 20.000 Kč. Kupující - stávající nájemce pan Milan Bořuta, T.G. Masaryka 1134, Litomy?l. Pokud neuzavře kupní smlouvu do 1 měsíce od převzetí návrhu a nezaplatí kupní cenu ve sjednaných splátkách (2000 Kč při podpisu smlouvy a dále po dobu 12 měsíců částku 1500 Kč), bude kupní smlouva s podmínkou zaplacení celé částky při podpisu smlouvy nabídnuta druhému zájemci (pan Marcel Černický, T.G.Masaryka 1134, Litomy?l). 


usnesení č. 97/07
ZaM souhlasí se směnou p.p.č. 2337 lesní pozemek o výměře 2.215 m2, p.p.č. 2339 lesní pozemek o výměře 15.552 m2, p.p.č. 2397 lesní pozemek o výměře 29.219 m2, p.p.č. 2398 lesní pozemek o výměře 11.639 m2, p.p.č. 2399 lesní pozemek o výměře 35.301 m2, p.p.č. 2400 lesní pozemek o výměře 10.509 m2, p.p.č. 2401 lesní pozemek o výměře 3.881 m2, p.p.č. 2402 lesní pozemek o výměře 35.240 m2, p.p.č. 4480 ostatní plocha o výměře 392 m2 v katastrálním území Horní Sloupnice a p.p.č. 250/4 lesní pozemek o výměře 306 m2, p.p.č. 266/1 ostatní plocha o výměře 277 m2, p.p.č. 266/2 lesní pozemek o výměře 5.553 m2 v katastrálním území Pazucha, které jsou ve vlastnictví Města (cena pozemků Města včetně porostu dle ZP 4.456.547 Kč), za p.p.č. 2852 lesní pozemek o výměře 1.700 m2, p.p.č. 2871 lesní pozemek o výměře 4.632 m2, p.p.č. 2990/1 lesní pozemek o výměře 720 m2, p.p.č. 2990/2 lesní pozemek o výměře 460 m2, p.p.č. 2993/1 lesní pozemek o výměře 3.859 m2, p.p.č. 2993/3 lesní pozemek o výměře 6.541 m2, p.p.č. 2993/5 lesní pozemek o výměře 1.807 m2, p.p.č. 2993/6 lesní pozemek o výměře 6.340 m2 v katastrálním území Janov u Litomy?le, p.p.č. 391/1 lesní pozemek o výměře 14.052 m2, p.p.č. 453/4 lesní pozemek o výměře 1.953 m2, p.p.č. 486 lesní pozemek o výměře 870 m2, p.p.č. 491 trvalý travní porost o výměře 4.345 m2, p.p.č. 525 lesní pozemek o výměře 14.239 m2, p.p.č. 536 lesní pozemek o výměře 14.591 m2, p.p.č. 547 lesní pozemek o výměře 10.075 m2, p.p.č. 573 lesní pozemek o výměře 15.531 m2, id. 1/2 vzhledem k celku p.p.č. 468 lesní pozemek o výměře 9.962 m2 v katastrálním území Strakov, p.p.č. 1015 lesní pozemek o výměře 4.654 m2, p.p.č. 1017 lesní pozemek o výměře 9.186 m2 v katastrálním území Němčice u České Třebové, p.p.č. 896/1 lesní pozemek o výměře 17.551 m2, p.p.č. 896/6 lesní pozemek o výměře 2.816 m2, id. 1/2 vzhledem k celku p.p.č. 1169 lesní pozemek o výměře 5.372 m2 v katastrálním území Litomy?l, p.p.č. 4629/4 ostatní plocha o výměře 671 m2, p.p.č. 4629/6 ostatní plocha o výměře 1.207 m2 v katastrálním území Horní Sloupnice a p.p.č. 141/1 lesní pozemek o výměře 7.749 m2 v katastrálním území Kozlov u České Třebové, které jsou ve vlastnictví ČR s právem hospodaření pro Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 19, č.p. 1106, Nový Hradec Králové, 501 68 Hradec Králové (cena pozemků včetně porostu dle ZP 4.438.133,50 Kč). Rozdíl v ceně ve vý?i 24.749,- Kč bude Lesy ČR Městu doplacen.


usnesení č. 98/07
ZaM souhlasí s odkoupením p.p.č. 2024/4 ostatní plocha o výměře 73 m2 v katastrálním území Litomyšl oddělené podle geometrického plánu číslo 1954-23/2007 od manželů Janeckých za cenu 150 Kč/m2. Jedná se o pozemek na Polní ulici potřebný pro budoucí úpravu komunikace.


usnesení č. 99/07
ZaM souhlasí s uzavřením darovací smlouvy číslo D0106310007 ve znění dle přílohy se společností BILLA, spol. s r.o., IČ 00685976, se sídlem Modletice 67, 25101 Říčany u Prahy, kterou budou Městu bezplatně převedeny stavby inženýrských sítí a zpevněných ploch vybudovaných v souvislosti s přestavbou autobusového nádraží a výstavbou supermarketu v souladu s uzavřenou smlouvou o uzavření budoucích smluv číslo 0106310007 ze dne 2.6.2006. 


usnesení č. 100/07
ZaM souhlasí se směnou p.p.č. 75/5 zahrada o výměře 90 m2 v katastrálním území Lány u Litomy?le, která je oddělená podle geometrického plánu číslo 428-136/2006 a která je ve vlastnictví Ing. Jaroslava Tměje, Na Lánech 81, Litomy?l, za p.p.č. 390/7 ostatní plocha o výměře 4 m2 v katastrálním území Lány u Litomy?le, která je oddělená podle stejného geometrického plánu a je ve vlastnictví Města. Rozdíl ve výměře směňovaných pozemků bude Městem doplacen částkou v ceně 70 Kč/m2. Jedná se o soukromý pozemek pod komunikací a část zaploceného pozemku ve vlastnictví Města.


usnesení č. 101/07
ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 142/1 ostatní plocha o výměře 8199 m2 a st.p.č. 389 o výměře 212 m2 včetně budovy jiné stavby bez čísla popisného v katastrálním území Cerekvice nad Loučnou. Kupující Agropodnik Svitavy, a.s., IČ 47452765, Průmyslová 3, 568 02 Svitavy. Kupní cena 2 mil. Kč.


usnesení č. 102/07
ZaM souhlasí se směnou p.p.č. 2330/2 orná půda o výměře 188 m2 oddělené podle geometrického plánu číslo 1957-10/2007 a p.p.č. 2338/2 ostatní plocha o výměře 686 m2 v katastrálním území Litomy?l za účelem výstavby komunikací a parkovacích ploch pro dostavbu areálu firmy, za p.p.č. 766 o výměře 373 m2 v katastrálním území Litomy?l, která byla Městem prodána v roce 2001 za účelem roz?íření areálu provozovny na Partyzánské ulici. Pozemky Města budou směněny v ceně 200 Kč/m2, pozemek firmy bude směněn za stejnou částkou jako při prodeji v roce 2001, tedy 300 Kč/m2, rozdíl v cenách pozemků bude Městu doplacen v celkové částce 62.900 Kč. ?adatel STORY DESIGN, a.s., IČ 64254402, Moravská 949, Litomy?l. Ve smlouvě bude zaji?těn přístup na p.p.č. 2330/1 pro Město a vlastníky sousedních pozemků 1088/1 a 1090 v katastrálním území Litomy?l.


usnesení č. 103/07
ZaM souhlasí s prodejem st.p.č. 136 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 227 m2 a podle geometrického plánu číslo 479-12/2007 oddělených p.p.č. 259/7 trvalý travní porost o výměře 645 m2 a p.p.č. 259/8 ostatní plocha o výměře 324 m2 v katastrálním území Nedošín. Kupující pan Pavel Vomočil, Nedošín 12, Litomyšl. Kupní cena 300 Kč/m2. Jedná se o pozemek pod budovou stodoly ve vlastnictví pana Vomočila a pozemky kolem budovy. Stavební pozemek pod budovou bude prodán a na okolní pozemky bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě a jejich prodej se uskuteční až po dokončení vybudování zpevněných ploch a zázemí budovy.


usnesení č. 104/07
ZaM souhlasí s odkoupením st.p.č. 182 o výměře 159 m2, st.p.č. 259/1 o výměře 74 m2, p.p.č. 387/36 ostatní plocha o výměře 665 m2 a p.p.č. 590/14 ostatní plocha o výměře 115 m2 v katastrálním území Nedošín od paní Lenky Pekařové Na Lánech 89, Litomyšl za cenu 400 Kč/m2 a dále p.p.č. 387/8 vodní plocha o výměře 402 m2 v katastrálním území Nedošín za cenu 300 Kč/m2. Jedná se o cenu obvyklou (tržní) určenou znaleckým posudkem. Pozemky se nacházejí v areálu ČOV a pod částí koryta řeky přiléhající k ČOV.


usnesení č. 105/07

 ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 2/07 (příloha č.1) a stanovuje tyto závazné ukazatele:
- zapojení zdrojů z roku 2006                                   28.209,83 tis. Kč
- zůstatek účelových fondů a FRR k 31.12.2007         12.209,87 tis. Kč


usnesení č. 106/07
ZaM schvaluje uzavření dodatku č.1 smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt č. 14, Z. Kopala 1162, ze dne 15.11. 2002. Dodatkem se ve?kerá práva a povinnosti vyplývající z uvedené smlouvy převádí na pana Libora Matou?e, Z.Kopala 1162, Litomy?l.


usnesení č. 107/07
ZaM schvaluje kalkulaci akce "Integrovaný systém nakládání s odpady - sběrné dvory Svitavska" dle přílohy ve variantě I. Kalkulace předpokládá po závěrečném vyúčtování dotace vrácení části příspěvku, který byl poskytnut Mikroregionu Svitavsko na základě smlouvy o financování projektu ze dne 15.12. 2005, ve vý?i 160.880,- Kč Městu Litomy?l.


usnesení č. 108/07
ZaM bere na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO za rok 2006.


usnesení č. 109/07
ZaM bere na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Česká inspirace za rok 2006.


usnesení č. 110/07
ZaM bere na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Litomyšlsko za rok 2006.


usnesení č. 111/07
ZaM bere na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Krajem Smetany a Martinů za rok 2006.


usnesení č. 112/07
ZaM souhlasí s uzavřením smlouvy o spolupráci a o sdružení finančních prostřdků mezi městy Svitavy, Litomyšl, Polička, Moravská Třebová, Vysoké Mýto a subjekty Kraj Smetany a Martinů a sdružení Východní Čechy. Předmětem smlouvy je spolupráce smluvních stran při realizaci projektu ze Společného regionálního operačního programu, podopatření 4.1.2 - Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu pro projekt s názvem "Propagace oblasti Českomoravské pomezí". Město Litomyšl poskytne ze svého rozpočtu (kap. 06, org. 412) na předfinancování projektu částku ve výši 108.000,- Kč.     


usnesení č. 113/07

ZaM souhlasí s uzavřením smlouvy o spolupráci mezi městy Svitavy, Litomy?l a Polička. Předmětem smlouvy je spolupráce na finančním zaji?tění provozování veřejné linkové autobusové dopravy uzpůsobené pro přepravu jízdních kol (cyklobus). Město Litomy?l poskytne ze svého rozpočtu (kap. 18, org. 257) na kofinancování projektu částku ve vý?i maximálně 35.000,- Kč. 


usnesení č. 114/07

ZaM souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace ve vý?i max. 80.000,- Kč s firmou Zlatovánek, spol. s  r. o., IČ:15036278, zastoupená paní Zlatou Andrlovou, na dokrytí rozdílu mezi  rodinným jízdným  a plným  jízdným v projektu Cyklobusem Českomoravským pomezím 2007. Dotace bude poskytnuta z kap.18 org. 257.


usnesení č. 115/07
ZaM souhlasí s vytvořením Dobrovolného svazku obcí Českomoravské pomezí a účastí města Litomy?l v tomto svazku. Dále schvaluje smlouvu o vytvoření svazku obcí Českomoravské pomezí a stanovy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Deleguje jako zástupce města do valné hromady svazku obcí Českomoravské pomezí starostu Michala Korty?e a do výkonného výboru Ing. Michaelu Severovou . 


usnesení č. 116/07

ZaM schvaluje poskytnutí dotace Nemocnici Litomy?l ve vý?i 100 tis.Kč na rekonstrukci dětského pavilonu. Hrazeno z kapitoly 14 .


usnesení č. 117/07
ZaM rozhodlo o pořízení změny č. 2 ÚPSÚ Litomyšl. Dále ZaM ukládá odboru výstavby a územního plánování zpracovat návrh zadání této změny s tím, že pan Michal Kortyš je pověřen  spoluprací při tvorbě tohoto návrhu.


usnesení č. 118/07
ZaM vzalo na vědomí vznik místní akční skupiny MAS Litomyšlsko o.p.s. včetně strategického plánu a souhlasí a schvaluje začlenění Města Litomyšl do MAS Litomyšlsko (pozn. vstup je důležitý pro kteréhokoliv žadatele v území, pro město Litomyšl ani žádnou jinou obec z toho neplynou žádné finanční závazky a povinnosti).


usnesení č. 119/07

ZaM vzalo na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru dne 30. 5. 2007.


usnesení č. 120/07

ZaM ukládá Ing. Jiráňovi a Ing. Kalouskovi prověřit vyúčtování tepla dodávaného firmou EVČ Pardubice z kotelny v ul. Dukelská v termínu do 30. 9. 2007.


usnesení č. 121/07

ZaM souhlasí na základě nabídek dvou subjektů s nákupem bazénového vysavače Navigator v ceně 594.826 Kč vč. DPH od firmy Bazénservis s.r.o., Týni?tě nad Orlicí. Financování proběhne na základě nabídky ve 3 splátkách takto :
200.000,- Kč v roce 2007
200.000,- Kč v březnu 2008
194.826,- Kč v březnu 2009
Spolu s vysavačem bude zdarma dodáno  zařízení k či?tění vysavače v hodnotě cca 40.000,- Kč.


Michal Kortyš
starosta města
Vladimír Novotný
I. místostarosta

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl