Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

3. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 29. 06. 2006 v sále Lidového domu v Litomyšli

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

usnesení č. 77/06
ZaM schválilo program jednání.


usnesení č. 78/06

ZaM schvaluje návrhovou komisi ve složení:
- Mgr. Vladimír Novotný
- Ing. Terezie Šmolíková
- MUDr. Simona Leníčková


usnesení č. 79/06

ZaM schvaluje ověřovatele zápisu:
- MVDr. Pavel Růžička¨
- Ing. Vítězslav Hanzl


usnesení č. 80/06
ZaM schvaluje smlouvu č. 02/06 o poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 3.000.000,- Kč firmě AGILE, spol. s r.o. IČ 15030741. Touto půjčkou bude pokryt časový nesoulad mezi fakturací za provedené práce na akci Dokončení rekonstrukce zimního stadionu a poskytnutím dotace ze státního rozpočtu ve výši 8,000.000 Kč v roce 2006. Firma vrátí půjčku na účet města do 5ti dnů po úhradě faktur za provedené práce z dotačních prostředků. Nebude-li částka v tomto termínu připsána na účet města, uhradí dlužník za každý den zpoždění penále ve výši 5 promile z dlužné částky. 


usnesení č. 81/06

ZaM souhlasí se směnou p.p.č. 1233/38 ostatní plocha o výměře 118 m2 a p.p.č. 1233/40 ostatní plocha o výměře 315 m2, které jsou ve vlastnictví firmy Holcim, za p.p.č. 1233/36 ostatní plocha o výměře 7 m2 a p.p.č. 1233/37 ostatní plocha o výměře 32 m2, které jsou ve vlastnictví Města, v?e v katastrálním území Litomy?l. Rozdíl ve výměře směňovaných pozemků doplatí Město částkou 35,- Kč/m2, tj. celkem 13.790,- Kč. 


usnesení č. 82/06
ZaM  souhlasí  s výkupem  p.p.č. 188/7 zahrada  o  výměře  21 m2 v katastrálním  území Záhraď, st.p.č. 540 zastavěná plocha a nádvoří - zbořeniště o výměře 149 m2, p.p.č. 1316/4 ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 1571 m2 a p.p.č. 1316/24 ostatní plocha - jiná plocha o výměře 33 m2 v katastrálním území Litomyšl od společnosti Saint-Gobain Vertex, s.r.o., IČO 12661, Sokolovská 106, 570 21 Litomyšl. Kupní cena 100,- Kč/m2, tj. celkem 177.400,- Kč. Jedná se o pozemek pod komunikací v křižovatce ulic Lomená a Portmanka a o pozemky pod komunikacemi a veřejnou zelení kolem našeho domu č.p. 918 na ulici J.E.Purkyně a u silnice na Osík. 


usnesení č. 83/06

ZaM souhlasí s výkupem p.p.č. 201/13 zahrada o výměře 39 m2 v katastrálním území Záhraď oddělené podle geometrického plánu číslo 656-87/2006 od paní Marty Hejdukové, Jabloňová 281, Litomy?l. Kupní cena 70,- Kč/m2. Jedná se o část pozemku pod místní komunikací v Lidické ulici. 


usnesení č. 84/06

ZaM souhlasí s výkupem  p.p.č. 1275/9  zahrada  o  výměře   1245 m2 v katastrálním území Litomyšl od manželů Žákových, Trstěnická 967, Litomyšl. Kupní cena 300,- Kč/m2 + cena za studnu, ploty a porosty dle ZP 35.332,- Kč, tj. celkem 408.832,- Kč. Jedná se o pozemek v průmyslové zóně Benátská potřebný k ucelení bloku na prodej společnosti H.R.G.. 


usnesení č. 85/06

ZaM souhlasí s prodejem dílu "b" z p.p.č. 1936/48 o výměře 5 m2 dle geometrického plánu číslo 1844-06/2006 v katastrálním území a obci Litomyšl. Pozemek byl zastavěn přístavbou ke stávajícím řadovkám. Kupující Mgr. Adéla Sejkorová, Končinská 212, Litomyšl a Ing. Josef Flídr, Desná 115, Litomyšl do podílového spoluvlastnictví, přičemž spoluvlastnický podíl každého z kupujících bude ideální 1/2. Kupní cena 700,-Kč/m2. 


usnesení č. 86/06

ZaM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke směnné smlouvě č. 0106310004, uzavřené mezi Městem Litomyšl a paní Evou Pakostovou,  r.č. 735421/3504, bytem 17. listopadu 852, 570 01 Litomyšl, kterým účastníci sjednají, že rozdíl v hodnotě směňovaných pozemků bude vypořádán tak, že paní Eva Pakostová uhradí nejpozději do 31.8.2006 na účet Města Litomyšle částku ve výši 284.900,- Kč.


usnesení č. 87/06

ZaM souhlasí s výkupem p.p.č. 467 lesní pozemek o výměře 15.689 m2 v katastrálním území Strakov od spoluvlastníků - Mgr. Jarka Kopecká, Vrázova 399, Hradec Králové; Michaela Stuchlá, J. Formánka 193, Litomyšl a Daniel Císař, Komenského náměstí 1050, Litomyšl. Kupní cena podle ZP 215.838,- Kč (tržní cena určená jako 50% ceny administrativní). Jedná se o pozemek vhodný k ucelení pozemků ve vlastnictví města před tvorbou lesního hospodářského plánu. 


usnesení č. 88/06

ZaM souhlasí s výkupem p.p.č. 2970/6 lesní pozemek o výměře 4.384 m2 v katastrálním území Janov u Litomyšle od spoluvlastníků - Eva Bažantová, náměstí 17.listopadu 1301, Přelouč; Zbyněk Renza, Janov 249; Ladislav Renza, Janov 217. Kupní cena podle ZP 24.495,- Kč (tržní cena určená jako 30% ceny administrativní). Jedná se o pozemek vhodný k ucelení pozemků ve vlastnictví města před tvorbou lesního hospodářského plánu. 


usnesení č. 89/06
ZaM souhlasí se směnou části st.p.č. 323 o výměře 626 m2, p.p.č. 2536/2 ostatní plocha o výměře 16 m2, p.p.č. 2538/2 ostatní plocha o výměře 54 m2 a p.p.č. 4526/3 ostatní plocha o výměře 44 m2 v katastrálním území Pohodlí, které jsou oddělené podle geometrického plánu číslo 130-46/2006 a které jsou ve vlastnictví Města, za díl "a" ze st.p.č. 322 o výměře 13 m2 a díl "d" ze st.p.č. 322 o výměře 13 m2 v katastrálním území Pohodlí, které jsou odděleny podle stejného gp a které jsou ve vlastnictví paní Josefy Pelcové, Pohodlí 10. Jedná se o pozemky, které byly spolu se stavbami vykoupeny Městem z důvodu rozšíření a narovnání silnice v roce 1976 a části pozemků připlocených a nezaplocených pozemků po narovnání plotů. Rozdíl ve výměře směňovaných pozemků bude paní Pelcovou doplacen v částce 20 Kč/m2. V roce 1976 Město vykoupilo pozemky za cenu 3,- Kč/m2 a po demolici staveb a stavbě nové silnice měl být zbytek pozemků převeden zpět do vlastnictví manželů Pelcových.


usnesení č. 90/06

ZaM souhlasí s odkoupením p.p.č. 693/1 ostatní plocha o výměře 7054 m2 v katastrálním území Strakov od Obce Strakov, IČO 277410, Strakov 3 za cenu dle ZP 148.130,- Kč; p.p.č. 865 ostatní plocha o výměře 1806 m2 v katastrálním území Přívrat od Obce Přívrat, IČO 853984, Přívrat za cenu dle ZP 37.930,- Kč; p.p.č. 4626/1 ostatní plocha o výměře 2640 m2 v katastrálním území Horní Sloupnice od Obce Sloupnice, IČO 38130, Sloupnice 196 za cenu dle ZP 63.970,- Kč; p.p.č. 896/8 trvalý travní porost o výměře 1284 m2 a p.p.č. 2225/13 trvalý travní porost o výměře 617 m2 v katastrálním území Litomy?l od pana  Václava  Rambouska, Janov  142  za  cenu  dle  ZP 35.810,- Kč.  Jedná se o pozemky pod lesními komunikacemi potřebné k přístupu a k ucelení pozemků ve vlastnictví města před tvorbou lesního hospodářského plánu.


usnesení č. 91/06

ZaM souhlasí s bezúplatným přijetím p.p.č. 204 ostatní plocha o výměře 2226 m2, p.p.č. 427/10 ostatní plocha o výměře 1686 m2, p.p.č. 481 ostatní plocha o výměře 9220 m2, p.p.č. 483/3 ostatní plocha o výměře 368 m2, p.p.č. 483/8 ostatní plocha o výměře 1874 m2 a p.p.č. 504/2 ostatní plocha o výměře 9556 m2 v katastrálním území Záhraď dle § 5 odst. 1 písm. d) zákona číslo 95/1999 Sb., ve znění pozděj?ích předpisů od Pozemkového fondu ČR. Jedná se o pozemky pod polními komunikacemi, které nám po pozemkových úpravách předala ČR-Ministerstvo zemědělství, odbor Zemědělská agentura a pozemkový úřad Svitavy, IČO 00020478, Milady Horákové 10, Svitavy.


usnesení č. 92/06

ZaM souhlasí s bezúplatným převodem pozemků - p.p.č. 2141/12 ostatní plocha o výměře 14 m2 a p.p.č. 2303/5 ostatní plocha o výměře 26 m2 v katastrálním území Litomyšl do vlastnictví Pardubického kraje, Komenského náměstí 125, Pardubice, IČ: 70892822. Jedná se o pozemky pod komunikací II/360 v prostoru kruhové křižovatky u nemocnice.

Dále ZaM souhlasí s bezúplatným převodem p.p.č. 1272/27 ostatní plocha o výměře 4218 m2 v katastrálním území Litomyšl do vlastnictví Pardubického kraje, Komenského náměstí 125, Pardubice, IČ: 70892822. Jedná se o pozemek zaměřený a oddělený geometrickým plánem číslo 1882-35/2006 pod novou komunikací v průmyslové zóně.

Dále ZaM souhlasí s bezúplatným přijetím p.p.č. 467/18 ostatní plocha o výměře 254 m2, p.p.č. 467/19 ostatní plocha o výměře 148 m2, p.p.č. 467/20 ostatní plocha o výměře 53 m2, p.p.č. 467/21 ostatní plocha o výměře 88 m2 a p.p.č. 467/22 ostatní plocha o výměře 166 m2 v katastrálním území Záhraď a obci Litomyšl z vlastnictví Pardubického kraje do majetku Města. Jedná se o pozemky pod chodníky, parkovištěm a přilehlou zelení zaměřené a oddělené geometrickým plánem číslo 659-27/2006 po rekonstrukci komunikace, parkoviště a chodníků v Jiráskově ulici.

Dále ZaM souhlasí s bezúplatným přijetím p.p.č. 2172/20 ostatní plocha o výměře 33 m2, p.p.č. 2172/21 ostatní plocha o výměře 9 m2, p.p.č. 2172/22 ostatní plocha o výměře 173 m2, p.p.č. 2172/23 ostatní plocha o výměře 45 m2 v katastrálním území a obci Litomyšl z vlastnictví Pardubického kraje do majetku Města. Jedná se o pozemky pod chodníky zaměřené a oddělené geometrickým plánem číslo 1878-28/2006 v Zahájské ulici.

Dále ZaM souhlasí s bezúplatným přijetím p.p.č. 412/26 ostatní plocha o výměře 79 m2, p.p.č. 412/27 ostatní plocha o výměře 700 m2, p.p.č. 412/34 ostatní plocha o výměře 293 m2, p.p.č. 412/35 ostatní plocha o výměře 441 m2 a p.p.č. 413/1 trvalý travní porost výměře 912 m2 v katastrálním území Kornice a obci Litomyšl z vlastnictví Pardubického kraje do majetku Města.


usnesení č. 93/06

ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 269/8 orná půda o výměře 968 m2, p.p.č. 269/9 orná půda o výměře 972 m2, p.p.č. 269/10 orná půda o výměře 978 m2, p.p.č. 269/11 orná půda o výměře 984 m2 a p.p.č. 269/12 orná půda o výměře 991 m2 oddělených z p.p.č. 269/6 orná půda v katastrálním území Nedošín podle geometrického plánu číslo 472-60/2005. Kupní cena 450,- Kč/m2. Budou uzavřeny smlouvy o budoucích kupních smlouvách se zaplacením celé kupní ceny při podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě, podmínkou prodeje pozemku bude kolaudace rodinného domku do 4 let od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě, vlastní převod pozemku po kolaudaci RD. Pokud neuzavře budoucí kupující smlouvu o budoucí kupní smlouvě do 30 dnů od obdržení návrhu smlouvy, postoupí náhradník na jeho místo kupujícího a bude mu zaslán stejný návrh smlouvy. Kupující:                                                                                             

Kupující

bydliště

pozemek č.

Martin a Markéta Šplíchalovi

J.Žižky 709, Litomyšl

269/8

Ing. Jan a Pavlína Kabrhelovi

Zahájská 98, Litomyšl

269/9

Jaroslav a Michaela Ptáčkovi

Trstěnická 865, Litomyšl

269/11

Ing. Jana Černochová

Dvořákova 61, Přerov 

269/12

Ing.Jaromír a Jana Brokešovi

Zahájská 102, Litomyšl

269/10

Náhradníci - Ing. Michal  a Kristýna Brychtovi, Sokolovská 121, Litomyšl


usnesení č. 94/06

ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 2243/4 orná půda o výměře 318 m2 oddělené podle geometrického plánu číslo 1886-73/2006 a p.p.č. 2243/5 orná půda o výměře 294 m2 oddělené podle geometrického plánu číslo 1872-72/2006 v katastrálním území Litomyšl za účelem výstavby izolačního zemního valu se zelení a plotu kolem celého areálu družstva. Kupující ZDCHP Litomyšl, IČO 48154814, Zahájská 369, 570 01 Litomyšl. Kupní cena podle bonity půdy.


usnesení č. 95/06

ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 3/06 - /příloha č. 1/ a stanovuje tyto závazné ukazatele:
- Zapojení zdrojů z roku 2005                                     19.241.53  tis. Kč
- Zůstatek účelových fondů a FRR k 31.12.2006              9.675,02  tis. Kč


usnesení č. 96/06

ZaM schvaluje realizaci projektu "Cyklobusem blíž k atraktivitám Litomyšlska, Poličska a Svitavska", který bude probíhat od července do září tohoto roku (2 spoje každou sobotu a neděli). O celkové náklady v maximální výši 100.000,- Kč se podělí rovným dílem města Litomyšl, Polička a Svitavy. Vyúčtování, kdy od celkových nákladů budou odečteny příjmy z tržeb, bude provedeno v říjnu tohoto roku. Poměrná část dotace pro Litomyšl v max. výši 35.000,- Kč bude uhrazena z rozpočtové rezervy (kapitola 18, org. 0257). Příjemcem dotace v celkové výši max. 100.000,- Kč bude firma Zlatovánek, spol. s r. o., Mánesova 685, 572 01  Polička, IČO: 15036278, zastoupený paní Zlatou Andrlovou, jednatelkou společnosti. 


usnesení č. 97/06

ZaM souhlasí s přijetím částky 12 tis. Kč od Pardubického kraje na podporu projektu Sportovní den naruby pro Z? Litomy?l, T. G. Masaryka 1145, okres Svitavy a souhlasí s pový?ením rozpočtu této ?koly. 


usnesení č. 98/06

ZaM souhlasí s přijetím částky 100 tis. Kč od Pardubického kraje na podporu projektu Rekonstrukce městského sportovi?tě Wembley ( rekonstrukce povrchu, vybudování vodovodní a kanalizační přípojky, instalace unibuňky s WC a umyvadla) a souhlasí s pový?ením rozpočtu  kapitoly 08, organizace 2263 o částku 200 tis.( pový?eno o 50% spolupodíl ) 


usnesení č. 99/06

ZaM souhlasí s předáním  majetku města Litomy?le do výpůjčky příspěvkovým organizacím takto:  

Invetární číslo     

Umístění

Předmět

Pořizovací cena v Kč 

3116

I. M? Jiráskova ul.          

?plhací sestava

48 692,-

3115

II. M? 17. listopadu            

?plhací sestava     

44 000,- 

3114  

III. M? Lidická ul. 

?plhací sestava     

44 000,- 

2665

ZU? Litomy?l                       

Kopírka Canon NP 6317    

57 950,-

4398

II. M? 17. listopadu             

Prací  komplet  ARISTON BS  1400/ASD              

48 000,-   

4402

DDM Litomy?l                         

Kopírovací stroj CANON iR2020  

55 697,-  

4406   

Z? Litomy?l, Zámecká 496  

Kopírovací stroj CANON iR2020    

55 697,-


usnesení č. 100/06
ZaM souhlasí s  poskytnutím dotace  pro  Nemocnici  Litomyšl, J. E. Purkyně 652, Litomyšl, IČO 00193861 ve výši 380.000,- Kč  na opravu a údržbu areálu Nemocnice Litomyšl.


usnesení č. 101/06
ZaM schvaluje dodatek č. 2, kterým se mění směrnice č. 1/02, sociální fond zaměstnanců Města Litomyšle, příjmy a  pravidla čerpání fondu, ve znění pozdějších změn


Jan Janeček
starosta
Vladimír Novotný
I. místostarosta

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl