Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

3. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 09. 06. 2005 Lidový dům Litomyšl

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

usnesení č. 39/05

ZaM schválilo program jednání.


usnesení č. 40/05

ZaM schvaluje návrhovou komisi ve složení:

- Mgr. Vladimír Novotný

- Dana Kmošková

- Ing. Terezie Šmolíková


usnesení č. 41/05

ZaM schvaluje ověřovatele zápisu:

- Ing. Karel Kalousek

- Vladimír Šauer


usnesení č. 42/05
ZaM souhlasí s uzavřením dohody mezi Městem Litomyšl a panem Janem Brisudou, Vlkov 128, Litomyšl. Město Litomyšl v rámci nápravy předchozího nepřesného popisu předmětu kupní a zástavní smlouvy potvrdí, že jako příslušenství domu č.p. 128 na st.p.č. 209/2 v obci Litomyšl a katastrálním území Záhraď byla pří prodeji panu Brisudovi kupní a zástavní smlouvou ze dne 26.8.1996 převedena i budova garáže na st.p.č. 393 v obci Litomyšl a katastrálním území Záhraď. Žadatel pan Jan Brisuda, Vlkov 128, Litomyšl potřebuje potvrzení pro Katastrální úřad, aby si budovu garáže mohl zapsat do katastru nemovitostí.


usnesení č. 43/05

ZaM souhlasí se směnou části p.p.č. 1233/22 ostatní plocha a části p.p.č. 1233/23 ostatní plocha, které jsou dle geometrického plánu číslo 1792-201/2005 odděleny a nově označeny jako p.p.č. 1233/26 ostatní plocha o výměře 123 m2 a p.p.č. 1233/27 ostatní plocha o výměře 46 m2 v katastrálním území Litomyšl a jsou v majetku Města Litomyšl za p.p.č. 1265 zahrada o výměře 2642 m2 a p.p.č. 1259/2 orná půda o výměře 6293 m2, které jsou ve vlastnictví pana Miroslava Němce, U školek 992, Litomyšl, v katastrálním území a obci Litomyšl. Město Litomyšl doplatí rozdíl ve výměře směňovaných pozemků částkou 80 Kč/m2 (tj. celkem 701.280,- Kč). Jedná se o pozemky v průmyslové zóně, které Město Litomyšl nemohlo dříve získat od pana Kvapila z důvodu zástav a následné exekuce.


usnesení č. 44/05

ZaM souhlasí s výkupem p.p.č. 2141/10 ostatní plocha o výměře 69 m2, p.p.č. 2141/12 ostatní plocha o výměře 14 m2 a p.p.č. 2303/5 ostatní plocha o výměře 26 m2 v katastrálním území Litomyšl od manželů Pavla a Petry Jaklových, Mařákova 348, Litomyšl. Jedná se o pozemky pod chodníkem u kruhového objezdu a pod částí okrajové zádlažby kruhového objezdu. Kupní cena 70 Kč/m2.


usnesení č. 45/05

ZaM souhlasí s přijetím peněžního daru ve výši 70.000,- Kč jako příspěvku na přeložení vodovodního řadu z p.p.č. 2413/16 trvalý travní porost a prodloužení kanalizace na p.p.č. 2419 ostatní plocha v katastrálním území Litomyšl od manželů Kolářových, Jateční 168, 570 01 Litomyšl.


usnesení č. 46/05

ZaM souhlasí s bezúplatným převodem části p.p.č. 2369 ostatní plocha v katastrálním území Litomyšl o výměře 50 m2, která je dle geometrického plánu číslo 1797-48/2005 oddělena a nově označena jako p.p.č. 2369/2 ostatní plocha o výměře 50 m2, do vlastnictví Pardubického kraje, Komenského náměstí 125, Pardubice, IČ: 70892822. Jedná se o část dvora VOŠP a SPGŠ, který bude při příležitosti výročí založení školy spolu s přilehlými veřejnými plochami rekonstruován dle projektu Ing. Arch. Aleše Buriana. ZaM dále souhlasí s bezúplatným přijetím části st.p.č. 444/2, která je dle geometrického plánu číslo 1797-48/2005 oddělena a nově označena jako p.p.č. 3204 ostatní plocha o výměře 3 m2 z vlastnictví Pardubického kraje. Jedná se o část pozemku, který je a po rekonstrukci zůstane součástí místní komunikace. V případě, že se rekonstrukce dvora školy neuskuteční, nebude proveden ani bezúplatný převod p.p.č. 2369/2 ostatní plocha o výměře 50 m2 do vlastnictví Pardubického kraje.


usnesení č. 47/05

ZaM souhlasí s prodejem 11 bytových jednotek vymezených v prohlášení vlastníka ze dne 15.2.2005 v budově č.p. 1045 na Komenského náměstí spolu s příslušným podílem na společných částech domu č.p. 1045 na st.p.č. 2144 a podílem na st.p.č. 2144 v katastrálním území Litomyšl stávajícím nájemcům v souladu se Směrnicí 01/05 o prodeji bytů na Komenského náměstí.

číslo bytu typ plocha m2 podíl na spol. pr. a pozemku cena
1045/1 3+1 66,17 901/10000 310 999 Kč
1045/2 1+1 35,56 484/10000 167 132 Kč
1045/3 4+1 82,35 1121/10000 387 045 Kč
1045/4 3+1 66,74 909/10000 313 678 Kč
1045/5 1+1 35,53 484/10000 166 991 Kč
1045/6 4+1 81,25 1106/10000 381 875 Kč
1045/7 3+1 66,08 900/10000 310 576 Kč
1045/8 1+1 35,80 487/10000 168 260 Kč
1045/9 4+1 81,44 1109/10000 382 768 Kč
1045/10 3+1 66,21 901/10000 311 187 Kč
1045/11 1+1 35,72 486/10000 167 884 Kč


usnesení č. 48/05

ZaM souhlasí s prodejem id. 1112/10000 ze stavební parcely číslo 2144 v katastrálním území Litomyšl. Jedná se uvedení spoluvlastnického podílu na stavební parcele do souladu s vlastnictvím podílu na budově č.p.1045. Kupní cena 100 Kč/m2, tj. celkem 2691 Kč. Kupující manželé Ing. Lubomír Kolek a paní Zdeňka Kolková, Komenského náměstí 1045, Litomyšl.


usnesení č. 49/05

ZaM souhlasí se směnou p.p.č. 857/9 trvalý travní porost o výměře 3010 m2, která je ve vlastnictví města, za p.p.č. 857/12 ostatní plocha o výměře 2025 m2 a p.p.č. 857/18 trvalý travní porost o výměře 1072 m2, které jsou ve vlastnictví manželů Kotlárových, vše v katastrálním území Budislav u Litomyšle. Směna bez doplatků. Při prodeji v roce 2003 došlo k chybné identifikaci pozemků.


usnesení č. 50/05

ZaM souhlasí s prodejem pozemků pro rozšíření areálu firmy STORY DESIGN s.r.o., Moravská 949, Litomyšl na parcelách v majetku města a to p.p.č. 1060/4 orná půda o výměře 2641 m2 a p.p.č. 1070/4 orná půda o výměře 2100 m2 v katastrálním území Litomyšl. Bude sepsána smlouva o smlouvě budoucí kupní na základě předložené projektové dokumentace a zastavovacího plánu lokality. Prodej pozemků se uskuteční po kolaudaci stavby nové montážní haly a kupní cena za pozemek bude činit 150,- Kč/m2, tj. celkem 711.150,- Kč.


usnesení č. 51/05

ZaM souhlasí s prodejem dílu "c" o výměře 2 m2 z p.p.č. 387 ostatní plocha dle geometrického plánu číslo 408-27/2005 v katastrálním území Lány u Litomyšle. Pozemek je již několik desítek let zastavěn, zásah do parcely v majetku města byl zjištěn nyní při zaměření stavby. Žadatel Farní sbor Českobratrské církve evangelické, IČO 60120797, A. Tomíčka 69-1, Litomyšl. Kupní cena 300 Kč/m2.


usnesení č. 52/05

ZaM revokuje usnesení ZaM číslo 99/04 ze dne 30.9.2004 takto: ZaM souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej částí p.p.č. 1628/1 orná půda a částí p.p.č. 2279/1 orná půda, které jsou dle geometrického plánu číslo 1779-8/2005 odděleny a sloučeny do nové p.p.č. 1628/17 orná půda o výměře 525 m2 a nové p.p.č. 1628/18 orná půda o výměře 832 m2 v katastrálním území Litomyšl za účelem výstavby dvou bytových domů dle soutěžního návrhu arch. Krátkého s firmou První litomyšlská stavební, spol. s r.o., Havlíčkova 1118, Litomyšl, IČO 15034682. Kupní smlouva bude uzavřena po kolaudaci bytových domů a kupní cena bude 1,- Kč za každou parcelu. Před uzavřením kupní smlouvy převede První litomyšlská stavební do majetku Města související zpevněné plochy mimo budovy, vodovodní řady, kanalizační stoky, otevřený příkop na vedení dešťové vody a veřejné osvětlení, které vybuduje při stavbě bytových domů jako související infrastrukturu dle projektu firmy KIP, s.r.o..


usnesení č. 53/05

ZaM souhlasí s uzavřením smlouvy o spolupráci s Římskokatolickou farností - proboštstvím Litomyšl, IČO 47489014, Šantovo náměstí 183, 570 01 Litomyšl při obnově, rekonstrukci a modernizaci kostela Sv. Anny a jeho okolí s cílem vytvořit z tohoto kostela vhodné místo posledního rozloučení při pohřbech obyvatel Města Litomyšle a jeho okolí, a to při pohřbech organizovaných nejenom římskokatolickou církví, ale i pohřbech organizovaných dalšími církvemi, náboženskými společnostmi a při pohřbech civilních.


usnesení č. 54/05

ZaM souhlasí s výkupem p.p.č. 1231/1 orná půda o výměře 7998 m2 v katastrálním území Litomyšl od paní Růženy Benešové, Školní 361, Vysoké Mýto. Jedná se o pozemek v budoucí průmyslové zóně Benátská. Kupní cena 30,- Kč/m2, tj. celkem 239.940,- Kč.


usnesení č. 55/05

ZaM souhlasí s výkupem části p.p.č. 427/1 trvalý travní porost v katastrálním území Nedošín, která je dle geometrického plánu číslo 460-21/2005 oddělena a nově označena jako p.p.č. 427/4 trvalý travní porost o výměře 298 m2, od paní Jitky Rufferové, SNP 1350, Rychnov nad Kněžnou a pana Romana Pospíšila, Dvořákova 261, Vysoké Mýto. Kupní cena 50,- Kč/m2, tj. celkem 14.900,- Kč. Jedná se o část pěší cesty kolem řeky Loučné k lávce u Perštýna, která se dosud nachází na soukromém pozemku.


usnesení č. 56/05

ZaM souhlasí s bezúplatným přijetím polní komunikace H III na p.p.č. 483/8 ostatní plocha v katastrálním území Záhraď v délce 578 m a šířce 4 m v koruně v celkové účetní hodnotě 2.054.072 Kč a polní komunikace H I na p.p.č. 504/2 ostatní plocha v katastrálním území Záhraď v délce 1209 m a šířce 4 m v koruně v celkové účetní hodnotě 2.773.915 Kč od ČR- Ministerstva zemědělství, odboru Zemědělská agentura a pozemkový úřad Svitavy, IČO 00020478, Milady Horákové 10, Svitavy. Jedná se o cesty vybudované Pozemkovým úřadem v rámci pozemkových úprav v katastrálním území Záhraď.


usnesení č. 57/05

ZaM schvaluje poskytnutí dotace Mileně Vorlíčkové, P. Bezruče 48, Litomyšl, IČO 00194204 ve výši 116.500,- Kč na krytí nákladů v rámci provozu veřejného WC v objektu Smetanovo nám 50 v roce 2005. O stejnou částku bude snížen provozní rozpočet Technických služeb města Litomyšle.


usnesení č. 58/05

ZaM schvaluje uzavření dodatku č.1 smlouvy o budoucí smlouvě kupní na byt č.18, Z.Kopala 1155, uzavřené dne 31.10.2001 mezi Městem Litomyšl a panem Vladimírem Šauerem, Trstěnická 944, Litomyšl. na byt č. 18, Z. Kopala 1155. Dodatkem se veškerá práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy převádí na Josefa a Miluši Kozákovy, Lažany 20, Pěnčín u Liberce.


usnesení č. 59/05

ZaM schvaluje směrnici č.1/05, k prodeji bytových jednotek bytových domů v oblasti Komenského náměstí v Litomyšli. Směrnicí se ruší původní směrnice č.9/2004 a upravují se pravidla prodeje.


usnesení č. 60/05

ZaM schvaluje úvěrovou smlouvu č. 1305/05/LCD na poskytnutí úvěru ve výši 28,000.000 Kč od České spořitelny, a. s. na financování projektu Rekonstrukce zámeckého pivovaru v Litomyšli. Doba splatnosti do 30. 6. 2009, proměnná úroková sazba 6M PRIBOR + 0,18 % p.a., zajištění budoucími rozpočtovými příjmy města. Po obdržení příspěvku ze strukturálního fondu ERDF bude nejpozději do 31. 12. 2006 splaceno 23,000.000 Kč a deseti čtvrtletními splátkami ve výši 500.000 Kč od 31.3.2007 bude uhrazen do 30.6.2009 zbytek jistiny.


usnesení č. 61/05

ZaM vydává obecně závaznou vyhlášku města Litomyšl č. 3/05 o stanovení výše koeficientů pro výpočet daně z nemovitosti.


usnesení č. 62/05

ZaM projednalo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů závěrečný účet města a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením města, a to bez výhrad.


usnesení č. 63/05

ZaM pověřuje kontrolou plnění nápravných opatření ke Zprávě o výsledcích přezkoumání hospodaření města Litomyšl za rok 2004 kontrolní výbor.


usnesení č. 64/05

ZaM bere na vědomí zápis hlavní inventarizační komise k inventurám za rok 2004 a souhlasí s navrženými opatřeními a termíny k odstranění nedostatků. Kontrolou plnění nápravných opatření pověřuje kontrolní výbor.


usnesení č. 65/05

ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 1/05 a stanovuje tyto závazné ukazatele:
- Zapojení zdrojů z roku 2004 ... 26 239,8 tis. Kč
- Zůstatek účelových fondů a FRR k 31.12.2005 ... 9 313,6 tis. Kč


usnesení č. 66/05

ZaM souhlasí s poskytnutím dotace v souladu se schváleným rozpočtem z kapitoly 03 (organizace 4107) na rekonstrukci kostela sv. Anny ve výši 270 tis. Kč. Příjemcem dotace bude Římskokatolická farnost - proboštví Litomyšl, Šantovo nám. 183, IČO: 47489014.


usnesení č. 67/05

ZaM souhlasí s přidělením dotace v souladu se schváleným rozpočtem na činnost Music clubu Kotelna ve výši 100.000,-Kč. Příjemcem dotace je provozovatel p. Milan Bartoš, Kpt. Jaroše 1124, Litomyšl, IČ: 63611295.


usnesení č. 68/05

ZaM souhlasí s poskytnutím dotace v souladu se schváleným rozpočtem ve výši 640.000,- Kč na úhradu nákladů spojených s provozováním IC Litomyšl na základě smlouvy o spolupráci uzavřené dne 14. 4. 2005. Příjemcem dotace je Blanka Brýdlová (Zahájská 98, Litomyšl, IČ: 66284961).


usnesení č. 69/05

ZaM souhlasí s odpisem dluhu ve výši 30.000,- Kč za pronájem nebytových prostor v budově na Smetanově náměstí čp. 72 v Litomyšli. Prostory byly pronajímány Regionálnímu evropskému informačnímu středisku, IČO: 70829446 zastoupené Mgr. Pecháčkovou.


usnesení č. 70/05

ZaM bere na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření sdružení České dědictví UNESCO za rok 2004.


usnesení č. 71/05

ZaM bere na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření svazku obcí Mikroregion Litomyšlsko za rok 2004.


usnesení č. 72/05

ZaM bere na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření svazku obcí Česká inspirace za rok 2004.


usnesení č. 73/05

ZaM bere na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření svazku obcí Krajem Smetany a Martinů za rok 2004.


usnesení č. 74/05

ZaM vydává obecně závaznou vyhlášku č. 4/05, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob.


usnesení č. 75/05

ZaM bere na vědomí zprávu o stavu požární ochrany v Litomyšli v roce 2004.


usnesení č. 76/05

ZaM souhlasí s poskytnutím dotací oddílům v souladu se schváleným rozpočtem takto:

kap. org. položka dotacev tis.Kč účel příjemce/IČO,RČ/
08 2263 5222 140 na činnost TJ Sokol, Moravská 628, Litomyšl IČO 60125781
08 2263 5222 510 na činnost TJ + sauny + tur. ubytovny TJ Jiskra, U Plovárny 1061, Litomyšl IČO 15034526
08 2263 5222 170 na činnost a účast v soutěžích HC Litomyšl, Mařákova 376,IČO 49325256
08 2263 5222 80 na činnost Volejbalový klub Litomyšl, T.G.Masaryka 985, IČO 49325272


usnesení č. 77/05

ZaM souhlasí s předáním keramické pece M 60/12 Ceramic základní škole Litomyšl, T. G. Masaryka 1145, okres Svitavy, do výpůjčky. Celková pořizovací cena je 51 455,60 Kč


usnesení č. 78/05

ZaM souhlasí s předáním kopírovacího stroje SHART AR - M205 včetně podavače originálů AR - RP6N Základní škole Litomyšl, U Školek 1117, okres Svitavy, do výpůjčky. Celková pořizovací cena je 59 873,50 Kč.


usnesení č. 79/05

ZaM schvaluje poskytnutí dotace Sdružení na pomoc osobám s mentálním postižením IČ 62675001, Litomyšl, TGM. 590 ve výši 80.000 Kč na činnost poradenského centra Atlas (viz rozpočtové opatření č. 1/05).


usnesení č. 80/05

ZaM schvaluje poskytnutí dotace Farní Charitě Litomyšl, Kpt.Jaroše 392, IČ 47489839 ve výši 65.000 Kč na zabezpečení domácí a respitní péči (viz rozpočtové opatření č. 1/05).


usnesení č. 81/05

ZaM rozhodlo s účinností od 1.8.2005
a) o změnách a průběhu hranice ulic Trstěnická, Benátská, Zahájská (viz příloha)
b) v návaznosti na změnu uvedenou pod písm. a)
o novém názvu části ulice Trstěnická a Benátská, který zní K Markovu mlýnu
(viz příloha )
o novém názvu části ulice Zahájská, který zní J. Matičky (viz příloha )
o novém názvu části ulice Zahájská , který zní M. Švabinského (viz příloha)
Lhůta pro provedení změn v úředních dokladech fyzických a právnických osob do 31. 12. 2005. Všechny změny prováděné MěÚ Litomyšl budou osvobozeny od správních poplatků.


Josef Janeček
starosta
Vladimír Novotný
I. místostarosta

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl