Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

3. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 29. 06. 2004 v malém sále Smetanova domu v Litomyšli

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

usnesení č. 63/04
ZaM schválilo program jednání.


usnesení č. 64/04

ZaM schvaluje návrhovou komisi ve složení:

- Mgr. Vladimír Novotný

- Ing. Karel Kalousek

- Jaromír Kroužil

usnesení č. 65/04

ZaM schvaluje ověřovatele zápisu:

- MUDr. Eliška Leichterová

- Ing. Vítězslav Hanzl


usnesení č. 66/04
ZaM souhlasí s vystoupením Města Litomyšl ze svazku obcí Euroregion Glacensis a to od 1. 1. 2005.


usnesení č. 67/04

ZaM schvaluje  dodatek  článku  2 zřizovací listiny I. mateřské školy Litomyšl.     Úplné znění čl. 2 :

Hlavní účel a předmět činnosti

Organizace zabezpečuje zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte, vytváří podmínky pro individuální osobnostní rozvoj, přispívá ke zvýšení sociálně-kulturní úrovně dítěte předškolního věku, zajišťuje péči postiženým dětem, zejména s mentálním postižením, a tím vytváří základní předpoklady pro další vzdělávání. Při své činnosti se řídí zák. č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou 35/1992 Sb., o mateřských školách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 127/1997 Sb., o speciálních školách a speciálních mateřských školách, ve znění pozdějších předpisů .Zajišťuje stravování dětí a pracovníků organizace dle vyhlášky 48/1993 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů.

Součástí organizace : speciální třída pro děti s mentálním postižením

                                  jídelna  mateřské školy


usnesení č. 68/04
ZaM souhlasí se zřízením speciální třídy pro děti s mentálním postižením v I.mateřské škole Litomyšl.


usnesení č. 69/04
ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 113/14 zahrada o výměře 107 m2 v k.ú. Lány u Litomyšle, oddělené dle GP č. 395-24/2004. Kupní cena 70 Kč/m2. Kupující manželé Jana a Martin Tláskalovi, Lánská 76, Litomyšl.


usnesení č. 70/04

ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 113/15 zahrada o výměře 80 m2 v k.ú. Lány u Litomyšle, oddělené dle GP č. 395-24/2004. Kupní cena 70 Kč/ m2. Kupující manželé Luboš a Irena Bartošovi, Lánská 77, Litomyšl.


usnesení č. 71/04

ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 113/16 zahrada o výměře 28 m2, p.p.č. 378/3 ostatní plocha o výměře 81 m2 a p.p.č. 378/4 ostatní plocha o výměře 8 m2 v k.ú. Lány u Litomyšle, oddělené dle GP č. 395-24/2004. Kupní cena 70 Kč/m2. Kupující manželé Jaroslav a Marie Antesovi, Lánská 92, Litomyšl.


usnesení č. 72/04

ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 803/5 ostatní plocha o výměře 239 m2 v k.ú. Budislav u Litomyšle, oddělené dle GP č. 450-233/2004. Kupní cena 30 Kč/m2. Kupující pan Zdeněk Pleskot, Žichlínek 178.


usnesení č. 73/04
ZaM souhlasí s prodejem dílu "a" z p.p.č. 1545/2 o výměře 3 m2 a dílu "b" z p.p.č. 1545/22 o výměře 12 m2 v k.ú. Litomyšl, které se dle GP č. 1747-55/2004 slučují do p.p.č. 1545/29, za účelem rozšíření parcely na stavbu garáže. Kupní cena 300 Kč/m2. Kupující p. Zdeněk Tejchman, Dukelská 1076, Litomyšl.


usnesení č. 75/04

ZaM souhlasí s bezúplatným přijetím dílu "d" o výměře 4 m2 a dílu "e" o výměře 6 m2 z p.p.č. 476/2 - zahrada v k.ú. a obci Litomyšl od Ing. Rudolfa Jungera a Ing. Jitky Jungerové, T. Novákové 1304, Litomyšl. Oba díly pozemku jsou zastavěny dílnou restaurátorské školy.


usnesení č. 76/04

ZaM souhlasí s bezúplatným získáním p.p.č. 1033/2 ostatní plocha o výměře 113 m2 v k.ú. Litomyšl od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Kodaňská 1441/46, 100 10 Praha 10. Jedná se o část příkopu u silnice na Strakov.


usnesení č. 77/04

ZaM souhlasí s výkupem st.p.č. 354 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 33 m2 v k.ú. Záhraď a obci Litomyšl od p. Petra Voldána, Bílá 19, Číměř (1/6), pí. Jaroslavy Růžičkové, Kocourkova 24, Šumperk (1/6), pí. Ludmily Frycové, Benátky 87 (1/3) a pí Zdeňky Šauerové, Benátky 67 (1/3). Na pozemku v ulici M. Kuděje je trafostanice. Kupní cena 60 Kč/m2.


usnesení č. 78/04
ZaM souhlasí s výkupem p.p.č. 1633/2 zahrada o výměře 186 m2 v k.ú. Litomyšl, oddělené dle GP č. 1745-53/2004, od paní Naděždy Císařové, 17.listopadu 1001, Litomyšl za účelem vytvoření parkovacích stání pro nově projektovaný rodinný dům "U školek". Kupní cena 300 Kč/m2.


usnesení č. 79/04

ZaM souhlasí s výkupem id ½ z p.p.č. 1261 orná půda o výměře 75 m2 a id ½ z p.p.č. 1274 orná půda o výměře 11.792 m2 v k.ú Litomyšl od Doc. Ing. Zdeňka Malce, Tučkova 22, Brno. Kupní cena 80,- Kč/m2, tj. 474.680.- Kč. Pozemek je v průmyslové zóně Benátská.


usnesení č. 80/04

ZaM souhlasí s rozšířením areálu firmy STORY DESIGN s.r.o., Moravská 949, Litomyšl na  parcelách v majetku města a to části p.p.č. 1060/1 orná půda o výměře cca 1989 m2 a části p.p.č. 2333 orná půda o výměře cca 309 m2 v k.ú. Litomyšl. ZaM souhlasí s prodejem pozemků žadateli na základě předložené projektové dokumentace a zastavovacího plánu lokality. Prodej pozemků se uskuteční po kolaudaci stavby a cena za pozemek bude 150,- Kč/m2.


usnesení č. 81/04

ZaM souhlasí s uzavřením dohody o narovnání mezi Technickými službami města Litomyšle a panem Jiřím Malichem, Damníkov 78, 561 23 Damníkov, kterou Technické služby města Litomyšle v rámci nápravy předchozího pochybení bezúplatně převedou panu Malichovi st.p.č. 219 v kat.úz. a obci Litomyšl, u které mu v minulosti vznikl nárok na její vydání podle zvláštního zákona, a která se nachází pod jeho nemovitostí.


usnesení č. 82/04
ZaM vydává obecně závaznou  vyhlášku č. 04/04 o místních poplatcích. 


usnesení č. 83/04

ZaM  bere na vědomí rozpočtové opatření  č. 01/04 -  /příloha č. 1/

a schvaluje rozpočtové opatření č. 02/04 - /příloha č.2/ a stanovuje tyto závazné ukazatele:

Zapojení zdrojů z roku 2003                                                13.459,2 tis. Kč

Zůstatek účelových fondů a FRR k 31.12.2004                       9.346,8 tis. Kč


usnesení č. 84/04

ZaM souhlasí s realizací projektu "Rekonstrukce zámeckého pivovaru v Litomyšli" za předpokladu, že bude Město Litomyšl úspěšné v 1. kole výzvy a získá dotaci ze Společného regionálního operačního programu. Předpokládané celkové náklady na rekonstrukci se pohybují ve výši cca 37 mil. Kč s tím, že ze SROPu bude uhrazeno 75%.


usnesení č. 85/04

ZaM rozhodlo, že znění smlouvy o poskytnutí dotace ze SROPu a  o způsobu a zdrojích financování projektu "Rekonstrukce zámeckého pivovaru v Litomyšli" bude předloženo ZaM ke schválení před podpisem smlouvy.


usnesení č. 86/04

ZaM vydává obecně závaznou vyhlášku č. 5/04, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob.


usnesení č. 87/04
ZaM   souhlasí   se   zřízením   Fondu   pro   realizování  sportovních,  volnočasových a  protidrogových  aktivit  dětí a mládeže Města Litomyšle a souhlasí se zněním statutu   tohoto fondu.


usnesení č. 88/04

ZaM schvaluje pojmenování nové ulice "Na Řetízku" - komunikace v úseku od napojení na silnici II. třídy č. 360 Litomyšl - Polička (ulice J.E. Purkyně) v prostoru za nemocnicí po lávku pro pěší přes řeku Loučnou (ulice Partyzánská).


usnesení č. 89/04

ZaM stanovuje v souladu s ustanovením § 84 odst. (2) písm. r) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č.37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů tuto výši měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva města :

  • neuvolnění členové zastupitelstva města za výkon funkce člena rady města - 1.530,-Kč/měsíc
  • neuvolnění členové zastupitelstva města za výkon funkce člena zastupitelstva města - 350,-Kč/měsíc
  • neuvolněný člen zastupitelstva města vykonávající funkci 2. místostarosty - podle přílohy č.1 sloupce 7 ve výši 5.820,-Kč/měsíc a sloupce 9 "příplatek podle počtu obyvatel" ve výši 3.000,-Kč/měsíc

 Účinnost od 1.5.2004.


Jan Janeček
starosta
Vladimír Novotný
místostarosta

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl