Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

3. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 09. 09. 2003 v sále Kongresového centra zámku v Litomyšli

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

usnesení č. 62/03

ZaM schválilo program jednání.

 


usnesení č. 63/03

ZaM schvaluje návrhovou komisi ve složení:

         - Mgr. Vladimír Novotný

         - MUDr. Simona Leníčková

         - Ing. Terezie Šmolíková


usnesení č. 64/03

ZaM schvaluje ověřovatele zápisu:

         - Ing. Miroslav Brýdl

         - MUDr. Jan Joukl

 


usnesení č. 65/03

ZaM souhlasí s prodejem části p.p.č. 821/1 o výměře cca 22 m2 a části p.p.č. 803 o výměře 111 m2 v k.ú. Budislav za účelem rozšíření zahrady. Kupující vlastník přilehlých pozemků, pí H. Koblížková, Husova 2520, Louny. Kupní cena 30,- Kč/m2.


usnesení č. 66/03

ZaM souhlasí s prodejem části p.p.č. 803 o výměře cca 30 m2 m2 v k.ú. Budislav za účelem rozšíření zahrady. Kupující vlastník přilehlých pozemků p. Zd. Pleskot, Žichlínek 178. Kupní cena 30,- Kč/m2.


usnesení č. 67/03

ZaM souhlasí s prodejem části p.p.č. 1545/22 o výměře 19 m2, nově ozn. 1545/29 v k.ú. Litomyšl  za účelem výstavby 1 garáže s příjezdem zezdola (řadové garáže v bývalé cihelně). Kupní cena vyšlá z veřejné licitace činí 10.000,- Kč, kupující Zdeněk Tejchman, Dukelská 1076, Litomyšl.


usnesení č. 68/03

ZaM souhlasí s prodejem části p.p.č. 590/2 o výměře 508 m2 a st.p.č. 525/1 o výměře 181 m2 v k.ú. Litomyšl. Kupující manž. Sedláčkovi, Dukelská 975, Litomyšl, cena 700,- Kč/m2.


usnesení č. 69/03

ZaM souhlasí se směnou části p.p.č. 72 o výměře 127 m2, nově ozn. 72/2  a část p.p.č. 390/1 o výměře 86 m2, nově ozn. 390/4 ve vlastnictví Města Litomyšl za p.p.č. 70/2 o výměře 455 m2, část p.p.č. 71 o výměře 450 m2, nově ozn. 71/1, část p.p.č. 287/1 a část p.p.č. 288/1, nově ozn. 287/1 o výměře 408 m2, část p.p.č. 288/1 o výměře 349 m2, nově ozn. 288/24, část p.p.č. 288/1 a část p.p.č. 288/2, nově ozn. 288/27 o výměře 159 m2, část p.p.č. 288/2 o výměře 243 m2, nově ozn. 288/5, část p.p.č. 288/2 o výměře 248 m2, nově ozn. 288/10, část p.p.č. 288/2 o výměře 251 m2, nově ozn. 288/14, část p.p.č. 288/2 o výměře 245 m2, nově ozn. 288/20, p.p.č. 290/1 o výměře 1710 m2, část p.p.č. 328/8 o výměře 142 m2, nově ozn. 328/56 a část p.p.č. 328/8 o výměře 75 m2, nově ozn. 328/60 ve vlastnictví firmy VIAMON s.r.o. Svitavy, vše v katastrálním území Lány u Litomyšle. Směna za účelem výstavby RD v lokalitě Kornická. Směna bez dalších doplatků.


usnesení č. 70/03

souhlasí s přijetím daru ve výši 200.000,- Kč v souvislosti s výstavbou kanalizační přípojky k pozemkům p. M. Chadimy v k.ú. Litomyšl a dále za účelem vybudování komunikace o šíři 8 m. ZaM souhlasí s výkupem části jeho pozemků p.p.č. 2025/3 o výměře 15 m2 a části p.p.č. 2025/4 o výměře 17 m2 v k.ú. Litomyšl za cenu 850,- Kč/m2.


usnesení č. 71/03

ZaM souhlasí s výkupem části p.p.č. 1949/2 o výměře 21 m2 od manželů Janeckých, Jar. Metyše 1013, Litomyšl za účelem vybudování komunikace o šíři 8 m. Výkup za cenu 850,- Kč/m2.


usnesení č. 72/03

ZaM souhlasí se zrušením usn. ZaM č. 20/02, 56/02 ve věci směny pozemků s pí Faltysovou a p. Kašparem a nahrazuje je tímto textem: ZaM souhlasí se  směnou části p.p.č. 158/2 o výměře cca 3257 m2, která je ve vlastnictví pí Marie Faltysové, V.K. Jeřábka Litomyšl za část p.p.č. 231/3 ve vlastnictví Města Litomyšl o shodné výměře v souladu se zastavovací studií, vše v k.ú. Záhraď. Město poskytne v r. 2004 1 mil. Kč na výstavbu inž. sítí včetně komunikace, pokud bude provedeno pí Faltysovou do 31.12.2004. V případě realizace části zainvestování daného území později, bude tomuto odpovídat i poměrná část příspěvku. Zbytek bude doplacen v r. 2005.


usnesení č. 73/03

ZaM bere na vědomí uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v souvislosti se stavbou VTL plynovodu DN 150/40 a RS Vertex Litomyšl - Nedošín. Povinný - Město Litomyšl, oprávněný - GAS PROJEKT SERVIS v.o.s. Pardubice. Věcné břemeno za jednorázovou úplatu 8.150,- Kč na dobu životnosti plynárenského zařízení.


usnesení č. 74/03

ZaM souhlasí s rozdělením budovy č.p. 9, Jiráskova ul., 570 01 Litomyšl, včetně části stavební parcely č. 246, zastavěné touto budovou dle zákona č. 72/1994 Sb., a to na tři nebytové jednotky, odpovídající stávajícím prostorám čajovny, obřadní síně a muzea. ZaM schvaluje záměr bezúplatně převést nebytovou jednotku muzea č. 9/1 o celkové výměře 1091,02 m2 včetně souvisejícího spoluvlastnického podílu ve výši 823/1000 na společných částech budovy a stavební parcele č. 246 o výměře 880 m2 v k.ú. Litomyšl na Pardubický kraj. Tato nebytová jednotka bude sloužit jako Regionální muzeum, zřízené Pardubickým krajem. Pardubický kraj se ve smlouvě zaváže převést bezúplatně nebytovou jednotku zpět do vlastnictví Města Litomyšl v případě, když přestane být nebytová jednotka Pardubickým krajem využívána výlučně pro účely muzejnictví, rovněž v případě zájmu Pardubického kraje nemovitost převést bude Pardubický kraj povinen přednostně jednotku bezúplatně nabídnout Městu Litomyšl. (dle "Koncepce rozvoje muzejnictví Pardubického kraje v letech 2003 - 2008" schválené Radou Pardubického kraje 12. 6. 2003 se "upřednostňuje její převod do majetku kraje").


usnesení č. 75/03

ZaM schvaluje návrh dohody mezi Městem Litomyšl a Pardubickým krajem o zřízení Regionálního muzea v Litomyšli Pardubickým krajem. Dohoda bude obsahovat také i předpokládanou  hodnotu převáděného majetku, podmínky užívání prostor. apod.


usnesení č. 76/03

ZaM souhlasí se zrušením usn. ZaM č. 43/03 ze dne 15.5.2003 týkajícího se výkupu části st.p.č. 202 v k.ú. Litomyšl (průchod poštou). S Českou poštou s.p. bude uzavřena nájemní smlouva na dobu 99 let, ve které se Česká pošta s.p. zaváže pronajmout Městu Litomyšl část st.p.č.202, a to její části označené dle GPL č. 1682-326/2003 jako st.p.č.  202/2 a p.p.č. 3192 v k.ú. Litomyšl, za účelem provozování veřejného průchodu. Nájemné ve výši nejvýše 12.000,- Kč/rok s inflační doložkou. Dále bude uzavřena smlouva o poskytnutí dotace, kterou město Litomyšl poskytne České poště s.p. dotaci s tím, že tato dotace ve výši 2.370.000,- Kč bude sloužit na úhradu nákladů spojených s vybudováním veřejného průchodu v objektu pošty. V této smlouvě se Česká pošta s.p. zaváže zachovat po dobu 99 let právo veřejného průchodu přes část st.p.č.  202/2 a p.p.č. 3192 v k.ú. Litomyšl.


usnesení č. 77/03

ZaM souhlasí se zrušením předkupního práva a tím jeho výmaz z KN na objekt obchodního domu Kubík, tj. budovy čp. 71 na st.p.č. 383/1 v k.ú. Litomyšl, dříve označeno jako budova čp. 70 na st.p.č. 385/1,  čp. 71 na st.p.č. 383/1, čp. 762 na st.p.č. 385/2 včetně příslušenství na st.p.č. 383/3, které Město prodalo na základě kupní smlouvy a smlouvy o předkupním právu s právními účinky vkladu k 21.12.1995.


usnesení č. 78/03

ZaM souhlasí s prodejem části p.p.č.1196/2 o výměře cca 1500 m2 (rozdělení rovnoběžně s příjezdovou cestou p.p.č. 2539) v k.ú. Pohodlí. Kupující manž. Ludvíkovi, Komenského nám. 1051, Litomyšl, kupní cena 20,- Kč/m2.


usnesení č. 79/03

ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 2/03 - (viz příloha 1) a stanovuje tyto závazné ukazatele:

    Zapojení zdrojů z roku 2002                                     25.371,1 tis. Kč

    Zůstatek účeloých fondů a FRR k 31. 12. 2003             8.348,9 tis. Kč


usnesení č. 80/03

ZaM schvaluje zařazení výstavby Tenisové přetlakové haly do rozpočtu na roky 2003 - 2004. Celkové náklady  maximálně 2,6 mil. Kč. Podle příslušného registru investic bude v roce  2003 profinancována částka 850.000 Kč (z toho 600.000 státní dotace), doplatek v roce 2004. Hala bude po dokončení  pronajata za částku 30.000 - 40.000 Kč měsíčně. 


usnesení č. 81/03

ZaM pověřuje kontrolou nápravných opatření k auditům za rok 2002 ve společnosti Sport s. r. o.  a v příspěvkových organizacích města kontrolní výbor.


usnesení č. 82/03

ZaM schvaluje  neposkytnutí půjčky z FRB na základě usnesení ZaM ze dne 52/03 ve výši 500.000,- Kč na zateplení a opravu fasády domu 17.listopadu 1001. Na zateplení tohoto objektu byla již v minulosti půjčka poskytnuta a obecně závazná vyhláška nepřipouští poskytnutí půjčky opakovaně na jeden titul.


usnesení č. 83/03

ZaM schvaluje darovací smlouvu na knihovní fond Městské knihovny Litomyšl (dar Města Svitavy Městu Litomyšl) uzavřenou mezi Městem Svitavy a Městem Litomyšl.


usnesení č. 84/03

ZaM  souhlasí s poskytnutím dotací sportovním organizacím takto:

TJ Jiskra Litomyšl -                         130 000,- Kč

TJ Sokol  Litomyšl -                          85 000,- Kč

Volejbalový oddíl Litomyšl  -             30 000,- Kč

Hokejový klub Litomyšl -                  88 000,- Kč 


usnesení č. 85/03

ZaM revokuje usnesení ZaM č.  58/03 ze dne 11. 5. 2003 takto: ZaM schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu ODM sportovním organizacím, které se podílely na organizaci Olympiády s Orbitem 2003 takto:

 

 

 

Sportovní disciplíny

Celkový rozpočet

Z toho dotace

Příjemce dotace

1.

Atletika Litomyšl

158 000

50 000 + 21 838

TJ Jiskra Litomyšl

2.

Basketbal Litomyšl

93 000

50 000 + 419

TJ Jiskra Litomyšl

3.

Basketbal Svitavy

157 000

50 000

TJ Svitavy

4.

Baseball + Softball -  Choceň

203 000

50 000 + 20 534

Spartak Choceň

5.

Cyklistika silniční Choceň

94 000

50 000 + 7. 388

Klub cyklistiky Choceň

6.

Fotbal Choceň

107 000

50 000 + 22 126

FK Agria Choceň

7.

Fotbal Svitavy

111 000

25 000

TJ Svitavy

8.

Lukostřelba

116 000

30.000

Lukostřelecký klub CERE Praha

9.

Stolní tenis Litomyšl

140 000

50.000 + 2 778

TJ Jiskra Litomyšl

10.

Show-down

115 000

7.564

9 300

Spec. Škola M. Třebová

Spec. Škola Litovel

11.

Tenis Litomyšl

180 000

50.000 +   1 324

TC Litomyšl

12.

Triatlon Litomyšl

150 000

50.000 +  1.360

Cyklo Stratílek

13.

Volejbal -  Litomyšl

147 000

50.000 + 21 399

Volejbalový klub Litomyšl

14.

Volejbal -  Svitavy

152 000

50 000 + 812

TJ Svitavy

15.

Plavání - Svitavy

182 000

50.000 + 16. 692

TJ Svitavy

 

Celkem

2 105 000

788 534

 


usnesení č. 86/03

ZaM  souhlasí s  bezúplatnými  převody majetku Města Litomyšle, který byl nakoupen z rozpočtu ODM organizacím, které se podílely na organizování ODM 2003. 

 

Organizace

Oddíl

Částka

TJ Jiskra Litomyšl

Basketbal

               7 560,00 Kč

 

Atletika

             40 130,00 Kč

 

stolní tenis

             44 990,00 Kč

Volejbalový klub Litomyšl

Volejbal

             55 412,00 Kč

Tenis Club Litomyšl

Tenis

             78 552,00 Kč

Cyklo Stratílek Sport klub

Triatlon

             88 140,00 Kč

Technické služby Litomyšl

 

             48 403,00 Kč

TJ Svitavy

Basketbal

             58 076,00 Kč

 

Plavání

             40 308,00 Kč

 

Fotbal

             59 696,00 Kč

 

Volejbal

             30 414,00 Kč

Choceň

Fotbal

             14 872,00 Kč

Spartak Choceň

baseball, softbal

             66 018,00 Kč

Klub cyklistiky Choceň

silniční cyklistika

             28 209,00 Kč

M. Třebová

Speciální škola

             52 295,00 Kč

Celkem

 

          713 075,00


usnesení č. 87/03

ZaM schvaluje v souladu  s ust. § 55 odst. (4) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích , ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o partnerství a spolupráci s městem Levoča, Slovenská republika.


usnesení č. 88/03

ZaM deleguje ve smyslu § 84 odst. 2 písmeno g) zákona č. 128/2000 Sb. na časově neomezenou dobu Mgr. Vladimíra Novotného, nar. 4. 2. 1944, bytem Litomyšl, 9. května 808 jako zástupce Města Litomyšle na všechny valné hromady obchodní společnosti SPORT LITOMYŠL, společnost s r.o., Litomyšl, U Plovárny 1152, PSČ : 570 01, IČO: 62029843 a současně jej pověřuje, aby jménem a v zastoupení Města Litomyšle jako společníka této obchodní společnosti přijímal ve smyslu § 130 Obchodního zákoníku rozhodnutí i mimo valnou hromadu.


usnesení č. 89/03
ZaM schvaluje ve smyslu § 85 písmeno i) zákona č. 128/2000 Sb. postoupení pohledávek ve vlastnictví postupitele společnosti Manipulační sklad Cerekvice nad Loučnou, s.r.o. v likvidaci, se sídlem Cerekvice nad Loučnou čp. 65, PSČ : 569 53, IČO : 62065742, specifikovaných v přiloženém seznamu, v celkové nominální hodnotě 2.573.494,10 Kč s příslušenstvím na Město Litomyšl jako postupníka za celkovou úplatu ve výši 586.544,70 Kč. Smlouva o postoupení pohledávek mezi společností Manipulační sklad Cerekvice nad Loučnou, s.r.o. v likvidaci, se sídlem Cerekvice nad Loučnou čp. 65, PSČ : 569 53, IČO : 62065742 jako postupitelem a Městem Litomyšl jako postupníkem, jejímž předmětem bude postoupení pohledávek v celkové nominální hodnotě 2.573.494,10 Kč s příslušenstvím, bude uzavřena bez zbytečného odkladu, přičemž celkovou úplatu za postoupené pohledávky ve výši 586.544,70 Kč uhradí postupník postupiteli nejpozději do 30. 9. 2003. Pohledávka bude uhrazena vzájemným započtením pohledávek Města Litomyšl a Manipulačního skladu Cerekvice nad Loučnou, s.r.o. v likvidaci. Pro případ, že do podpisu smlouvy o postoupení pohledávek dojde ke snížení celkového objemu postupovaných pohledávek provedením úhrady některé pohledávky, bude celková úplata za postoupení pohledávek snížena o částku odpovídající svojí výší částce, o kterou se celková nominální hodnota postupovaných pohledávek sníží.

 


Jan Janeček
starosta
Vladimír Novotný
místostarosta

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl