Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

3. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 18. 06. 2002 v sále hotelu Zlatá Hvězda

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

usnesení č. 76/02

ZaM schválilo program jednání.


usnesení č. 77/02

ZaM schvaluje návrhovou komisi ve složení:

        - Mgr. Vladimír Novotný

        - Jaromír Kroužil

        - Ing. Jaroslav Tměj


usnesení č. 78/02

ZaM nesouhlasí s výkupem domu čp. 44 včetně st.p.č. 99 o výměře 273 m2, p.p.č. 192 o  výměře 761 m2 a p.p.č. 193/1 o výměře 346 m2 v  k.ú. Záhraď (roubený dům naproti VČE). Prodávající spoluvlastníci  Franke Miroslav, Sebranice 26, Franke Karel Mařákova č.p.519, 570 01 Litomyšl, Franková Helena Komenského nám. č.p.1045, 570 01 Litomyšl, Jedličková Jana Smetanovo nám. č.p.67, 570 01 Litomyšl. Celková kupní cena 950.000,- Kč.


usnesení č. 79/02

ZaM souhlasí s prominutím povinnosti hradit smluvní pokutu v souvislosti s neuhrazením 2 splátek za byt v čp. 969 Dukelská ul. Litomyšl a ne-souhlasí s opětovným uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě za shodných podmínek s pí M. Blažkovou. Dlužné splátky budou uhrazeny do konce září 2002.


usnesení č. 80/02

ZaM souhlasí s výkupem id. 1/2 p.p.č. 1566/1 o výměře 1614 m2 v k.ú. Litomyšl, která se nachází ve sportovním areálu "Wembley" (část hřiště). Výkup za cenu 80,- Kč/m2 od spoluvlastníka p. Doc. Ing. Zd. Malce, Tučkova 22, Brno. Celková cena id. 1/2 je 64.560,- Kč.


usnesení č. 81/02

ZaM souhlasí s výkupem pozemků v areálu MŠ Vertex, které školka má již oploceny a léta užívá. Jedná se o část p.p.č., část p.p.č. 1599/18 o výměře 309 m2, nově ozn. p.p.č. 1599/46, vlastník pí. Pravcová, J. Formánka 196, Litomyšl a pí. Soldátová, Školská 1332, Hostivice. Výkup za cenu 55,- Kč/m2, tj. celkem 16.995,- Kč.


usnesení č. 82/02

ZaM souhlasí se změnou usn. ZaM 52/02 ze dne 19.3.2002 - Kupujícím p.p.č. 1173/2 o výměře 473 m2 v k.ú. Hrádek u Jehnědí bude místo p. J. Otepky, Nádražní 275, Hrochův Týnec jeho dcera, pí Milena Mrázková, Husova 1137, Chrudim. Ostatní podmínky prodeje beze změny.


usnesení č. 83/02

ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 2401/3 o výměře 800 m2 v k.ú. Litomyšl za účelem výstavby RD v lokalitě Řetízek. Kupní cena 483.502,- Kč, kupující manželé Coufalovi, J.E.Purkyně 917, Litomyšl.


usnesení č. 84/02

ZaM souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene na p.p.č. 2401/8 (vlastník p. T. Koutný, J.E.Purkyně 917, Litomyšl ) a p.p.č. 2401/9 (vlastník Ing. J. Mach, Okružní 234, Litomyšl). Věcné břemeno výstavby a údržby inž. sítí - kanalizace v pruhu šíře 2,5 m2 dle projektu Inž. sítě Řetízek vypracovaném firmou KIP s.r.o. Litomyšl. Zřízení věcného břemene bezúplatně. Povinný - vlastníci pozemků, oprávněný - Město Litomyšl.


usnesení č. 85/02

ZaM souhlasí se směnou části p.p.č. 278/3 o výměře cca 486 m2, části p.p.č. 278/10 o výměře cca 50 m2, části p.p.č. 278/14 o výměře cca 873 m2, části p.p.č. 278/16 o výměře cca 61 m2,  p.p.č. 278/13 o výměře 41 m2 a p.p.č. 278/17 o výměře 102 m2, celkem cca 1613 m2, které jsou ve vlastnictví Finance Kapital s.r.o., Kopečná 14, Brno za část p.p.č. 278/6 o výměře cca  876 m2 a části p.p.č. 278/5 o výměře cca 110 m2, celkem cca 986 m2, které jsou v majetku Města Litomyšl, vše v k.ú. Litomyšl za účelem realizace dalších etap Regenerace panelového sídliště Komenského nám. Litomyšl (výstavba tenisového kurtu). Rozdíl ve výměře cca 600 m2 bude doplacen ve výši  300,- Kč/m2. ZaM souhlasí uvést do směnné smlouvy, že pokud k výstavbě kurtu nedojde do 5 let od podpisu smlouvy, má Finance Kapital  s.r.o. právo od směnné smlouvy odstoupit. Směnná smlouva bude uzavřena po vyhotovení geometrického plánu.


usnesení č. 86/02

ZaM souhlasí se směnou části p.p.č. 278/21 o výměře cca 54 m2, která je v majetku manželů Kovářových, Bernardka 783 Litomyšl a manželů Vandasových, 9. května 792 Litomyšl, za část p.p.č. 278/9 o výměře cca 22 m2, která je v majetku Města Litomyšl a části p.p.č. 278/3 o výměře cca 185 m2 a části p.p.č. 278/14 o výměře cca 5 m2, které město získá směnou s Finance Kapital s.r.o. Brno, vše v k.ú. Litomyšl za účelem realizace dalších etap Regenerace panelového sídliště Komenského nám. Litomyšl. směna bez dalšího doplácení. ZaM souhlasí uvést do směnné smlouvy, že pokud k výstavbě kurtu nedojde do 5 let od podpisu smlouvy, mají smluvní strany právo od směnné smlouvy odstoupit. Směnná smlouva bude uzavřena po vyhotovení geometrického plánu.


usnesení č. 87/02

ZaM souhlasí s prodejem id. podílu st.pč. 422/2 a umožnění výstavby půdního bytu v půdních prostorách středního traktu čp. 37 Smetanovo nám. Litomyšl. Prodej na základě smlouvy o výstavbě za 50.000,- Kč s tím, že veškeré náklady se stavbou spojené (inž. sítě) bude hradit stavebník p. D. Zeman, Josefa Váchala 127, Litomyšl.


usnesení č. 88/02

ZaM souhlasí s přijetím daru od ZO techn. sportů a činností ČR Litomyšl movité věci - mobilního přístřešku hala Unimont, nacházejícího se na p.p.č. 960/2 v k. ú. Litomyšl. Hodnota přístřešku cca 40.000,- Kč. Dar byl podmínkou poskytnutí finančního příspěvku ve výši 125.000,- Kč v souladu s usn. ZaM č. 82/00 z 8.6.2000.


usnesení č. 89/02

ZaM souhlasí s prodejem stavebních parcel pod chatkami v zahrádkářské kolonii Rozkvět, k.ú. Litomyšl: st.p.č. 3227/2- 1 m2, 3228/1 - 13 m2, 3229 - 15 m2, 3230 - 14 m2, 3231 - 12 m2, 3232 - 5 m2, 3222/1 - 15 m2, 3233 - 18 m2, 3234 - 14 m2, 3235 - 14 m2, 3236  6 m2, 3237 - 15 m2, 3238 - 16 m2, 3239 - 13 m2. Kupní cena 10,- Kč/m, kupující ČZS Rozkvět, Litomyšl.


usnesení č. 90/02

ZaM souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt Podnikatelská zóna Benátská z Programu na podporu rozvoje průmyslových zón 2001 - 2006 a prohlašuje, že potřebné prostředky na  dofinancování projektu Benátská ve výši 40 % rozpočtovaných nákladů zajistí Město Litomyšl ze svých zdrojů.


usnesení č. 91/02

ZaM schvaluje  přijetí investičního úvěru ve výši 8.000.000 Kč na akci Rekonstrukce zimního stadionu v Litomyšli . Poskytovatel úvěru - Komerční banka, a. s., doba splatnosti 10 let, splátky měsíčně. Úvěr bude zajištěn formou blankosměnky, jejímž výstavcem bude město Litomyšl ve prospěch Komerční banky, a. s.,  a souhlasí s podpisem směnečného vyplňovacího prohlášení, které bude použito v případě potřeby k vyplnění směnky, a to k datu splatnosti úvěru ve výši směnečné sumy.


usnesení č. 92/02

ZaM schvaluje přijetí investičního úvěru ve výši 8.000.000 Kč na akci II. etapa Rekonstrukce Komenského náměstí v Litomyšli  . Poskytovatel úvěru - Komerční banka, a. s., doba splatnosti 10 let, splátky měsíčně. Úvěr bude zajištěn formou blankosměnky, jejímž výstavcem bude město Litomyšl ve prospěch Komerční banky, a. s.,  a souhlasí s podpisem směnečného vyplňovacího prohlášení, které bude použito v případě potřeby k vyplnění směnky, a to k datu splatnosti úvěru ve výši směnečné sumy.


usnesení č. 93/02

ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 2/02  a stanovuje tyto závazné ukazatele na rok 2002: /viz příloha č. 1/

ˇ        Zapojení zdrojů z roku 2001                                     23,395 mil. Kč       

ˇ        Zůstatek účelových fondů a FRR k 31.12.2002    7,332 mil. Kč          


usnesení č. 94/02

ZaM revokuje usnesení ZaM 53/01 takto: ZaM schvaluje  financování investičních akcí roku 2001 - 2002 formou investičních úvěrů ve výši 31,6 mil. Kč, doba splatnosti 10 let a pověřuje finanční výbor projednáním nabídek jednotlivých bankovních domů. Úvěry jsou určeny na dofinancování těchto investičních akcí: :

ˇ  revitalizace Komenského náměstí, I. etapa - 8 mil. Kč

   /úvěr schválen ZaM 94/01/

ˇ  revitalizace Komenského náměstí II. etapa - 8 mil. Kč

ˇ  sportovní areál Černá Hora - letní stadion 7,6 mil. Kč

   /úvěr schválen ZaM 96/01/

ˇ  rekonstrukce zimního stadionu - 8 mil. Kč


usnesení č. 95/02

schvaluje smlouvu o zajištění zpětného odběru a recyklaci odpadů z obalů mezi Městem Litomyšl a EKO - KOM, a.s. Schválením smlouvy se ruší smlouva o spolupráci ze dne 20. 12. 1999.


usnesení č. 96/02
ZaM schvaluje  dodatek smlouvy o zajištění zpětného odběru a recyklaci odpadů z obalů mezi Městem Litomyšl a EKO - KOM, a.s., kterým se veškerá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy o zajištění zpětného odběru a recyklaci odpadů mezi Městem Litomyšl a EKO - KOM, a.s. delegují na firmu LIKO a.s.  


usnesení č. 97/02

ZaM schvaluje plnou moc, kterou se zplnomocňuje firma LIKO Svitavy a.s. zastoupená ing. Františkem Holcem k výkonu závazků obce vyplývající ze   smlouvy o zajištění zpětného odběru a recyklaci odpadů z obalů a k vystavování faktur ve smyslu této smlouvy a dodatku jménem obce na účet firmy.


usnesení č. 98/02

ZaM schvaluje zadání změn II.ÚPNSÚ Litomyšl včetně navrženého způsobu řešení připomínek a námitek dotčených orgánů státní správy a veřejnosti.  Problematika podnikatelské zóny "Za Keralitem" bude řešena takto:

Zpracovatel II.ÚPNSÚ vypracuje variantní řešení dané oblasti a současně s tím bude zpracován zastavovací plán pro dané území. Oba dokumenty budou společně předloženy a znovu projednány s občany Husovy čtvrti před konečným schválením změn II.ÚPNSÚ Litomyšl.


usnesení č. 99/02

ZaM stanovilo počet členů zastupitelstva pro volební období 2002 - 2006 v souladu s ust. § 67 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů na 23 členů městského zastupitelstva.


usnesení č. 100/02

ZaM bere na vědomí, že ing. Miroslavu Brýdlovi, ing. Jaroslavu Klapalovi a ing. Pavlu Kysilkovi ke dni 12. 3. 2002 uplynulo funkční období ve správní radě Smetanova Litomyšl, o.p.s. Město Litomyšl ve smyslu článku X., odst. 8) zakládací listiny společnosti navrhuje jemonovat do druhého funkčního období ing. Miroslava Brýdla a ing. Jaroslava Klapala a novým členem správní rady Smetanovy Litomyšle, o.p.s. zástupce České spořitelny Milana Haška, Holandská 23, Praha 10. 


usnesení č. 101/02

ZaM bere na vědomí, že ing. Světle Klejchové ke dni 12. 3. 2002 uplynulo funkční období v dozorčí radě Smetanova Litomyšl, o.p.s. Město Litomyšl ve smyslu článku XVIII., odst. 8) zakládací listiny společnosti navrhuje jmenovat ing. Světlu Klejchovou do dozorčí rady Smetanovy Litomyšle, o.p.s. ve druhém funkčním období.


usnesení č. 102/02

ZaM souhlasí s poskytnutím finančních prostředků z OKČ na kulturní a ostatní aktivity:

 

Spolek přátel Růžového paloučku Újezdec - pořádání Slavnosti 7.7.2002

 4.000,- Kč

 

Přátelé dobré hudby Dolní Újezd - pořádání festivalu Újezdské babí léto 17.8.2002

 4.000,- Kč

 

Zámecké divadlo Milislav - divadelní představení pohádky B.Němcové

 5.000,- Kč

 

Billard centrum Litomyšl - pořádání PRIMÁTOR CUPu                                        

10.000,- Kč

 

Folková skupina "Na pár chvil" Litomyšl - natáčení CD               s podmínkou 1 vystoupení zdarma podle potřeb města                                   

10.000,- Kč

 

Občanské sdružení Milislav - propagace a revitalizace zámeckého divadla

     

15.000,- Kč

Farní charita Litomyšl - Mikulášská besídka v Lidovém domě 4.12.2002 

  4.500,- Kč

 

SRPDŠ při I. ZŠ Litomyšl - projekt "Zmizelí sousedé" (život litomyšlských Židů)

  2.500,- Kč

 


usnesení č. 103/02

ZaM souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 5.000,- Kč panu Michaelu Piknovi, Příčná 169, Litomyšl, za zásobování Suché.    


Jan Janeček
starosta
Vladimír Novotný
místostarosta

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl