Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

3. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 29. 05. 2001 v malém sále Smetanova domu

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

usnesení č. 47/01
ZaM schválilo program jednání


usnesení č. 48/01

ZaM schválilo tyto členy návrhové komise:

        - ing. Jan Janeček

        - MUDr. Vladimír Zeman

        - Ing. Vítězslav Hanzl


usnesení č. 49/01

ZaM schvaluje závěrečný účet města dle uvedených příloh a vyjadřuje souhlas  s celoročním hospodařením města s podmínkou, že problém vratky státní dotace na dostavbu základní školy bude dořešen do příštího zasedání zastupitelstva města.

Přílohy - Plnění rozpočtu města Litomyšle  a příspěvkových organizací a rozdělení

              hospodářských výsledků  do fondů

            - Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu

- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Litomyšle za rok 2000 a nápravná opatření.

ZaM ukládá vedoucím příspěvkových organizací a organizačních složek předložit skladbu pohledávek k 31. 12. 2001 s komentářem.


usnesení č. 50/01

ZaM  schvaluje převod prostředků základních běžných účtů k 31.12.2000  ve výši 13,749.323,36 Kč do fondu rozvoje a rezerv.


usnesení č. 51/01

ZaM bere na vědomí předloženou zprávu ve věci schválení realizace převodu akcií České spořitelny, a. s., a  schvaluje:

 

ˇ        uzavření "Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy" o podmínkách prodeje 15.000 ks akcií společnosti Česká spořitelna, a. s., ISIN CZ0008023736 (dále jen "akcie") se společností Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, náhradní identifikační číslo v SCP: 0090003195, (dále jen "kupující"), při zaplacení minimální kupní ceny ve výši 122 Kč za jednu akcii,

 

ˇ        registraci pozastavení výkonu práva nakládat s těmito akciemi na majetkovém účtu města ve Středisku cenných papírů ve prospěch obchodníka s cennými papíry, společnosti EPIC Securities, a. s., se sídlem Karlovo náměstí 24, Praha 1, 110 00, IČ 61858781, zapsané v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2751.

 

ˇ        Uzavření "Smlouvy o úplatném převodu cenných papírů" jejímž předmětem bude prodej akcií kupujícímu po odstranění překážek, bránících převodu akcií rozhodnutím valné hromady České spořitelny, a. s., o změně podmínek převoditelnosti akcií,

                        

ˇ        Převod akcií na majetkový účet kupujícího u Střediska cenných papírů.

ˇ        Delegaci Sdružení měst a obcí - akcionářů České spořitelny, a. s., v souladu se smlouvou o uzavření budoucí smlouvy, k zastupování obce na valné hromadě České spořitelny, a. s., na které bude schvalována změna stanov o změně podmínek převoditelnosti akcií.

 

ZaM souhlasí s: 

ˇ        vystavením plné moci Sdružení měst a obcí - akcionářů České spořitelny, a. s., k zastupování na valné hromadě


usnesení č. 52/01

ZaM schvaluje úpravy rozpočtu města na rok 2001 - příloha č. 1


usnesení č. 53/01

ZaM schvaluje financování investičních akcí roku 2001 - 2002 formou investičního úvěru v maximální výši 30 mil. Kč a s dobou splatnosti 5-ti let a pověřuje finanční výbor projednáním nabídek jednotlivých bankovních domů. Úvěr bude určen na dofinancování:

ˇ        revitalizace Komenského náměstí,

ˇ        sportovního areálu Černá Hora

ˇ        podnikatelské zóny Benátská


usnesení č. 54/01

ZaM schvaluje použití prostředků získaných z prodeje akcií České spořitelny ve výši 3.000.000,-Kč na dofinancování "Rekonstrukce sportovního areálu Černá Hora 1.etapa - rekonstrukce atletických sektorů".


usnesení č. 55/01

ZaM schvaluje tuto skladbu financování výstavby sportovního areálu Černá Hora:

§         7.000.000,-Kč příspěvek TJ Jiskra Litomyšl

§         8.000.000,-Kč Město Litomyšl (5.000.000,-Kč podle schváleného rozpočtu + 3.000.000,-Kč z prodeje akcií České spořitelny)

§         5.000.000,-Kč úvěr


usnesení č. 56/01

ZaM schvaluje přijetí investičního úvěru ve výši 5.000.000,-Kč na akci "Rekonstrukce sportovního areálu Černá Hora 1.etapa - rekonstrukce atletických sektorů". Doba splatnosti úvěru 5 let, splátky čtvrtletně, úvěr bude zajištěn budoucími příjmy města a účelovými fondy.


usnesení č. 57/01

ZaM schvaluje žádost  Smetanovy Litomyšle, o. p. s., o odložení splátky bezúročné půjčky ve výši 1,100.000 Kč s dobou splatnosti 31.8.2001 o jeden rok. Nový termín splatnosti je 31. 8. 2002. Půjčka byla určena na pokrytí navýšení ceny flexibilního zastřešení II. zámeckého nádvoří .


usnesení č. 58/01

ZaM souhlasí s výkupem id. 8/10 p.p.č. 561/1 o výměře 163 m2 od spoluvlastníků Huráňových a zbývající id. 1/5 bezúplaně přijmout, popř. odkoupit za cenu ZP od OkÚ Svitavy. (v komunikaci Partyzánská, Litomyšl). Výkup za 60,- Kč/m2, tj. celkem 7.824,- Kč.


usnesení č. 59/01

ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 430/2, 527/2, nově ozn. 430/9 p výměře 53 m2, 527/4 o výměře 3 m2 a 527/5 o výměře 91 m2, celkem 147 m2. Kupní cena 60,-Kč/m2, kupující manželé Könyü, Litomyšl.


usnesení č. 60/01

ZaM souhlasí s prodejem zadní části objektu čp. 37 a části st.p.č. 421 o výměře cca 167 m2 a zároveň zřízením věcného břemene průchodu a průjezdu přes část této parcely, nově ozn. st.p.č. 421/2, vše v souladu se zveřejněnými podmínkami. Kupní cena 225.000,- Kč, kupující MUDr. P. Krpčiar, Litomyšl.


usnesení č. 61/01

ZaM souhlasí se směnou části p.p.č. 1039/2 o výměře 122 m2, která je ve spoluvlastnictví p. Kačera (id. 6/8) za část p.p.č. 1037 o výměře 209 m2 a část p.p.č. 1036/2 o výměře 10 m2, které jsou ve vlastnictví města - smlouva o budoucí směnné smlouvě. Směna za účelem vyřešení majetkoprávních vztahů v souvislosti s výstavbou internátu pedagogické školy. Rozdíl v m2 bude doplacen formou postoupení restitučního nároku u PF ČR.


usnesení č. 62/01

ZaM souhlasí s prodejem st.p.č. 2632 o výměře 127 m2 v k.ú. Litomyšl, nacházející se pod domem čp. 662 - Husovka (Hlubočina). Kupní cena vycházející ze ZP 10.600,- Kč, tj. 84,- Kč/m2, kupující manželé Flídrovi, Míru 662, Litomyšl.


usnesení č. 63/01

ZaM souhlasí s výkupem p.p.č. 820 o výměře 12052 m2 v k.ú. Litomyšl, nacházející se u areálu Černá Hora do p. Andrse, Benátky 33. Výkup za cenu 32,56 Kč/m2, celkem 392.493 Kč.


usnesení č. 64/01

ZaM souhlasí s výkupem části pozemku, na kterém se nachází komunikace (u hřbitova) od vlastníků jednotlivých pozemků v k.ú. Litomyšl: - Chládkovi - část st.p.č. 358 - 9 m2 - Dvořákovi - část p.p.č. 786 - 42 m2 - Kladivovi - část p.p.č. 787 - 40 m2 - Odstrčilovi - část p.p.č. 788 - 30 m2 - Píčovi . část p.p.č. 791 - 45 m2 - Profistav - část p.p.č. 792 - 29 m2 Výkup za cenu 60,- Kč/m2.


usnesení č. 65/01

ZaM souhlasí s výkupem p.p.č. 1568/12 o výměře 3033 m2 a p.p.č. 1566/7 o výměře 879 m2 v k.ú. Litomyšl (v areálu bývalé cihelny) za účelem získání části pozemku pro VPS-střelnice, popř. pro potřeby Technických služeb města Litomyšl. Výkup za cenu 50,- Kč/m2. Prodávající Kovopol a.s. Police nad Metují.


usnesení č. 66/01

ZaM souhlasí se zřízením zástavní smlouvy v souvislosti s poskytnutím státní dotace na inženýrské sítě pro objekt k bydlení  A4 a rodinné domy Zaháj. Zástava čp. 51 a st.p.č. 407/1 - oboje v k.ú. Litomyšl, Ropkova ul.  do 2.11.2004. (pro RD) a do 15.11.2005 (pro A4). Dále ZaM bere na vědomí  zřízení zástavní smlouvy v souvislosti s poskytnutím státní dotace na výstavbu objektu čp. 1150 na st.p.č. 3181 a st.p.č. 3181, vše v k.ú. Litomyšl - DPS II. Zástava do 17.12.2043.


usnesení č. 67/01

ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 766  o výměře 373 m2 v k.ú. Litomyšl za účelem výstavby areálu provozovny STORY design, s.r.o. Kupní cena 300,- Kč/m2, kupující STORY design, s.r.o. Litomyšl. ZaM souhlasí s celkovou koncepcí zástavby daného území dle prezentace firmy STORY design. s.r.o. a arch. kanceláře Škrabal+Grym. V souladu s touto koncepcí ZaM souhlasí s budoucím prodejem dalších parcel v daném území - p.p.č.762, p.p.č.765, p.p.č.764,st.p.č. 560/1 o celkové výměře 2729 m2 v k.ú. Litomyšl. Prodej rovněž za cenu 300,-Kč předem známému zájemci firmě STORY design s.r.o. Do doby prodeje město udělí souhlas se stavbou na výše pozemcích ve vlastnictví města. Prodej bude zveřejněn na úřední tabuli a projednán v RaM a ZaM .


usnesení č. 68/01

ZaM souhlasí  s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene  s Českým Telecomem, a.s. se sídlem Olšanská 55/5, Praha 3. Předmětem smlouvy bude zřízení a provoz veřejné telekomunikační sítě na p.p.č. 2401/1 v k.ú. Litomyšl. Zřízení věcného břemene bude za úplatu, vycházející ze skutečného rozsahu a způsobu provedení stavby - výpočet v souladu s platnými právními předpisy. Smlouva na dobu neurčitou.


usnesení č. 69/01

ZaM souhlasí s výkupem restitučních nároků od fyzických osob, které mají pohledávku za nevydané pozemky u PF ČR. Výkup za cenu dle znaleckých posudků, celkem za 516.630,- Kč - pí Kosková - 320.761,- Kč,  pí Řádková - 120.489,- Kč, pí Broukalová - 72.980,- Kč, p. Křivohlávek - 2.400,- Kč. Za tuto částku město získá cca 73 804 m2 pozemků.


usnesení č. 70/01

ZaM souhlasí s jednáním o výkupu p.p.č. 457/1 o výměře 1294 m2 a p.p.č. 457/2 o výměře 344 m2 v k. ú. Litomyšl (u Klášterních zahrad) od vlastníka Tiskárny Augusta za cenu 300 Kč/m2 v případě, že pozemky nebudou zatíženy zástavními právy a pověřuje RaM uzavřením kupní smlouvy za výše uvedených podmínek. ZaM bude o výkupu následně informováno.


usnesení č. 71/01

ZaM souhlasí s rozdělením státních prostředků z Programu regenerace pro r. 2001 a povinné příspěvky Města zúčastněným fyzickým a právnickým osobám podle přílohy  2.


usnesení č. 72/01

ZaM schvaluje "Návrh zadání změn I/2000 ÚPSÚ Litomyšl" včetně návrhu na způsob vyřízení připomínek DOSS a veřejnosti. ZaM bere na vědomí stanovisko zpracovatele územního plánu. ZaM nesouhlasí s bodem č. 7 - od stávajícího průběhu vedení VN směrem východním bude podnikatelská zóna změněna na zónu výroby, průmyslu a skladů a rozšířena ve směru stávajících rezervních ploch.


usnesení č. 73/01

ZaM souhlasí se  změnou investice ZuŠ B. Smetany Litomyšl takto: nebude zakoupen počítač  v hodnotě 55 000,- Kč a bude zakoupen keyboard Yamaha PSR 740 v hodnotě 54 000 ,- Kč.


usnesení č. 74/01

ZaM souhlasí se zřizovacími listinami organizačních složek: Kino Oko Litomyšl, Dům dětí a mládeže Litomyšl, Jesle Litomyšl.


usnesení č. 75/01

ZaM schvaluje  zřizovací listiny příspěvkových organizací: I. mateřská škola Litomyšl, II.mateřská škola Litomyšl, III. mateřská škola Litomyšl, ZuŠ B. Smetany Litomyšl, Smetanův dům Litomyšl, ZŠ Litomyšl Zámecká 496, ZŠ Litomyšl U Školek 1117, ZŠ Litomyšl T.G. Masaryka 1145, Centrum sociální pomoci.


usnesení č. 76/01
ZaM schvaluje zřizovací listinu TS města Litomyšle.


usnesení č. 77/01

ZaM schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Litomyšle o veřejné zeleni na území města a integrovaných obcí.


usnesení č. 78/01

ZaM  schvaluje rozdělení prostředků FRB v roce 2001 dle přílohy č. 3.


usnesení č. 79/01

ZaM  schvaluje dodatek smlouvy o půjčce z FRB ze dne 2.4. 1997 uzavřené mezi městem Litomyšl a ing. Petrem Kovářem, T. Novákové 81, Litomyšl, kterým se odkládá splácení půjčky počínaje splátkou za měsíc květen 2001. Půjčka začne být opět splácena splátkou za měsíc květen 2002 v režimu dle smlouvy, termín splatnosti se prodlužuje o jeden rok.


usnesení č. 80/01

ZaM souhlasí s poskytnutím finančních prostředků z OKČ na kulturní a ostatní aktivity:

ˇ         Institut restaur. a konzervačních technik Litomyšl - Studentské kolokvium      10.000 Kč                                                     

ˇ         Kynologický klub Litomyšl - podpora kynologické mládeže                                4.000 Kč

ˇ         Gymnázium A.Jiráska litomyšl - poznávací zájezd studentů                            10.000 Kč

ˇ         Přátelé dobré nálady Dolní Újezd - folkový festival Újezdské babí léto              4.000 Kč                                                              

ˇ         Spolek přátel Růžového paloučku Újezdec - Slavnost na Růžovém paloučku   4.000 Kč                                                

ˇ         Nadace Návraty při Pedagogické fakultě VŠP Hradec Králové - Z.Chalupník    8.000 Kč                                                

ˇ         Nakladatelství LILIOV - vydání knížky litomyšlských pohádek                          20.000 Kč

ˇ         Michael Pikna, Příčná 169, Litomyšl - zásobování Suché                                   5.000 Kč


usnesení č. 81/01

ZaM  souhlasí s poskytnutím  příspěvků na podporu sportovní činnosti:
Duatlon - Triatlon Club Litomyšl - Zdeněk Kabrhel - 4 000,- Kč

Velká cena Litomyšle v parkurovém skákání                           10.000,- Kč


usnesení č. 82/01

ZaM souhlasí s použitím částky 1.000.000 Kč, které město obdrželo jako Cenu na nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón České republiky za r. 2000.  Tato částka bude použita na opravu místností v městském muzeu pro účely čajovny event. klubu muzea (památka č. 4226). Na základě jednání starosty ing. Brýdla dne 23. 5. 2001 na ministerstvu kultury s 1. náměstkem ministra ing. Z. Novákem a s ředitelem odboru památek ing. arch. Kaiglem nemusí být dodržena zásada spoluúčasti vlastníka ve výši 50 % nákladů.


usnesení č. 83/01

ZaM navrhuje ve smyslu čl. X., odst. 8) zakládací listiny obecně prospěšné společnosti Smetanova Litomyšl, o.p.s. tyto nové členy

-   správní rady společnosti:

Ing. Jan Janeček, Na Lánech 97, Litomyšl

Irena Žákovská, Větrná 18 a, Brno

Ing. Jitka Pantůčková, CSc., Poříčská 2073, Praha 9

-  dozorčí rady společnosti:

JUDr. Jiří Krušina, Na Červenici 1100, Svitavy


usnesení č. 84/01

ZaM souhlasí se vstupem Města Litomyšl do svazku obcí "České dědictví UNESCO" za podmínek daných stanovami sdružení. Předpokládaný roční příspěvek v rozpětí 0,50 - 2 Kč na obyvatele, výše příspěvku bude schválena valnou hromadou 29. června tohoto roku, příspěvek bude uhrazen ze schváleného rozpočtu města, kapitola 06.


usnesení č. 85/01

ZaM schválilo program jednání.

1.      Schválení projektu regenerace panelového sídliště

2.       Různé


Miroslav Brýdl
starosta
Jan Janeček
místostarosta

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl