Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

3. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 27. 09. 2000 v sále Smetanova domu v Litomyšli

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

usnesení č. 87/00

MěZ schválilo program jednání.

 


usnesení č. 88/00

MěZ schválilo tyto členy návrhové komise:

    1. Ing. Jan Janeček

    2. MUDr. Simona Leníčková

    3. Radek Kašpar


usnesení č. 89/00

MěZ schvaluje úpravu rozpočtu města na rok 2000 dle přílohy č. 1.


usnesení č. 90/00

MěZ schvaluje odpis pohledávky ve výši 68.909,30 Kč za společností Stavopres, komanditní společnost, komplementář p. Zdeněk Sedlák. Jedná se o dlužné nájemné za nebytové prostory a náklady spojené s jejich provozem. Dle rozvrhového usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 28.4. 2000 nebudou věřitelé III. třídy, tedy i Město Litomyšl, se svými zjištěnými pohledávkami vůbec uspokojeni.


usnesení č. 91/00

MěZ schvaluje přijetí hypotečního úvěru ve výši 23 mil. Kč na výstavbu bytového domu A4 o 35 bytových jednotkách v sídlišti U nemocnice v Litomyšli včetně objektu skupinových garáží od Komerční banky, a.s. Praha 1, Na Příkopě 33, podle nabídky ze dne 21.7.2000. Splatnost úvěru 20 let. Zajištění úvěru bude provedeno zástavním právem k výše uvedené nemovitosti. Dále MěZ ruší usnesení MěZ č. 50/00.


usnesení č. 92/00

MěZ schvaluje odpis nedobytné pohledávky firmy Petrclean, s.r.o., Toulovcovo nám. čp. 151, Litomyšl ve výši 33.457,92 Kč.


usnesení č. 93/00

MěZ schvaluje poskytnutí finanční pomoci formou bezúročné půjčky ve výši 300.000,- Kč Českomoravské provincii řádu zbožných škol - Piaristů, Strážnice na opravu piaristické koleje v Litomyšli. Půjčka bude splacena do 30.9.2001.


usnesení č. 94/00

MěZ revokuje usnesení MěZ č. 49/00 takto:

 MěZ schvaluje přijetí investičního úvěru od České spořitelny, a.s., do výše 15,000.000,- Kč (slovy patnáctimilionů korun českých) s dobou splatnosti do pěti let, tj. do 31.12.2005, na zakoupení diagnostického přístroje CT. Úvěr bude zajištěn budoucími rozpočtovými příjmy a účelovými fondy Města Litomyšle.


usnesení č. 95/00

MěZ schvaluje tuto změnu rozpočtu:

TJ Jiskra Litomyšl nebude poskytnut příspěvek ve výši 300.000,-Kč na provoz zimního stadionu v roce 2000.

Technickým službám bude navýšen příspěvek na činnost ve výši 300.000,-Kč na provoz zimního stadionu v roce 2000.


usnesení č. 96/00

MěZ souhlasí s poskytnutím finančních prostředků z OKČ na kulturní a ostatní aktivity:

Billard Centrum - mezinárodní kulečníkový turnaj

15.000,- Kč

Kynologický klub Litomyšl - kynologický závod

4.000,- Kč

Svaz diabetiků Litomyšl - činnost

5.000,- Kč

NADĚJE Litomyšl - Živý Betlém 25.12.

5.000,- Kč

Městská knihovna - literární soutěž

5.000,- Kč

VOŠ a SPgŠ Litomyšl - zahraniční výměna

10.000,- Kč

Celkem

44.000,- Kč


usnesení č. 97/00

MěZ souhlasí s poskytnutím finančních prostředků na podporu sportovních aktivit takto:

TJ Jiskra Litomyšl - provoz oddílů

67.000,- Kč

TJ Sokol Litomyšl - provoz a činnost

20.000,- Kč

Hokejový klub Litomyšl - provoz a činnost

30.000,- Kč

Volejbalový klub Litomyšl

20.000,- Kč

Automotoklub Mikulecký, Litomyšl

5.000,- Kč

Basketbalový oddíl TJ Jiskra Litomyšl

5.000,- Kč

LADY-FITNESS - Ing. Stříteská

5.000,- Kč

Celkem

152.000,- Kč


usnesení č. 98/00

MěZ souhlasí s poskytnutím příspěvků:

HZS Svitavy - dýchací přístroje pro Litomyšl

100.000,- Kč

Římsko-katolická církev - fasáda Proboštství

200.000,- Kč

Smetanova Litomyšl,o.p.s.- oslavy UNESCO

200.000,- Kč


usnesení č. 99/00

MěZ souhlasí se  směnou  pozemků tvořících cesty v areálu Nemocnice Litomyšl (1313/81 - 552 m2, 1313/59 - 842 m2, 1313/80 - 18 m2, 1313/60 - 401 m2, 1313/61 - 370 m2, 133/77 - 201 m2, celkem 2834 m2, k.ú. Litomyšl) za p.p.č. 2410/1 o výměře 1498 m2 v k.ú. Litomyšl (cesta za areálem Mach - líhně na silnici směr Polička). Směna bez jakéhokoli doplácení. Dále MěZ souhlasí s tím, aby p.p.č. 1313/76 - louka - 5079 m2 byla Nemocnici bezúplatně převedena.


usnesení č. 100/00

MěZ souhlasí s prodejem částí ideálních 9/30 parcel dle PK č. 1575 (277 m2), 1576 (340 m2), 1577 (243 m2) - LV 162 a částí ideálních 9/30 st.p.č. 607 (21 m2) a parcely dle PK 1585/1 (2824 m2) - LV 280,  vše v k.ú. Osík, dle předloženého geometrického plánu. (Cesta naproti drůbežárnám - vodojem).Kupní cena  dle ZP č. 3595/185/09/00 v celkové výši 14.560,- Kč, kupující Drůbežárny v Osíku u Litomyšle, a.s.


usnesení č. 101/00

MěZ souhlasí s prodejem p.p.č. 1290/2 o výměře 515 m2 v k.ú. Litomyšl, která byla vyvlastněna pí. Hejnalové, jež žádá o její vrácení-prodej v rámci narovnání předchozích křivd. Prodej za cenu 30,- Kč/m2 poté, co bude ukončeno zveřejnění prodeje (14.10.2000) bez závažných připomínek.


usnesení č. 102/00

MěZ souhlasí s výkupem pozemků v k.ú. Záhraď, kdle KPÚ umístěných vedle pozemků Města Litomyšl za Invektou od současných vlastníků - p. Andrs -cca 2,6 ha za cenu dle ZP (cca 8,- Kč/m2) , p. Ondráček - 4,3 ha za cenu  7,77 Kč/m2. Celková částka cca 540.000,- Kč.


usnesení č. 103/00

MěZ souhlasí s výkupem p.p.č. 1060 o výměře 21085 m2 v k.ú. Litomyšl (v podnikatelské zóně Strakovská) od pí. Milady Šibravové, Uhlířské Janovice za cenu 50,- Kč/m2, tj. celkem 1.054.250,- Kč.


usnesení č. 104/00

MěZ souhlasí se Smlouvu o budoucí kupní smlouvě a budoucí smlouvě o sdružení finančních prostředků, týkající se prodeje a výstavby objektů v areálu autobusového nádraží Litomyšl. Dále MěZ souhlasí s poskytnutím záruky Města Litomyšl za úvěr na veřejné investice (parkovací plochy, komunikace) ve výši  5.000.000,- Kč (p. Stratílek - 2.500.000,- Kč, p. Hanč - 2.500.000,- Kč) po dobu 5 let na základě samostatných úvěrových smluv - ručitelských závazků s podmínkou, že úvěr na veřejné finance (část celkového úvěru) bude splacena přednostně. Záruka města bude jištěna směnkou, splatnou v případě nesplácení tohoto úvěru.


usnesení č. 105/00

MěZ souhlasí s prodejem p.p.č. 807/6 o výměře 331 m2 v k.ú. Budislav. Kupní cena 30,- Kč/m2, kupující manž. Koblížkovi, Husova 2520, Louny.


usnesení č. 106/00

MěZ souhlasí s doplněním usn. MěZ 66/00 týkajíc se odkoupení pozemků od PF ČR a jejich následného prodeje vlastníkům přilehlých RD na ul. Osevní, Portmanka a Peciny za cenu dle ZP (cca 67,- Kč/m2) takto:

MěZ souhlasí s úplatným převodem zemědělských pozemků podle § 5 z.č. 95/1999 Sb. v k.ú. Záhraď:

208/4 - 353 m2, 207/60 - 446 m2, 207/72 - 416 m2, 207/86 - 366 m2, 207/87 - 375 m2, 207/88 - 340 m2, 207/89 - 322 m2, 207/69 - 384 m2, 207/68  - 384 m2, 207/67 - 387 m2, 207/71 - 434 m2, 207/113 - 341 m2, 207/126 - 16 m2 - celkem 5198 m2.


usnesení č. 107/00

MěZ schvaluje bezúplatné převody drobného hmotného majetku z Města Litomyšle na  tyto organizace:

 

organizace

převáděný předmět

cena

pořízení

III. ZŠ

plachta na zakrytí doskočiště

5 410

I. ZŠ

šplhací věž s tyčí

19 582

II. ZŠ

programové vybavení  SW

56 511

II. ZŠ

počítač

36.191

II. ZŠ

počítač

36.191

II. ZŠ

počítač

36.191

II. ZŠ

počítač

36.191

II. ZŠ

snímač

16.472

II. ZŠ

snímač

16 .472

II. ZŠ

snímač

16. 472

II. ZŠ

HUB   

7.047

II. ZŠ

váha

18.246

II. ZŠ

váha

18.246


usnesení č. 108/00

MěZ schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o spolupráci mezi Městem Litomyšl a EKO-KOM, a.s., kterým se mění struktura plateb za jednotlivé komodity odpadů a způsob vykazování množství odpadů.


usnesení č. 109/00

MěZ revokuje usnesení MěZ č. 41/00 ze dne 23.3.2000 takto:

MěZ nesouhlasí se založením bytového družstva pro výstavbu domů a garáží v lokalitě u nemocnice.


usnesení č. 110/00

MěZ bylo informováno o změně známkového systému placení za odvoz a likvidaci komunálního odpadu na systém placení formou místního poplatku.


usnesení č. 111/00

MěZ zřizuje finanční a kontrolní výbor města podle § 117 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v tímto počtem členů a v tomto složení :

finanční výbor

          Ing. Pavel Kusý - předseda

Jaroslav Vencl, Ing. Petr Vacek, Anna Brokešová, Ing. Alena Džbánková

          kontrolní výbor

          MUDr. František Zeman - předseda

          Alena Posltová, Vladimír Karlík, Ing. Josef Strnad, Ladislav Socha

          Toto usnesení nabývá účinnosti dne 12.11.2000.


usnesení č. 112/00

MěZ zřizuje tyto osadní výbory podle § 120 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) s tímto počtem členů a v tomto složení:

Osadní výbor Nedošín

Miroslav Peterka - předseda

Jiří Hanus - pokladník

Ludvík Mauer, Ladislav Voříšek, František Voříšek, Pavel Vomočil, Karel Kopecký

 

Osadní výbor Suchá Vladimír Šváb - předseda

Jarmila Hendrychová - pokladník

Milena Švábová

 

Osadní výbor Kornice

Jaroslav Novotný mI. - předseda

Dana Chadimová - pokladník

Petr Slezák

 

 

 

Osadní výbor Pohodlí        

Lenka Vacková - předseda

Vladimír Krátký - pokladník

Miloslav Sejkora - místopředseda

Magdalena Vajrauchová, Josefa Pelcová, Jaroslav Křivka, Zdena  Kuchtová

 

Osadní výbor Nová Ves

Ing. Zdeněk Vít - předseda

Zdeňka Svatošová - pokladník

František Kárský

 

Osadní výbor Pazucha Miloslava Truhlářová - předseda

Jaroslava Hanusová - pokladník

Petr Hanik, Eva Štyndlová

Toto usnesení nabývá účinnosti dne 12.11.2000


usnesení č. 113/00

MěZ schvaluje níže uvedený seznam obcí, které budou zařazeny do správního obvodu Městského úřadu v Litomyšli(jako pověřeného úřadu, na který budou převedeny některé kompetence Okresního úřadu Svitavy) v rámci reformy územní veřejné správy. Podmínkou zařazení je souhlas příslušného obecního zastupitelstva. Zároveň souhlasí se zařazením každé další obce, pokud tak rozhodne příslušné zastupitelstvo obce.

Benátky, Bohuňovice, Budislav, Cerekvice n.L., čistá, Desná, Dolní Újezd, Horky, Horní Újezd, Chmelík, Chotěnov, Chotovice, Janov, Jarošov, Karle, Lubná, Makov, Morašice, Němčice, Nová Sídla, Nová Ves u Jarošova, Osík, Poříčí u Litomyšle, Příluka, Řídký, Sebranice, Sedliště, Sloupnice, Strakov, Suchá Lhota, Trstěnice, Tržek, Újezdec, Vidlatá Seč, Vlčkov, Voděrady


usnesení č. 114/00

MěZ vyslovuje poděkování akademickému sochaři Olbramu Zoubkovi za realizaci bronzových soch do Klášterních zahrad v Litomyšli.


usnesení č. 115/00

MěZ souhlasí se změnou usn. MěZ č. 17/00 týkající se výkupu ideální 1/2 z p.p.č. 1275/6 v k.ú. Litomyšl:

Pozemek bude vykoupen po geodetickém oddělení. Výměra cca 1833 m2 za cenu 70,- Kč/m2 včetně úhrady výdajů spojených s prodejem i daně z prodeje nemovitostí - 5% z ceny. Výkup od M. Dostála, Fučíkova 1766, Česká Třebová. Vše v podnikatelské zóně Benátská.


Miroslav Brýdl
starosta
Jan Janeček
zástupce starosty

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl