Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

3. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 17. 06. 1999 v sále hotelu Zlatá Hvězda

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

usnesení č. 52/99

MěZ schválilo program jednání.


usnesení č. 53/99

MěZ schválilo tyto členy návrhové komise:

          ing. Jan Janeček

          ing. Vítězslav Hanzl

          MUDr. František Zeman

 


usnesení č. 54/99

MěZ schvaluje změny rozpočtu dle přílohy č. 1.


usnesení č. 55/99

MěZ schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 50. 000 Kč Střednímu odbornému učilišti zahradnickému v Litomyšli na rekonstrukci budovy pro odborný výcvik v areálu Ovocných a okrasných školek Litomyšl. Prostředky budou poskytnuty z rozpočtové rezervy.


usnesení č. 56/99
MěZ vzalo na vědomí přehled daňových příjmů Města Litomyšl v letech 1997 - 1999


usnesení č. 57/99

MěZ souhlasí se změnou usnesení MěZ č. 67/98 týkající se prodeje pozemku manželům Kovářovým, Jabloňová 322, Litomyšl. Vzhledem k uložení sítí podél jejich nemovitosti  MěZ souhlasí pouze s prodejem části p.p.č. 153/2 o výměře cca 20 m2 v k.ú. Litomyšl. Kupní cena 40,- Kč/m2. Zbylou část p.p.č. 153/2, ve které jsou sítě pronajmout za údržbu.


usnesení č. 58/99

MěZ souhlasí se změnou usnesení MěZ č. 8/99 ze dne 25.2.1999 ohledně prodeje parcel v k.ú. Budislav p. Doležalovi takto: MěZ souhlasí s prodejem části p.p.č. 979/1,978,1034/2 a 977 o celkové výměře 958m2 v k.ú. Budislav. Kupní cena 15,-Kč/m2, kupujícími budou spoluvlastníci p. F . Doležal, Smetanovo nám., Litomyšl, p. L. Vodehnal, Litomyšl, p. J. Novotný, Litomyšl, manželé R. a I. Vodehnalovi, Dolní Újezd, manželé V. a J. Nonnovi, Litomyšl, manželé P. a M. Lněničkovi, Litomyšl, manželé R. a E. Zemanovi, Litomyšl.


usnesení č. 59/99

MěZ souhlasí se změnou usn. MěZ č. 126/97 ohledně prodeje p.p.č. 1024/4 o výměře 10384 m2 v k.ú. Budislav za účelem  výstavby retenční nádrže. Kupujícím nebude firma Stavom, ale firma EVT Svitavy. Všechny podmínky prodeje budou stejné.


usnesení č. 60/99

MěZ souhlasí s bezúplatným přijetím budovy trafostanice na st.p.č. 1004/2 v k.ú. Litomyšl (Strakovská ul.) za účelem využití jako sklad nářadí pro odbor městských lesů.


usnesení č. 61/99

MěZ souhlasí s výkupem části parcel  dle PK č. 1269/1 o výměře 1009 m2 a č. 1269/2 o výměře 494 m2, vše v k.ú. Pohodlí (pod  kulturním domem a přilehlou asfaltovou plochou) od 4 spoluvlastníků - Betlach, Sejkorová, Kopecký, Kopecká. Výkup za cenu dle znaleckého posudku  97.845,- Kč ( 1503m2 za cca 65,-Kč/m2).


usnesení č. 62/99

MěZ souhlasí s výkupem ideální 1/3 z p.p.č. 1092 o výměře 9054 m2 a z p.p.č. 1109 o výměře 3465 m2v k.ú. Litomyšl (Černá hora) od Ing. J. Šafáře, Počernická 54, Praha za cenu do 15,-Kč/m2.


usnesení č. 63/99

MěZ souhlasí s výkupem p.p.č. 922 o výměře 813 m2 v k.ú. Litomyšl (u sportovního areálu Líbánky) od pí. M. Kuncové, Záhraď 104, Litomyšl za cenu 100.000,- Kč, která bude uhrazena do 30 dnů po oznámení nabytí právních účinků kupní smlouvy.


usnesení č. 64/99

MěZ souhlasí s výkupem p.p.č. 1067/1 o výměře 366 m2 v k.ú. Litomyšl (cesta za areálem LB TECHu) od Silnic, s.p. v likvidaci, Hradec Králové ze cenu 70,- Kč/m2, tj. 25.620,- Kč celkem.


usnesení č. 65/99

MěZ souhlasí s výkupem p.p.č. 2143/24 o výměře 121 m2, p.p.č. 2143/25 o výměře 48 m2 a p.p.č. 2143/28 o výměře 12 m2, vše v k.ú. Litomyšl od spoluvlastníků za cenu 100,- Kč/m2. Pozemky budou opraveny jako chodník na ul. Na Lánech.


usnesení č. 67/99

MěZ souhlasí s prodejem části p.p.č. 1316/3 o výměře 155 m2, (2287/3) o výměře 42 m2,  1321/5 o výměře 366 m2 a podíl  9/30 z p.p.č.1321/3, vše pod domem na Mařákově ul., který je  ve vlastnictví SBDO Litomyšl. Kupující SBDO Litomyšl, kupní cena dle znaleckého posudku č. 162-30/99, cena 81,15,- Kč/m2, celkem 48.290,- Kč.


usnesení č. 68/99

MěZ souhlasí s prodejem části "a" z p.p.č. 1118/35 o výměře 131 m2 a části "b" z p.p.č. 1118/6 o výměře 271 m2 v k.ú. Pohodlí. Kupní cena 40,- Kč/m2, kupující manž. Koukolovi, Pohodlí 92. 


usnesení č. 69/99

MěZ souhlasí s výkupem p.p.č. 2362 o výměře 268 m2 v k.ú. Litomyšl od ČR-Zelenina Hradec Králové - v likvidaci. Parcela je součástí klášterních zahrad. Za cenu cca 70,-Kč/m2.


usnesení č. 69/99

MěZ souhlasí s prodejem st.p.č. 2503/1 o výměře 84 m2 v k.ú. Litomyšl. Kupní cena dle znaleckého posudku č. 3220-190/06/99, cena 93,50,- Kč/m2, celkem 7.860,- Kč, kupující manž. Sotonovi, Družstevní 297, Litomyšl.


usnesení č. 70/99

MěZ nesouhlasí s prodejem části p.p.č. 1545/2 v k.ú. Litomyšl za účelem výstavby 3 garáží.


usnesení č. 71/99

MěZ souhlasí se směnou  části "g" z p.p.č. 2249/6 o výměře 24 m2 a části "e" z p.p..č 2249/7 o výměře 4 m2 ve vlastnictví Města Litomyšl za část "d" z p.p.č. 1944/9 o výměře 2 m2 ve vlastnictví p. R. Poláčka, Družstevní 176, Litomyšl. Rozdíl ve výměře bude prodán za cenu 40,- Kč/m2. Kupující R. Poláček, Družstevní 176, Litomyšl.


usnesení č. 72/99

MěZ souhlasí se směnou části "o" o výměře 7 m2 a části "f" o výměře 24 m2 z p.p.č. 2187/7 a části "h" o výměře 320 m2 a části o  výměře 222 m2 z p.p.č. 2187/15 ve vlastnictví Města Litomyšl za p.p.č. 2187/8 o výměře 572 m2 a p.p.č. 2187/13 o výměře 101 m2 od firmy Agile s.r.o. Ústí n.O. Parcela 2187/13 bude firmě Agile s.r.o. za účelem oprav objektu poskytována po dobu 20 let bezplatně.


usnesení č. 73/99

MěZ souhlasí s dodatečným vydáním dle zákona č. 403/1990 Sb. i st.p.č. 314/1 o výměře 300 m2, na které se nachází budova s čp. 98. Parcela omylem nebyla součástí převodu dle dohody o vydání nemovitostí dle tohoto zákona ze dne 25.1.1991. Příjemce MUDr. Z. Viktora a Ing. V. Šlechta.


usnesení č. 74/99

MěZ souhlasí s finančním vypořádáním restitučního nároku p. Pavla Horského, Peciny 201 Litomyšl. Město Litomyšl jako povinná osoba vydá oprávněnému částku ve výši 25.000,- Kč.


usnesení č. 75/99

MěZ souhlasí s bezúplatným převodem pozemků pod trafostanicemi na VČE, a.s. Hradec Králové vzhledem k tomu, že byl již odsouhlasen převod budov včetně technologií.


usnesení č. 76/99

MěZ bylo informováno o tom, že MěR nesouhlasí s prodejem domu čp. 271, Tyršova ul., Litomyšl se st.p.č. 616 o výměře 383m2 v k.ú. Litomyšl (bývalá kovárna). MěZ souhlasí se změnou užívání tohoto objektu na holobyty a započetím přípravných prací.


usnesení č. 77/99

MěZ souhlasí s bezplatným převodem kabelu vysokého napětí, který propojuje tzv. přechodovou trafostanici na Mařákově ulici u DPS v pořizovací hodnotě 544.858,-Kč a dále kabelu nízkého napětí, který propojuje trafostanice u DPS s vlastním objektem Domu s pečovatelskou službou v pořizovací hodnotě 47.324,-Kč obojí ve prospěch provozovatele elekt. sítě - Východočeská energetika a.s. Hradec Králové. Jedná se o kompenzaci nákladů za podíl VČE, a.s. Hradec Králové na financování investičních akcí města v roce 1997 a 1998 (I.etapa rekonstrukce historického jádra města, ul. T.Novákové a Lidické, kabel do průmyslové zóny na Mařákově ulici).


usnesení č. 78/99

MěZ schvaluje obecně závaznou vyhlášku Města Litomyšl č. 4/1999 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem ve městě Litomyšl a integrovaných obcích, kterou vydala MěR dne 1. 6. 1999.


usnesení č. 79/99

MěZ schvaluje smlouvu č. 00929821 mezi SFŽP ČR a Městem Litomyšl na poskytnutí nenávratné finanční dotace ve výši 3.595.200,- Kč jako podpory na akci plynofikaci Nové Vsi a Pohodlí.


usnesení č. 80/99

MěZ souhlasí s rozdělením finančních prostředků na kulturní a ostatní aktivity:

 

Mužský pěvecký sbor Litomyšl - činnost

15.000,- Kč

Galerie Gravitace - pořádání "Salonu na dlažbě"

5.000,- Kč

Pionýrská skupina M. Sedláčkové při III. ZŠ - činnost

10.000,- Kč

Klub mladých debrujárů při III. ZŠ - činnost

3.000,- Kč

ZUŠ Litomyšl - pořádání večera s poezií F. Jiříčka

10.000,- Kč

Újezdecké babí léto Dolní Újezd - folkový festival

4.000,- Kč

A-klub Pohodlí (sdružení maminek) - zájezd ke Dni dětí

2.000,- Kč

Centrum sociální pomoci - Univerzita třetího věku

10.000,- Kč

Městská knihovna Litomyšl - literární soutěž

5.000,- Kč

Dům dětí a mládeže, MaG, Městská knihovna - "Litomyšlský vševěd"

10.000,- Kč

Dům dětí a mládeže - uspořádání výstavy "Tajemný sklep"

3.000,- Kč

Spolek přátel Růžového paloučku Újezdec

4.000,- Kč

CELKEM

81.000,- Kč


usnesení č. 81/99

MěZ souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku na podporu sportovních aktivit takto:

Oddíl stolního tenisu

10.000,- Kč

Volejbalový oddíl

120.000,- Kč

M. Havran

5.000,- Kč

TJ Jiskra fotbalový oddíl

15.000,- Kč

CELKEM

150.000,- Kč


usnesení č. 82/99

MěZ souhlasí s převedením práv a povinností vyplývajících ze stávající leasingové smlouvy číslo 1601307775 na automobil Ford Mondeo GT Plus, stáří 1 rok, z firmy Miloš Doskočil - Ford servis Vysoké Mýto  na Město Litomyšl. Částečnou protihodnotou pro tento leasing je odkup stávajícího automobilu v majetku Města Litomyšl Ford Mondeo GLS firmou Miloš Doskočil - Ford servis.


usnesení č. 83/99

MěZ schvaluje účast Města Litomyšl na přednostním úpisu nových veřejně obchodovatelných akcií České spořitelny, a.s. za emisní kurs 100,- Kč/ks se stejnou nominální hodnotou v počtu 15.000 kusů.


Miroslav Brýdl
starosta
Jan Janeček
zástupce starosty

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl