Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

3. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 29. 09. 1998 v malém sále Smetanova domu

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

usnesení č. 81/98
MěZ schválilo program jednání.


usnesení č. 82/98
MěZ schválilo tyto členy návrhové komise:
ing. Jan Janeček
PhDr. Jiří Podařil
ing. Pavel Jiříček


usnesení č. 83/98
MěZ schvaluje změny rozpočtu podle přílohy:
Příjmy                  22,470.410,-- Kč
Výdaje                 24,302.410,-- Kč
Zůstatek zdrojů     30,142.655,-- Kč


usnesení č. 84/98
MěZ schvaluje poskytnutí finančního daru družstvům účastnícím se turnaje v odbíjené (Litomyšl, Choceň, Ustí nad Orlicí, Česká Třebová) 29. 8. 1998 a v košíkové (Litomyšl, Choceň, Svitavy, Vysoké Mýto) 30. 8. 1998 o cenu města Litomyšl u příležitosti otevřené nové sportovní haly při III. ZŠ, a to v celkové výši 36.000,-- Kč (6.000,-- Kč, 5.000,-- Kč, 4.000,-- Kč, a 3.000,-- Kč v pařadí od 1. do 4. místa). MěZ schvaluje poskytnutí příspěvku za pořádání turnaje oddílům volejbalu a basketbalu v Litomyšli, každému ve výši 6.000,-- Kč. Placeno z rozpočtové rezervy. Tímto usnesením se revokuje usnesení MěR č. 485/98.


usnesení č. 85/98

MěZ schvaluje poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 3 mil. Kč Nemocnici v Litomyšli určenou na nákup přístrojového vybavení (pojízdný rentgen, ultrazvuk, C rameno). Celková částka potřebná na nákup těchto přístojů byla stanovena na základě výběrového řízení na 6,5 mil Kč. Částku 3,5 mil. Kč poskytne město jako příspěvek podle už schváleného rozpočtu na rok 1998 a zbývající část bude pokryta půjčkou. Tyto prostředky budou čerpány dle potřeby nemocnice v době od listopadu 1998 do června 1999. Půjčka bude splacena do 31. 12. 2000. V případě, že nemocnice nebude tuto půjčku splácet a Město Litomyšl odprodá pozemky o rozloze cca 10.000 m2 získané od nemocnice přes Pozemkový fond, výtěžek z prodeje těchto pozemků cca 300 Kč/1 m2), který měl být dle usnesení MěZ 29/97 poskytnut nemocnici ve formě příspěvku, nebude poskytnut a bude použit na úhradu půjčky. Tímto usnesením se revokuje usnesení MěZ 29/97.


usnesení č. 86/98
MěZ schvaluje dohody o přechodné finanční výpomoci První litomyšlské stavení společnsti s. r. o. ve výši 1,344.412,-- Kč, 3,160.960,-- Kč, 1,237.185,-- Kč, 4,850.830,-- Kč a 1,596.726 Kč na základě předložených faktur č. 980100, 980117, 980131, 980167 a 980192 za provedené práce na dostavbě Základní školy u Školek.


usnesení č. 87/98
MěZ souhlasí s tím, aby pohledávka města z titulu poskytnuté přechodné finanční výpomoci První litomyšlské stavební společnosti s. r. o. na dofinancování výstavby Základní školy U školek v roce 1997 v částce 14,714.408,-- Kč byla vypořádána dohodou obou subjektů proti úhradě závazků města vůči První litomyšlské stavební za neuhrazené faktury za provedené práce v roce 1997 na jmenované akci v částce 14,714.408,-- Kč.


usnesení č. 88/98
MěZ schvaluje odpis pohledávky podle zákona č. 367/1990 Sb., § 36 a, odst. g, v platném znění za společnosti Ryngle s. r. o. Litomyšl ve výši 31.243,-- Kč z důvodu její nedobytnosti dle vyjádření Okresního soudu ve Svitavách ze dne 1. 7. 1998. Společnost je v likvidaci.


usnesení č. 89/98
MěZ schvaluje návrh na odpis pohledávky ve výši 373.724,-- Kč za firmou Konyu Ladislav, Vodovody Litomyšl podle zákona č. 367/1990 Sb., § 36 a, odst. g v platném znění. Tato pohledávka vznikla v roce 1994 , kdy nebyly provedeny opravy a investice v plné výši odpisů a MěR na základě žádosti firmy výše uvedenou částku firmě ponechala (bez zápisu usnesení) jako náhradu nevytvořeného zisku, který měl být podle nájemní smlouvy ze dne 1. 4. 1994 ve výši 15 %.


usnesení č. 90/98
MěZ souhlasí s poskytnutím příspěvku obcím Skuhrov nad Bělou, Kvasiny a České Meziřící, které byly postiženy letošními záplavami, ve výši 20.000,-- Kč každé obci z rozpočtové rezervy.


usnesení č. 91/98
MěZ souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 10.000,-- Kč na financování nově dohodnutého spoje Českých drah na trati 016 mezi městy Litomyšl a Choceň. Tyto prostředky budou poskytnuty na číslo účtu 1038-1327-611/0100 vedeného u KB ve Vysokém Mýtě, z kterého bude MěÚ Vysoké Mýto hradit pohledávky Českých drah na tento spoj. Částka bude poskytnuta z rozpočtové rezervy.


usnesení č. 92/98
MěZ schvaluje změnu splátkového kalendáře rockového klubu Kotelna. Celková dlužná částka 110.000,-- Kč bude splacena od 28. 8. do 28. 12. 1998 v pěti splátkách po 22.000,-- Kč.


usnesení č. 93/98
MěZ schvaluje bezúročnou půjčku VČE Česká Třebová ve výši 40% nákladů na stavbu kabelové přípojky NN z trafostanice Mařákova do podnikatelské zóny cihelna (napojení Truhlárna Jána a další). Předpokládaná výše nákladů na stavbu činí celkem 260.000,-- Kč - 40% podíl VČE 104.000,-- Kč. Půjčku VČE vrátí v prvním čtvrtletí 1999. Půjčka se poskytuje z důvodu nutnosti výstavby přípojky v letošním roce.


usnesení č. 94/98

MěZ schvaluje pověření starosty města pro jednání s Východočeskou plynárenskou, a. s. Hradec Králové týkající se I. a II. etapy plynovodu v Litomyšli - Nedošíně, jehož je město vlastníkem. Protože smlouva č. 79/N/97 nebyla schválena MěZ, navrhuje MěZ tyto kroky:
 a) plynovod v hodnotě 2,165.949,-- Kč odprodat plynárnám na min. 1,300.000,-- Kč, tj. cca 60% pořizovací ceny
 b) uzavřít novou nájemní smlouvu na max. 5 let za nájemné 1,-- Kč ročně
 c) nájemní smlouvu č 79/N/97 doplnit o dodatek tohoto znění: "Předávané plynárenské zařízení uvedené v článku Ii. v majetku města a je evidováno v pořizovací ceně 2,165.949,-- Kč, slovy dva miliony jedno sto šedesát pět tisíc devět set čtyřicet devět korun českých. Ve smyslu ustanovení smlouvy zůstává zařízení i nadále v majetku a účetnictví města a vlastník nepovoluje nájemci provádění odpisů."


usnesení č. 95/98
MěZ schvaluje darovací smlouvu mezi Městem Litomyšl a Gymnáziem Aloise Jiráska Litomyšl, na rekonstrukci provedenou z prostředků města a účelové státní dotace na přístavbě budovy Gymnázia pro účely Zvláštní školy v hodnotě 3.857.761,-- Kč.


usnesení č. 96/98
MěZ souhlasí s poskytnutím příspěvku 5.000,-- Kč na podporu činnosti soukromého Výtvarného ateliéru paní M. Kotlárové z kapitoly 08 - protidrogové aktivity.


usnesení č. 97/98
MěZ souhlasí s poskytnutím příspěvku v částce 25.000,-- Kč Lidovému domu v Litomyšli na vybudování dětského hřiště v prostoru před Lidovým domem z rozpočtové rezervy.


usnesení č. 98/98
MěZ souhlasí s poskytnutím příspěvku 50.000,-- Kč na katalog Bohdana Kopockého. Cena jednoho výtisku 300,-- Kč. Celkový náklad 170 kusů.


usnesení č. 99/98
MěZ souhlasí s poskytnutím částky 95.000,-- KčSmetanovu domu na základě smlouvy o reklamě s ČSOB.


usnesení č. 100/98

MěZ souhlasí s prodejem st. p. č. 111 a 112/1 v k. ú. Litomyšl (roh Zahájská a Tomíčkova)s podmínkou zřízení věcného břemene výstavby trafostanice a průjezdu přes st. p. č. 112/1. Kupující manž. Dočkalovi, J. Formánka 340. Kupní cena 300,-- Kč/m2.


usnesení č. 101/98
MěZ souhlasí s prodejem části p. p. č. 893/1 v k. ú. Budislav o výměře 4783 m2, s tím že město si ponechá předkupní právo na tyto pozemky za stávající prodejní cenu, pozemky nebudo zastavěny. Přesný průběh hranice a výměra pozemku budou stanoveny geom. plánem. Kupující p. Zerzán, Ležáků 640, V. Mýto. Kupní cena 15,-- Kč/m2 (z důvodu špatné kvality pozemků). Dále MěZ souhlasí s darováním části p. p. č. 893/1 o výměře 68 m2 Obci Budislav.


usnesení č. 102/98
MěZ souhlasí s prodejem p. p. č. 2114/2 o výměře 1941 m2 v k. ú. Litomyšl. Kupní cena dle ZP 21.430,-- Kč. KUpující p. Z. Jílek, Příčná 159, Litomyšl.


usnesení č. 103/98

MěZ souhlasí s prodejem čp. 1, st. p. č. 13, p. p. č. 29 o výměře 1806m2, p. p. č. 33/1 o výměře 2010 m2, p. p. č. 34 o výměře 54 m2, p. p. č. o výměře 676 m2, stávajícímu nájemci p. Synek, Přívrat 1, za cenu znaleckého posudku, tj. 488.318,-- Kč - 300.000,-- Kč bude uhrazeno při podpisu KS, 188.318,-- Kč do 31. 3. 1999. MěZ souhlasí s prodejem p. p. č. 647/3 o výměře 6909 m2 a 646/3 o výměře 1052 m2 třem zájemcům o stavbu RD na této parcele - p. Bašista, Lhotka 175, Č. Třebová, cca 3.000 m2, Z.Rybka, Trávník 1986, Č. Třebová, cca 1.000 m2, V. Soukup, Lhotka 174, Č. Třebová, cca 4.000 m2. Kupní cena za parcelu 647/3 - 50,--Kč/m2, 646/3 - 30,-- Kč/m2. Tímto usnesením se revokuje usn. MěZ č. 18/98 z důvodu odstoupení původního zájemce pana Jar. Vaňouse, Přívrat 48.


usnesení č. 104/98
MěZ souhlasí s prodejem p. p. č. 210/2 o a části p. p. č. 210/1 o celkové výměře cca 1000 m2. (u Vzájemnosti, čp. 80). Kupní cena 40,-- Kč/m2, kupující spoluvlastníci domu manž. Bečičkovi (1/4), p. Novotný (1/4) a p. Dlabáček (1/2). Tímto usnesením se revokuje usn. MěZ č. 63/98.


usnesení č. 105/98
MěZ souhlasí se směnou části st. p. č. 2918 - 12 m2 (vlastník 1. LS Litomyšl) za část p. p. č. 2143/15 - 17 m2 (města) vše v k. ú. Litomyšl. Rozdíly vznikly po zaměření objektu IPB na Havlíčkově ul..


usnesení č. 106/98
MěZ souhlasí s výkupem p. p. č. 532/1 a 532/2 o celkové výměře 3807 m2 v k. ú. Nedošín, ochrané pásmo vodního zdroje, za cenu navrženou prodávajícím, tj. 30,-- Kč/m2. Prodávající p. L. Faltys, Lány 90, Litomyšl.


usnesení č. 107/98
MěZ souhlasí s výkupem p. p. č. 2311/1 o výměře 4664 m2, a parcel ve zjednodušené evidenci PK č. 1270/1 o výměře 24906 m2 a 1272/1 o výměře 57953 m2 v k. ú. Litomyšl od p. J. Pfeifera, Praha 6 - Břevnov za cenu 5 mil. Kč. Částka bude uhrazena ve dvou splátkách - 1 mil. Kč do 7 dnů po podpisu kupní smlouvy, zbytek do 14 dnů po nabytí právních účinků KS. MěZ souhlasí s tím, že město uhradí 50 % daně z převodu nemovitostí.


usnesení č. 108/98
MěZ souhlasí se smlouvou o výpujčce na budovu Ortoptiky a přilehlou p. p. č. 574/2, a to na dobu neurčitou s Nemocnicí Litomyšl.


usnesení č. 109/98
MěZ souhlasí se změnou usn. MěZ č. 53/98 - trojúhelník u Sokolovny Litomyšl. Předmětem prodeje firmě Savos budou pouze části předmětných pozemků, aby stavbou nevyužitá část zatížená sítěmi zůstala ve vlastnictví Města Litomyšl (cca 492 m2, původně prodávaná výměra 1681 m2).


usnesení č. 110/98
MěZ souhlasí s výkupem restitučních nároků od p. Kopeckého, p. Voříška a pí. Valentové za cenu 20,-- Kč/m2 a dále s výkupem pozemků nutných k rozšíření čističky v k. ú. Nedošín za 100,-- Kč/m2 od p. Kopeckého, p. Voříška, pí Valentové a pí Hantlové. Kupní smouva bude uzavřena ihned po schválení MěZ.


usnesení č. 111/98
MěZ souhlasí s prodejem p. p. č. 1313/77 - díl "m" - 88 m2, p. p. č. 1313/76 - díl "h" - 23 m2, p. p. č. 1313/75 - díl "g" - 124 m2, p. p. č. 1313/73 - díl "f" - 322 m2, p. p. č. 1313/60 - díl "b" - 156 m2, p. p. č. 1313/61 - díl "d" - 4 m2. Kupující Ing. J. Mach, Litomyšl, kupní cena 500,-- Kč/m2.


usnesení č. 112/98
MěZ pověřuje MěR výběrem nového kupujícího na p. p. č. 1946/11 o výměře 757 m2 v k. ú. Litomyšl z důvodu odstoupení p. Tejchmana od KS (lokalita nad Faltysovými). V případě, že nikdo z původních zájemců nebude mít zájem (za stejných podmínek, jako uvedl p. Tejchman), bude prodej znovu zveřejněn, a to za stejných podmínek jako při prvním zveřejnění, tj. min. částka podílu a sítě 200.000,-- Kč.


usnesení č. 113/98
MěZ schvaluje výstavbu diskontní prodejni na části p. p. č. 2187/15 v k. ú. Litomyšl ve vlastnictví města. Plocha o výměře cca 180 - 200 m2 bude pronajata firmě Agile, s. r. o. Ústí nad Orlicí, aby mohla být zahájena výstavba velkoprodejny. Město se zavazuje, že zainvestuje úpravu světelné křižovatky pro zlepšení vjezdu a k prodejně. Projekty zajistí firma Agile, s. r. o.. Firma se dále zavazuje zainvestovat vybudování parkoviště, jehož majetelem bude město. Parkoviště bude užíváno bezplatně po dobu 20 let výhradně pro osobní automobily. Diskontní prodejnu bude provozovat společnost SESAM (skupinaEuronova).


usnesení č. 114/98
MěZ schvaluje Dohodu o narovnání a Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Městem Litomyšl a Pionýrskou skupinou M. Sedláčkové Litomyšl, týkající se užívání p. p. č. 788/10 v k. ú. Budislav o výněřě 1258 m2 (u pionýrské chaty v Budislavi). Věcné břemeno bude zřízeno za úplatu - jednorázově uhradí městu Litomyšl 50.000,-- Kč.


usnesení č. 115/98
MěZ schvaluje směnu části p. p. č. 380/1 v k. ú. Litomyšl ve vlastnictví města za p. p. č. 383/2 v k. ú. Litomyšl ve vlastnictví VČE Hradec Králové. Na část p. p. č. 380/1 bude přemístěna stávající trofostanice, která se nachází na p. p. č. 383/2. Předpokládaná plocha směny činí cca 30 - 35 m2, velikost bude upřesněna po vypracování projektu. Uvolněná p. p. č. 383/2 bude poté prodána p. Kubíkovi.


usnesení č. 116/98
MěZ schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Litomyšle č. 5/98 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj. Tato vyhláška byla vydána MěR dne 3. 8. 1998 usnesení č. 460/98. MěZ vzalo na vědomí důvody, které vedly k vydání této vyhlášky a souhlasí s postupem MěR.


usnesení č. 117/98
MěZ schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Litomyšle, č. 6/98, kterou se ruší obecně závazné vyhlášky 6/91, 11/91, 21/93, 23/93, 24/93, 26/93, 27/93, 30/93, 33/94, 2/95, 3/95, 6/95, 10/95, 2/96, 5/97.


usnesení č. 118/98
MěZ schvaluje výměnu elektrické přípojky od trafostanice na Dukelské ulici do areálu technických služeb, která je v současné době ve vlastnictví města, za vodovodní přípojku na Mařákově ulici, která je v současné době ve vlastnictví HMD strojírna,
s. r. o.. Finanční rozdíl bude poukázán na účet Města Litomyšl.


usnesení č. 119/98
MěZ souhlasí s prodejem traktoru ZETOR 6911 SPZ SY 42-23 panu J. Nádvorníkovi, Vidlatá Seč 43 za cenu 35.000,-- Kč (nejvyšší předložená nabídka).


usnesení č. 120/98
MěZ souhlasí s nákupem lesa p. p. č. 658/3, 6, 7 v k. ú. Řetůvka o celkové výměře 5280 m2 za cenu 62.400,-- Kč.


usnesení č. 121/98

MěZ schvaluje nákup níže uvedeného HIM, který užívá odbor Městské lesy od Manipulačního skladu Cerekvice nad Loučnou, s. r. o.:

HIM

Zůstatková cena vč. DPH

Prodejní cena

Návěs na traktor

18.044,-- Kč

9.022,-- Kč

Radiostanice MOTOROLA

18.019,-- Kč

9.010,-- Kč

Motor. jamkovač STIHL

48.007,-- Kč

24.004,-- Kč

Kopírka CANON

33.879,-- Kč

16.939,-- Kč

Celkem

58.975,-- Kč


usnesení č. 122/98
Měz souhlasí s převedením leasingu automobilu Mitsubishi L 200 z Manipulačního skladu Cerekvice nad Loučnou, s. r. o. na Město Litomyšl.


usnesení č. 123/98
MěZ schvaluje poskytnutí příspěvku Střední zemědělské a rodinné škole Litomyšl ve výší 30.000,-- Kč na zajištění III. národní výstavy hospodářských zvířat "Litomyšl 98", jejímž spolupořadatelem škola je. Příspěvek bude uhrazen z rozpočtové rezervy.


usnesení č. 124/98

MěZ schlvaluje návrh komise ve složení ing. Brýdl, Mgr. Jůzová, Mgr. Kadidlová a ing. Dvořák na rozdělení finančních příspěvků z kapitoly 07 - ostatní kulturní činnost.
Billard Centrum Litomyšl                                                             15.000,-- Kč
Nadace Gymnázium Litomyšl - aparatura DNArt                                5.000,-- Kč
ZO chovatelů poštovních holubů Litomyšl                                        3.000,-- Kč
Swingový orchestr J. Metyše                                                      13.000,-- Kč
Zámecký spolek Votružák - světla do divadélka                              12.000,-- Kč
Svaz diabetiků Litomyšl                                                               3.000,-- Kč
Nadace B. Smetany pro pomoc nemocným dětem - hračky               20.000,-- Kč
Divadelní spolek Filigrán Litomyšl - kulisy, kostýmy                          20.000,-- Kč
Nakladatelství 3K - Staré pověsti města Litomyšle - Mgr. Helan         15.000,-- Kč
Lady - fitness Litomyšl - cvičební pomůcky                                     5.000,-- Kč
VOŠRKT - cizojazyčné vydání ročenky školy                                   15.000,-- Kč
VOŠP a SPgŠ Litomyšl - Celostátní přehlídka pedagogických škol        15.000,-- Kč
Ludmila Jandová - knižní publikace                                                20.000,-- Kč
Nakladatelství Paseka - katalog J. Váchala                                     20.000,-- Kč
Klub malých debrujárů                                                                  5.000,-- Kč
Taneční a pohybové studio - N. Půlkrábková                                   10.000,-- Kč
CELKEM                                                                                  196.000,-- Kč


usnesení č. 125/98
MěZ schvaluje rozdělení schválené částky na tělovýchovu v pol. 5222 - 1,400.000,-- Kč takto:
TJ Jiska                                              621.650,-- Kč
TJ Sokol                                             185.000,-- Kč
Hokejový klub                                      305.000,-- Kč
Volejbalový klub                                   170.000,-- Kč
Tenisový klub                                        10.000,-- Kč
TJ Primátor                                           10.000,-- Kč
Motoklub trial team - M. Švanda               10.000,-- Kč
Automotoklub - B. Svatoš                        21.000,-- Kč
Automotoklub v AČR - J. Mikulecký           25.000,-- Kč
M. Havran - MS v maratónu veteránů        10.000,-- Kč
SK Litomyšl - minikopaná                         10.000,-- Kč
DTC - Duathlon-Triathlon Club                   8.000,-- Kč
Střelecký klub                                       16.000,-- Kč
CELKEM                                           1,401.650,-- Kč


usnesení č. 126/98

MěZ schvaluje dohodu o směně a výkupu pozemků pro průchod Jiráskova - Zahájská s p. Smékalem. Výkup cca 80 - 90 m2 za 300,-- Kč/m2.

 


usnesení č. 127/98
MěZ schvaluje zainvestování vybudování části infrastruktury v budoucí zóně služeb Litomyšl - Strakovská (vybudování nové křižovatky a příslušných inženýrských sítí, které umožní napojení stavby Cyklosport). Akce bude realizována v roce 1999 s tím, že 50 % nákladů bude uhrazeno firmou Hubert Stratílek, Zahájská 105, Litomyšl (podle současného odhadu jsou náklady na tuto částo investice cca 2.500.000,-- Kč - 50% podíl ve vlastnictví p. Huberta Stratílka, prodá p. Stratílek městu za cenu
max. 100,--/m2. Vzhledem k vazbě na nutnou koupi pozemků p. Stratílkem bude závazek města uzavřen smluvně. Dále MěZ schvaluje smlouvu o zahájení vybudování inženýrských sítí pro podnikatelskou zónu, tj. Litomyšl - Strakovská za benzínovou čerpací stanicí mezi Městem Litomyšl a p. Stratílkem vypracovanou na základě výš uvedených podmínek.


usnesení č. 128/98
MěZ souhlasí s pronájmem městské čistírny odpadních vod na základě písemnoho požadavku generálního ředitele Vertexu, a. s. ing. J. Zagory ze dne 28. 8. 1998 (GŘ/Ki/141/98). MěZ schvaluje pronájem od 1. 1. 1999 na dobu nejméně 3 roky s výpovědní lhůtou 1 rok Vertexu, a. s. Litomyšl. Dále MěZ souhlasí se započetím stavebních úprav čistírny podle zpracované dokumentace v předpodládané výši cca 36 mil. Kč za účelem jejího rozšíření. Přípravu dokumentace a investiční činnost zajistí Vertex, a. s.. Vertex a. s. se zavazuje, že uzavře nájemní smlouvu s dosavadním nájemcem ČOV Vodovody - Konyu za stávajících podmínek.


usnesení č. 129/98
MěZ schvaluje zrušení Nadace Smetanova Litomyšl ve smyslu ust. §35/3 zákona č 227/97 Sb. bez likvidace. Dále MěZ schvaluje založení obecně prospěšné společnosti Smetanova Litomyšl ve smyslu ust. § 35/3 zákonač. 227/97 Sb. jako univerzálního právního nástupce Nadace Smetanova Litomyšl s tím, že zakladatelem o. p. s. bude Město Litomyšl. MěZ schvaluje, aby veškerý majetek Nadace Smetanova Litomyšl a dále veškerá práva a povinnosti, vzniklé z její dosavadní činnosti, přešly na nově vzniklou obecně prospěšnou společnost dle ust. §35/3 téhož zákona. Dále MěZ pověřuje starostu, aby za Město Litomyšl jako zakladatele podepsal zakládací listinu a související doklady o. p. s. Smetanova Litomyšl, zejména návrh na zápis do rejstříku obecně prospěšných společností. Tímto usnesením se revokuje usnesení MěZ č. 77/98.


usnesení č. 130/98
MěZ jmenuje tyto členy správní rady p. p. s. Smatanova Litomyšl:
ing. Miroslav Brýdl, 410605/082, Lidická 913, Litomyšl
Mgr. Martin Dubovic, 330404/490, Mánesova 4, Olomouc
ing. Jan Janeček, 450717/018, Na Lánech 97, Litomyšl
ing. Alena Kindova, 585102/1550, Jiskrova 423, Brandýs nad Labem
ing. Jaroslav Klapal, 471207/165, Starobylá 8, Praha 4
ing. Pavel Kysilka, 580905/0665, Ke stromečkům 1360, Hostivice
ing. Václav Talíř, 470713/096, bří Čapků 15, Svitavy
ing. Jiří Zagora, 430607/458, Jateční 155, Litomyšl
Irena Žákovská, 515115/245, Větrná 18A, Brno
Prvním předsedou správní rady je ing. Jaroslav Klapal, prvním místopředsedou správní rady ing. Miroslav Brýdl.


usnesení č. 131/98

MěZ jmenuje tyto členy dozorčí rady o. p. s. Smetanova Litomyšl:
ing. Světla Klejchová, 595825/0397, Za mostem 6, Brno
ing. Libor Svoboda, 650530/2023, Mádrova 3030, Praha4
JUDr. Pavel Střeštík , 620223/1013, Trstěnická 1075, Litomyšl
Prvním předsedou dozordí rady je JUDr. Pavel Střeštík


usnesení č. 132/98

Měz schvaluje následující způsob vypořádání restitučního nároku pana Josefa Peňáze formou dohody o narovnání:
 - Město Litomyšl zůstane vlastníkem všech pozemkových parcel specifikovaných v žalobě pana Peňáze s výjimkou pěstebních ploch, dále vlastníkem všech staveb, skleníků a zpevněných ploch.
 - Město Litomyšl poskytne panu Peňázovi finanční kompenzaci za pozemky, které se mu nevydly, a to v částce 15,-- Kč/m2
 - Město Litomyšl zřídí věcné břemeno přístupu a příjezdu přes parcelu 1660/15 ve prospěch p. č. 2276/4 a 1655/6 vše v k. ú. Litomyšl
 - Město Litomyšl uhradí náklady spojené se sepisem notářského zápisu, náklady soudního sporu si každý z účastníků ponese ze svého.
 - pan Josef Peňáz nebude uplatňovat vůči Městu Litomyšl v budoucnu žádné další nároky.
 - Toto ujednání bude považováno za konečné řešení a za tzv. restituční tečku.


usnesení č. 133/98
MěZ schvaluje vyhovět žádosti Nadace Paseka o zajištění povinného nadačního jmění (minimálně 500.000,-- Kč). MěZ souhlasí s případným vstupem Města Litomyšl do Nadace Paseka a pověřuje MěR jednáním s Nadací Paseka o formě účasti města a možnosti zachování Nadace Paseka zejména v návaznosti na novou úpravu zákona č. 227/97 Sb.


usnesení č. 134/98
MěZ nesouhlasí s poskytnutím příspěvku zdravotnickému zařízení Sanatio, a. s. na opravy budovy čp. 645-7, bří Šťastných.


Miroslav Brýdl
starosta
Josef Janeček
zástupce starosty

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl