Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

3. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 09. 10. 1997 v sále hotelu Zlatá Hvězda v Litomyšli

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

usnesení č. 74/97
MěZ schválilo program jednání.


usnesení č. 75/97
MěZ schválilo tyto členy návrhové komise:
Ing. Jan Janeček
PhDr. Jiří Podařil
František Mencák


usnesení č. 76/97
MěZ bere na vědomí a souhlasí s předloženým projektem úprav náměstí, dodatečně bude řešen počet kašen a průjezd u pošty.


usnesení č. 77/97
MěZ nesouhlasí s prodejem části p. p. č. 2140/5 o výměře cca 84 m2 pro stavební úpravy p. Jiřího Taubenesta. MěZ doporučuje zabývat se tímto územím a předložit komplexní studii území k projednání stavební komisi.


usnesení č. 78/97
MěZ schvaluje smlouvu o přechodné finanční výpomoci pro 1. litomyšlskou stavební společnost ve výši 6,7 mil Kč určenou na dofinancování stavby Základní školy U školek.


usnesení č. 79/97
MěZ schvaluje úpravy rozpočtu roku 1997, viz příloha č. 2, mimo částky kap. 01 ve výši 6 - 8 mil. Kč navrženou jako kapitálový vstup do hotelu Zlatá hvězda.


usnesení č. 80/97
MěZ schvaluje dopis a zprávu s výsledky auditu města za rok 1996. Souhlasí s předloženými nápravnými opatřeními včetně termínů odstranění závad a bere na vědomí způsob jejich odstranění. Schválením auditů a kontrolou nápravných opatření příspěvkových organizací a Manipulačního skladu pověřuje městskou radu a finanční a kontrolní komisi.  


usnesení č. 81/97
MěZ schvaluje poskytnutí přechodné finanční výpomoci Hasičskému záchrannému sboru okresu svitavy ve výši 1 500 000,-- Kč určenou na stavbu hasičské zbrojnice v Litomyšli.


usnesení č. 82/97
MěZ schvaluje použít uvolněné finanční prostředky města, které spravuje akciová společnost Atlantik portfolio management, na nákup zahraničních cenných papírů. (Dodatek ke smlouvě).


usnesení č. 83/97
MěZ bere na vědomí a souhlasí s uložením dočasně volných finančních prostředků města v těchto bankovních domech a finančních produktech:

Banka Produkt Částka Termín
Komerční banka 7 denní TV

11,167.109,--

doba neurčitá
IPB 7 denní TV

8,690.000,--

doba neurčitá
ČSOB euroobligace

51,715.350,--

28. 11. 1997
Creditanstalt 7 denní TV

55,673.369,--

doba neurčitá
Česká spořitelna povod. dluhopisy

1,000.000,--

do r. 2002

usnesení č. 84/97
MěZ pověřuje starostu města a finanční komisi stanovením podmínek pro finanční vstup města do hotelu Zlatá Hvězda, s. r. o.. Úplné podklady budou předloženy k projednání na příštím zasedání MěZ.


usnesení č. 85/97
MěZ bere na vědomí přehled čerpání rozpočtu k 30. 9. 1997 podle jednotlivých kapitol.


usnesení č. 86/97
MěZ schvaluje poskytnutí finančního příspěvku do výše 1 mil. Kč k úhradě projektu na rekonstrukci domu Policie ČR čp. 1142 Ropkova ul.


usnesení č. 87/97
MěZ schvaluje poskytnutí přechodné finanční výpomoci RC Kotelna na nákup zvukového mixážního pultu MX 400 v částce 30 000,-- Kč. Tato výpomoc bude vrácena po prodeji stávajícího zařízení v r. 1997 nebo odečtena z příspěvku Pivovaru Černá Hora v r. 1998. 


usnesení č. 88/97
MěZ souhlasí s uzavřením úvěrové smlouvy na financování výstavby 2 bytů v lokalitě u nemocnice pro personální posílení Nemocnice Litomyšl. Tyto byty budou obsazeny lékaři, kteří se do Litomyšle nově přistěhují.
Toto usnesení navazuje na usnesení MěZ 28/27. 3. 1997.
Dále MěZ souhlasí se zakoupením bytové jednotky 3+1 čp. 1039 na Komenského nám. v Litomyšli od podniku Vertex v částce do 200 000,-- Kč pro lékaře Nemocnice Litomyšl.


usnesení č. 89/97
MěZ schvaluje prominutí části půjčky ve výši 50% (150 000,-- Kč) Střední zemědelské a rodinné škole v Litomyšli. Zbývajících 150 000,-- Kč bude uhrazeno do 31. 12. 1997.


usnesení č. 90/97
MěZ souhlasí s kapitalizací pohledávek města za Manipulačním skladem Cerekvice nad Loučnou, s. r. o. ve výši 2 mil. Kč. O tuto částku bude navýšeno základní jmění společnosti.


usnesení č. 91/97
MěZ souhlasí s prodejem čp. 9 v ul. Tomíčkova včetně pozemků. Po veřejném otevření obálek na zasedání MěZ stanovuje následující pořadí prodeje níže uvedeným zájemcům takto:

1. p. O. Houdek

160 001,-- Kč

2. p. Z. Moravec

150 000,-- Kč

3. p. B. Říha

100 000,-- Kč


usnesení č. 92/97
MěZ souhlasí s prodejem p. p. č. 486/1 i výměře 1411 m2 v k. p. Budislav. Kupní cena 10,-- Kč/m2, kupujícím bude pí. Bartošová, Budislav čp. 23.


usnesení č. 94/97
MěZ souhlasí s prodejem p. p. č. 69/3 o výměře cca 100 m2 v k. ú. Kornice. stavební komise souhlasí s podmínkou, že podél chodníku zůstane zachován volný pruh (zelený pás) v celé délce o šíři 1,5m. KUpní cena 65,10 Kč/m2. Kupujícím bude pí. Ehrengergerová, Kornice čp. 40.


usnesení č. 95/97
MěZ souhlasí s prodejem  p. p. č. 1269/3 o výměře 696 m2 v k. ú. Pohodlí za účelem výstavby RD. KUpní cena dle znaleckého posudku, tj. 65,10 Kč/m2, celkem 45 309,-- Kč. Kupující  pí. P. Němcová, Pohodlí 82.


usnesení č. 96/97
MěZ souhlasí s prodejem ideálních 2/5 st. p. č. 291/1 o celkové výměře 228 m2 za cenu 27 360,-- Kč a ideálních 2/5 budovy čp. 156 v k. ú. Litomyšl, jejíž kupní cenu tvoří výdaje vynaložené na rekonstrukci objektu. Kupujícím bude firma KIP, s. r. o. Litomyšl.


usnesení č. 97/97
MěZ souhlasí s prodejem část p. p. č. 164/64 o celkové výměře cca 18 m2 v k. ú. Záhraď. Kupní cena dle znaleckého posudku je 40,-- Kč/m2. Kupující Ing. J. Radimecký, V. K. Jeřábka 138.


usnesení č. 98/97
MěZ souhlasí s prodejem části p. p. č. 1934/3 o výměře cca 200 m2 v k. ú. Litomyšl. Kupní cena dle znaleckého posudku činí 40,-- Kč/m2. KUpující Mgr. Mir. Sejkora, Končinská 212.


usnesení č. 99/97
MěZ souhlasí s výkupem st. p. č. 319 o výměře 109 m2 v k. ú. Pohodlí k vybudování dětského hřiště za cenu 7 100,-- Kč, včetně úhrady daně z převodu nemovitostí.


usnesení č. 100/97

MěZ souhlasí s výkupem p. p. č. 921/2 o výměře 316 m2 v k. ú. Litomyšl
(u Primátorské hráze) od p. R. Kunce, T. Novákové 74, Litomyšl za cenu 300,-- Kč/m2.


usnesení č. 101/97
MěZ souhlasí s prodejem p. p. č. 857/15 o výměře 388 m2 v k. ú. Budislav. Kupní cena 20,-- Kč/m2. Kupující manž. Urbánkovi, Jiráskova 479/IV, V. Mýto  a souhlasí s prodejem dílu  "a" p. p. č. 875/15 o výměře 26 m2. Kupní cena 20,-- Kč/m2. Kupující manž. Královi, Komenského nám. 1042. Litomyšl.


usnesení č. 102/97
MěZ souhlasí s výkupem p. . č. 1288/4 o výměře 583 m2 v k. ú. Pohodlí od 4 spoluvlastníků za účelem veřejné komunikace.


usnesení č. 103/97
MěZ souhlasí s výkupem částí st. p. č. 666 (dle PK) o celkové výměře 271 m2 a p. p. č. 737/2 (dle PK) o celkové výměře 157 m2 od Ředitelství silnic a dálnic ČR, Hlaváčova 902, Pardubice za cenu znaleckého posudku.


usnesení č. 104/97

MěZ souhlasí s výkupem ideální 1/2 p. p. č. 932 o celkové výměře 272 m2 v k. ú. Litomyšl. Kupní cen a30,-- Kč/m2 za plochy zastavěné areálem Sport, ostatní plocha dle znaleckého posudku. Prodávající pí. R Hýblová, Sluneční 299, Pardubice.
Dále Měz ne-souhlasí s výkupem parcely dle PK (806/1) o výměře 576 m2 a p. p. č. 806/1 p vá,ěře 1146 m2 v k. ú. Litomyšl. Kupní cena dle znaleckého posudku. Prodávající pí. R. Hýblová, Sluneční 299, Pardubice a p. J. Vlach, Sov. Armády 1818, Praha 4.


usnesení č. 105/97
Měz souhlasí se zrušením usnesení MěZ č. 362/95 a 93/95 pro nezájem firmy Himpex a zrušením usnesení MěZ č. 23/96 a 80/96 týkající se prodeje čp. 9 v Tomíčkově ul..


usnesení č. 106/97
MěZ bere na vědomí informaci o výstavbě bytů v Litomyšli "Bydlení a jeho koncepce v Litomyšli v kostce".


usnesení č. 107/97
MěZ schvaluje vyhlášku Města Litomyšl č. 2/97 "O vytvoření a použití účelového fondu obce v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy bytového fondu pro rok 1997 určeného pro obce postižené záplavami a o postupu poskytování úvěrů vlastníkům obytných budov a bytů poškozených živelnou pohromou - záplavou" s úpravami přednesenými Ing. Chladem.


usnesení č. 108/97
MěZ schvaluje příspěvek města ve výši 364 000,-- Kč do účelového fondu v rámci Programu poskytování státních půjček naopravy bytového fondu pro rok 1997 určený pro obce postižené záplavami.


usnesení č. 109/97
MěZ schvaluje připisování úroků u Fondu oprav privatizovaných domů k jednotlivým stavům účtů domů měsíčně.


usnesení č. 110/97
MěZ souhlasí s převzetím daru od partnerského města Roden ve výši 20 450,-- Kč NLG (347 000,-- Kč) na zhotovení oken v Domově důchodců v Litomyšli.


usnesení č. 111/97
MěZ souhlasí s návrhem komise ve složení Ing. Brýdl, Mgr. Jůzová, Mgr. Kadidlová, Ing. Dvořák na rozdělení finančních příspěvků z kapitoly 07 - ostatní kulturní činnost:

Festival Újezdské babí léta

5.000,-

Automotoklub v AČR Litomyšl - motokros v Jiráskově údolí 19. 10.

15.000,-

Sokol Litomyšl - doprava zničené stanové základny

15.000,-

Vlastimil - smíšený pěvecký sbor

10.000,-

Swingový orchestr J. Metyše

10.000,-

Filigrán (dvadelní spolek) - kulisy na "Krvavý román"

10.000,-

Gymnázium Litomyšl - mezinárodní výměna studentů (Karlsruhe)

10.000,-

Votružák (divadelní spolek) - divadelní světla

12.000,-

Litomyšl Evropa klub - Podzimní swingové setkání 17. 10.

10.000,-

Kamínek Pustá Kamenice - sdružení rodičů postižených dětí

3.000,-

CELKEM

100.000,-


usnesení č. 112/97

MěZ vyslechlo informaci PhDr. Podařila ohledně integrace našeho partnerského města Roden a dalšími dvěmi městy. Tuto informaci MěZ bere na vědomí a přeje si další rozvíjení partnerských vztahů, zároveň pověřuje starostu města, aby toto stanovisko sdělil dopisem představitelům města Roden.


usnesení č. 135/97
MěZ souhlasí s návrhem Dohody o investičních akcích zajišťovaných společností sport Litomyšl, s. r. o. v letech 1998-1999 uzavřenou mezi městem Litomyšl a společností Sport LItomyšl, s. r. o.  /viz. příloha/.


Miroslav Brýdl
starosta
Jan Janeček
zástupce starosty

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl