Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

3. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 19. 06. 1996 v Litomyšli

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

usnesení č. 76/96
MěZ bere na vědomí nařízení MěR ze dne 39.4. 1996 pod bodem č. 222 o přerozdělení rajonů strážníků MěP s platností od 1. 7. 1996. (nařízení starosty ze dne 17. 5. 1996 bod 1 - 7).


usnesení č. 77/96
MěZ souhlasí s prodejem p. p. č. 1132/3 v k. ú. Pohodlí o výměře 400 m2 za cenu 26.040,-- Kč dle znal. posudku manželům Jirečkovým, bytem Pohodlí čp. 13 jako jedinému zájemci.


usnesení č. 78/96
MěZ souhlasí s prodejem p. p. č. 1132/5 v k. ú. Pohodlí o výměře 410 m2 za cenu 26.690,-- Kč dle znaleckého posudku manž. Vackovým, bytem Litomyšl, Moravská
čp. 949 jako jedinému zájemci.


usnesení č. 79/96

MěZ souhlasí s prodejem p. p. č. 1136 o výměře 51 m2 a p. p. č. 1131/12 o výměře 17 m2 v k. ú. Pohodlí za cenu dle znalec. posudku manž. Kopeckým, bytem Pohodlí čp. 90.


usnesení č. 80/96
MěZ souhlasí s prodejem čp. 9 na ul. A. Tomíčka manželům Janeckým, bytem Litomyšl Tyršova ul. 231 za cenu dle znaleckého posudku ve výši 267.590,-- Kč.


usnesení č. 81/96
MěZ souhlasí se zrušením usnesení č. 83/95 o převodu přístavby ZŠ v areálu Gymnázia na město.


usnesení č. 82/96
MěZ souhlasí se zrušením usnesení č. 103/95 o realizaci prodeje čp. 1135 pí. Balogové, která odstoupila od smlouvy.


usnesení č. 83/96

MěZ souhlasí s odkladem platby k datu 30. 9. 1997 manželům Javůrkovým, bytem Peciny čp. 198 za předpokladu, že manželé Javůrkovi předloží dohodu s Českomoravskou stavební spořitelnou o poskytnutí úvěru a dále za předpokladu složení nenávratné jistiny 30.000,-- Kč do 31. 7. 1996. Jistina propadne ve prospěch města v případě, že prodej nebude realizován. Pokud bude prodej realizován, bude tato jistina započítána do kupní ceny.


usnesení č. 84/96
MěZ souhlasí s vybudováním schodišť pro schválené půdní vestavby na náklad města. Finanční prostředky pro tento účel budou čerpány z prodeje půdních prostorů od investorů půdních vestaveb a z prostředků za prodej bytů.


usnesení č. 85/96
MěZ souhlasí se změnou v zásadách prodeje rodinných domků z majetku města v čl. 8 za poslední větu doplnit tento text: "Do kupní smlouvy bude zakotvena zástava ve prospěch města Litomyšle, případně předkupní právo do doby plného zaplacení kupní ceny".


usnesení č. 86/96
MěZ schvaluje směnu pozemku v k. ú. Litomyšl parcelní č. dle EN 455/1 část ve vlastnictví města Litomyšl za parcelu č. 455/2 ve vlastnictví Římskokatolické církve v poměru 1:1. Tato směna je navržena z důvodu vytvoření příjezdového a parkovacího prostoru k hotelu čp. 180,181. Součástí směnné smlouvy bude dohoda, že stávající zahrady ve vlastnictví města a církve budou dle projektu upraveny a zpřístupněny veřejnosti.


usnesení č. 87/96
MěZ schvaluje prodej rodinného domku (po pí. Melšové) ve vlastnictví města, nacházející se na Husově čtvrti, ul. Míru čp. 683. Prodej bude uskutečněn dražbou. Vyvolávací cena bude cena odhadní.


usnesení č. 88/96
MěZ souhlasí s bezplatným převodem 2 % zaměstnaneckých akcií Vertexu Litomyšl ve výši 25 577 kusů v nomin. hodnotě 1.000,-- Kč za kus od Fondu národního majetku ČR do vlastnictví města Litomyšl.


usnesení č. 89/96
MěZ souhlasí s bezplatným převodem akcií ČSAD BUS Ústí nad Orlicí ve výši 230 kusů v nom. hodnotě 1.000,-- Kč za kus od Fondu národního majetku ČR podle schváleného priv. projektu do vlastnictví města Litomyšl.


usnesení č. 90/96
MěZ souhlasí s prodejem 10 000 kusů akcií Vertexu Litomyšl z důvodů získání finančních prostředků na dokončení investičních akcí v r. 1996 a 1997.
Rozdělení v roce 1996:

dokončení rekonstrukce Smetanova domu

4.000.000,-- Kč

nákup skeletu pro HZS Litomyšl a TS Litomyšl

750.000,-- Kč

plynofikace Benátské ulice

200.000,-- Kč

Zůstatek finančních prostředků bude použit v r. 1997 na rekonstrukci historického jádra - Šantovo nám., Smetanovo nám., komunikace ve městě.

usnesení č. 91/96
MěZ zmocňuje MěR k realizaci prodeje 10 000 kusů akcií Vertexu Litomyšl na základě doporučení finanční komise MÚ.


usnesení č. 92/96
MěZ souhlasí s následující úpravou rozpočtu:
Na základě zvýšených příjmů po uskutečnění prodeje hal v Nedošíně ve výši 5.000.000,-- Kč firmě Senguar Litomyšl a. s., Jiráskova ul. 133 zastoupená p. Tomášem Senetou.

zvýšení příspěvku TS na provoz

500.000,-- Kč

                              na splátku zam. stroje

500.000,-- Kč

zvýšení příspěvku CSP o

300.000,-- Kč

PHA - integrované obce

1.000.000,-- Kč

        drobné stavby, opravy

200.000,-- Kč

nákup skeletu garáží pro HZS  Litomyšl

 

a TS Litomyšl (900 tis. Kč)       1. splátka

200.000,-- Kč

daň z převodu nemovitostí (haly Nedošín)

300.000,-- Kč

rozpočtová rezerva

1.021.000,-- Kč

celkem

4.021.500,-- Kč

v rozpočtu 1996 je zapojeno

978.500,-- Kč

Změna v rozpočtu v objemu kapitálového rozpočtu
kap. 714
úspora vybavení Zvl. školy pro rekonstr.

500.000,-- Kč

rekonstrukce Zvl. školy - Gymnázia
úspora na základě výběř. řízení na
dodavatele akce

900.000,-- Kč

celkem

1.400.000,-- Kč

použití: Plynofikace kotelny v I. ZŠ
Školský úřad Svitavy přispívá

1.048.000,-- Kč

příspěvek města

1.392.000,-- Kč

celkem náklady

2.440.000,-- Kč


usnesení č. 93/96
MěZ vzalo na vědomí informaci vedoucích odborů o čerpání finančních prostředků na jednotlivých kapitolách.


usnesení č. 94/96
MěZ vzalo na vědomí informace o stavu akcií ve vlastnictví města Litomyšl.

Jm. hodnota počet
Vertex, a. s. Litomyšl

1000

37 253

navýšení o 2% zam. akcií

25 577

Vertex celkem

62 830

Česká spořitelna, a. s.

100

15 000

Východočeská energetika, a. s.

1000

6 948

Východočeská plynárenská, a. s.

1000

2 698

ČSAD BUS, a. s. Ústí nad Orlicí

1000

230


usnesení č. 95/96
MěZ souhlasí s odprodejem malotraktoru T 4 - K 12, který je majetkem Předškolního zařízení Litomyšl, manželům Hendrychovým, Zahájská 46, Litomyšl - za odhadní cenu 17.500,-- Kč dle znaleckého posudku.


usnesení č. 96/96
MěZ souhlasí s odkladem sepsání kupní smlouvy na podíl na domě čp. 796 na ulici 9. května pro paní Klabanovou B.


usnesení č. 97/96
MěZ souhlasí se zařazením domu čp. 153 na Vodních Valech do seznamu domů určených k prodeji dle "Směrnice k prodeji bytových domů". Dle průzkumu mají nájemníci o koupi bytů zájem (pí. Tučová a Říhová).


usnesení č. 98/96
MěZ souhlasí s pronájmem vysavače na psí exkrementy od firmy KS Praha za cenu 9.000,-- Kč/měsíc. Jedná se o vysavač na horském kole.


usnesení č. 99/96
MěZ souhlasí s převodem podílů na domech na bytové jednotky u těch rozprodaných bytových domů, kde bylo prodáno minimálně 75 % podílů.


usnesení č. 100/96
MěZ souhlasí s přehodnocením investic určených na kanalizaci na Lánech na kanalizaci v Osevní ulici (finanční prostředky budou použity z odpisů infrastrukturního majetku města Litomyšl spravovaného firmou Vodovody Könyü Litomyšl).


usnesení č. 101/96
MěZ souhlasí s poskytnutím půjčky z FRB v roce 1996 ve výši 200.000,-- Kč na rekonstrukci bytu dle dohody mezi městem a manžely Dvořákovými o uvolnění bytu ve Smetanově domě.


usnesení č. 102/96
MěZ souhlasí s uvolněním dalších 12-ti bytů pro přidělení formou složení zálohy na nájemné v nově budované výstavbě u nemocnice a to 3 byty K+2P, 5 bytů K+1P a 4 byty OK.


usnesení č. 103/96
MěZ bere na vědomí stanovisko nadřízeného orgánu pro územní plánování, Okresního úřadu Svitavy, referátu regionálního rozvoje k územnímu plánu zóny Litomyšl - U nemocnice - informace o výsledku projednání návrhu ÚPZ Litomyšl - U nemocnice a doporučení k řešení stanovisek a připomínek.


usnesení č. 104/96
MěZ souhlasí s řešením stanovisek a připomínek při projednávání návrhu ÚPZ Litomyšl - U nemocnice.


usnesení č. 105/96
MěZ schvaluje územní plán zóny Litomyšl - U nemocnice ve smyslu § 26 zákona č. 262/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění zákona č. 103/1990 Sb. a zákona 43/1994 Sb. a zákona č. 367/1990 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů (úplné znění vyhlášeno pod č. 410/1990 Sb.).


usnesení č. 106/96
MěZ ukládá odboru výstavby a územního plánování zpracovat obecně závaznou vyhlášku o závazných částech územního plánu zóny Litomyšl - U nemocnice.


usnesení č. 107/96
MěZ ukládá odboru výstavby a územního plánování a majetkoprávnímu odboru MěÚ zajistit geometrický plán na vyjádření vlastnických vztahů zóny Litomyšl - U nemocnice.


usnesení č. 108/96
MěZ ukládá uložit schválenou dokumentaci zóny Litomyšl - U nemocnice na odboru výstavby a územního plánování městského úřadu.


usnesení č. 109/96
MěZ ukládá odboru výstavby a územního plánování zahájit řízení o stavební uzávěře v daném území na objekty, které určuje návrh územního plánu zóny Litomyšl - U nemocnice k asanaci.


usnesení č. 110/96
MěZ souhlasí, aby zelený pás po levé straně ulice Mařákovy v místech, kde se nalézají domy čp. 351, 352, 537, 663, nebyl určen jako veřejně prospěšná stavba, a tedy nemohlo dojít k vyvlastnění výše uvedených domů.


usnesení č. 111/96
MěZ bere na vědomí možnost výstavby prodejny vozů Mercedes v prostoru mezi silnicí I/35 a částí autobusového nádraží na pozemcích města v dlouhodobém pronájmu. Po zaslání zástavovací studie vyjádří členové MěZ svoje stanovisko písemně jako podklad pro rozhodnutí MěR.


usnesení č. 112/96
MěZ doporučuje MěR doplnit drobné akce města o vybudování dětského koutku s prolézačkami pro děti v rámci areálu města.


usnesení č. 113/96
MěZ schválilo zprávu auditora s tím, že závady popsané ve zprávě budou odstraněny do příštího zasedání MěZ.


usnesení č. 114/96

MěZ schválilo vyhlášení "Ceny města Litomyšle" v následujících kategoriích:
I. Student roku
II. Podnikatel roku,
III. Cena za přínos litomyšlské společnosti a vynikající výkon v oblasti kultury a sportu
IV. Zvláštní cena za přínos městu.


Miroslav Brýdl
starosta
Jan Janeček
zástupce starosty

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl