Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

3. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 01. 05. 1995 v Litomyšli

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

usnesení č. 64/95
MěZ schválilo program jednání.


usnesení č. 65/95
MěZ schválilo tyto členy návrhové komise:
 - Ing. Jan Janeček
 - MUDr. Petr Suk
 - Ing. Vítězslav Hanzl


usnesení č. 66/95
MěZ souhlasí s výkupem pozemků pod ČOV Nedošín od p. Hanuse za poloviční cenu ve výši 50.100,-- Kč.


usnesení č. 67/95
MěZ souhlasí s prodejem parcel na stavbu garáží směr Osík dle protokolu ze dne 17. 5. 1995 za cenu 150,-- Kč/m2:
 - manželé Pavel a Věra Tomáškovi, 17. listopadu 1001, Litomyšl
 - manželé Petr a Eva Pakostovi, 17. listopadu 862, Litomyšl
 - manželé Jiří a Jiřina Šoulákovi, U školek 991, Litomyšl
 - manželé Jan a Gabriela Tašnerovi, Komenského 1039, Litomyš


usnesení č. 68/95
MěZ souhlasí s prodejem domu čp. 3, Tomíčkova ul. manželům Ivě a Josefu Novotným, Zahájská 106, Litomyšl za cenu 229.070,-- Kč a čp. 9 na Tomíčkově ulici manželům Moučkovým, Pohodlí 94, Litomyšl za cenu 240.000,-- Kč.


usnesení č. 69/95
MěZ souhlasí s darovací smlouvou pro VČE na převod trafostanic u Zvláštní školy a II. Základní školy.


usnesení č. 70/95
MěZ vzalo na vědomí informaci o stávajícím stavu jednání ohledně využití domu čp. 70, 71, 762 na Smatanově náměstí a souhlasí s vyvěšením nabídky prodeje ve smyslu návrhu ing. Tmeje.


usnesení č. 71/95
MěZ schvaluje převzetí placení úroků z úvěru za firmu PRÁ-JA v letech 1995 a 1996, s tím, že firma PRÁ-JA vrátí platby zpět městu v letech 1997 a 1998.


usnesení č. 72/95
MěZ schvaluje přijetí úvěru od České spořitelny, a. s. Svitavy ve výši 3.000 tis. Kč pro Technické služby Litomyšl s dobou splatnosti 5 let. Úvěr bude použit na nákup samosběrného zametacího vozu TRILETY-MULI. Předmětem zástavy bude zakoupený stroj.


usnesení č. 73/95
MěZ schvaluje přijetí úvěru od České spořitelny, a. s. Svitavy ve výši 1.500 tis. Kč s dobou splatnosti do 8 let. Úvěr bude použit na druhou etapu rekonstrukce koupaliště. Předmětem zástavy bude rozpočet města, tj. budoucími příjmy.


usnesení č. 74/95
MěZ schvaluje přijetí úvěru od České spořitelny, a. s. Svitavy ve výši 5.900 tis. Kčs dobou splatnosti do 4 let. Úvěr bude použit na rekonstrukci Domova důchodců v Litomyšli. Předmětem zástavy bude rozpočet města, tj. budoucími příjmy.


usnesení č. 75/95
MěZ souhlasí s povýšením příspěvku na provoz pro ZUŠ Litomyšl 290.000,-- Kč na celkový příspěvek ve výši 500.000,-- Kč. V případě, že ZUŠ Litomyšl získá finanční prostředky od Školského úřadu Svitavy, vrátí odpovídající poměrnou část finančních prostředků městu.


usnesení č. 76/95
MěZ schvaluje vyhlášku č. 5/95 O digitální technické mapě města Litomyšle.


usnesení č. 77/95
MěZ schvaluje zakladatelskou smlouvu o zájmovém sdružení právnických osob CZECH INSPIRATION. Formální připomínky ing. Kusého budou zapracovány přímo do textu.


usnesení č. 78/95
MěZ vzalo na vědomí petici nájemníků domů čp. 809 a 810 k prodeji bytů do osobního vlastnictví.


usnesení č. 79/95
MěZ vzalo na vědomí petici občanů k otázce prodeje bytů do osobního vlastnictví.


usnesení č. 80/95
MěZ vzalo na vědomí informaci o hospodaření stravovacího zařízení EUREST.


usnesení č. 81/95

MěZ vzalo na vědomí informaci o akci "Pátek nákupů svátek".


usnesení č. 82/95
MěZ schvaluje směrnici města Litomyšle k prodeji bytových domů s tím, že ve směrnici bude opraveno:
a) v příloze č. 2 z ceny základní bude poskytnuta sleva ve výši 50%
b) v čl. 5 odst. 10 při splátkovém způsobu prodeje bude kupující povinen zaplatit v hotovosti 20% z kupní ceny na místo 30%.


usnesení č. 83/95
MěZ souhlasí s převodem objektu přístavby Gymnázia od státu na město Litomyšl pro účely zvláštní školy.


usnesení č. 84/95
MěZ vzalo na vědomí informaci, že 4. zasedání MěZ se uskuteční do konce 1. pololetí roku 1995.


Miroslav Brýdl
starosta
Jan Janeček
zástupce starosty

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl