Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

3. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 29. 09. 1994 v malém sále Smetanova domu

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

usnesení č. 57/94
MěZ vyslechlo informaci Mgr. Boušky o podmínkách poskytovaného úvěru Českou spořitelnou. (aspekty formy obligací úvěru)


usnesení č. 58/94

MěZ bylo přítomno a  ověřilo otevření obálek na prodej čp. 288, Mařákova ul. st. parc. 495 notářem JUDr. Dřímalem:
obálka č. 1 se týká nabídky firmy Dindecor  790.795,40 Kč
obálka č. 2 se týká nabídky firmy Elmont Honan 600.000,-- Kč
obálka č. 3 se týká nabídky firmy Electrocom 500.000,-- Kč + jeden uvolněný byt, který neby v podmínkách
obálka č. 4 se týká nabídky firmy Tramon 600.000,-- Kč
MěZ schvaluje dle doporučení MěR prodej firmě Dendecor dle nejvyšší nabídky. MěZ se usneslo, že v případě nerealizace smlouvy z jakýchkoliv důvodů s vybranou firmou (Dindecor), bude uskutečněno nové výběrové řízení.


usnesení č. 59/94
MěZ souhlasí s rozborem hospodaření MěÚ, RO a PO a zařízení MÚ za 1. pol. 1994. 


usnesení č. 60/94
MěZ souhlasí se změnou rozpočtu na rok 1994 na základě zvýšených příjmů o 15.496.200,-- Kč a výdajů o 15.496.200,-- Kč.


usnesení č. 61/94
MěZ zmocňuje MěR k rozpočtovým změnám, které bude nutné provést do konce volebního období, na základě rozborů hospodaření za III. čtvrtletí r. 1994.


usnesení č. 62/94
MěZ souhlasí s přijetím půjček pro město Litomyšl na akce:
 - plynofikace dvou kotelen Dukelská a MŠ Vertex od Fondu životního prostředí ČR ve výši 2.362 tis. Kč se splatností na 3 roky
 - vybudování třídící linky a zavedení separovaného sběru pro LIKO Svitavy ve výši 1.400 tis. Kč se splatností na 2 roky
 - rekonstrukce koupaliště ve výši 11 mil. Kč (I. etapa) a 2 mil. Kč (II. etapa) se splatností do 8 let
 - rekonstrukce domava důchodců ve výši 5 mil. Kč se splatností do 8 let.


usnesení č. 63/94
MěZ vyhlašuje město Litomyšl za místo soustředěného cestovního ruchu s platností od 1. 7. 1994. (doplnění vyhlášky o místních poplatcích).


usnesení č. 64/94
MěZ vyslechlo informaci městského stavitele p. L. Syrového o realizovaných stavebních akcích města Litomyšle.


usnesení č. 65/94
MěZ souhlasí s výkupem pozemků v Líbánkách na sportovní areál za dohodnuté ceny, nyní výkup od manželů dostálových za 500.000,-- Kč, rovněž tak s výkupem, případně směnou pozemku pro recyklační dvory.


usnesení č. 66/94
MěZ souhlasí se zakoupením Jednoty čp. 45 na stavební ploše 74 v k. ú. Kornice za 300.000,--Kč.


usnesení č. 67/94
MěZ souhlasí se směnou části p. č. 1713/4 v k. ú. Pohodlí z majetku města za část p. č. 1827 a 1828/1 ve vlastnictví manželů Vomočikových.


usnesení č. 68/94
MěZ souhlasí s prodejem čp. 16 v Pohodlí panu Kleinerovi za odhadní cenu.


usnesení č. 69/94
MěZ souhlasí s prodejem pč. 678 o výměře 436 m2 v k. ú. Pazucha SÚS - Silnice Litomyšl za cenu dle platné vyhlášky.


usnesení č. 70/94
MěZ souhlasí s prodejem reálné poloviny domu čp. 587 s polovinou stavební parcely č. 872 na ulici T. G. Masaryka pí. Černické a p. Bořutovi s věcným břemenem doživotního bydlení pro p. Kotlára za cenu 20.000,-- Kč (10.000,-- do 30 dnů, zbytek na měs. splátky ve výši 1.000,-- Kč).


usnesení č. 71/94
MěZ souhlasí s prodejem částí p. č. 126/3 v k. ú. Litomyšl p. RNDr. Laškovi a p. Dvořákovi za cenu 300,--Kč/m2.


usnesení č. 72/94
MěZ souhlasí s uzavřením kupní smlouvy s ing. Hanzlem na areál bývalé Zeleniny Jiráskova ul. čp. 6, 7 ve smyslu dohody o majetkovém narovnání mezi ing. Hanzlem, městem Litomyšl a Ministerstvem pro správu národního majetku a jeho privatizaci.


usnesení č. 73/94
MěZ souhlasí s prodejem pozemků, dle zákresu zveřejněného 2. 9. 1994 v areálu bývalých jatek, vlastníku budov stojících na těchto staveb. plochách za cenu
250,-- Kč/m2, pokud nebudou do uzávěrky závažné připomínky.


usnesení č. 74/94
MěZ souhlasí s členstvím města ve společnosti Sport s. r. o. a s předloženou společensku smlouvou. (nemovitý majetek města nebude vkladem do společnosti, společností bude tolik zhodnocován). Vybudované investice budou majetkem města, provozní majetek majetkem společnosti.


usnesení č. 75/94
MěZ bere na vědomí situaci kolem pedagogické školy a souhlasí, aby pro vyjasnění sporných skutečností byla záležitost majetkoprávně dořešena za účasti města Litomyšle, Pedagogické školy v Litomyšli a Ministerstva školství Praha.


usnesení č. 76/94
MěZ bylo seznámeno s vyřizováním restitučních nároků a převzalo písemné podklady o restitucích.


usnesení č. 77/94
MěZ bere na vědomí informaci o výkupech na ul. 17. listopadu:

pí Kameníková, p. Helán

34.800,-- Kč

manž. Pravcovi

88.713,-- Kč

pět spoluvlastníků

45.763,-- Kč


usnesení č. 78/94
MěZ vyslechlo informaci o stavu a zhodnocení činnosti města za léta 1990 - 1994.


usnesení č. 79/94
MěZ schvaluje "Program regenerace městské památkové rezervace Litomyšl" a bere na vědomí komentář k současnému stavu programu regenerace dle přílohy.


usnesení č. 80/94
MěZ schvaluje souhrnné stanovisko ke konceptu územního plánu zóny Litomyšl - Havlíčkova, vypracované odborem výstavby a územního plánování MÚ Litomyšl.


usnesení č. 81/94
MěZ bere na vědomí zprávu o projektových pracech na zóně "U nemocnice" a schvaluje zadání ke konceptu územního plánu zóny "U nemocnice", vypracované stavební komisí a odborem výstavby a územního plánování.


usnesení č. 82/94
MěZ schvaluje vyhlášku č. 36/94 o dni a místě konání komunálních voleb do městského zastupitelstva v Litomyšli.


usnesení č. 83/94
MěZ schvaluje vyhlášku č. 37/94 o cenové ragulaci nájemného z nebytových prostor v Litomyšli.


usnesení č. 84/94
MěZ schvaluje smlouvu o nepeněžním vkladu mezi městem Litomyšl a LIKO Svitavy (převádění ZP a stavba překladiště TDO).


usnesení č. 85/94
MěZ vyslechlo informaci ved. odboru komunálního hospodářství o zahájení separovaného sběru TDO ve městě Litomyšl od 1. 12. 1994, a s tím související reklamní kampaní od 1. 11. 1994.


usnesení č. 87/94
MěZ vyslechlo informaci o stavu příprav a materiálů sloužících k přípravě vytvoření okresu Litomyšl. 


usnesení č. 88/94
MěZ vyslechlo informaci o stavu řešení dopravní situace ve městě a navrhovaných úpravách.


usnesení č. 89/94
MěZ souhlasí s převodem budov DD čp. 225 a 500 na parcelách č. 359, 750, 490/2, 796, 797. ze státního majetku do majetku města Litomyšle.


Miroslav Brýdl
starosta
Karel Rotschein
zástupce starosty

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl