Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

3. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 07. 10. 1993 v malém sále Smetanova domu

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

usnesení č. 56/93
MěZ souhlasí s prodejem domu čp. 312 na Moravské ulici současným nájemníkům za cenu 373.000,-- Kč a s formou úhrady kupní ceny, to je se zaplacením 1/2 kupní ceny v r. 1993 a se splátkami druhé 1/2 kupní ceny po dobu 5-ti let.


usnesení č. 57/93
MěZ souhlasí s výkupem části pozemků zastavěných chodníkem na Mařákově ul. v Litomyšli od manž. Krulíkových.


usnesení č. 58/93
MěZ souhlasí s prodejem st. p. č. 2808 o výměře 19 m2 v k. ú. Litomyšl manželům Žabkovým za cenu 100,-- Kč/m2.


usnesení č. 59/93
MěZ souhlasí s prodejem p. p. č. 208/2 o výměře 36 m2 v k. ú. Záhraď za cenu 1.400,-- Kč p. Vondráčkovi.


usnesení č. 60/93
MěZ souhlasí s prodejem části p. p. č. č. 201/7 o výměře dle zákresu ve snímku z pozemkové mapy v k. ú. Záhraď za cenu 100,-- Kč/m2 Marii a Evě Brydovým.


usnesení č. 61/93
MěZ souhlasí se směnou částí pozemků mezi městem Litomyšl a p. MUDr. J. Petrů dle smlouvy o smlouvě budoucí ze dne 27. 8. 1993 - pro rozšíření chodníku z Tomíčkovy ul. na ul. Jabloňovou.


usnesení č. 62/93
MěZ souhlasí s prodejem domu čp. 7 se stavební plochou č. 119 o výměře 108 m2 v k. ú. Litomyšl (Tomíčkova ul.) za cenu 90.000,-- Kč manželům Haně a Petru Nováčkovým.


usnesení č. 63/93
MěZ souhlasí s prodejem domu čp. 405 se st. pl. č. 45/1 o výměře 205 m2, ostatní plochou č. 2595 o výměře 230 m2 a ostatní plochou č. 2592 o výměře 53 m2 firmě Motorservis za cenu odhadní + 20 %, tj. za cenu 700.417,-- Kč.


usnesení č. 64/93
MěZ souhlasí s výkupem části pozemku č. 1118/1 o výměře 540 m2 v k. ú. Pohodlí om manž. Josefa a RůženyKabrhelových za cenu 50,-- Kč/m2.


usnesení č. 65/93
MěZ nesouhlasí se směnou částí pozemků mezi městem Litomyšl a Kovopolem pro rozšíření přístupu na lávku přes řeku Loučnou u Finančního úřadu a ukládá majetkoprávnímu odboru znovu projednat možnost výkupu části pozemku od Kovopolu.


usnesení č. 66/93
MěZ souhlasí s výkupem p. p. č. 849/2 o výměře 155 m2, kultura pastvina, v k. ú. Litomyšl (v údolí "Líbánky") od ing. Jaroslava Kusého za cenu znaleckého posudku.


usnesení č. 67/93
MěZ souhlasí se zaplacením domu čp. 440 se stavební plochou č. 107 o výměře 249 m2 v k. ú. Litomyšl (na Havlíčkově ul. v Litomyšli) při prodeji původním vlastníkům nebo jejich dědicům za odhadní cenu ve dvou splátkách a to 1/2 kupní ceny v letošním roce a druhou 1/2 kupní ceny do 30. 9. 1994. 


usnesení č. 68/93
MěZ souhlasí s poskytnutím slevy ve výši 20% z ceny stanovené dle vyhlášky
393/91 Sb. při těchto prodejích:
 - prodej p. p. č. 1936/70 o výměře 100 m2 manž. Rambouskovým
 - prodej p. p. č. 1934/3 o výměře 229 m2 manž. Sejkorovým
 - prodej p. p. č. 1936/69 o výměře 88 m2 manž. Dvořákovým


usnesení č. 69/93
MěZ souhlasí s prodejem části p. p. č. 2372/73 o výměře cca 50 m2 v k. ú. Litomyšl (na Husovce) manž. Janě a Štěpánu Cupalovým za cenu 15,-- Kč/m2.


usnesení č. 70/93
MěZ schvaluje prodej domu čp. 109 se st. pl. č. 149 o výměře 246 m2 a zahrady - poz. p. č. 734 o výměře 363 m2 v k. ú. Budislav Obci Budislav za cenu znaleckého posudku vyhotoveného před provedením stavebních úprav.


usnesení č. 71/93
MěZ schvaluje prodej p. p. č. 62 p výměře 212 m 2 v k. ú. Strakov manž. Jiřímu a Marii Pechancovým za cenu dle vyhl. č. 393/91 Sb..


usnesení č. 72/93
MěZ schvaluje prodej p. p. č. 1129 o výměře 32 m2, číslo 891 o výměře 119 m2 a st. p. č. 630 o výměře 46 m2 v k. ú. Budislav manž. Václavu a Haně Vimrovým za cenu dle znaleckého posudku.


usnesení č. 73/93
MěZ schvaluje prodej p. p. č. 994/8 o výměře 1 128 m2 a stavebních parcel č. 588 o výměře 71 m2 a číslo 589 o výměře 11 m2 v k. ú. Budislav Okresnímu úřadu Svitavy za cenu dle znaleckého posudku.


usnesení č. 74/93
MěZ na základě doporučení MěR schvaluje změny rozpočtu pro r. 1993 v souladu s předloženými podklady a zvýšení plánu investičních akcí na celkový objem 20 mil. Kč. Je nutno z překročených příjmů dokrýt neinvestiční výdaje o 2.220 tis. Kč.


usnesení č. 75/93
MěZ schvaluje půjčku Střední zemědělské a rodinné škole v Litomyšli ve výši 200 tis. Kč do roku 1994.


usnesení č. 76/93
MěZ schvaluje vyhlášku o místních stavebních předpisech v městské památkové rezervaci.


usnesení č. 77/93
MěZ schvaluje vyhlášku o příspěvku na pobyt dítěte v mateřské škole, školní družině a školním klubu při ZŠ v Litomyšli s tím, že u mateřských škol činí příspěvek 100,-- Kč/měsíc, u školních družin a klubů ZŠ 50,-- Kč/měsíc. V době uzavření školy (o dovolených v MŠ) a prázdninách se příspěvek nevybírá. Termín platnosti od 1. 11. 1993.


usnesení č. 78/93
MěZ souhlasí s použitím technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla městskou policií ve zdůvodněných případech od 1. 11. 1993 s tím, že nebude vybírána úhrada za přiložení těchto prostředků. Výška pokuty v tomto případě činí 100,-- až 500,-- Kč.


usnesení č. 79/93
MěZ souhlasí se zněním vyhlášky o zřízení městského útulku pro psy a schvaluje ji.


usnesení č. 80/93
MěZ nesouhasí se zvýšením nájemného v obytných domech na ul. Fučíkova, Dukelská, 17. listopadu a 9. května dle návrhu BH ve smyslu vyhlášky 176/93 Sb.


usnesení č. 81/93
MěZ souhlasí s revizí na zpracování doplňků územního plánu z roku 1990.


usnesení č. 82/93
MěZ vyslechlo informaci o současném stavu svozu tuhých komunálníchodpadů (dále TDO) a souhlasí s návrhem nového způsobu svozu TDO, zahrnující separaci odpadů a zpětného převzetí techniky na svoz TDO od podniku LIKO do majetku Technických služeb města Litomyšl. MěZ ukládá ing. Chladovi a p. Neumannovi přeložit na příštím zasedání příslušnou vyhlášku.


usnesení č. 83/93
MěZ souhlasí s ručením města Litomyšl svým majetkem vůči bankám pro tyto subjekty na základě doporučení MěR.
a) Nemocnici Litomyšl na nákup přístrojů ve výši 200 tis. Kč (usnesení MěR č. 451/93)
b) Firmě Autocentrum (Vejman, Jána) na výstavbu benzinové stanice ve výši 4 mil. Kč s tím, že majitelé firmy též budou ručit svým majetkem (usnesení MěR č. 347/93), žádost a vyjádření AGB byly předloženy na zasedání.


usnesení č. 83/93
MěZ souhlasí s ručením města Litomyšl svým majetkem vůči bankám pro tyto subjekty na základě doporučení MěR.
a) Nemocnici Litomyšl na nákup přístrojů ve výši 200 tis. Kč (usnesení MěR č. 451/93)
b) Firmě Autocentrum (Vejman, Jána) na výstavbu benzinové stanice ve výši 4 mil. Kč s tím, že majitelé firmy též budou ručit svým majetkem (usnesení MěR č. 347/93), žádost a vyjádření AGB byly předloženy na zasedání.
c) Nakladatelství Paseka ve výši 2 mil. Kč ve smyslu přeložené žádosti a prohlášení (usnesení MěR č. 546/93).


usnesení č. 84/93
MěZ souhlasí s převodem akcií od a. s. Vertex Litomyšl v hodnotě 3.725 tis. Kč a akcií od a. s. Česká spořitelna ve výši 1.500 tis. Kč na město Litomyšl.


usnesení č. 85/93
MěZ souhlasí s novou formou privatizačního projektu Nemocnice Litomyšl a to: 70% účastí města, případně dalších subjektů (a. s. Vertex, Železniční pojišťovna apod.), 30% lékaři sdružení v spol. s. r. o.


usnesení č. 86/93
MěZ vyslechlo informaci p. starosty o soukromé návštěvě p. presidenta V. Havla v Litomyšli dne 26. 9. 1993


usnesení č. 87/93
MěZ vyslechlo informace a vzalo na vědomí:
 - děkovný dopis restaurátorské školy v Litomyšli
 - stav privatizace VAK
 - mezinárodní výstava betlému v litomyšlském zámku v r. 1994
 - výstava "Litomyšl - město umění, kultury, obchodu a podnikání" na jaře 1994 ve Vídni.


Miroslav Brýdl
starosta
Karel Rotschein
zástupce starosty

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl