Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

2. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 15. 04. 2021 v Zámecké jízdárně v Litomyšli

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

Zastupitelstvo města Litomyšl - zápis ze zasedání ze dne 15. 04. 2021 (formát pdf, velikost 1,17 MB)

usnesení č. 38/21

ZaM schválilo program jednání.


usnesení č. 39/21

ZaM schvaluje návrhovou komisi ve složení:- p. Radomil Kašpar- p. Lubomír Sršeň- pí Olga Radimecká


usnesení č. 40/21

ZaM určuje zapisovatelem pí Miroslavu Kubešovou a ověřovateli zápisu pí Petru Benešovou a p. Josefa Janečka.


usnesení č. 41/21

ZaM revokuje usnesení ZaM č. 48/20 ze dne 14. 5. 2020: ZaM souhlasí s odkoupením p. p. č. 2191/50 ostatní plocha o výměře 30 m2 v katastrálním území Litomyšl od p*****. Kupní cena ve výši 70 Kč/m2, tj. celkem ve výši 2.100,- Kč. Jedná se o pozemek pod chodníkem na Mařákově ulici.


usnesení č. 42/21

ZaM revokuje usnesení ZaM č. 121/18 ze dne 13. 9. 2018: ZaM souhlasí se směnou p. p. č. 472/14 vodní plocha o výměře 212 m2 a p. p. č. 472/22 vodní plocha o výměře 22 m2 v katastrálním území Řikovice u Litomyšle, které jsou ve vlastnictví města, za st. p. č. 111/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 32 m2, p. p. č. 472/18 vodní plocha o výměře 92 m2 a p. p. č. 472/20 vodní plocha o výměře 90 m2 v katastrálním území Řikovice u Litomyšle, které jsou ve vlastnictví ČR s právem hospodaření pro Povodí Labe, státní podnik, IČ 70890005, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové. Město Litomyšl uhradí Povodí Labe cenu pozemků dle znaleckého posudku ve výši 5.690 Kč plus související náklady ve výši 3.400,- Kč (polovina nákladů na znalecké posudky a kolek), Povodí Labe uhradí Městu Litomyšl cenu pozemků dle znaleckého posudku ve výši 2.930 Kč. Ve smlouvě bude sjednán zápočet těchto částek a město tak uhradí pouze rozdíl ve výši 6.160 Kč. Jedná se o vypořádání pozemků v prostoru vodní nádrže Višňáry.


usnesení č. 43/21

ZaM souhlasí s odkoupením p. p. č. 372/1 ostatní plocha o výměře 466 m2 v katastrálním území Litomyšl od Tělocvičné jednoty Sokol Litomyšl, IČ 60125781, Moravská 628, Litomyšl za kupní cenu ve výši 300 Kč/m2, tj. celkem ve výši 139.800 Kč. Jedná se o pozemek před kinem, na kterém se nachází místní komunikace, chodník a veřejná zeleň. Při prodeji bude zřízeno předkupní právo pro prodávajícího pro případ, že by město chtělo pozemek v budoucnosti prodat.


usnesení č. 44/21

ZaM souhlasí s odkoupením p. p. č. 218 orná půda o výměře 142 m2 a p. p. č. 463/6 orná půda o výměře 113 m2 v katastrálním území Nedošín od ***** za kupní cenu 70 Kč/m2, tj. celkem ve výši 17.850,- Kč. Jedná se o pozemky, které jsou ve veřejném prostoru a pod komunikací kolem nově připravovaných pozemků pro RD v Nedošíně.


usnesení č. 45/21

ZaM souhlasí s odkoupením spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/3 vzhledem k celku na p. p. č. 328/24 orná půda o výměře 152 m2 a na p. p. č. 328/42 ostatní plocha o výměře 168 m2 obě v katastrálním území Lány u Litomyšle a spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/30 vzhledem k celku na p. p. č. 328/29 ostatní plocha o výměře 25 m2 a na p. p. č. 328/43 ostatní plocha o výměře 26 m2 obě v katastrálním území Lány u Litomyšle a spoluvlastnického podílu ve výši id. 5/24 vzhledem k celku na p. p. č. 328/40 ostatní plocha o výměře 19 m2 a p. p. č. 328/53 ostatní plocha o výměře 21 m2 obě v katastrálním území Lány u Litomyšle od ***** za kupní cenu ve výši 70 Kč/m2, tj. celkem ve výši 8.170,- Kč. Jedná se o pozemky pod protierozní hrází (s komunikací ZDCHP - Kornice) a příkopem.


usnesení č. 46/21

ZaM souhlasí s prodejem p. p. č. 479/8 ostatní plocha o výměře 16 m2 oddělené podle geometrického plánu č. 979-22/2021 v katastrálním území Záhraď. Kupující ***** Kupní cena 610,- Kč/m2, tj. celkem ve výši 9.760,- Kč. Jedná se o odkoupení historicky zaploceného pozemku u RD.


usnesení č. 47/21

ZaM souhlasí s prodejem st. p. č. 3668 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 12 m2 oddělené podle geometrického plánu č. 3074-659/2020 v katastrálním území Litomyšl. Kupující ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4. Kupní cena 500,- Kč/m2 bez DPH, tj. celkem ve výši 6.000,- Kč plus DPH. Jedná se o pozemek zastavěný novou trafostanicí. Při prodeji bude zřízeno předkupní právo za stejnou kupní cenu pro Město Litomyšl pro případ, že v budoucnu ČEZ Distribuce, a.s. zruší trafostanici na prodávaném pozemku a bude ho chtít prodat.


usnesení č. 48/21

ZaM souhlasí s bezúplatným převodem p. p. č. 1320/22 orná půda o výměře 218 m2 v katastrálním území Litomyšl z vlastnictví ***** do vlastnictví města. Jedná se o pozemek s dětským hřištěm na ulici L. Jandové.


usnesení č. 49/21

ZaM nesouhlasí s prodejem části p. p. č. 182/1 zahrada o výměře cca 70 m2 v katastrálním území Litomyšl za účelem výstavby řadové garáže. Žadatel ***** Stavební komise rady města a rada města nedoporučují prodej, doporučují zachování zeleně nebo případné zvážení výstavby veřejných parkovacích stání.


usnesení č. 50/21

ZaM nesouhlasí s prodejem části p. p. č. 2312/5 orná půda o výměře cca 13.540 m2 v katastrálním území Litomyšl dle žádostí společnosti DEK a.s., Tiskařská 257/10, 108 00 Praha za účelem výstavby nové pobočky stavebnin. Stavební komise rady města a rada města nedoporučují prodej, doporučují rovinatý pozemek u příjezdu do města ponechat na vhodnější použití, navržená skladovací plocha by navíc omezila další rozvoj území.


usnesení č. 51/21

ZaM nesouhlasí s prodejem části p. p. č. 901 trvalý travní porost o výměře cca 260 m2 v katastrálním území Budislav u Litomyšle za účelem kultivace a údržby pozemku. Žadatel *****. Stavební komise rady města a rada města nedoporučují prodej, pozemek je za účelem zemědělského obhospodařování - sušení sena propachtován a navazuje na něj chráněná louka a les ve vlastnictví města.


usnesení č. 52/21

ZaM nesouhlasí s prodejem p. p. č. 318/1 trvalý travní porost o výměře 5.577 m2 v katastrálním území Nedošín za účelem zemědělské činnosti. Žadatel *****. Stavební komise rady města a rada města nedoporučují prodej, doporučují část pozemku použít pro směnu za pozemek ***** 304/12 potřebného pro případnou realizaci vodní plochy na vedlejší louce. Zbytek pozemku doporučují ponechat pro případné jiné směny nebo prodat až po dořešení pozemků pro vodní plochu.


usnesení č. 53/21

ZaM bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru č. 2/2021 ze dne 12. 4. 2021, příloha 01/FV/2Z/2021.


usnesení č. 54/21

ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2021 (příloha 01a/FIN/02Z/2021) a stanoví tyto závazné ukazatele:- zapojení zdrojů z roku 2020 .......... 64.819,62 tis. Kč- zůstatek rozpočtových prostředků a účelových fondů k 31.12.2021 …….. 8.038,28 tis. Kč- objem výdajů na jednotlivých kapitolách po provedených změnách dle přílohy 01a/FIN/02Z/2021.Dále ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 103/2021 (příloha 01b/FIN/02Z/2021)Výnosy podnikatelské činnosti ....... 96.660 tis. KčNáklady podnikatelské činnosti ...… 82.028 tis. KčHospodářský výsledek .........… 14.632 tis. KčZávazným ukazatelem v hospodářské činnosti je hospodářský výsledek kapitol (příloha 01b/FIN/02Z/2021).


usnesení č. 55/21

ZaM souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 200.000 Kč  TJ Sokol Litomyšl, Moravská 628, Litomyšl, IČ: 601 257 81 na opravu oken. Hrazeno z rozpočtové rezervy RaM na kapitole 05. ZaM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a pověřuje starostu podpisem smlouvy.


usnesení č. 56/21

ZaM souhlasí s poskytnutím účelových dotací z kapitoly 06, org. 0218, dle přílohy č. 01/KCR/02Z/2021. ZaM souhlasí s uzavřením veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle organizační směrnice č. 6/2019 s fyzickými a právnickými osobami uvedenými v této příloze a pověřuje starostu města podpisem těchto smluv.


usnesení č. 57/21

ZaM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 80.000 Kč Římskokatolické farnosti - proboštství Litomyšl (Šantovo nám. 183, Litomyšl, IČ: 474 89 014) na opravu komínů na farní budově v Litomyšli. Individuální dotace bude poskytnuta z rozpočtové kapitoly 06, organizace 250. ZaM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a pověřuje starostu podpisem smlouvy.


usnesení č. 58/21

ZaM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč Sboru Církve bratrské v Litomyšli (Moravská 1222, Litomyšl, IČ: 656 87 523) na obnovu těsnění v oknech Nového kostela a nátěr oken. Individuální dotace bude poskytnuta z rozpočtové kapitoly 06, organizace 250. ZaM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a pověřuje starostu podpisem smlouvy.


usnesení č. 59/21

ZaM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč Náboženské obci Církve československé husitské (Toulovcovo nám. 151, Litomyšl, IČ 642 09 628, zastoupené Štěpánem Kláskem) na nátěr oken na Husově sboru a faře. Individuální dotace bude poskytnuta z rozpočtové kapitoly 06, organizace 250. ZaM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a pověřuje starostu podpisem smlouvy.


usnesení č. 60/21

ZaM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické v Litomyšli (A. Tomíčka 69, Litomyšl, IČ: 60120797) na opravu kamenné zdi u kostela. Individuální dotace bude poskytnuta z rozpočtové kapitoly 06, organizace 250. ZaM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a pověřuje starostu podpisem smlouvy.


usnesení č. 61/21

ZaM souhlasí s poskytnutí dotace ve výši 500.000 Kč firmě Zlatovánek s.r.o. Polička, IČ 15036278 na nákup nového autobusu, kterým bude zajišťována městská hromadná doprava v Litomyšli. Podmínkou dotace je provozování MHD minimálně po dobu dalších 48 měsíců. Pokud dojde k ukončení provozu MHD z jakéhokoliv důvodu v dřívějším termínu, bude poměrná část dotace navrácena. Hrazeno z rozpočtové kapitoly 02. ZaM souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a pověřuje starostu podpisem smlouvy.


usnesení č. 62/21

ZaM souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 80.000 Kč společnosti LIKO Svitavy a.s., IČ 25260715 na nákup kontejnerů na tříděný odpad pro území města Litomyšl. Hrazeno z rozpočtové kapitoly 02. ZaM souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a pověřuje starostu podpisem smlouvy.


usnesení č. 63/21

ZaM schvaluje uzavření dodatku č.2 smlouvy o budoucí kupní smlouvě na byt č.4, Z. Kopala 1155, ze dne 31. 10. 2001 uzavřené mezi Městem Litomyšl a *****, ve znění dodatku č. 1, kterým se práva a povinnosti vyplývající smlouvy převedly na *****. Dodatkem č.2 se veškerá práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy převádějí na *****


usnesení č. 64/21

ZaM schvaluje Dohodu o ručení uzavřenou mezi Městem Litomyšl a ***** za dluh předchozí nájemkyně bytu č. 1, Sluneční 627, *****


usnesení č. 65/21

ZaM schvaluje, že Zámecké návrší z.ú. se sídlem Jiráskova 133, 570 01 Litomyšl, IČ 275 01 485, není povinen k provedení a předložení auditu za kalendářní rok 2020.


usnesení č. 66/21

ZaM rozhodlo o návrhu č. Z6-03 na změnu územního plánu Litomyšl, který podala SAINT-GOBAIN ADFORS CZ, s.r.o., Sokolovská č.p. 106,570 01 Litomyšl dne 29.3.2021 (příloha tohoto usnesení č. 1/VUP/2Z/2021) takto: návrh prověřit ve změně územního plánu Litomyšl na pozemku parc.č. 485/4, 376/138, 401/114, 401/117, 401/92, 401/94, 485/8, 485/5 v k.ú. Nedošín, s tím, že bude dodržena následující podmínka: bude doložen souhlas vlastníků pozemků s výše uvedeným návrhem na změnu územního plánu Litomyšl.


usnesení č. 67/21

ZaM rozhodlo o návrhu č. Z6-03 na změnu územního plánu Litomyšl, který podal***** dne 1.3.2021 (příloha tohoto usnesení č. 2/VUP/2Z/2021) takto: návrh prověřit ve změně územního plánu Litomyšl.


usnesení č. 68/21

ZaM revokuje usnesení č. 89/20 ze dne 25. 6. 2020 ve znění usnesení č. 122/20 ze dne 22. 8. 2020 a č. 154/20 ze dne 10. 12. 2020, a to pouze v části týkající se pokynů pro zpracování návrhu změny č. 5 územního plánu Litomyšl, takto:ZaM projednalo a schvaluje pokyny pro zpracování návrhu změny č. 5 územního plánu Litomyšl (tvoří přílohu tohoto usnesení č. 3/VUP/2Z/2021). ZaM podle § 43 a §55a a následujících stavebního zákona rozhodlo o pořízení změny č. 5 územního plánu Litomyšl zkráceným způsobem a dále rozhodlo, že změna č. 5 územního plánu Litomyšl bude obsahovat prvky regulačního plánu v rozsahu doporučení na barvu střešní krytiny.ZaM podle § 6 odst. 5 písm. f) stavebního zákona určilo starostu pana Mgr. Daniela Brýdla, LL.M. jako osobu, která bude spolupracovat s pořizovatelem při pořizování změny č. 5 územního plánu Litomyšl.


usnesení č. 69/21

ZaM bere na vědomí "Zprávu o stavu požární ochrany v Litomyšli v roce 2020" (příloha č. 01/TAJ/2Z/2021).


Daniel Brýdl
starosta
Radomil Kašpar
místostarosta

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl