Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

2. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 14. 05. 2020 v Zámecké jízdárně v Litomyšli

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

Zastupitelstvo města Litomyšl - zápis ze zasedání ze dne 14. 05. 2020 (formát pdf, velikost 1,15 MB)

usnesení č. 30/20

ZaM schválilo program jednání.


usnesení č. 31/20

ZaM schvaluje návrhovou komisi ve složení:

- Mgr. Josef Štefl

- Mgr. Olga Radimecká

- p. Lubomír Sršeň


usnesení č. 32/20

ZaM určuje zapisovatelem Mgr. Miroslavu Kubešovou a ověřovateli zápisu Mgr. Martina Šorfa a p. Petra Filu.


usnesení č. 33/20

ZaM souhlasí s odkoupením st. p. č. 111/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 5 m2 a p. p. č. 420/7 vodní plocha o výměře 6 m2 v katastrálním území Řikovice u Litomyšle od ***** za kupní cenu ve výši 120,- Kč/m2, tj. celkem 1.320,- Kč. Jedná se o pozemky pod okrajem hráze a bezpečnostního přepadu rybníka Višňáry.


usnesení č. 34/20

ZaM nesouhlasí s prodejem části p. p. č. 214/2 zahrada o výměře cca 2500 m2 v katastrálním území Záhraď za účelem zřízení zahrady a výsadby stromů. Žadatelé *****. Stavební komise rady města a rada města nedoporučují prodej. Jedná se o velký pozemek, jehož část pravděpodobně užívá vlastník sousedního pozemku, a po oddělení požadované části by městu zůstal nepřístupný pozemek.


usnesení č. 35/20

ZaM revokuje usnesení ZaM č. 7/20 ze dne 26. 2.2020: ZaM souhlasí s prodejem p. p. č. 2372/83 ostatní plocha o výměře 63 m2 v katastrálním území Litomyšl. Kupující ***** Kupní cena 610,- Kč/m2, tj. celkem ve výši 38.430,- Kč. Jedná se o odkoupení zaploceného pozemku na Husovce.


usnesení č. 36/20

ZaM souhlasí s bezúplatným převodem p. p. č. 2361/10 ostatní plocha o výměře 1 m2 a p. p. č. 2361/11 ostatní plocha o výměře 3 m2 v katastrálním území Litomyšl z vlastnictví Pardubického kraje, IČ 70892822, Komenského náměstí 125, Pardubice do vlastnictví Města Litomyšle. Jedná se o převod pozemků po zaměření skutečného stavu chodníku v místě křižovatky I/35 a komunikace II/358.


usnesení č. 37/20

ZaM souhlasí s bezúplatným převodem p. p. č. 383/8 ostatní plocha o výměře 56 m2, p. p. č. 383/9 ostatní plocha o výměře 48 m2, p. p. č. 383/10 ostatní plocha o výměře 26 m2, p. p. č. 383/11 ostatní plocha o výměře 189 m2 a p. p. č. 383/12 ostatní plocha o výměře 111 m2 oddělených podle geometrického plánu č. 583-144/2019 v katastrálním území Lány u Litomyšle a p. p. č. 501/22 ostatní plocha o výměře 82 m2 a p. p. č. 501/23 ostatní plocha o výměře 132 m2 oddělených podle geometrického plánu č. 684-144/2019 v katastrálním území Nedošín z vlastnictví Pardubického kraje, IČ 70892822, Komenského náměstí 125, Pardubice do vlastnictví města. Jedná se o převod pozemků v ulici Na Lánech kolem silnice III. třídy č. 36016 (nový chodník, místní komunikace, příkopy pro vedení dešťové vody) po zaměření po provedení výstavby nového chodníku.


usnesení č. 38/20

ZaM souhlasí s bezúplatným převodem p. p. č. 467/25 ostatní plocha o výměře 35 m2, p. p. č. 467/26 ostatní plocha o výměře 11 m2, p. p. č. 467/27 ostatní plocha o výměře 51 m2 a p. p. č. 467/28 ostatní plocha o výměře 52 m2 oddělených podle geometrického plánu č. 964-07/2020 v katastrálním území Záhraď z vlastnictví Pardubického kraje, IČ 70892822, Komenského náměstí 125, Pardubice do vlastnictví města. Jedná se o převod pozemků pod a za nástupišti po provedení výstavby nových nástupních ostrůvků autobusové zastávky na Suché.


usnesení č. 39/20

ZaM souhlasí s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku a o zřízení věcného práva na p. p. č. 328/17 ostatní plocha o výměře 384 m2 a p. p. č. 328/18 ostatní plocha o výměře 346 m2 v katastrálním území Lány u Litomyšle do vlastnictví Města Litomyšl s Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111. Jedná se o pozemky pod protierozní hrází (s komunikací ZDCHP - Kornice) a příkopem. Ve smlouvě bude zřízeno ve prospěch převodce jako oprávněného věcné právo pozemky nezcizit a nezatížit zástavním právem na dobu určitou 10 let ode dne nabytí vlastnického práva k těmto pozemkům.


usnesení č. 40/20

ZaM souhlasí s odkoupením p. p. č. 2017/24 ostatní plocha o výměře 495 m2 a p. p. č. 2017/25 ostatní plocha o výměře 559 m2 v katastrálním území Litomyšl od spoluvlastníků ***** za kupní cenu ve výši 70 Kč/m2, tj. celkem ve výši 73.780,- Kč. Jedná se o pozemky pod protierozní hrází (s komunikací ZDCHP - Kornice) a příkopem.


usnesení č. 41/20

ZaM souhlasí s odkoupením p. p. č. 328/31 ostatní plocha o výměře 142 m2 v katastrálním území Lány u Litomyšle od ***** za kupní cenu ve výši 70 Kč/m2, tj. celkem ve výši 9.940,- Kč. Jedná se o pozemek pod protierozní hrází (s komunikací ZDCHP - Kornice) a příkopem.


usnesení č. 42/20

ZaM souhlasí s prodejem st. p. č. 2327/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 3 m2, st. p. č. 2887/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 74 m2, p. p. č. 1903/26 ostatní plocha o výměře 1 m2, p. p. č. 1903/27 ostatní plocha o výměře 1 m2 a p. p. č. 1903/28 ostatní plocha o výměře 28 m2 v katastrálním území Litomyšl. Kupující GasNet, s.r.o., IČ 27295567, Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem. Kupní cena ve výši 400,- Kč/m2 bez DPH, tj. celkem ve výši 42.800,- Kč bez DPH. Jedná se o pozemky pod budovami a v areálu firmy.


usnesení č. 43/20

ZaM nesouhlasí s prodejem p. p. č. 1577/14 ostatní plocha o výměře 43 m2 v katastrálním územ Litomyšl za účelem ucelení zahrady. Žadatelé *****. Stavební komise rady města nedoporučuje prodej a doporučuje pronájem s tím, že pozemek zůstane městu jako rezerva pro budoucí možné veřejné využití.


usnesení č. 44/20

ZaM souhlasí s odkoupením p. p. č. 2017/6 orná půda o výměře 360 m2 a p. p. č. 2017/7 ostatní plocha o výměře 363 m2 obě v katastrálním území Litomyšl od ***** za kupní cenu ve výši 70 Kč/m2, tj. celkem ve výši 50.610,- Kč. Jedná se o pozemky pod protierozní hrází (s komunikací ZDCHP - Kornice) a příkopem.


usnesení č. 45/20

ZaM souhlasí s odkoupením p. p. č. 328/11 ostatní plocha o výměře 344 m2 a p. p. č. 328/12 ostatní plocha o výměře 361 m2 obě v katastrálním území Lány u Litomyšle a spoluvlastnického podílu ve výši id. 5/20 vzhledem k celku na p. p. č. 328/29 ostatní plocha o výměře 25 m2 a na p. p. č. 328/43 ostatní plocha o výměře 26 m2 obě v katastrálním území Lány u Litomyšle a spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/4 vzhledem k celku na p. p. č. 328/46 ostatní plocha o výměře 18 m2 a na p. p. č. 328/47 ostatní plocha o výměře 18 m2 obě v katastrálním území Lány u Litomyšle od ***** za kupní cenu ve výši 70 Kč/m2, tj. celkem ve výši 50.872,50 Kč. Jedná se o pozemky pod protierozní hrází (s komunikací ZDCHP - Kornice) a příkopem.


usnesení č. 46/20

ZaM souhlasí s odkoupením spoluvlastnického podílu ve výši id. 9/24 vzhledem k celku na p. p. č. 328/40 ostatní plocha o výměře 19 m2 a na p. p. č. 328/53 ostatní plocha o výměře 21 m2 obě v katastrálním území Lány u Litomyšle a spoluvlastnického podílu ve výši id. 4/10 vzhledem k celku na p. p. č. 328/29 ostatní plocha o výměře 25 m2 a na p. p. č. 328/43 ostatní plocha o výměře 26 m2 obě v katastrálním území Lány u Litomyšle od ***** za kupní cenu ve výši 70 Kč/m2, tj. celkem ve výši 2.478,- Kč. Jedná se o pozemky pod protierozní hrází (s komunikací ZDCHP - Kornice) a příkopem.


usnesení č. 47/20

ZaM souhlasí s odkoupením p. p. č. 1599/26 ostatní plocha o výměře 255 m2 v katastrálním území Litomyšl od *****. Kupní cena ve výši 70 Kč/m2, tj. celkem ve výši 17.850,- Kč. Jedná se o pozemek pod místní komunikací v ulici 17. listopadu.


usnesení č. 48/20

ZaM souhlasí s odkoupením p. p. č. 2191/50 ostatní plocha o výměře 30 m2 v katastrálním území Litomyšl od *****. Kupní cena ve výši 70 Kč/m2, tj. celkem ve výši 2.100,- Kč. Jedná se o pozemek pod chodníkem na Mařákově ulici.


usnesení č. 49/20

ZaM bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru č. 2/2020 ze dne 6. 4. 2020 (příloha 01/FV/02Z/2020) a zápis z jednání finančního výboru č. 3/2020 ze dne 27. 4. 2020 (příloha 02/FV/02Z/2020). Oba zápisy jsou výsledkem elektronické komunikace členů finančního výboru nad elektronicky zaslanými materiály.


usnesení č. 50/20

ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2020 (příloha 01a/FIN/02Z/2020) a stanoví tyto závazné ukazatele:- zapojení zdrojů z roku 2019 .......... 32.300,04 tis. Kč - zůstatek rozpočtových prostředků a účelových fondů k 31.12.2020 …….. 9.278,39 tis. Kč- objem výdajů na jednotlivých kapitolách po provedených změnách dle přílohy 01a/FIN/02Z/2020.Dále ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 103/2020 (příloha 01b/FIN/02Z/2020)Výnosy podnikatelské činnosti ....... 86.435 tis. KčNáklady podnikatelské činnosti ...… 82.518 tis. Kč Hospodářský výsledek .........… 3.917 tis. Kč Závazným ukazatelem v hospodářské činnosti je hospodářský výsledek kapitol (příloha 01b/FIN/02Z/2020).


usnesení č. 51/20

ZaM schvaluje ve vazbě na zákon číslo 563/1991 Sb., o účetnictví, a v souladu s ustanovením § 84 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku města sestavenou k rozvahovému dni, tedy k 31.12.2019. Rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu jsou přílohou číslo 02b,c,d,e,f/FIN/02Z/2020. Přehled hlavních ukazatelů účetní závěrky města za rok 2019 je přílohou číslo 02a/FIN/02Z/2020, inventarizační zpráva z provedené inventarizace k 31.12.2019 je přílohou číslo 02g/FIN/02Z/2020.


usnesení č. 52/20

ZaM schvaluje uzavření smlouvy o přijetí úvěru od Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s. (dále jen "fond") na projekt „Kladivová fréza – Litomyšl“ ve výši odpovídající ceně frézy bez DPH, tj. 572.000 Kč s tím, že fond poskytne městu podporu formou snížení jistiny úvěru v režimu de minimis. Snížení jistiny může činit maximálně 50 % z celkové výše poskytnutého úvěru. Úvěr poskytnutý fondem bude úročen. Předpokládá se, že úroková sazba bude obdobná jako v minulém programovém období, kdy činila 2,25 % p.a. při splatnosti 1-2 roky. Žádáme o poskytnutí úvěru se splatností 18 měsíců. Podání žádosti schválila RaM usnesením č. 276/2020. ZaM dále schvaluje uzavření souvisejících smluvních dokumentů, jimiž jsou smlouva o poskytnutí finanční podpory snížení jistiny úvěru, smlouva o zajištění úvěru formou zajišťovacího převodu práva a výpůjčky, zástavní smlouva k pohledávkám z pojistného plnění ve vazbě na předmět úvěru.


usnesení č. 53/20

ZaM souhlasí s poskytnutím individuální dotace ve výši 50.000 Kč z kapitoly 06, org. 250 Židovské obci Praha (Maiselova 250/18, Praha 1, IČ: 004 45 258, zastupuje František Bányai) na úhradu části nákladů souvisejících s opravami a restaurováním poničených náhrobků na židovském hřbitově v Litomyšli. ZaM souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle organizační směrnice č. 6/2019.


usnesení č. 54/20

ZaM souhlasí s poskytnutí dotací na podporu provozních výdajů sportovních organizací dle přílohy č. 3/SSK/2Z/2020. Hrazeno z rozpočtové kapitoly 08. ZaM souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.


usnesení č. 55/20

ZaM souhlasí s poskytnutím dotací na podporu pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže dle přílohy č. 4/SSK/2Z/2020. Hrazeno z rozpočtové kapitoly 08. ZaM souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. Z důvodu nouzového stavu nebylo postupováno dle čl. 8, bod 2 - Dotačního programu.


usnesení č. 56/20

ZaM souhlasí s poskytnutím dotací na podporu akcí, které pořádají sportovní organizace. Hrazeno z rozpočtové kapitoly 08. ZaM souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Příloha č. 5/SSK/2Z/2020


usnesení č. 57/20

ZaM souhlasí s bezúplatným převodem a darováním nepotřebného majetku ve vlastnictví Města Litomyšle na kapitole č. 08 organizace 1497 dle přílohy 6/SSK/2Z/2020.


usnesení č. 58/20

ZaM Litomyšl souhlasí s uzavřením darovací smlouvy na poskytnutí nepotřebné výpočetní techniky Nadačnímu fondu IT People, Hráského 2231/25, Praha 4, 148 00, IČO: 01873130 dle přílohy č. 1/STA/2Z/2020.


usnesení č. 59/20

ZaM schvaluje změnu názvu příspěvkové organizace II. mateřská škola Litomyšl, se sídlem 17. listopadu 905, 570 01 Litomyšl, IČ 70156026. Nový název je Mateřská škola Sedmikráska, a to s účinností od 1. 9. 2020.


usnesení č. 60/20

ZaM schvaluje s účinností k 1. 9. 2020 novou zřizovací listinu příspěvkové organizace Mateřská škola Sedmikráska, sídlem 17. listopadu 905, 570 01 Litomyšl, IČ 70156026. Zároveň se s účinností nově schválené zřizovací listiny ruší stávající zřizovací listina včetně všech jejích dodatků. Příloha č. 1/SSK/2Z/2020


usnesení č. 61/20

ZaM  schvaluje změnu názvu příspěvkové organizace III. mateřská škola Litomyšl, sídlem Lidická 1056, 570 01 Litomyšl, IČ 70156018. Nový název je Mateřská škola v Líbánkách, a to s účinností od 1. 9. 2020.


usnesení č. 62/20

ZaM schvaluje s účinností k 1. 9. 2020 novou zřizovací listinu příspěvkové organizace Mateřská škola v Líbánkách, sídlem Lidická 1056, 570 01 Litomyšl, IČ 70156018. Zároveň se s účinností nově schválené zřizovací listiny ruší stávající zřizovací listina včetně všech jejích dodatků. Příloha č. 2/SSK/2Z/2020


usnesení č. 63/20

ZaM schvaluje přeměnu příspěvkových organizací I. mateřská škola Litomyšl, sídlem Jiráskova 95, 570 01 Litomyšl, IČ 70156000 a III. mateřská škola Litomyšl, sídlem Lidická 1056, 570 01 Litomyšl, IČ 70156018 tak, že uvedené příspěvkové organizace se slučují k 1. 9. 2020, přičemž zrušenou příspěvkovou organizací je I. mateřská škola Litomyšl a nástupnickou příspěvkovou organizací je Mateřská škola v Líbánkách.


usnesení č. 64/20

ZaM rozhodlo o návrhu č. Z5-05 na změnu územního plánu Litomyšl, který podala ***** dne 20.2.2020 (příloha tohoto usnesení č. 1/VUP/2/2020) takto: návrh prověřit ve změně územního plánu Litomyšl za podmínky, že bude zachována funkční plocha TI pro případnou výstavbu ČOV a související zeleně.


usnesení č. 65/20

ZaM rozhodlo o návrhu č. Z5-06 na změnu územního plánu Litomyšl, který podal ***** dne 29.4.2020 (příloha tohoto usnesení č. 2/VUP/2/2020) takto: návrh se zamítá z těchto důvodů:- plocha návrhu leží v plochách I. třídy ochrany ZPF,- v okolí navržené plochy nejsou vymezeny žádné jiné plochy pro bydlení,- současně platný územní plán podmínečně umožňuje umístění stavby rodinného domu,- plocha návrhu je obklopena různými sportovišti (stadion, zimní a tenisová hala), které mají velký vliv např. vyšší hlučnost a prašnost v dané lokalitě, které nejsou vhodné pro trvalé bydlení či individuální rekreaci.


Daniel Brýdl
starosta
Radomil Kašpar
místostarosta

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl