Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

2. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 25. 04. 2019 v sále Lidového domu v Litomyšli

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

Zastupitelstvo města Litomyšl - zápis ze zasedání ze dne 25. 04. 2019 (formát pdf, velikost 910,6 KB)

usnesení č. 27/19

ZaM schválilo program jednání.


usnesení č. 28/19

ZaM schvaluje návrhovou komisi ve složení:- p. Radomil Kašpar – předseda- p. Petr Fila- p. David Edlman


usnesení č. 29/19

ZaM určuje zapisovatelem Mgr. Miroslavu Kubešovou a ověřovateli zápisu Ing. Vítězslava Hanzla a Mgr. Olgu Radimeckou.


usnesení č. 30/19

ZaM nesouhlasí s prodejem p. p. č. 417/23 orná půda o výměře 2855 m2 v katastrálním území Záhraď za účelem výstavby rodinného domu. Žadatelé ***** Stavební komise a osadní výbor nedoporučují vzhledem k využití pozemku pro hasiče a akce osadního výboru.


usnesení č. 31/19

ZaM nesouhlasí s prodejem části p. p. č. 2017/2 orná půda o výměře cca 35 m2 v katastrálním území Litomyšl za účelem zřízení zahrádky u bytového domu. Žadatelka *****. Rada města a stavební komise nedoporučují prodej, pozemky kolem bytových domů slouží jako veřejná zeleň.


usnesení č. 32/19

ZaM souhlasí s prodejem p. p. č. 2284/7 ostatní plocha o výměře 40 m2 v katastrálním území Litomyšl. Kupující *****. Kupní cena 120 Kč/m2, tj. celkem ve výši 4.800 Kč. Jedná se o zaplocený pozemek k zahradě ve vlastnictví kupující.


usnesení č. 33/19

ZaM nesouhlasí s prodejem p. p. č. 2381/2 ostatní plocha o výměře 46 m2 a části p. p. č. 2255/1 ostatní plocha o výměře cca 50 m2 v katastrálním území Litomyšl za účelem rozšíření zřízení parkovacího místa, dílny a drobného hospodaření. Žadatel *****. Stavební komise rady města a rada města nedoporučují prodej z důvodu omezení možného budoucího využití pozemku městem.


usnesení č. 34/19

ZaM nesouhlasí se směnou p. p. č. 4017/1 orná půda o výměře 18.588 m2 a p. p. č. 4016/3 trvalý travní porost o výměře 1.440 m2 v katastrálním území Dolní Sloupnice, které jsou ve vlastnictví města, za p. p. č. 3975/2 orná půda o výměře 22.781 m2 v katastrálním území Dolní Sloupnice, která je ve vlastnictví ***** za účelem vybudování výběhu pro koně. Žadatel p*****. Stavební komise rady města a rada města nedoporučují směnu a doporučuje v případě zájmu pouze pronájem městského pozemku. Požadované pozemky města mohou být z důvodu návaznosti na zastavěné území v budoucnu stavebními pozemky.


usnesení č. 35/19

ZaM souhlasí s prodejem p. p. č. 1272/79 orná půda o výměře 1465 m2 oddělené podle geometrického plánu č. 2939-16/2019 v katastrálním území Litomyšl za účelem výstavby mycího centra pro automobily. Kupující společnost BEZVA MYČKA s.r.o., IČ 07094990, Drahobejlova 2433/12, 190 00 Praha 9. Kupní cena 350 Kč/m2 plus náklady na vyhotovení GP plus DPH, tj. celkem ve výši 518.300,- Kč plus DPH. Bude sepsána smlouva o budoucí kupní smlouvě, prodej pozemku se uskuteční po vydání stavebního povolení nebo uzavření veřejnoprávní smlouvy, kterou bude pravomocně povolena výstavba mycího centra pro automobily. Stavba bude provedena a bude povoleno užívání stavby v termínu do 30 měsíců od podpisu kupní smlouvy. Při prodeji bude sjednána výhrada zpětné koupě pozemků na dobu určitou 54 měsíců a předkupní právo za stejnou kupní cenu na dobu určitou 54 měsíců.


usnesení č. 36/19

ZaM bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru č. 2/2019 ze dne 8. 4. 2019 (příloha 01/FV/02Z/2019).


usnesení č. 37/19

ZaM schvaluje v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, závěrečný účet města Litomyšl za rok 2018 společně se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2018. ZaM vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením města, a to bez výhrad. (příloha č. 01/FIN/02Z/2019 závěrečný účet včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2018).


usnesení č. 38/19

ZaM schvaluje ve vazbě na zákon číslo 563/1991 Sb., o účetnictví, a v souladu s ustanovením § 84 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku města sestavenou k rozvahovému dni, tedy k 31.12.2018. Rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu jsou přílohou číslo 02b,c,d,e,f/FIN/02Z/2019. Přehled hlavních ukazatelů účetní závěrky města za rok 2018 je přílohou číslo 02a/FIN/02Z/2019. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Litomyšl za rok 2018 a inventarizační zpráva z provedené inventarizace k 31.12.2018 jsou součástí závěrečného účtu města.


usnesení č. 39/19

ZaM schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o úvěru číslo 99010599711 s Komerční bankou, a.s. (revolvingový úvěr ze dne 9. 3. 2015 na částku ve výši 10.000.000 Kč). Dodatkem se mění text týkající se předkládání výkazů o hospodaření města (příloha 03/FIN/02Z/2019). Úvěr není čerpán, je pojistkou pro překlenutí časového nesouladu mezi příjmy a výdaji.


usnesení č. 40/19

ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2019 (příloha 04a/FIN/02Z/2019) a stanoví tyto závazné ukazatele:- zapojení zdrojů z roku 2018 .......... 44.063,88 tis. Kč - zůstatek rozpočtových prostředků a účelových fondů k 31.12.2019 ......... 8.364,12 tis. Kč- objem výdajů na jednotlivých kapitolách po provedených změnách dle přílohy 04a/FIN/02Z/2019.Dále ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 103/2019 (příloha 04b/FIN/02Z/2019)Výnosy podnikatelské činnosti ....... 88.929,74 tis. KčNáklady podnikatelské činnosti ...... 84.067,40 tis. Kč Hospodářský výsledek ............ 4.862,34 tis. Kč Závazným ukazatelem v hospodářské činnosti je hospodářský výsledek kapitol (příloha 04b/FIN/02Z/2019)


usnesení č. 41/19

ZaM bere na vědomí informaci o čerpání úvěru na investice města dle smlouvy o úvěru s Českou spořitelnou a.s. z roku 2017 a dále informaci o související plánované úspoře vlastních finančních prostředků města. Úvěr je zapojen v rozpočtu města Litomyšl na rok 2019 částkou ve výši 43.717 tis. Kč, podrobný přehled v příloze číslo 05/FIN/02Z/2019. Čerpáním úvěru na akce roku 2019 dojde k úspoře vlastních zdrojů města v částce 26.375 tis. Kč.


usnesení č. 42/19

ZaM vydává v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku města Litomyšl č. 06/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.


usnesení č. 43/19

ZaM souhlasí s poskytnutím individuální dotace ve výši 30.000 Kč z kapitoly 06, org. 0218 Nadačnímu fondu Pedagogické školy v Litomyšli (Komenského nám. 22, Litomyšl, zastoupený Mgr. Olgou Kusou, IČ: 474 90 349) na Středoevropské turné pěveckého sboru KOS. ZaM souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a pověřuje starostu města jejím podepsáním. 


usnesení č. 44/19

ZaM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 180.000 Kč Římskokatolické farnosti - proboštství Litomyšl (Šantovo nám. 183, Litomyšl, IČ: 474 89 014) na opravu varhan v kostele sv. Anny v Litomyšli. Individuální dotace bude poskytnuta z rozpočtové kapitoly 06, organizace 250. ZaM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a pověřuje starostu podpisem smlouvy.


usnesení č. 45/19

ZaM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické v Litomyšli (A. Tomíčka 69, Litomyšl, IČ: 60120797) na výměnu plynového kotle v kostele. Individuální dotace bude poskytnuta z rozpočtové kapitoly 06, organizace 250. ZaM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a pověřuje starostu podpisem smlouvy.


usnesení č. 46/19

ZaM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 150.000 Kč Sboru Církve bratrské v Litomyšli (Moravská 1222, Litomyšl, IČ: 656 87 523) na technologii výměny a úpravy vzduchu v Novém kostele - další fáze. Individuální dotace bude poskytnuta z rozpočtové kapitoly 06, organizace 250. ZaM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a pověřuje starostu podpisem smlouvy.


usnesení č. 47/19

ZaM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč Nadačnímu fondu Litomyšlského symfonického orchestru (Okružní 238, Litomyšl, IČ: 620 32 241) na činnost Litomyšlského symfonického orchestru. Účelová dotace bude poskytnuta z rozpočtové kapitoly 06, organizace 218. ZaM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a pověřuje starostu podpisem smlouvy.


usnesení č. 48/19

ZaM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč Římskokatolické farnosti - proboštství Litomyšl (Šantovo nám. 183, Litomyšl, IČ: 474 89 014) na Litomyšlské dny barokní tradice. Účelová dotace bude poskytnuta z rozpočtové kapitoly 06, organizace 218. ZaM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a pověřuje starostu podpisem smlouvy.


usnesení č. 49/19

ZaM souhlasí s poskytnutím účelové dotace ve výši 15.000 Kč z kapitoly 06, organizace 218 Regionálnímu muzeu v Litomyšli (Jiráskova 9, 570 01 Litomyšl, zastoupené Mgr. René Klimešem) na výstavu Ateliér Štěpán, která se koná v rámci festivalu ArchiMyšl 2019. ZaM souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a pověřuje starostu jejím podepsáním.


usnesení č. 50/19

ZaM schvaluje poskytnutí účelové dotace ve výši 20.000 Kč z kapitoly 06, organizace 218 Regionálnímu muzeu v Litomyšli (Jiráskova 9, 570 01 Litomyšl, zastoupené Mgr. René Klimešem) na výstavu In monte Oliveti. ZaM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a pověřuje starostu podepsáním smlouvy.  


usnesení č. 51/19

ZaM souhlasí s poskytnutím účelové dotace ve výši 30.000 Kč z kapitoly 06, org. 0218 Nadačnímu fondu Pedagogické školy v Litomyšli (Komenského nám. 22, Litomyšl, zastoupený Mgr. Olgou Kusou, IČ: 474 90 349) na činnost pěveckého sboru KOS. ZaM souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a pověřuje starostu města jejím podepsáním.


usnesení č. 52/19

ZaM souhlasí s poskytnutím individuální dotace ve výši 25.000 Kč z kapitoly 06, organizace 218 Regionálnímu muzeu v Litomyšli (Jiráskova 9, 570 01 Litomyšl, zastoupené Mgr. René Klimešem) na vydání cestopisu Martina Kabátníka. ZaM souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a pověřuje starostu podepsáním této smlouvy.


usnesení č. 53/19

ZaM schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 18.000 Kč z kapitoly 06, organizace 218 Blance Brýdlové - Informační centrum Litomyšl (Smetanovo náměstí 72, Litomyšl, IČ: 622 84 961) na podporu projektu Užijte si Litomyšl. ZaM souhlasí s  uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a pověřuje starostu města jejím podpisem.


usnesení č. 54/19

ZaM souhlasí s poskytnutím dotací na podporu oblasti výchovy a vzdělávání dle přílohy č. 1/SSK/02Z/2019. Hrazeno z rozpočtové kapitoly 08, org. 0357. ZaM souhlasí s uzavřením veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací a pověřuje starostu města jejich podpisem.


usnesení č. 55/19

ZaM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 25 tis. Kč společnosti BK Litomyšl, Družstevní 298, IČ: 029 46 351 na podporu Národního Festivalu v basketbalu minižáků U13 ve dnech 10. - 12. května 2019. Hrazeno z rozpočtové kapitoly 05. ZaM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a pověřuje starostu města jejím podpisem.


usnesení č. 56/19

ZaM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Města Litomyšl č. 04/2019 o stanovení školských obvodů spádových základních škol zřízených městem Litomyšl. Příloha č. 2/SSK/02Z/2019.


usnesení č. 57/19

ZaM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Města Litomyšl č. 05/2019 o stanovení školských obvodů spádových mateřských škol zřízených městem Litomyšl. Příloha č. 3/SSK/02Z/2019


usnesení č. 58/19

ZaM příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), za použití § 55 ve spojení s § 54 stavebního zákona, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:

I. se seznámilo s předloženým návrhem změny č. 3 územního plánu Litomyšl a s jeho odůvodněním,

II. ve smyslu § 54 odst. 2 stavebního zákona ověřilo, že návrh změny č. 3 územního plánu Litomyšl není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, s výsledkem řešení rozporů, se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem krajského úřadu,

III. rozhodlo o námitkách tak, jak vyplývá z odůvodnění změny č. 3 územního plánu Litomyšl,

IV. se rozhodlo vydat změnu č. 3  územního plánu Litomyšl formou opatření obecné povahy č. 1/2019, které tvoří přílohu tohoto usnesení.

 


usnesení č. 59/19

ZaM rozhodlo o návrhu č. Z4-2 na změnu územního plánu Litomyšl, který podal dne 20.3.2019 ***** (příloha tohoto usnesení č. Z2/VUP/2/2019) takto: návrh prověřit ve změně územního plánu Litomyšl.


usnesení č. 60/19

ZaM rozhodlo o návrhu č. Z4-3 na změnu územního plánu Litomyšl, který podali dne 6.2.2019 *****(příloha tohoto usnesení č. Z3/VUP/2/2019) takto: návrh prověřit ve změně územního plánu Litomyšl.


usnesení č. 61/19

ZaM rozhodlo o návrhu č. Z4-4 na změnu územního plánu Litomyšl, který podal dne 17.4.2019 ***** (příloha tohoto usnesení č. Z4/VUP/2/2019) takto: návrh prověřit ve změně územního plánu Litomyšl.


usnesení č. 62/19

ZaM rozhodlo o návrhu č. Z4-5 na změnu územního plánu Litomyšl, který podala dne 17.4.2019 TB Ekoinvest a.s., Družstevní č.p. 397, Zahájí, 570 01 Litomyšl (příloha tohoto usnesení č. Z5/VUP/2/2019) takto: návrh prověřit ve změně územního plánu Litomyšl.


usnesení č. 63/19

ZaM rozhodlo o pořízení změny č.4 územního plánu Litomyšl podle § 6 odst. 5 písm. a) a § 44 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. ZaM určilo Radomila Kašpara za zastupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem. ZaM ukládá odboru výstavby a územního plánování zpracovat návrh zadání. ZaM rozhodlo, že podmiňuje pořízení změny č. 4 územního plánu Litomyšl  úplnou úhradou nákladů uvedených v § 55a odst. 2 písm. f) stavebního zákona navrhovateli.


usnesení č. 64/19

ZaM bere na vědomí "Zprávu o stavu požární ochrany v Litomyšli v roce 2018" (příloha č. 01/TAJ/2Z/2019).


Daniel Brýdl
starosta
Radomil Kašpar
místostarosta

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl