Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

2. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 19. 04. 2018 v sále Zámeckého pivovaru v Litomyšli

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

Zastupitelstvo města Litomyšl - zápis ze zasedání ze dne 19. 04. 2018 (formát pdf, velikost 327,87 KB)

usnesení č. 30/18

ZaM schválilo program jednání.


usnesení č. 31/18

ZaM schvaluje návrhovou komisi ve složení:

  • Ing. Miroslav Nádvorník
  • p. Lubomír Sršeň
  • Mgr. Daniel Brýdl

usnesení č. 32/18

ZaM určuje zapisovatelem Mgr. Miroslavu Kubešovou a ověřovateli zápisu Mgr. Martina Klejcha a p. Petra Filu.


usnesení č. 33/18

ZaM souhlasí s uzavřením darovací smlouvy na převod spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/12 vzhledem k celku na p. p. č. 1134 zahrada o výměře 42 m2 v katastrálním území Pohodlí do vlastnictví města*****. Jedná se o pozemek pod částí dětského hřiště na Pohodlí.


usnesení č. 34/18

ZaM souhlasí s umístěním areálu firmy WILLI plast s. r. o., IČ 27540243, T. G. Masaryka 1210, Litomyšl do průmyslové zóny Benátská - části p. p. č. 1270/4 zahrada, p. p. č. 1270/5 zahrada, p. p. č. 1272/1 orná půda a p. p. č. 2311/1 ostatní plocha o celkové výměře cca 6500 -7000 m2 v katastrálním území Litomyšl. Firma žádá o pozemek za účelem výstavby nového výrobního areálu firmy. Zájemce vypracuje projekt pro územní řízení a poté bude prodej znovu předložen ke schválení s konkrétním projektem. Rezervace pozemku dle tohoto usnesení do 31.12.2018.


usnesení č. 35/18

ZaM souhlasí s prodejem p. p. č. 2138/31 ostatní plocha o výměře 11 m2 oddělené podle geometrického plánu č. 2807-76/2018 v katastrálním území Litomyšl za účelem ucelení pozemků při výstavbě rodinného domu s obchodem a parkoviště. Kupní cena 300 Kč/m2 plus náklady na vyhotovení GP, tj. celkem 8.500 Kč bez DPH. Kupující *****


usnesení č. 36/18

ZaM souhlasí s tím, že Město Litomyšl nevyužije předkupního práva k p. p. č. 857/6 trvalý travní porost o výměře 3844 m2 v katastrálním území Budislav u Litomyšle. Žadatelé ***** kteří budou pozemek prodávat *****, která vlastní sousední pozemky a budovy. Předkupní právo zřízeno při prodeji pozemku v roce 2000, v roce 2009 ***** se souhlasem města pozemek darovali ***** a nyní ho ***** převádí zpět na dceru *****.


usnesení č. 37/18

ZaM revokuje usnesení ZaM č. 13/18 ze dne 15. 2. 2018: ZaM souhlasí se směnou p. p. č. 2143/68 ostatní plocha o výměře 30 m2, p. p. č. 2143/69 ostatní plocha o výměře 9 m2, p. p. č. 2143/70 ostatní plocha o výměře 21 m2, p. p. č. 2143/71 ostatní plocha o výměře 8 m2, p. p. č. 2172/30 ostatní plocha o výměře 23 m2 a p. p. č. 2172/31 ostatní plocha o výměře 10 m2 oddělených podle geometrického plánu č. 2823-346/2017 v katastrálním území Litomyšl, které jsou ve vlastnictví Pardubického kraje, IČ 70892822, Komenského náměstí 125, Pardubice, za p. p. č. 2172/32 ostatní plocha o výměře 3 m2 a p. p. č. 2172/33 ostatní plocha o výměře 15 m2 oddělené podle geometrického plánu č. 2823-346/2017 v katastrálním území Litomyšl, které jsou ve vlastnictví města. Směna bez doplatků rozdílu v cenách směňovaných pozemků. Jedná se o vypořádání pozemků podle zaměření skutečného stavu křižovatky Zahájská - Havlíčkova.


usnesení č. 38/18

ZaM souhlasí s odkoupením p. p. č. 441/1 ostatní plocha o výměře 258 m2 a p. č. 441/3 ostatní plocha o výměře 294 m2 oddělené podle geometrického plánu č. 207-12/2007 v katastrálním území Kornice a komunikace na těchto pozemcích z důvodu údržby komunikace sloužící veřejnosti od I*****. Kupní cena 70 Kč/m2, tj. celkem 38.640,- Kč plus 100.000,- Kč za opravený asfaltový povrch komunikace.


usnesení č. 39/18

ZaM souhlasí s odkoupením p. p. č. 133/2 ostatní plocha o výměře 11 m2 a p. p. č. 472 ostatní plocha o výměře 4 m2 oddělených podle geometrického plánu č. 559-45/2018 v katastrálním území Lány u Litomyšle ***** za kupní cenu 70 Kč/m2, tj. celkem 1.050,- Kč. Pozemky budou použity pro výstavbu chodníku na Lánech.


usnesení č. 40/18

ZaM souhlasí s odkoupením p. p. č. 447/2 ostatní plocha o výměře 63 m2 oddělené podle geometrického plánu č. 559-45/2018 v katastrálním území Lány u Litomyšle od***** za kupní cenu 70 Kč/m2, tj. celkem 4.410,- Kč. Pozemky budou použity pro výstavbu chodníku na Lánech.


usnesení č. 41/18

ZaM bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru č. 2/2018 ze dne 26. 3. 2018 (příloha 01/FV/02Z/2018).


usnesení č. 42/18

ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2018 (příloha 01/FIN/02Z/2018) a stanoví tyto závazné ukazatele:- zapojení zdrojů z roku 2017 .......... 55.845,37 tis. Kč - zůstatek rozpočtových prostředků a účelových fondů k 31.12.2018 ......... 8.304,33 tis. Kč- objem výdajů na jednotlivých kapitolách po provedených změnách dle přílohy 01/FIN/02Z/2018.


usnesení č. 43/18

ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 103/2018 (příloha 02a,b/FIN/02Z/2018)Výnosy podnikatelské činnosti ....... 95.418 tis. KčNáklady podnikatelské činnosti ...... 84.436 tis. Kč Hospodářský výsledek ............ 10.982 tis. Kč Závazným ukazatelem v hospodářské činnosti je hospodářský výsledek kapitol (příloha 02a/FIN/02Z/2018)


usnesení č. 44/18

ZaM schvaluje poskytnutí účelových dotací z kapitoly 06, org. 0218, dle přílohy č. 01/KCR/02Z/2018. ZaM schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle organizační směrnice č. 06/2015 s fyzickými a právnickými osobami uvedenými v této příloze.


usnesení č. 45/18

ZaM souhlasí s poskytnutím individuální dotace ve výši 19.000 Kč z kapitoly 06, org. 0218 Veterán klubu Litomyšl (Vodní valy 1189, IČ: 013 90 317) na úhradu nákladů na výstavu historických vozidel a divácké soutěže elegance v rámci Lázní ducha. ZaM souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle organizační směrnice č. 06/2015.  


usnesení č. 46/18

ZaM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 80.000 Kč Nadačnímu fondu Pedagogické školy (Komenského náměstí 22, Litomyšl, IČ: 474 90 349) na náklady související s KOS Japan Tour 2018. Individuální dotace bude poskytnuta z rozpočtové kapitoly 06, organizace 0406. ZaM souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle organizační směrnice č. 06/2015.  


usnesení č. 47/18

ZaM souhlasí s poskytnutím individuálních dotací z kap. 08, org. 2263 dle přílohy č. 1/SSK/2Z/2018. Zároveň ZaM souhlasí s uzavřením veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle organizační směrnice č. 06/2015.


usnesení č. 48/18

ZaM souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 100.000 Kč pro TJ Jiskra Litomyšl, U Plovárny 1061, Litomyšl, IČ 15034526 na nákup elektronické časomíry. Hrazeno z rozpočtové rezervy RaM na kap. 05. Zároveň ZaM souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle organizační směrnice č. 06/2015.


usnesení č. 49/18

ZaM souhlasí s poskytnutím dotací dle Dotačního programu města Litomyšle na podporu provozních výdajů sportovních organizací v roce 2018 z kap. 08, org. 2263 dle přílohy č. 2/SSK/2Z/2018. Zároveň ZaM souhlasí s uzavřením veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle organizační směrnice č. 06/2015.


usnesení č. 50/18

ZaM souhlasí s poskytnutím dotací dle Dotačního programu města Litomyšle na podporu pravidelné sportovní činnosti na rok 2018 z kap. 08, org. 2263 dle přílohy č. 3/SSK/2Z/2018. Zároveň ZaM souhlasí s uzavřením veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle organizační směrnice č. 06/2015.


usnesení č. 51/18

ZaM souhlasí s poskytnutím dotací dle Dotačního programu města Litomyšle na podporu oblasti výchovy a vzdělávání v roce 2018 z kap. 08, org. 0357 dle přílohy č. 4/SSK/2Z/2018. Zároveň ZaM souhlasí s uzavřením veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle organizační směrnice č. 06/2015.


usnesení č. 52/18

ZaM volí přísedící Okresního soudu ve Svitavách pro období 2018 - 2022:Ing. Jan Janeček*****pí Dana Kmošková, bytem Z. Kopala 1180, 570 01 LitomyšlBc. Ambrož Koukola, *****Alena Červinková, *****Mgr. Jaromír Kroužil, *****


usnesení č. 53/18

ZaM stanoví v souladu s ust. § 67 a 68 odst. (1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, počet členů zastupitelstva města pro volební období 2018 - 2022 na 23 členů zastupitelstva města.


usnesení č. 54/18

ZaM rozhodlo o pojmenování nové ulice "K Primátorské hrázi" v městské části Litomyšl-město v oblasti mezi areálem f. ČEZ a Primátorskou hrází v rozsahu dle přílohy tohoto usnesení č. 1/VUP/2Z/2018.


usnesení č. 55/18

ZaM vzalo na vědomí žádost o povolení výjimky z nočního klidu (příloha č. 01/TAJ/2Z/2018). ZaM nesouhlasí s novelizací obecně závazné vyhlášky města č. 01/2018, o nočním klidu v roce 2018.


usnesení č. 56/18

ZaM bere na vědomí "Zprávu o stavu požární ochrany v Litomyšli v roce 2017" (příloha č. 02/TAJ/2Z/2018).


usnesení č. 57/18

ZaM bere na vědomí zápis z jednání mediálního výboru ze dne 5. 3. 2018 dle přílohy č. 01/MV/2Z/2018.


usnesení č. 58/18

ZaM pověřuje kontrolní výbor provedením kontroly vyplacených dotací z Dotačního programu města Litomyšle na podporu pravidelné sportovní činnosti na rok 2018.


usnesení č. 59/18

ZaM konstatuje, že město Litomyšl je schopno svými orgány zabezpečit výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů v souladu s čl. 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a to pro všechny obce, které jsou členy dobrovolného svazku obcí Mikroregion Litomyšlsko.

ZaM souhlasí s uzavřením veřejnoprávních smluv se všemi výše uvedenými obcemi (pokud o to obce samy požádají), na výše uvedený výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů.  Smlouvy budou uzavřeny na dobu neurčitou. Jednotlivé smlouvy schválí rada města.


Radomil Kašpar
starosta
Josef Janeček
místostarosta

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl