Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

2. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 18. 04. 2017 v sále Zámeckého pivovaru v Litomyšli

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

Zastupitelstvo města Litomyšl - zápis ze zasedání ze dne 18. 04. 2017 (formát pdf, velikost 813,97 KB)

usnesení č. 29/17

ZaM schválilo program jednání.


usnesení č. 30/17

ZaM schvaluje návrhovou komisi ve složení:- Ing. Josef Janeček- p. Vojtěch Stříteský- p. Jiří Lammel


usnesení č. 31/17

ZaM určuje zapisovatelem Mgr. Miroslavu Kubešovou a ověřovateli zápisu:- Ing. Marka Novohradského- pí Petru Benešovou


usnesení č. 32/17

ZaM vzalo na vědomí petici občanů Kornic s názvem „Nesouhlas s výstavbou odpočívadla na D35 v území obce Kornice“ ze dne 28.03.2017.


usnesení č. 33/17

ZaM schvaluje připomínky města Litomyšl k trase D35 dle přílohy č. 01/STA/02Z/2017.


usnesení č. 34/17

ZaM nesouhlasí s prodejem části p. p. č. 68/2 ostatní plocha o výměře cca 80 m2, p. p. č. p. 68/3 ostatní plocha o výměře 52 m2 a části p. p. č. 69/3 ostatní plocha o výměře cca 380 m2 v katastrálním území Kornice za účelem udržování pozemků a nemožnosti odkoupení jinou osobou. Žadatel *****. Rada města a pracovní skupina pro oblast stavební nedoporučují prodej, na pozemcích se nacházejí inženýrské sítě a veřejná zeleň. Osadní výbor s prodejem souhlasí. K prodeji podali nesouhlasné připomínky *****.


usnesení č. 35/17

ZaM nesouhlasí s prodejem části p. p. č. 507/1 ostatní plocha o výměře cca 48 m2 a p. p. č. 507/2 ostatní plocha o výměře 49 m2 v katastrálním území Záhraď. Žadatelé *****. Rada města a pracovní skupina pro oblast stavební nedoporučují prodej do vyřešení odvedení dešťových vod a kanalizace v Suché, doporučují pronájem. Osadní výbor souhlasí s prodejem po prověření budoucí trasy kanalizace.


usnesení č. 36/17

ZaM nesouhlasí s prodejem p. p. č. 745/3 zahrada o výměře 29 m2 v katastrálním území Litomyšl za účelem ucelení pozemků před stavbou RD. Žadatel *****. Rada města a pracovní skupina pro oblast stavební nedoporučují prodej, doporučují jednat o odkoupení nebo směně st. p. č. 661, p. p. č. 746 v katastrálním území Litomyšl za účelem možného rozšíření veřejných ploch kolem bazénu.


usnesení č. 37/17

ZaM souhlasí s prodejem st. p. č. 512/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 8 m2, p. p. č. 2425/4 ostatní plocha o výměře 1 m2 a p. p. č. 2425/5 ostatní plocha o výměře 2 m2 oddělených podle geometrického plánu č. 202-76/2016 v katastrálním území Pohodlí z důvodu záměru legalizace stavby skladu zahradního nářadí a nábytku a ucelení pozemků. Kupující *****. Kupní cena 150 Kč/m2 u zastavěného pozemku a 80 Kč/m2 u nezastavěných pozemků, tj. celkem 1.440,- Kč bez DPH.


usnesení č. 38/17

ZaM souhlasí se směnou p. p. č. 108/25 ostatní plocha o výměře 197 m2 oddělenou podle geometrického plánu č. 538-340/2015 v katastrálním území Lány u Litomyšle ve vlastnictví společnosti VODOVODY, spol. s r.o., IČ 62062948, Na Lánech 3, 570 01 Litomyšl za p. p. č. 430/11 ostatní plocha o výměře 183 m2, p. p. č. 493/5 ostatní plocha o výměře 2 m2 a p. p. č. 527/7 ostatní plocha o výměře 12 m2 oddělené podle geometrického plánu č. 615-678/2016 v katastrálním území Nedošín ve vlastnictví města. Směna pozemků o stejné výměře bez doplatků. Město směnou získá pozemek pod pěší komunikací ze hřiště na Lánech k lávce přes Loučnou kolem areálu Vodovodů.


usnesení č. 39/17

ZaM souhlasí s odkoupením p. p. č. 454/1 lesní pozemek o výměře 22.965 m2 v katastrálním území Strakov od*****. Kupní cena dle odborného posudku ve výši 173.000,- Kč. Pozemek navazuje na les ve vlastnictví města.


usnesení č. 40/17

ZaM souhlasí s odkoupením spoluvlastnického podílu ve výši id. 72/480 vzhledem k celku na p. p. č. 840/2 trvalý travní porost o výměře 129 m2 a na p. p. č. 840/3 trvalý travní porost o výměře 22 m2 v katastrálním území Litomyšl od*****. Kupní cena ve výši 70,- Kč/m2, tj. celkem 1.586,- Kč. Jedná se o pozemky pod cestou a zelení od Lidické ulice k Primátorské hrázi.


usnesení č. 41/17

ZaM souhlasí s odkoupením p. p. č. 387/1 ostatní plocha o výměře 429 m2 v katastrálním území Nedošín od *****. Kupní cena ve výši 70,- Kč/m2, tj. celkem 30.030,- Kč. Jedná se o pozemek vedle železniční tratě s uloženým přívodem kanalizace z města na ČOV.


usnesení č. 42/17

ZaM souhlasí s bezúplatným převodem st. p. č. 129 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 25 m2 v katastrálním území Pazucha z vlastnictví ČR - Státního pozemkového úřadu, IČ 1312774, Husinecká 1024/11a, Praha do vlastnictví města. Na pozemku je budova garáže ve vlastnictví města.


usnesení č. 43/17

ZaM bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru č. 2/2017 ze dne 27. 3. 2017 (příloha 01/FV/02Z/2017).


usnesení č. 44/17

ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2017 (příloha 01a/FIN/02Z/2017) a stanoví tyto závazné ukazatele:- zapojení zdrojů z roku 2016 .......... 56.672,00 tis. Kč - zůstatek rozpočtových prostředků a účelových fondů k 31.12.2017 ......... 8.825,20 tis. Kč- objem výdajů na jednotlivých kapitolách po provedených změnách dle přílohy 01b/FIN/02Z/2017. 


usnesení č. 45/17

ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 102/2017 (příloha 02a,b/FIN/02Z/2017).Výnosy podnikatelské činnosti ....... 82.113 tis. KčNáklady podnikatelské činnosti ...... 72.990 tis. Kč Hospodářský výsledek ............ 9.123 tis. Kč Závazným ukazatelem v hospodářské činnosti je hospodářský výsledek kapitol (příloha 02c/FIN/02Z/2017)


usnesení č. 46/17

ZaM schvaluje v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, závěrečný účet města Litomyšle za rok 2016 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Litomyšle za rok 2016 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením města, a to bez výhrad. (příloha č. 03/FIN/02Z/2017 závěrečný účet včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2016).


usnesení č. 47/17

ZaM schvaluje ve vazbě na zákon číslo 563/1991 Sb., o účetnictví, a v souladu s ustanovením § 84 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku města sestavenou k rozvahovému dni, tedy k 31.12.2016. Rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu jsou přílohou číslo 04a,b,c,d,e/FIN/02Z/2017. Přehled hlavních ukazatelů účetní závěrky města za rok 2016 je přílohou číslo 04f/FIN/02Z/2017. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Litomyšl za rok 2016 a inventarizační zpráva z provedené inventarizace k 31.12.2016 jsou součástí závěrečného účtu města.


usnesení č. 48/17

ZaM schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 250.000 Kč Nadačnímu fondu pro rozvoj zdravotnictví Litomyšlska, IČ 04267036, se sídlem Bří Šťastných 1000, 570 01 Litomyšl, a uzavření darovací smlouvy ve znění dle přílohy č. 05/FIN/02Z/2017. Částka 250.000 Kč je pro Nadační fond pro rozvoj zdravotnictví Litomyšlska vyčleněna ve schváleném rozpočtu města na rok 2017.


usnesení č. 49/17

ZaM schvaluje Plán odpadového hospodářství města Litomyšl.


usnesení č. 50/17

ZaM schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o budoucí kupní smlouvě na byt č. 4, Z. Kopala 1155, ze dne 31.10.2001.  Dodatkem se veškerá práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy převádějí na *****.


usnesení č. 51/17

ZaM schvaluje dle kompetencí vyhrazených zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí dotací právnickým osobám, které jsou uvedeny v příloze č. 01/KCR/02Z/2017. ZaM současně schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle organizační směrnice č. 06/2015 s právnickými osobami uvedenými v této příloze a pověřuje starostu podepsáním smluv.


usnesení č. 52/17

ZaM rozhodlo o prodloužení stávající ulice V.K.Jeřábka a ulice Portmanka a o pojmenování nové ulice "Bohdana Kopeckého" v městské části Záhradí v oblasti Na Prokopu - Lidická v rozsahu dle přílohy tohoto usnesení č. 1/VUP/2/17.


usnesení č. 53/17

ZaM vydává v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku města Litomyšl č. 02/2017, o nočním klidu v roce 2017 (příloha č. 02/Taj/2Z/2017).


usnesení č. 54/17

ZaM bere na vědomí "Zprávu o stavu požární ochrany v Litomyšli v roce 2016" (příloha č. 01/Taj/2Z/2017). 


usnesení č. 55/17

ZaM projednala žádost společnosti SYNOT TIP a.s., se sídlem v Uherském Hradišti, Jaktáře čp. 1475, PSČ 686 01, IČ 26301091 o výjimku z obecně závazné vyhlášky č. 01/2014 o zákazu provozování loterií a jiných podobných her na území města Litomyšle a nesouhlasí s novelizací platné vyhlášky.


Radomil Kašpar
starosta
Josef Janeček
místostarosta

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl