Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

2. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 28. 04. 2015 v sále Zámeckého pivovaru v Litomyšli

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

Zastupitelstvo města Litomyšl - zápis ze zasedání ze dne 28. 04. 2015 (formát pdf, velikost 240,61 KB)

usnesení č. 28/15

ZaM schválilo program jednání.


usnesení č. 29/15

ZaM schvaluje návrhovou komisi ve složení:
- p. Jiří Lammel
- Ing. Terezie Šmolíková
- Ing. Vítězslav Hanzl


usnesení č. 30/15

ZaM určuje zapisovatelem Mgr. Miroslavu Kubešovou a ověřovateli zápisu:
- p. Lubomír Sršeň
- Mgr. Daniel Brýdl, LL.M.


usnesení č. 31/15

ZaM souhlasí s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu p.p.č. 488/12 ostatní plocha o výměře 708 m2, p.p.č. 488/14 ostatní plocha o výměře 67 m2 a p.p.č. 488/18 ostatní plocha o výměře 8 m2 v katastrálním území Nedošín do vlastnictví Města Litomyšl s Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111. Jedná se o pozemky pod chodníky v ulici Sokolovská.


usnesení č. 32/15
ZaM souhlasí se zrušením předkupního práva zřízeného podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb. na p.p.č. 75 zahrada v katastrálním území Litomyšl. Jedná se o pozemek, na který bylo zřízené předkupní právo pro Město Litomyšl z důvodu schválené veřejně prospěšné stavby Loučná, Litomyšl, zvýšení protipovodňové ochrany města. Podle projektové dokumentace pro stavební povolení není již pozemek stavbou dotčen.


usnesení č. 33/15

ZaM souhlasí se zrušením výhrady zpětné koupě pozemků a předkupního práva k p.p.č. 1272/55 orná půda o výměře 3286 m2, p.p.č. 1272/56 ostatní plocha o výměře 1502 m2, p.p.č. 1272/57 ostatní plocha o výměře 148 m2 a p.p.č. 1275/11 zahrada o výměře 639 m2 v katastrálním území Litomyšl. Žadatel PHATEC s.r.o., IČ 28772041, Dolní Újezd 634, 569 61 Dolní Újezd. Stavebním úřadem bylo povoleno předčasné užívání Areálu PHATEC v průmyslové zóně a tím dle smlouvy kupující splnil svůj závazek k výstavbě a požádal o zrušení výhrady zpětné koupě a předkupního práva.


usnesení č. 34/15
ZaM souhlasí s prodejem p. p. č. 1293/20 ostatní plocha o výměře 9 m2 v katastrálním území Litomyšl. Kupní cena 120 Kč/m2, tj. celkem 1.080 Kč. Kupující *****. Pozemek je připlocen k zahradě ve vlastnictví kupujících.


usnesení č. 35/15
ZaM souhlasí s prodejem p. p. č. 1293/19 ostatní plocha o výměře 19 m2 v katastrálním území Litomyšl. Kupní cena 120 Kč/m2, tj. celkem 2.280 Kč. Kupující *****. Pozemek je připlocen k zahradě ve vlastnictví kupujících.


usnesení č. 36/15
ZaM souhlasí s prodejem p. p. č. 1293/18 ostatní plocha o výměře 36 m2 v katastrálním území Litomyšl. Kupní cena 120 Kč/m2, tj. celkem 4.320 Kč. Kupující *****. Pozemek je připlocen k zahradě ve vlastnictví kupujících.


usnesení č. 37/15

ZaM souhlasí se zrušením předkupního práva zřízeného podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb. na p.p.č. 1702/2 ostatní plocha o výměře 3043 m2, p.p.č. 1702/9 ostatní plocha o výměře 1881 m2, p.p.č. 1702/10 ostatní plocha o výměře 903 m2, p.p.č. 1702/11 ostatní plocha o výměře 1235 m2, p.p.č. 1702/12 ostatní plocha o výměře 1 m2, p.p.č. 1702/13 ostatní plocha o výměře 2 m2 oddělené podle geometrického plánu č. 2201-97/2010 v katastrálním území Litomyšl. Jedná se o pozemky oddělené z p.p.č. 1702/2, na který bylo zřízené předkupní právo pro Město Litomyšl z důvodu existence veřejně potřebné přístupové cesty na části tohoto pozemku. Podle geometrického plánu je oddělena cesta na p.p.č. 1702/14 ostatní plocha, na které předkupní právo zůstane a bude se jednat o jejím odkoupení nebo směně za jiné pozemky. Vlastník pozemku Firma FAULHAMMER s.r.o., IČ 15035328, Tržek 38.


usnesení č. 38/15

ZaM souhlasí s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu p. p. č. 930/23 ostatní plocha o výměře 264 m2 a p. p. č. 930/24 ostatní plocha o výměře 298 m2 v katastrálním území Litomyšl do vlastnictví Města Litomyšl s Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111. Jedná se o pozemky pod chodníkem, parkovištěm, schodištěm a zelení u tenisové haly.


usnesení č. 39/15

ZaM souhlasí se změnou katastrální hranice mezi katastrálním územím Litomyšl a katastrálním územím Záhraď. Při změně přejdou p.p.č. 475/2 ostatní plocha, p.p.č. 475/4 ostatní plocha, p.p.č. 476/9 zahrada, p.p.č. 476/10 zahrada a st.p.č. 2059 zastavěná plocha a nádvoří včetně části budovy objektu občanské vybavenosti č.p. 270 z katastrálního území Litomyšl do katastrálního území Záhraď (část budovy archivu a okolní pozemky).


usnesení č. 40/15

ZaM souhlasí se změnou katastrální hranice mezi katastrálním územím Litomyšl a katastrálním územím Záhraď. Při změně přejdou p.p.č. 549 ostatní plocha a st.p.č. 374/1 zastavěná plocha a nádvoří včetně části budovy objektu občanské vybavenosti č.p. 500 z katastrálního území Záhraď do katastrálního území Litomyšl (část budovy CSP Zámecká a vedlejší pozemek).


usnesení č. 41/15

ZaM souhlasí se změnou katastrální hranice mezi katastrálním územím Litomyšl a katastrálním územím Záhraď. Při změně přejde p.p.č. 2225/16 ostatní plocha z katastrálního území Litomyšl do katastrálního území Záhraď (pozemek prodaný ***** na Lidické ulici, ostatní pozemky má v k.ú. Záhraď).


usnesení č. 42/15

ZaM souhlasí se změnou katastrální hranice mezi katastrálním územím Litomyšl a katastrálním územím Lány u Litomyšle. Při změně přejde st.p.č. 157 zastavěná plocha a nádvoří z katastrálního území Lány u Litomyšle do katastrálního území Litomyšl (po změně bude projednáván prodej pozemku vlastníkovi st.p.č. 61, jejíž součástí je i objekt k bydlení č.p. 455).


usnesení č. 43/15

ZaM souhlasí se změnou katastrální hranice mezi katastrálním územím Nedošín a katastrálním územím Litomyšl. Při změně přejde st.p.č. 2321 zastavěná plocha a nádvoří, st.p.č. 2322 zastavěná plocha a nádvoří, st.p.č. 2323 zastavěná plocha a nádvoří, st.p.č. 2833 zastavěná plocha a nádvoří, p.p.č. 2382/2 trvalý travní porost a p.p.č. 2382/3 trvalý travní porost z katastrálního území Litomyšl do katastrálního území Nedošín (jedná se o okraj areálu rybářství).


usnesení č. 44/15
ZaM souhlasí s prodejem st.p.č. 1805 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 44 m2, st.p.č. 2146 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 50 m2, st.p.č. 2270 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 54 m2, st.p.č. 2504/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 5 m2, st.p.č. 2927 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 42 m2, st.p.č. 3073 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 32 m2, st.p.č. 3249 o výměře 12 m2 oddělenou podle geometrického plánu č. 1494-412/2000, st.p.č. 1896 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m2, st.p.č. 2815 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 25 m2, st.p.č. 3134 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m2, st.p.č. 3135 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 12 m2, st.p.č. 3151 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 12 m2, st.p.č. 3153 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 12 m2, st.p.č. 3154 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 41 m2 v katastrálním území Litomyšl a dále st.p.č. 354 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 33 m2, st.p.č. 384 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 25 m2 a st.p.č. 519 o výměře 33 m2 oddělenou podle geometrického plánu č. 644-794/2005 v katastrálním území Záhraď. Jedná se o pozemky, na kterých se nachází trafostanice. Kupní cena 500 Kč/m2, tj. celkem 236.500 Kč. Kupující ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín. Při prodeji bude na pozemky zřízeno předkupní právo pro Město Litomyšl pro případ, že v budoucnu ČEZ Distribuce, a.s. zruší trafostanici na některém z pozemků a bude ho chtít prodat.


usnesení č. 45/15
ZaM souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy č. 011431001 ze dne 17. 4. 2014. Dodatkem bude sjednán dřívější termín prodeje p.p.č. 1336/9 orná půda a dále p.p.č. 1336/10 orná půda o výměře 33 m2 a p.p.č. 1336/11 orná půda o výměře 33 m2 oddělených podle geometrického plánu č. 2582-272/2014 v katastrálním území Litomyšl za účelem dokončení stavby bytového domu B4 a výstavby předzahrádek k bytům v přízemí bytového domu. Kupní cena celkem 1,629.800 Kč plus DPH. Prodej pozemků se uskuteční po dokončení hrubé stavby bytového domu B4 z důvodu potřeby poskytnutí pozemku do zástavy pro bankovní ústavy zajišťující hypotéky pro zájemce o odkoupení bytových jednotek v domě. Kupující CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s., IČ 25917773, se sídlem Kostelecká 879/59, Praha.


usnesení č. 46/15
ZaM schvaluje podmínky prodeje pozemků ve vlastnictví města v lokalitě Na Prokopu - Lidická ve znění dle přílohy č. 1/MJ/2Z/2015.


usnesení č. 47/15

ZaM bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru č. 2/2015 ze dne 30.03.2015 (příloha 01/FV/02Z/2015).


usnesení č. 48/15
ZaM ukládá RaM předkládat ZaM rozhodnutí o zamítnutých rozhodnutích o prodeji nebo koupi majetku města.


usnesení č. 49/15
ZaM ukládá RaM uložit oddělení majetkoprávnímu zpracovat do příštího zasedání finančního výboru návrh, kdy (při jaké minimální výši ceny prodávaného majetku) je a kdy není vhodné zpracovat při prodeji majetku znalecký posudek.


usnesení č. 50/15
ZaM schvaluje v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, závěrečný účet města Litomyšl za rok 2014 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Litomyšl za rok 2014 a společně s návrhem opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků. ZaM přijímá opatření k nápravě chyb a nedostatků ve znění dle přílohy číslo 01c/FIN/02Z/2015 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením města, a to bez výhrad. (příloha č. 01a/FIN/02Z/2015 závěrečný účet, 01b/FIN/02Z/2015 zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2014).


usnesení č. 51/15

ZaM schvaluje ve vazbě na zákon číslo 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 84 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku města sestavenou k rozvahovému dni, tedy k 31.12.2014. Rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu jsou přílohou číslo 02a,b,c,d,e/FIN/02Z/2015. Přehled hlavních ukazatelů účetní závěrky města za rok 2014 je přílohou číslo 02f/FIN/02Z/2015. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Litomyšl za rok 2014 a inventarizační zpráva z provedené inventarizace k 31.12.2014 jsou součástí závěrečného účtu města.


usnesení č. 52/15

ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2015 (příloha 03a,b/FIN/02Z/2015) a stanoví tyto závazné ukazatele:
- zapojení zdrojů z roku 2014        29.570,77 tis. Kč
- zůstatek rozpočtových prostředků a účelových fondů k 31.12.2015    9.492,23 tis. Kč
- objem výdajů na jednotlivých kapitolách po provedených změnách dle přílohy 03c/FIN/02Z/2015. 


usnesení č. 53/15
ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 102/2015 (příloha 04a,b/FIN/02Z/2015).
Výnosy podnikatelské činnosti ....... 82.407,40 tis. Kč
Náklady podnikatelské činnosti ...... 59.630,00 tis. Kč
Hospodářský výsledek ............ 22.777,40 tis. Kč
Závazným ukazatelem v hospodářské činnosti je hospodářský výsledek kapitol (příloha 04c/FIN/02Z/2015)


usnesení č. 54/15
ZaM schvaluje převedení nedočerpané části dotace na krytí ztráty provozu krytého bazénu v roce 2014 na základě smlouvy č. 10/2014/02 ve výši 151 tis Kč na pokrytí přesahující ztráty provozu ostatních sportovišť (plovárna, letní a zimní stadion) nad úroveň dotace v roce 2014 na základě smlouvy č. 11/2014/02 ve stejné výši.


usnesení č. 55/15

ZaM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 1.455 tisíc Kč společnosti Smetanova Litomyšl o.p.s., Jiráskova 133, Litomyšl, IČ 25918206 na 57. ročník Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl. Dotace bude poskytnuta z kapitoly 06, org. 223. ZaM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Toto usnesení zároveň ruší výši poskytnuté dotace na tento účel, která byla schválena pod číslem usnesení ZaM 16/15.    


usnesení č. 56/15
ZaM schvaluje povýšení příspěvku Městské knihovně Litomyšl (kap. 06, org. 0501, § 3314, pol. 5331) o částku 10.400 Kč, která bude použita na úhradu nákladů spojených s realizací vzpomínkové akce k 70. výročí 2. světové války konané dne 05.05.2015. Finanční prostředky budou převedeny z kap. 06, org. 0218, § 3392, pol. 5901.      


usnesení č. 57/15

ZaM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 10 tis. Kč Farní charitě Litomyšl, Bělidla 392, Litomyšl, IČ 47489839 na podporu terénní práce s neorganizovanou mládeží v Litomyšli. Hrazeno z rozpočtové kapitoly 08, org. 284. ZaM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. 


usnesení č. 58/15

ZaM souhlasí s přijetím účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Pardubického kraje (dále jen Pk) poskytnuté v rámci Dotačního řízení Pk na poskytování účelových dotací na podporu sociálních služeb poskytovaných podle zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tato dotace v celkové výši 6.228 tis. Kč bude poskytnuta příspěvkové organizaci Centrum sociální pomoci města Litomyšl (dále jen CSP) formou příspěvku na provoz v souladu se smlouvami uzavřenými s Pk č. OSV/15/20360 a č. OSV/15/20366. Příspěvek na provoz bude CSP vyplacen bezprostředně po obdržení finančních prostředků z Pk ve dvou splátkách – 1. splátka ve výši 60%  a 2. splátka ve výši 40% celkové dotace (kap. 08, UZ 13305, org. 1111, § 4350, org. 5336).


usnesení č. 59/15
ZaM rozhodlo o návrhu č. Z2-32 na změnu územního plánu Litomyšl, který podal dne 17.3.2015 Jan ***** (příloha tohoto usnesení č. 1/VUP/2Z/2015) takto:

prověřit ve změně č. 2 územního plánu Litomyšl:

- změnu funkčního využití na pozemcích st.p.č. 1003, parc.č. 949/1, 702 v k.ú. Litomyšl z VS na IN (jako specifickou plochu) s tím, že na těchto pozemcích lze stávající rodinný dům č.p. 1054 změnit na dům bytový za těchto podmínek:

  • bytový dům bude mít maximálně 5 samostatných bytů,
  • bytový dům bude mít maximálně jedno podzemní podlaží, dvě nadzemní podlaží a podkroví v rozsahu jednoho podlaží,
  • výška hřebene a výška okapu stavby na pozemku st.p.č. 1003, tak jak existovala k datu 13.04.2015, je maximální přípustná pro stavby v této specifické ploše.

- změnu funkčního využití ze SKOL-2 na SIN-2 v obdobných případech.


usnesení č. 60/15
ZaM rozhodlo o návrhu č. Z2-33 na změnu územního plánu Litomyšl, který podal dne 01.04.2015 ***** (příloha tohoto usnesení č. 2/VUP/2Z/2015) takto: návrh prověřit ve změně č. 2 územního plánu Litomyšl, s tím, že výše uvedené pozemky budou zařazeny do ploch VS výroba a skladování.


usnesení č. 61/15
ZaM rozhodlo o návrhu č. Z2-34 na změnu územního plánu Litomyšl, který podal dne 08.04.2015 ***** (příloha tohoto usnesení č. 3/VUP/2Z/2015) takto:

- návrh se zamítá z těchto důvodů:

  • plocha návrhu přímo sousedí s plochami bydlení,
  • ve městě Litomyšl je vymezen dostatek ploch pro zemědělskou výrobu,
  • ve stejné lokalitě zastupitelstvo již dne 21.05.2013 schválilo k prověření návrh od stejného navrhovatele na vymezení ploch pro bydlení.

usnesení č. 62/15

ZaM bere na vědomí "Zprávu o stavu požární ochrany v Litomyšli v roce 2014" (příloha č. 01/Taj/02Z/2015). 


usnesení č. 63/15
ZaM rozhodlo o návrzích č. Z2-35 a Z2-36 na změnu územního plánu Litomyšl, které podali dne 10.04.2015 ***** (příloha tohoto usnesení č. 4/VUP/2Z/2015) takto:

-  návrh Z2-35 prověřit ve změně č. 2 územního plánu Litomyšl,

- návrh Z2-36 prověřit ve změně č. 2 územního plánu Litomyšl, s tím, že budou dodrženy následující podmínky:

  • prověřit stávající koncepci ploch N a DS na pozemku parc.č. 210/4 v k.ú. Záhraď (např. nutná/možná návaznost navrhované plochy DS na ulici J.Matičky, velikost plochy N).
  • nové zastavitelné plochy budou vymezeny pouze za předpokladu, že bude vypuštěna plošně odpovídající část stávajících nevyužitých zastavitelných ploch.

usnesení č. 64/15
ZaM zvolilo v souladu s ust. § 84 odst. (2) písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, členem mediálního výboru Ing. Zdeňka Gerčáka.


usnesení č. 65/15
ZaM zvolilo v souladu s ust. § 84 odst. (2) písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, předsedou mediálního výboru Ing. Josefa Janečka.


usnesení č. 103/15
ZaM schvaluje poskytnutí věcného daru 25 m3 dřeva (smrkové kulatiny) v hodnotě cca 75.000,- Kč vč. DPH občanskému sdružení Spolek archaických nadšenců, o.s., Sebranice 8, 569 62 Sebranice, IČ 22834672 na rekonstrukci dvou památek (výměnku a stodoly z obce Čistá ).


Radomil Kašpar
starosta
Michal Kortyš
místostarosta

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl