Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

2. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 22. 04. 2014 v malém sále Smetanova domu v Litomyšli

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

Zastupitelstvo města Litomyšl - zápis ze zasedání ze dne 22. 04. 2014 (formát pdf, velikost 207,27 KB)

usnesení č. 40/14

ZaM schválilo program jednání.


usnesení č. 41/14

ZaM schvaluje návrhovou komisi ve složení:
- Ing. Josef Janeček
- pí Petra Benešová
- Ing. Vítězslav Hanzl


usnesení č. 42/14

ZaM schvaluje ověřovatele zápisu:
- pí Věra Chaloupková
- p. Miroslav Bárta


usnesení č. 43/14

ZaM bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru č. 2/2014 ze dne 31.03.2014 (příloha 01/FV/02/2014).


usnesení č. 44/14

ZaM vydává v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku města Litomyšl č. 1/2014, o zákazu provozování loterií a jiných podobných her na území města dle přílohy č. 01/2MST/2/2014.


usnesení č. 45/14

ZaM souhlasí s prodejem bytové jednotky na ulici F. Vognera č. 67/4 (2+1) o podlahové ploše 65,36 m2 spolu se spoluvlastnickým podílem ve výši id. 262/1000 vzhledem k celku na společných částech budovy bytového domu č.p. 67 na st.p.č. 774/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 275 m2, na st.p.č. 774/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 275 m2 a na p.p.č. 103/4 zahrada o výměře 185 m2 v katastrálním území a obci Litomyšl, části obce Zahájí. Kupní cena 550.000 Kč. Kupující *****


usnesení č. 46/14
ZaM souhlasí se základním ceníkem při prodeji pozemků od roku 2014 se zohledněním DPH dle přílohy č. 1/MJ/2/14.


usnesení č. 47/14

ZaM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 smlouvy o spolupráci na projektu "Cyklostezka Litomyšl – Vysoké Mýto (úseky Nedošín – Tržek; Tržek – osada V Lukách)“ uzavřené dne 18.10.2012 mezi městem Litomyšl a obcemi Tržek a Nová Sídla. Dodatkem bude změněno majetkoprávní řešení tak, že vybudovaná část cyklostezky na území obce Tržek bude převedena bezplatně do jejího vlastnictví po vybudování a kolaudaci a část cyklostezky na území obce Nová Sídla bude převedena bezplatně do jejího vlastnictví po vybudování a kolaudaci. Obce se zaváží, že po dobu 8 let udržitelnosti projektu nepřevedou cyklostezku do vlastnictví třetích osob a zajistí trvalé veřejné bezplatné užívání k určenému účelu. Důvodem ke změně je zařazení cyklostezky do kategorie místních komunikací, které mají být dle silničního zákona ve vlastnictví obcí, na jejíchž územích se nachází.


usnesení č. 48/14

ZaM revokuje usnesení ZaM č. 131/12 ze dne 11.12.2012: ZaM souhlasí se směnou p.p.č. 207/235 orná půda o výměře 396 m2 a p.p.č. 482/2 ostatní plocha o výměře 1130 m2 v katastrálním území Záhraď oddělených podle geometrického plánu č. 790-84/2012, které jsou ve vlastnictví společnosti HELLAS, a.s., IČ 45539235, Nekoř 337, za p.p.č. 207/225 orná půda o výměře 45 m2, p.p.č. 207/226 orná půda o výměře 17 m2, p.p.č. 207/227 orná půda o výměře 17 m2, p.p.č. 207/228 orná půda o výměře 17 m2, p.p.č. 207/229 orná půda o výměře 17 m2, p.p.č. 207/230 orná půda o výměře 16 m2, p.p.č. 207/231 orná půda o výměře 17 m2, p.p.č. 207/232 orná půda o výměře 45 m2 a p.p.č. 207/233 orná půda o výměře 17 m2 v katastrálním území Záhraď oddělené podle geometrického plánu č. 784-107/2012, které jsou ve vlastnictví města, za účelem ucelení pozemků pro RD a zajištění přístupu a veřejného prostoru pro vedení potřebné infrastruktury pro RD v lokalitě Na Prokopu - Lidická. Směna bude provedena bez finančního vypořádání.


usnesení č. 49/14
ZaM revokuje usnesení ZaM č. 157/13 ze dne 27.09.2013: ZaM souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 1 mil. Kč na úhradu části nákladů na přípravu a výstavbu inženýrských sítí a komunikací dle projektu "Zainvestování zóny Na Prokopu - Lidická" společnosti HELLAS, a.s., IČ 45539235, Nekoř 337. Dotace bude započtena proti části nákladů, které má společnost městu uhradit v souvislosti s přípravou a realizací zainvestování v lokalitě Na Prokopu-Lidická.


usnesení č. 50/14
ZaM revokuje usnesení ZaM č. 158/13 ze dne 27.09.2013: ZaM souhlasí s uzavřením Dohody o úhradě části nákladů na vypracování projektové dokumentace a o přípravě projektu "Zainvestování zóny Na Prokopu - Lidická" s firmou HELLAS, a.s., IČ 45539235, Nekoř 337 ve znění dle přílohy č. 2/MJ/2/2014. Úhrada části nákladů na realizaci projektu bude zajištěna zástavním právem k p.p.č. 207/214, p.p.č. 207/215, p.p.č. 207/217, p.p.č. 207/218, p.p.č. 207/219, p.p.č. 207/220, p.p.č. 207/224 v katastrálním území Záhraď, které jsou ve vlastnictví společnosti HELLAS.


usnesení č. 51/14

ZaM souhlasí se změnou katastrální hranice mezi katastrálním územím Litomyšl a katastrálním územím Záhraď. Při změně přejdou p.p.č. 29/3 zahrada, p.p.č. 29/4 ostatní plocha a st.p.č. 383 zastavěná plocha a nádvoří včetně budovy objektu občanské vybavenosti do katastrálního území Litomyšl (část areálu ZŠ Zámecká včetně části školní jídelny) a naopak p.p.č. 3249/2 ostatní plocha přejde do katastrálního území Záhraď (část zahrady pana Jůzy).


usnesení č. 52/14

ZaM souhlasí se změnou katastrální hranice mezi katastrálním územím Litomyšl a katastrálním územím Záhraď. Při změně přejdou p.p.č. 134/2 trvalý travní porost a st.p.č. 564 zastavěná plocha a nádvoří včetně části budovy RD do katastrálního území Litomyšl (část zahrady a RD paní Šafránkové).


usnesení č. 53/14

ZaM souhlasí se změnou katastrální hranice mezi katastrálním územím Lány u Litomyšle a katastrálním územím Nedošín. Při změně přejde st.p.č. 447 zastavěná plocha a nádvoří včetně budovy objektu jiné stavby do katastrálního území Lány u Litomyšle (část budovy u hřiště).


usnesení č. 54/14
ZaM souhlasí s odkoupením p.p.č. 393/10 ostatní plocha o výměře 74 m2 v katastrálním území Nedošín od RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, Klíšská 940/96, Ústí nad Labem za kupní cenu 70 Kč/m2. V případě vyšší kupní ceny nemá město o pozemek zájem.


usnesení č. 55/14
ZaM souhlasí s neuplatněním zákonného předkupního práva k budově technického vybavení bez č.p. (trafostanice) na st.p.č. 1896 v katastrálním území Litomyšl. Pozemek je ve vlastnictví města. Východočeské energetické závody, státní podnik v likvidaci, IČ 00008184, Sladkovského 215/3, Hradec Králové má zájem o převod budovy trafostanice do vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s. za kupní cenu 359.030 Kč. ZaM souhlasí s jednáním o prodeji pozemku se společností ČEZ Distribuce, a.s. po převodu budovy do jejího vlastnictví.


usnesení č. 56/14
ZaM schvaluje v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, Závěrečný účet města Litomyšl za rok 2013 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Litomyšl za rok 2013 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením města, a to bez výhrad (příloha č. 01/FIN/02/2014 Závěrečný účet města Litomyšl za rok 2013).


usnesení č. 57/14

ZaM schvaluje ve vazbě na zákon číslo 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 84 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku města sestavenou k rozvahovému dni, tedy k 31.12.2013. Rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu jsou přílohou číslo 02a,b,c,d,e/FIN/02/2014. Přehled hlavních ukazatelů účetní závěrky města za rok 2013 je přílohou číslo 03/FIN/02/2014. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Litomyšl za rok 2013 a inventarizační zpráva z provedené inventarizace k 31.12.2013 jsou součástí závěrečného účtu města.


usnesení č. 58/14

ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2014 (příloha 04a,b/FIN/02/2014) a stanoví tyto závazné ukazatele:
- zapojení zdrojů z roku 2013        19.834,50 tis. Kč
- zůstatek rozpočtových prostředků a účelových fondů k 31.12.2014    10.539,30 tis. Kč
- objem výdajů na jednotlivých kapitolách po provedených změnách dle přílohy 04c/FIN/02/2014. 


usnesení č. 59/14

ZaM souhlasí s navýšením dotace na akci Kavárna Potmě o 5.000 Kč. Příjemcem dotace je Hotel Zlatá Hvězda, s.r.o., Smetanovo nám. 84, Litomyšl, IČ 28805062, zastoupený Ing. Milenou Šnajdrovou. Dotace bude poskytnuta z kapitoly 06, organizace 0218. Celková výše dotace na tuto akci bude 15.000 Kč.   


usnesení č. 60/14
ZaM souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 4.500 Kč pro TJ Jiskra Litomyšl, U Plovárny 1061, Litomyšl, IČ 15034526 na úhradu nájmu v Městské sportovní hale Litomyšl při konání finálového turnaje nejlepších čtyř týmů kraje FINAL4. Hrazeno z rozpočtové kapitoly 08, org. 2263 rezerva.


usnesení č. 61/14
ZaM souhlasí s poskytnutím dotace na podporu sportovní reprezentace oddílů s početnou kolektivní mládežnickou základnou. Hrazeno z kap. 08, org. 2263. Příloha č. 1/SSK/2/2014.


usnesení č. 62/14
ZaM rozhodlo o návrhu č. Z2-25 na změnu územního plánu Litomyšl, který podala dne 02.04.2014 společnost LTM Litomyšl, spol. s r. o., Kornice č.p. 53, 570 01 Litomyšl (příloha tohoto usnesení č. 1/VUP/2/2014) takto: návrh prověřit ve změně č. 2 územního plánu Litomyšl.


usnesení č. 63/14
ZaM rozhodlo o návrhu č. Z2-26 na změnu územního plánu Litomyšl, který podal dne 07.04.2014 ***** (příloha tohoto usnesení č. 2/VUP/2/2014) takto: návrh prověřit ve změně č. 2 územního plánu Litomyšl, s tím, že budou dodrženy následující podmínky: část pozemku parc. č. 80/4 a 80/5 v k.ú. Litomyšl o šíři cca 7m bude zahrnuta do ploch SKOL-2, zbývající část pozemků bude ponechána v plochách ZO.


usnesení č. 64/14
ZaM rozhodlo o návrhu č. Z2-27 na změnu územního plánu Litomyšl, který podal dne 09.04.2014 ***** (příloha tohoto usnesení č. 3/VUP/2/2014) takto: návrh prověřit ve změně č. 2 územního plánu Litomyšl.


usnesení č. 65/14
ZaM požaduje v projednávané změně č.2 ÚP Litomyšl prověřit změnu funkční regulace tak, aby v plochách mimo městskou památkovou rezervaci umožňovala umisťování informačních zařízení o celkové informační ploše do 30 m2 (návrh pracovně označen jako Z2-28).


usnesení č. 66/14
ZaM schvaluje doplnit kapitolu a.6 zadání změny č. 2 územního plánu Litomyšl (schváleno usnesením č. 201/13 dne 10.12.2013) takto: "Prověřit možnost změn v územně plánovací dokumentaci města Litomyšl dle návrhů schválených na zasedání zastupitelstva města Litomyšl dne 25.2.2014 a 22.4.2014 (návrhy č. Z2-20, Z2-21, Z2-23, Z2-25, Z2-26, Z2-28)."


usnesení č. 67/14

ZaM bere na vědomí zápisy z jednání kontrolního výboru 03.06.2013, 18.12.2013 a 24.03.2014. Dále ZaM bere na vědomí protokoly z provedených kontrol.


usnesení č. 68/14
ZaM stanovuje v souladu s ust. § 68 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů počet členů zastupitelstva města pro volební období 2014 - 2018 na 23 členů zastupitelstva města.


Michal Kortyš
starosta
Radomil Kašpar
1. místostarosta

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl