Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

2. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 19. 03. 2013 v malém sále Smetanova domu v Litomyšli

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

Zastupitelstvo města Litomyšl - zápis ze zasedání ze dne 19. 03. 2013 (formát pdf, velikost 184,65 KB)

usnesení č. 27/13
ZaM schválilo program jednání. 


usnesení č. 28/13

ZaM schvaluje návrhovou komisi ve složení:
- pí Petra Benešová
- p. Radek Pulkrábek
- p. Lubomír Sršeň


usnesení č. 29/13

ZaM schvaluje ověřovatele zápisu:
- MUDr. Tomáš Mrkvička
- p. Radomil Kašpar


usnesení č. 30/13
ZaM neschvaluje uzavření Smlouvy č. 10050721 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci "Rekonstrukce ČOV a odkanalizování místních částí města Litomyšl - Nedošín, Lány.


usnesení č. 31/13
ZaM ruší usnesení č. 58/11 ze dne 12.05.2011. 


usnesení č. 32/13

ZaM schvaluje provedení vybrané části projektu "Rekonstrukce ČOV a odkanalizování místních částí města Litomyšl - Nedošín, Lány" v celkovém nákladu cca 43 mil. Kč bez DPH. Tato akce bude financována z úvěru ve výši 43 mil. Kč. Změna způsobu financování bude promítnuta do rozpočtového opatření č. 101/2013. Ve schváleném rozpočtu na rok 2013 bylo financování plánováno z dotace ve výši 43 mil. Kč, z půjčky ze Státního fondu životního prostředí a z úvěru od České spořitelny, a.s., celkem ve výši 9 mil. Kč. Rozpočtovým opatřením nedojde ke změně závazných ukazatelů.


usnesení č. 33/13

ZaM ukládá RaM zajistit v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, výběrové řízení na poskytnutí úvěru ve výši 43 mil. Kč na financování vybrané části projektu "Rekonstrukce ČOV a odkanalizování místních částí města Litomyšl - Nedošín, Lány". Doba splatnosti úvěru 10 let, splácení bude zahájeno v roce 2014.


usnesení č. 34/13

ZaM schvaluje podání žádosti o ukončení platnosti smlouvy o úvěru č. 11028/11/LCD uzavřené dne 3. 10. 2011 s Českou spořitelnou, a.s. na akci Rekonstrukce ČOV a odkanalizování části obce Nedošín u Litomyšle, ve výši 12 mil. Kč. Uzavření smlouvy o úvěru bylo schváleno ZaM usnesením číslo 135/2011.


usnesení č. 35/13

ZaM schvaluje na základě doporučení Komise pro regeneraci památek rozdělení dotace z Programu regenerace MPR pro rok 2013 takto:
1. Městský dům Smetanovo nám. čp. 32 - oprava střechy a fasády - z Programu regenerace 134 tis. Kč, povinný příspěvek města 40 tis. Kč, podíl vlastníka 226 tis. Kč. Příjemcem dotace je*****2. Městský dům Smetanovo nám. čp. 42 - oprava střechy a fasády - z Programu regenerace 97 tis. Kč, povinný příspěvek města 29 tis. Kč, podíl vlastníka 164 tis. Kč. Příjemcem dotace je *****3. Městský dům Smetanovo nám. čp. 45 - oprava střechy - z Programu regenerace 42 tis. Kč, povinný příspěvek města 13 tis. Kč, podíl vlastníka 75 tis. Kč. Příjemcem dotace je *****4. Městský dům Smetanovo nám. čp. 33 - oprava střechy - z Programu regenerace 117 tis. Kč, povinný příspěvek města 35 tis. Kč, podíl vlastníka 198 tis. Kč. Příjemcem dotace je *****5. Městský dům Smetanovo nám. čp. 108- oprava fasády- z Programu regenerace 10 tis. Kč, povinný příspěvek města 3 tis. Kč, podíl vlastníka 17 tis. Kč. Příjemcem dotace je *****


usnesení č. 36/13

ZaM vydává v souladu s ust. § 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dodatek č.1 k jednacímu řádu Zastupitelstva města Litomyšl (evidenční číslo podle katalogu řídící dokumentace JR/1301/Z), příloha č. 01/Taj/02/2013.


Michal Kortyš
starosta
Radomil Kašpar
1. místostarosta

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl