Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

2. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 24. 04. 2012 v malém sále Smetanova domu

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

Zastupitelstvo města Litomyšl - zápis ze zasedání ze dne 24. 04. 2012 (formát pdf, velikost 358,48 KB)

usnesení č. 29/12
ZaM schválilo program jednání.


usnesení č. 30/12

ZaM schvaluje návrhovou komisi ve složení:
- Ing. Jaromír Odstrčil
- Ing. Terezie Šmolíková
- Mgr. Jaromír Kroužil


usnesení č. 31/12

ZaM schvaluje ověřovatele zápisu:
- Mgr. Zdeněk Zitko
- Ing. Josef Janeček


usnesení č. 32/12

ZaM souhlasí s odkoupením spoluvlastnického podílu ve výši id. 5/18 vzhledem k celku z p.p.č. 1340 orná půda o výměře 11954 m2 v katastrálním území Litomyšl od ***** spoluvlastnického podílu ve výši id. 17/72 vzhledem k celku z p.p.č. 1340 orná půda o výměře 11954 m2 v katastrálním území Litomyšl od *****, spoluvlastnického podílu ve výši id. 17/144 vzhledem k celku z p.p.č. 1340 orná půda o výměře 11954 m2 v katastrálním území Litomyšl od ***** a spoluvlastnického podílu ve výši id. 17/144 vzhledem k celku z p.p.č. 1340 orná půda o výměře 11954 m2 v katastrálním území Litomyšl od *****, vše za kupní cenu 300 Kč/m2. Jedná se o pozemek v lokalitě u nemocnice pro výstavbu Domova pro seniory a bytových domů.


usnesení č. 33/12
ZaM souhlasí s odkoupením spoluvlastnického podílu ve výši id. 32/192 vzhledem k celku na budově stodoly - zemědělské stavby bez č.p. na st.p.č. 711/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 276 m2 v katastrálním území a obci Litomyšl, části obce Litomyšl-Město a stejného podílu na stavebním pozemku od *****. Kupní cena 10.000 Kč.


usnesení č. 34/12

ZaM souhlasí s prodejem bytové jednotky číslo 1051/24 (3+1) na Komenského náměstí o podlahové ploše 82,71 m2 vymezené v prohlášení vlastníka ze dne 8.12.2008 v budově č.p. 1051 na st.p.č. 2138 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 231 m2 v katastrálním území a obci Litomyšl, části obce Litomyšl - Město spolu s příslušným podílem 59/1000 na společných částech domu č.p. 1051 na st.p.č. 2138 a podílem 59/1000 vzhledem k celku st.p.č. 2138 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 231 m2 v katastrálním území a obci Litomyšl. Kupní cena 434.286 Kč. Kupující ***** - matka nájemce bytové jednotky.


usnesení č. 35/12
ZaM souhlasí se směnou p.p.č. 102/5 ostatní plocha o výměře 31 m2 v katastrálním území Pazucha a obci Litomyšl oddělené podle geometrického plánu č. 126-92/2012, která je ve vlastnictví města, za p.p.č. 748 ostatní plocha o výměře 2 m2 v katastrálním území Pazucha oddělenou stejným geometrickým plánem, která je ve vlastnictví ***** za účelem ucelení pozemků k nemovitosti Pazucha č.p. 41. Městu bude uhrazen rozdíl v ceně směňovaných pozemků ve výši 80 Kč/m2 rozdílu výměr směňovaných pozemků.


usnesení č. 36/12
ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 2639 ostatní plocha o výměře 291 m2 oddělené podle geometrického plánu č. 2263-2/2012 v katastrálním území Litomyšl. Kupující spoluvlastníci budovy na ulici J. Žižky č.p. 709 na st.p.č. 1083 spolu se st.p.č. 1083 v katastrálním území Litomyšl - *****. Kupní cena 120 Kč/m2.


usnesení č. 37/12

ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 2312/15 o výměře 3582 m2 v katastrálním území Litomyšl za účelem výstavby administrativní budovy, vzorkové prodejny a skladu (první etapa). Kupující pan Jaroslav Flach, Na Lánech 120, Litomyšl. Kupní cena 400 Kč/m2, tj. celkem 1.432.800 Kč. Bude sepsána smlouva o budoucí kupní smlouvě a prodej pozemků se uskuteční až po výstavbě a vydání kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí o předčasném užívání stavby.


usnesení č. 38/12

ZaM souhlasí s prodejem st.p.č. 4/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 190 m2 a dle geometrického plánu č. 529-69/2011 oddělené st.p.č. 4/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 5213 m2 a st.p.č. 4/10 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 145 m2 v katastrálním území Nedošín. Kupní cena 350 Kč/m2 zastavěné pozemky pod budovami - 2384 m2 a 450 Kč/m2 nezastavěné pozemky ve dvoře areálu - 3164 m2, tj. celkem 2.258.200 Kč. Kupující Zemědělské družstvo chovatelů a pěstitelů Litomyšl, IČ 48154814, se sídlem Zahájská 369, Litomyšl. Jedná se o pozemky pod budovami areálu Perštýn a v jeho dvoře.


usnesení č. 39/12

ZaM souhlasí s uzavřením dohody o narovnání mezi Městem Litomyšl a společností Kubík a.s. ve znění uvedeném v příloze č. 1/MJ/2/12 tohoto usnesení, v jejímž rámci společnost Kubík a.s. bezúplatně uzná výlučné vlastnické právo města ke stavbě věže původního městského opevnění situované na nově zaměřené st.p.č. 254/5 v katastrálním území Litomyšl (Červená věž) a současně budou uzavřeny smlouvy o vzájemném bezúplatném převodu nemovitostí, kterou společnost Kubík a.s. bezúplatně převede do vlastnictví města geometrickým plánem č. 1568-55/2001 nově oddělenou st.p.č. 254/5 v katastrálním území Litomyšl o výměře 143 m2 a Město Litomyšl bezúplatně převede do vlastnictví společnosti Kubík a.s. pozemky označené jako st.p.č. 254/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 154 m2 a p.p.č. 472/3 zahrada o výměře 216 m2 v katastrálním území Litomyšl a dále budovu bez čp - stavbu technického vybavení (stodolu) na stavebních parcelách 254/2 a 254/3 v katastrálním území a obci Litomyšl, části obce Litomyšl-Město. Kubík a.s. se zaváže část převedených pozemků dále převést do vlastnictví Univerzity Pardubice, se sídlem Studentská 95, 532 10 Pardubice, IČ: 00216275 za účelem rozšíření jejích učebních prostor.


usnesení č. 40/12

ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 163/2 orná půda o výměře 1410 m2 oddělené podle geometrického plánu č. 175-16/2012 v katastrálním území Kornice za účelem výstavby RD. Prodej nejvyšší nabídce kupní ceny. Kupní cena 212.000 Kč. Kupující *****. Pozemek bude prodán jako nezainvestovaný pro výstavbu RD s tím, že přípojky inženýrských sítí a náklady spojené s výstavbou příjezdové komunikace na pozemek uhradí kupující při výstavbě RD.


usnesení č. 41/12

ZaM souhlasí se zpeněžením budovy č.p. 69 na st.p.č. 386 zastavěná plocha a nádvoří spolu se st.p.č. 386 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 356 m2 v katastrálním území a obci Litomyšl, části obce Litomyšl-Město formou veřejné dobrovolné dražby. Dražebníkem bude společnost Dražební spolek s.r.o., IČ 25942719, Smetanovo náměstí 126, Litomyšl. Nejnižší podání bude činit cena 3.500.000 Kč, minimální příhoz bude činit částku ve výši 20.000 Kč. Dražební jistota bude činit částku ve výši 200.000 Kč. Dražba proběhne v zasedací místnosti Městského úřadu v Litomyšli na adrese Bří Šťastných 1000, Litomyšl, v termínu stanoveném dražební vyhláškou.


usnesení č. 42/12
ZaM revokuje usnesení č. 57/11 ze dne 12.5.20111: ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 2312/18 orná půda o výměře 16.317 m2 oddělené podle geometrického plánu č. 2280-17/2012 v katastrálním území Litomyšl za účelem výstavby "Výrobního areálu CIMBRIA HMD" dle projektu zpracovaného společností K I P spol. s r.o. v únoru 2011 pod č. zak. 2540-62. Kupující CIMBRIA HMD, s.r.o., IČ 15036723, Mařákova 1088, Litomyšl. Kupní cena 400 Kč/m2 v pásu 1/2 zastavění kolem silnice I/35 a 250 Kč/m2 v části druhé 1/2 zastavění, tj. celkem 5,303.100 Kč (8.159 m2 x 400 Kč/m2 = 3.263.600 Kč) + (8.158 m2 x 250 Kč/m2= 2.039.500 Kč). ZaM dále souhlasí s bezúplatným převodem p.p.č. 2312/19 orná půda o výměře 16.235 m2 oddělené podle geometrického plánu č. 2280-17/2012, st.p.č. 3516 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 9 m2 a budovy jiné stavby bez č.p. na st.p.č. 3516 zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území a obci Litomyšl, části obce Litomyšl-Město za účelem výstavby II. a III. etapy "Výrobního areálu CIMBRIA HMD" dle studie zpracované společností K I P spol. s r.o.. Nabyvatel CIMBRIA HMD, s.r.o., IČ 15036723, Mařákova 1088, Litomyšl. Bude sepsána smlouva o budoucí kupní a darovací smlouvě a prodej a bezúplatný převod pozemků se uskuteční až po výstavbě a vydání kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí o předčasném užívání stavby nebo zkušebním provozu I. etapy výstavby. Pozemek pro II. a III. etapu bude převeden bezúplatně s podmínkou, že město nebude provádět výstavbu infrastruktury pro výstavbu II. a III. etapy výrobního areálu a společnost zvýší počet zaměstnanců o nejméně 50 osob.


usnesení č. 43/12
ZaM revokuje usnesení ZaM č. 57/09 ze dne 18.6.2009: ZaM souhlasí se směnou st.p.č. 101 v katastrálním území Litomyšl o výměře 129 m2 oddělené podle geometrického plánu číslo 2065-1/2009, která je ve vlastnictví města, za účelem ucelení pozemku pro výstavbu rozšíření penzionu, za p.p.č. 2343/1 ostatní plocha o výměře 182 m2, p.p.č. 2343/8 ostatní plocha o výměře 255 m2 a p.p.č. 2343/13 ostatní plocha o výměře 49 m2 v katastrálním území Litomyšl, které jsou ve vlastnictví *****. Město doplatí rozdíl v hodnotě směňovaných pozemků v částce 300 Kč/m2 rozdílu ve výměrách směňovaných pozemků, tj. celkem 107.100 Kč.


usnesení č. 44/12

ZaM souhlasí se směnou st.p.č. 826 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m2 v katastrálním území Litomyšl, která je ve vlastnictví Města Litomyšle, za p.p.č. 2344/18 vodní plocha o výměře 9 m2 v katastrálním území Litomyšl, která je ve vlastnictví firmy AUTO MOTIVE INDUSTRIAL a.s., Sokolovská 1169, Litomyšl. Rozdíl v ceně směňovaných pozemků bude městu doplacen částkou ve výši 300 Kč/m2 rozdílu výměr směňovaných pozemků.


usnesení č. 45/12
ZaM bere na vědomí zápis z finančního výboru č. 2/12 ze dne 26.3.2012 a 3/12 ze dne 11.4.2012. (Příloha 1/FV/02/12 a 2/FV/02/12)


usnesení č. 46/12

ZaM schvaluje v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů celoroční hospodaření města a Závěrečný účet města za rok 2011 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Litomyšl za rok 2011 bez výhrad. (příloha č. 1/FIN/2/12 -  Závěrečný účet města Litomyšl za rok 2011)


usnesení č. 47/12

ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 101/2012 (příloha 3a,b/FIN/02/12).
Výnosy podnikatelské činnosti                                    69.584,00 tis. Kč
Náklady podnikatelské činnosti                                   51.636,00 tis. Kč
Hospodářský výsledek                                               17.948,00 tis. Kč


usnesení č. 48/12

ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2012 (příloha 2a,b/FIN/02/12) a stanovuje tyto závazné ukazatele:
- zapojení zdrojů z roku 2011                                                      8.266,38 tis. Kč
- zůstatek účelových fondů a FRR k 31.12.2012                              5.323,32 tis. Kč
- objem výdajů na kapitolách na základě RO 2/2012


usnesení č. 49/12
ZaM rozhodlo o návrzích č. Z1-1, Z1-2 a Z1-3 na změnu územního plánu Litomyšl dle přílohy tohoto usnesení č. 1/VUP/2/2012 tak, že schválilo stanovisko odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu Litomyšl jako příslušného úřadu územního plánování.


usnesení č. 50/12

ZaM projednalo zadání změny č. 1 územního plánu Litomyšl. ZaM schvaluje zadání změny č. 1 územního plánu Litomyšl v rozsahu dle přílohy tohoto usnesení č. 2/VUP/2/2012 .


usnesení č. 51/12
ZaM schvaluje změnu textu poslední věty čl. 4.1. zakladatelské listiny organizace Městské služby Litomyšl s.r.o. takto: Dozorčí rada podává zprávy valné hromadě (jedinému společníkovi) minimálně čtyřikrát ročně.


usnesení č. 52/12
ZaM schvaluje změnu první věty čl. V. odst.6 stanov organizace Městské služby Litomyšl takto: Dozorčí rada zasedá nejméně čtyřikrát ročně.


usnesení č. 53/12
ZaM schvaluje poskytnutí dotací z OKČ podle přílohy č. 01/KCR/2/2012. 


usnesení č. 54/12
ZaM bere na vědomí zápisy z jednání kontrolního výboru dne 14.02.2012 a 19.03.2012.


usnesení č. 55/12

ZaM ukládá radě města, aby zajistila pravidelné měsíční kontroly hospodaření a činnosti příspěvkové organizace Smetanův dům a podala zprávu z těchto kontrol.


usnesení č. 56/12

ZaM pověřuje radu města, aby uložila novému řediteli kontrolu a přepracování těchto smluv:
- Smlouva č. 4/2007 na přestavbu sálu ze dne 02.07.2007
- Smlouva o nájmu nebytových prostor s firmou DOMINO ART ze dne 04.01.2007
- Ceník pronájmu prostor Smetanova domu ze dne 12.02.2008


Michal Kortyš
starosta
Radomil Kašpar
1. místostarosta

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl