Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

2. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 24. 03. 2011 v zasedací místnosti budovy internátu Litomyšlské nemocnice a.s.

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

Zastupitelstvo města Litomyšl - zápis ze zasedání ze dne 24. 03. 2011 (formát pdf, velikost 87,79 KB)

usnesení č. 37/11

ZaM schválilo program jednání.


usnesení č. 38/11

ZaM schvaluje návrhovou komisi ve složení:
- Ing. Josef Janeček
- Mgr. Zdeněk Zitko
- pí Dana Kmošková


usnesení č. 39/11

ZaM schvaluje ověřovatele zápisu:
- MUDr. David Večeřa
- p. Otokar Karlík


usnesení č. 40/11

ZaM schvaluje smlouvu o účasti na programu 129120 mezi Ministerstvem zemědělství, Povodí Labe s.p. a Městem Litomyšl, na základě které by mělo dojít k realizaci dotační akce "Loučná, Litomyšl, zvýšení protipovodňové ochrany města". Podíl Města Litomyšl na celkových nákladech je stanoven na min. 5 %, Město se zavazuje, že po 5 letech od kolaudace stavby převezme vybudované stavby do svého majetku. 


usnesení č. 41/11

ZaM souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě se společností K + R Projekt s.r.o., IČ 64945928, se sídlem Národní 973/41, Praha na část p.p.č. 2556/4 ostatní plocha o výměře cca 10 m2 v katastrálním území Litomyšl, které jsou potřebné k vybudování opatření na zvýšení protipovodňové ochrany města na řece Loučné v Litomyšli – nového mostku přes Loučnou. Kupní cena 1500 Kč/m2, vlastní kupní smlouva bude uzavřena až po vybudování a zaměření stavby.


Michal Kortyš
starosta
Radomil Kašpar
1. místostarosta

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl