Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

2. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 04. 05. 2010 v Zámeckém pivovaru v Litomyšli

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

usnesení č. 34/10

ZaM schválilo program jednání.


usnesení č. 35/10

ZaM schvaluje návrhovou komisi ve složení:
- Mgr. Vladimír Novotný
- Ing. Vítětslav Hanzl
- Ing. Terezie Šmolíková


usnesení č. 36/10

ZaM schvaluje ověřovatele zápisu:
- MUDr. Jan Joukl
- pí Dana Kmošková


usnesení č. 37/10
ZaM souhlasí s bezúplatným převodem dílu "a" o výměře 1347 m2 z p.p.č. 228/2 orná půda v katastrálním území Lány u Litomyšle odděleného podle geometrického plánu č. 471-01/2010 od *****. Jedná se o pozemek rozšiřující budoucí veřejný prostor v lokalitě pro výstavbu RD. Podmínkou výše uvedeného bezúplatného převodu je bezúplatný převod části p.p.č. 228/10 orná půda o výměře cca 120 m2 v katastrálním území Lány u Litomyšle z vlastnictví města do vlastnictví *****, jedná se o pozemek navazující na nemovitosti ve vlastnictví *****, který má nyní od města ve výpůjčce. Pozemek by byl převeden po oddělení části, která bude pod budoucí komunikací.


usnesení č. 38/10

ZaM souhlasí s prodejem bytové jednotky č. 1049/24 (3+1 o podlahové ploše 82,30 m2) vymezené v prohlášení vlastníka ze dne 28.11.2008 v budově č.p. 1049 na st.p.č. 2140 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 230 m2 v katastrálním území a obci Litomyšl, části obce Litomyšl - Město na Komenského náměstí spolu s příslušným podílem 823/13952 na společných částech domu č.p. 1049 na st.p.č. 2140 a podílem 823/13952 vzhledem k celku st.p.č. 2140 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 230 m2 v katastrálním území a obci Litomyšl mimo schválených pravidel na prodej bytů na Komenského náměstí. Kupní cena 870.000 Kč. Kupující matka bývalého nájemce *****


usnesení č. 39/10

ZaM souhlasí s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu p.p.č. 1313/93 ostatní plocha o výměře 13 m2 a p.p.č. 1313/94 ostatní plocha o výměře 36 m2 v katastrálním území Litomyšl do vlastnictví Města Litomyšl s Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111. Jedná se o pozemky u garáží v ulici Na Řetízku.


usnesení č. 40/10

ZaM souhlasí s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu p.p.č. 1316/2 ostatní plocha o výměře 1130 m2, p.p.č. 1316/7 ostatní plocha o výměře 563 m2, p.p.č. 1321/1 ostatní plocha o výměře 3570 m2 a p.p.č. 1321/2 ostatní plocha o výměře 788 m2 v katastrálním území Litomyšl do vlastnictví Města Litomyšl s Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111. Jedná se o pozemky zeleně na Mařákově ulici.


usnesení č. 41/10

ZaM souhlasí s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu p.p.č. 2140/38 ostatní plocha o výměře 131 m2, p.p.č. 2187/45 ostatní plocha o výměře 42 m2 a p.p.č. 2187/47 ostatní plocha o výměře 9 m2 v katastrálním území Litomyšl do vlastnictví Města Litomyšl s Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111. Jedná se o pozemky zeleně na Mařákově ulici a ulici T.G.Masaryka.


usnesení č. 42/10

ZaM souhlasí s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu p.p.č. 2215/8 ostatní plocha o výměře 71 m2, p.p.č. 2215/10 ostatní plocha o výměře 9 m2, p.p.č. 2215/19 ostatní plocha o výměře 110 m2 a p.p.č. 2215/21 ostatní plocha o výměře 79 m2 v katastrálním území Litomyšl do vlastnictví Města Litomyšl s Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111. Jedná se o pozemky zeleně na Strakovské ulici.


usnesení č. 43/10
ZaM souhlasí s bezúplatným převodem spoluvlastnického podílu ve výši id. 3/16 vzhledem k celku z p.p.č. 2320 orná půda o výměře 622 m2 v katastrálním území Litomyšl od ***** do vlastnictví Města Litomyšle. Jedná se o pozemek mezi silnicí I/35 a Černou Horou, Město Litomyšl vlastní podíl ve výši id 1/2 vzhledem k celku.


usnesení č. 44/10
ZaM souhlasí s bezúplatným převodem budovy jiné stavby bez č.p. na st.p.č. 2318/1 zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území a obci Litomyšl, části obce Litomyšl-Město z vlastnictví HOKEJOVÉHO CLUBU LITOMYŠL, IČ 49325256, Litomyšl do vlastnictví Města Litomyšle. Pozemek pod budovou ve vlastnictví města je, budovu má nyní město od HCL ve výpůjčce.


usnesení č. 45/10
ZaM souhlasí s odkoupením p.p.č. 387/56 vodní plocha o výměře 39 m2 v katastrálním území Nedošín od ČR - Povodí Labe, státní podnik, IČ 70890005, se sídlem Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové. Kupní cena 600 Kč. Jedná se o pozemek v areálu ČOV.


usnesení č. 46/10

ZaM souhlasí se zpeněžením bytové jednotky číslo 1051/17 (1+1) o podlahové ploše 35,64 m2 vymezené v prohlášení vlastníka ze dne 8.12.2008 v budově č.p. 1051 na st.p.č. 2138 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 231 m2 v katastrálním území a obci Litomyšl, části obce Litomyšl - Město spolu s příslušným podílem 25/1000 na společných částech domu č.p. 1051 na st.p.č. 2138 a podílem 25/1000 vzhledem k celku st.p.č. 2138 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 231 m2 v katastrálním území a obci Litomyšl formou veřejné dobrovolné dražby. Dražebníkem bude společnost Dražební spolek s.r.o., Smetanovo náměstí 126, Litomyšl, IČ 25942719. Nejnižší podání bude činit cena 550.000 Kč, minimální příhoz bude činit částku ve výši 10.000 Kč. Dražební jistota bude činit částku ve výši 50.000 Kč. Dražba proběhne v zasedací místnosti Městského úřadu v Litomyšli na adrese Bří Šťastných 1000, Litomyšl v termínu stanoveném dražební vyhláškou.


usnesení č. 47/10
ZaM souhlasí s bezúplatným převodem dílu "j1" o výměře 1 m2 z p.p.č. 2181 ostatní plocha, dílu "m1" o výměře 1 m2 z p.p.č. 513 ostatní plocha, dílu "x1" o výměře 19 m2 z p.p.č. 2341/2 ostatní plocha a dílu "e2" o výměře 1 m2 ze st.p.č. 752 zastavěná plocha a nádvoří - zbořeniště v katastrálním území Litomyšl oddělených dle geometrického plánu č. 2112-17/2009 do vlastnictví Pardubického kraje, IČ 70892822, Komenského náměstí 125, Pardubice. Jedná se o převod pozemků pod silnicí II. třídy v Zámecké ulici. ZaM dále souhlasí s bezúplatným převodem p.p.č. 2140/13 ostatní plocha o výměře 175 m2, p.p.č. 2140/44 ostatní plocha o výměře 63 m2, p.p.č. 2140/45 ostatní plocha o výměře 27 m2, p.p.č. 2140/46 ostatní plocha o výměře 135 m2, p.p.č. 2175/4 ostatní plocha o výměře 44 m2, dílu "g1" o výměře 87 m2 z p.p.č. 2140/8 ostatní plocha, dílu "d2" o výměře 0,04 m2 z p.p.č. 2175/2 ostatní plocha v katastrálním území Litomyšl oddělených dle geometrického plánu č. 2112-17/2009 z vlastnictví Pardubického kraje, IČ 70892822, Komenského náměstí 125, Pardubice do vlastnictví Města Litomyšle. Jedná se o pozemky pod místními komunikacemi a zelení v Zámecké ulici.


usnesení č. 48/10
ZaM bere na vědomí návrh investičních akcí krytých z úvěrového rámce ve výši 150 mil. Kč. (Příloha 1/FIN/02/10)


usnesení č. 49/10

ZaM schvaluje na základě předloženého materiálu Propočty splácení dosud přijatých úvěrů + úvěrového limitu 150 mil. Kč s dopadem na dluhovou službu (příloha 2/FIN/02/10) revokaci usnesení č. 13/08 ze dne 11. 3. 2008 takto: ZaM schvaluje přijetí úvěrového rámce maximálně do výše 150 mil. Kč, s dobou splatnosti nejpozději do 31. 12. 2029. Čerpání zahájeno v roce 2009. V souladu s § 85 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, každá úvěrová smlouva na jednotlivé akce podléhá schválení ZaM. 


usnesení č. 50/10

ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2010/RČ - (příloha 3/FIN/02/10) a stanovuje tyto závazné ukazatele:
- zapojení zdrojů z roku 2009                                        11.670,10 tis. Kč
- zůstatek účelových fondů a FRR k 31.12.2010                 9.530,70 tis. Kč


usnesení č. 51/10

ZaM schváluje rozpočtové opatření č. 103/2010/HČ - (viz příloha 4/FIN/02/10).
Výnosy podnikatelské činnosti                                    53.323,00 tis. Kč
Náklady podnikatelské činnosti                                    25.708,00 tis. Kč
Hospodářský výsledek                                               27.615,00 tis. Kč


usnesení č. 52/10
ZaM bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze dne 26. 4. 2010. (příloha 5/FIN/02/10)


usnesení č. 53/10

ZaM schvaluje převod činnosti a úkolů příspěvkové organizace Technické služby města Litomyšle, IČ: 00194204 s účinností od 1. 7. 2010 na obchodní společnost Městské služby Litomyšl s.r.o., IČ: 28791002, se sídlem Litomyšl, Mařákova 376, PSČ:  570 01.

 


usnesení č. 54/10

ZaM bere na vědomí materiály předložené Ing. Karlem Kalouskem, a to podnikatelský plán obchodní společnosti Městské služby Litomyšl s.r.o. a dále text smlouvy o poskytování služeb mezi Městem Litomyšl na straně jedné a obchodní společností Městské služby Litomyšl s.r.o. na straně druhé, která bude uzavřena s účinností od 1. 7. 2010.


usnesení č. 55/10

ZaM schvaluje podle § 84, odst. 2), písm. e) zákona č. 128/2000 Sb. stanovy obchodní společnosti Městské služby Litomyšl s.r.o., IČ: 28791002, se sídlem Litomyšl, Mařákova 376, PSČ:  570 01, a to ve znění, uvedeném v příloze tohoto usnesení.

 


usnesení č. 56/10

ZaM schvaluje s účinností ke dni 1. 6. 2010 vyjmutí majetku uvedeného v příloze č. 1 zřizovací listiny příspěvkové organizace Technické služby města Litomyšle, IČ: 00194204 ze dne 27. 10. 2009 a dále vyjmutí veškerých movitých věcí pořízených touto příspěvkovou organizací do 26. 10. 2009, ze souboru majetku určeného k hospodaření této příspěvkové organizace. Po dobu do svého zrušení bude příspěvková organizace Technické služby města Litomyšle provozovat činnost bez majetku určeného k hospodaření. 
ZaM proto mění ustanovení zřizovací listiny příspěvkové organizace Technické služby města Litomyšle, IČ: 00194204 ze dne 27. 10. 2009 tak, že s účinností ke dni 1. 6. 2010 ruší ustanovení čl. 7, odst. 1) zřizovací listiny a nahrazuje jej tímto textem: "Příspěvková organizace Technické služby města Litomyšle provozuje svoji činnost bez majetku určeného k hospodaření".


usnesení č. 57/10

ZaM schvaluje uzavření dodatku č.2 smlouvy o budoucí kupní smlouvě na byt č.5, Z. Kopala 1162, ze dne 15.11. 2002 ve znění dodatku č.1 ze dne 30.4. 2007.  Dodatkem se veškerá práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy převádějí na *****.


usnesení č. 58/10
ZaM schvaluje znění Dodatku č. 1 k Programu regenerace MPR Litomyšl z r. 1996 (Hrůša, Pelčák, Atelier Brno), kterým se tento dokument rozšiřuje o dva nové objekty (městské domy čp.3 na Jiráskově ul. a čp. 194 na ul. R. Stříteského). Přijetí dodatku je podmínkou pro dodatečné zařazení těchto objektů do Programu regenerace MPR v r. 2010.


usnesení č. 59/10

ZaM schvaluje, aby v rámci Programu regenerace MPR pro rok 2010 byly zrealizovány následující akce obnovy:
- Rekonstrukce části střechy objektu čp. 194 (ul. R. Stříteského) v odhadované ceně 1.400 tis. Kč
  (dotace z MKČR cca 500 tis., podíl Města cca 900 tis.)
- Rekonstrukce fasády objektu čp. 50 (Smetanovo nám.) v odhadované ceně 400 tis. Kč
  (dotace z MKČR cca 200 tis., podíl Města cca 200 tis.)
- Rekonstrukce fasády objektu čp. 3 (ul. Jiráskova) v odhadované ceně 500 tis. Kč
  (dotace z MKČR cca 200 tis., podíl Města cca 50 tis.)
- Opatření proti vzlínající vlhkosti objektu Fortny (ul. B.Němcové) v odhadované ceně 400 tis. Kč
  (dotace z MKČR cca 200 tis., podíl Města cca 200 tis.)


usnesení č. 60/10

ZaM schvaluje finanční spoluúčast Města Litomyšle na pořízení PD (DUR) na akci Přeložka silnice II/359 v Litomyšli ve výši 135.000 Kč bez DPH. Investorem akce je Pardubický kraj. 


usnesení č. 61/10
ZaM souhlasí s poskytnutím dotací z OKČ dle doporučení RaM a kulturní komise podle přílohy č. 1/KCR/02/2010. 


usnesení č. 62/10

ZaM revokuje usnesení č. 138/09 takto: ZaM schvaluje text aktualizované Zřizovací listiny organizační složky kino Sokol Litomyšl dle úplného znění v příloze č. 2/KCR/4/09. 


usnesení č. 63/10
ZaM souhlasí se schválením smlouvy o spolupráci mezi městy Svitavy, Litomyšl, Polička, Moravská Třebová a Česká Třebová (příloha č. 2/KCR/02/2010). Předmětem smlouvy je spolupráce na finančním zajištění provozování veřejné linkové autobusové dopravy uzpůsobené pro přepravu jízdních kol (cyklobus). Město Litomyšl poskytne ze svého rozpočtu (kap. 18, org. 257) na kofinancování projektu částku ve výši maximálně 39.000 Kč. 


usnesení č. 64/10
ZaM ne-souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí finanční dotace na úhradu prokazatelné ztráty ve veřejné linkové dopravě (provoz cyklobusu). Smlouva, která je součástí přílohy 3/KCR/02/2010 bude uzavřena firmou Zlatovánek spol. s r.o. Polička (Starohradská 407, Polička, IČO: 15036278). Dotace bude poskytnuta z kapitoly, org. 257.  


usnesení č. 65/10
ZaM ne-souhlasí s tím, aby dotace na činnost Dechovému orchestru Smetanova domu ve výši 20.000,- Kč byla poskytnuta z organizace 218, kapitoly 06 formou navýšení příspěvku příspěvkové organizaci Smetanův dům (org. 505, kapitola 06). 


usnesení č. 66/10
ZaM souhlasí  s poskytnutím  dotace ve výši 44.000 Kč společnosti Jiskra Litomyšl, U Plovárny 1061, IČO 15034526 na činnost. Jde o 60% z výnosů za pronájmy stadionu Černá Hora v roce 2009 (v souladu s usnesením RaM č. 724/04). 


usnesení č. 67/10
ZaM schvaluje  poskytnutí dotací žadatelům dle přílohy č. 1/SK/02/10. Hrazeno z rozpočtové kap. 08, org. 2263 a 355.


usnesení č. 68/10

ZaM schvaluje podle § 4 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, tyto pověřené členy ZaM před kterými lze učinit prohlášení o  uzavření manželství :
Ing. Vítězslav Hanzl
MUDr. Libor Vylíčil


usnesení č. 69/10
ZaM stanoví počet členů zastupitelstva města pro volební období 2010 - 2014 v souladu s ust. § 68 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na 23 členů zastupitelstva města.


usnesení č. 70/10

ZaM vzalo na vědomí informaci o záměru o. s. Domašice usilující o vedení rychlostní komunikace R35 mezi Litomyšlí a částí města Kornicemi. ZaM zdůrazňuje, že vnímá městskou část Kornice jako nedílnou součást města a vyjadřuje se záměrem o. s. Domašice zásadní nesouhlas.


usnesení č. 71/10
ZaM trvá na územní integritě v maximální možné míře a dále trvá na trasování rychlostní komunikace R35 dle verze ÚP VÚC Pardubického kraje schválené usnesením Zastupitelstva Pardubického kraje č. 198/06 dne 14. 12. 2006 a dle platného ÚPSÚ města Litomyšle.


Michal Kortyš
starosta
Jan Janeček
I. místostarosta

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl