Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

2. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 19. 03. 2009 v zámeckém pivovaru v Litomyšli

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

usnesení č. 18/09

ZaM schválilo program jednání.


usnesení č. 19/09

ZaM schvaluje návrhovou komisi ve složení:
- Mgr. Vladimír Novotný
- Dana Kmošková
- Radomil Kašpar


usnesení č. 20/09

ZaM schvaluje ověřovatele zápisu:
- Vojtěch Stříteský
- MUDr. David Večeře


usnesení č. 21/09
ZaM souhlasí s bezúplatným převodem p.p.č. 757/2 ostatní plocha o výměře 1381 m2 v katastrálním území Litomyšl do vlastnictví Města Litomyšle od vlastníků bytových jednotek v budovách č.p. 907 a 908. Jedná se o pozemek, o jehož převod jsme žádali původního vlastníka ÚZSVM, ale ten ho převedl do spoluvlastnictví vlastníků bytových domů č.p. 907 a 908 a Ti chtějí pozemek nyní převést do vlastnictví Města Litomyšle.


usnesení č. 22/09
ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 269/7 orná půda o výměře 967 m2 v katastrálním území Nedošín za účelem výstavby RD. Kupní cena 450 Kč/m2. Bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě s podmínkami stejnými jako u dosud uzavřených smluv. Kupující manželé Radomil a Bohumila Kašparovi, T.G.Masaryka 788, Litomyšl.


usnesení č. 23/09
ZaM souhlasí s odkoupením st.p.č. 542 zastavěná plocha a nádvoří - zbořeniště o výměře 216 m2 a p.p.č. 1316/33 ostatní plocha o výměře 58 m2 v katastrálním území Litomyšl od manželů Andrlových, Osevní 315, Litomyšl za kupní cenu 650 Kč/m2. Jedná se o pozemek mezi silnicí na Mařákově ulici a tiskárnou HRG vhodný k vybudování parkovacích ploch.


usnesení č. 24/09

ZaM souhlasí se zpeněžením bytové jednotky číslo 1048/20 (1+1) o podlahové ploše 35,90 m2 vymezené v prohlášení vlastníka ze dne 10.1.2007 v budově č.p. 1048 na st.p.č. 2141 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 230 m2 v katastrálním území a obci Litomyšl, části obce Litomyšl - Město spolu s příslušným podílem id. 3590/139760 na společných částech domu č.p. 1048 na st.p.č. 2141 a podílem id. 3590/139760 vzhledem k celku st.p.č. 2141 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 230 m2 v katastrálním území a obci Litomyšl formou veřejné dobrovolné dražby. Dražebníkem bude společnost Dražební spolek s.r.o., Smetanovo náměstí 126, Litomyšl, IČ 25942719. Nejnižší podání bude činit cena 550.000 Kč, minimální příhoz bude činit částku ve výši 10.000 Kč. Dražební jistota bude činit částku ve výši 50.000 Kč. Dražba proběhne v zasedací místnosti Městského úřadu v Litomyšli na adrese Bří Šťastných 1000, Litomyšl v termínu stanoveném dražební vyhláškou.


usnesení č. 25/09
ZaM souhlasí s prodejem 24 bytových jednotek vymezených v prohlášení vlastníka ze dne 8.12.2008 v budově bytového domu č.p. 1050 na Komenského náměstí spolu s příslušným podílem na společných částech domu č.p. 1050 na st.p.č. 2139 a podílem na st.p.č. 2139 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 233 m2 v katastrálním území Litomyšl stávajícím nájemcům, příp. jejich příbuzným v řadě přímé v souladu se Směrnicí 01/05 o prodeji bytů na Komenského náměstí ve znění dodatku č.1 ze dne 30.11.2006 a dodatku č. 2 ze dne 16.12.2008. V případě prokázání, že stávající nájemce v bytě dlouhodobě nebydlí a případně ho podnajímá, nebude mu byt za zvýhodněných podmínek dle směrnice pro nájemce odprodán.


usnesení č. 26/09
ZaM souhlasí s prodejem 24 bytových jednotek vymezených v prohlášení vlastníka ze dne 8.12.2008 v budově bytového domu č.p. 1051 na Komenského náměstí spolu s příslušným podílem na společných částech domu č.p. 1051 na st.p.č. 2138 a podílem na st.p.č. 2138 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 231 m2 v katastrálním území Litomyšl stávajícím nájemcům, příp. jejich příbuzným v řadě přímé v souladu se Směrnicí 01/05 o prodeji bytů na Komenského náměstí ve znění dodatku č.1 ze dne 30.11.2006 a dodatku č. 2 ze dne 16.12.2008. V případě prokázání, že stávající nájemce v bytě dlouhodobě nebydlí a případně ho podnajímá, nebude mu byt za zvýhodněných podmínek dle směrnice pro nájemce odprodán.


usnesení č. 27/09
ZaM souhlasí s prodejem st.p.č. 201/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 m2 v katastrálním území Lány u Litomyšle oddělené podle geometrického plánu číslo 459-210/2008. Kupující pan Mykhaylo Tyvodar, Smetanovo náměstí 131, Litomyšl. Kupní cena 600 Kč. Pozemek byl oddělen při zaměření skutečného stavu po rekonstrukci garáže v ulici A. Tomíčka.


usnesení č. 28/09
ZaM souhlasí s bezúplatným převodem p.p.č. 2187/19 ostatní plocha o výměře 155 m2 v katastrálním území Litomyšl do vlastnictví Pardubického kraje, Komenského náměstí 125, Pardubice. Jedná se o pozemek pod rozšířením silnice II/360 na Mařákově ulici v místě bývalého vjezdu do autobusového nádraží.


usnesení č. 29/09

ZaM souhlasí s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu p.p.č. 2205/22 ostatní plocha o výměře 2 m2 a p.p.č. 2389/21 ostatní plocha o výměře 21 m2 v katastrálním území Litomyšl a p.p.č. 4144/2 ostatní plocha o výměře 2202 m2 a p.p.č. 4145 ostatní plocha o výměře 501 m2 v katastrálním území Nová Ves u Litomyšle do vlastnictví Města Litomyšl s Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111. Jedná se o pozemky pod chodníky a místními komunikacemi.


usnesení č. 30/09
ZaM souhlasí s prodejem st.p.č. 3470 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 82 m2, p.p.č. 2428/9 trvalý travní porost o výměře 36 m2, p.p.č. 2428/10 trvalý travní porost o výměře 10 m2 a p.p.č. 2425/4 ostatní plocha o výměře 71 m2 v katastrálním území Litomyšl oddělených podle geometrického plánu číslo 2050-136/2008. Jedná se o pozemky zastavěné skladem pro truhlářské výrobky a parkovištěm dle uzavřené smlouvy o budoucí kupní smlouvě. Kupující pan Lukáš Vajrauch, Benátská 1008, Litomyšl. Kupní cena 300 Kč/m2 u stavebního pozemku, u pozemků pod zpevněnými plochami kupní cena 150 Kč/m2.


usnesení č. 31/09

ZaM souhlasí s bezúplatným převodem p.p.č. 304/14 orná půda o výměře 106 m2 v katastrálním území Lány u Litomyšle oddělené podle geometrického plánu číslo 454-83/2008 do vlastnictví města Litomyšle. Nynější spoluvlastníci pozemku paní Marie Marousková, Ing. Jiří Tmej a Ing. Jaroslav Tměj požádali o převod pozemku do vlastnictví města z důvodu dělení pozemků v jejich spoluvlastnictví a potřebě zajištění přístupu na rozdělené pozemky.


usnesení č. 32/09
ZaM bere na vědomí zápis z finannčího výboru ze dne 23.2.2009.


usnesení č. 33/09

ZaM projednalo a schvaluje návrh rozpočtu města na rok 2009:

Třída 1 - Daňové příjmy

123 889,00

Třída 2 - Nedaňové příjmy

16 700,30

Třída 3 - Kapitálové příjmy

241 528,00

Třída 4 - Přijaté dotace

121 236,50

PŘÍJMY  CELKEM

503 353,80

Třída 5 - Běžné výdaje

231 992,90

Třída 6 - Kapitálové výdaje

305 058,00

VÝDAJE  CELKEM

537 050,90

Saldo příjmů a výdajů

-33 697,10

 

 

Přijaté půjčky a úvěry

28 000,00

Splátky půjček a úvěrů

-13 340,00

Financování ze zdrojů r. 2008

19 037,10

FINANCOVÁNÍ  CELKEM

33 697,10

Zdroje k 1.1.2009

27 922,60

Zapojení zdrojů z r. 2008

-19 037,10

Zůstatek rozp.prostředků a účel.fondů k 31.12.2009

8 885,50


Plán podnikatelské činnosti  2009

/v tis. Kč/

Plánované výnosy celkem

67 945,00

Plánované náklady celkem

34 488,00


Hospodářský výsledek                                                                  33 457,00  

usnesení č. 34/09

ZaM schvaluje závazné ukazatele, kterými se bude řídit:

a/ rada města:

 

 

 

zapojení zdrojů z r. 2008

 

 19.037,10 tis. Kč

zůstatek rozpočtových prostředků a účelových  fondů k 31.12.2009

  8.885,50 tis. Kč

 

b/ příspěvkové organizace zřízené městem :

 

Příspěvková organizace

 

výše příspěvku

 

 

 

 

v tis. Kč

1.

Centrum sociální pomoci

5.678

2.

Městská galerie

 

1.635

3.

Smetanův dům

 

4.483

4.

Technické služby

 

                      34.115

5.

I. mateřská škola

 

1.054

6.

II. mateřská škola

 

1.165

7.

III. mateřská škola

 

901

8.

I. základní škola

2100+650

2.750

9.

II. základní škola

1680+601

2.281

10.

III.základní škola

2074+778

                        2.852

11.

Základní umělecká škola

360

12.

Městská knihovna

3.447

13.

Dům dětí a mládeže

470

                                                    


usnesení č. 35/09

ZaM schvaluje v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění,  poskytnutí dotací a darů dle návrhu rozpočtu na rok 2009 fyzickým a právnickým osobám uvedeným v příloze č. 2/2/FIN.  


usnesení č. 36/09

ZaM stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona čj. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů kompetenci rady města k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:
a) změny v rámci schválených závazných ukazatelů rozpočtu města na rok 2009 /přesuny mezi kapitolami, organizacemi, položkami, paragrafy a účty/.
b) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být realizován,
c) rozpočtové zapojení účelově přidělených finančních prostřčdků z jiných rozpočtů.
ZaM si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném v kompetenci rady města na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po schválení rozpočtového opatření. 


usnesení č. 37/09

ZaM stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona čj. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů kompetenci starosty města k provedení operace bez schválení navýšení rozpočtu zastupitelstvem města v havarijních případech. ZaM si vyhrazuje právo na informaci o každém takto schváleném výdaji na nejbližším zasedání.


usnesení č. 38/09

RaM projednala a doporučuje ZaM schválit rozpočtový výhled na roky 2010 - 2012 (příloha 1/2/FIN).


usnesení č. 39/09

ZaM  bere na vědomí podmínky úvěrové smlouvy č. 0343877189, která bude uzavřena mezi
Českou spořitelnou,a.s., pobočka Svitavy, IČ 45244782 jako věřitelem a Litomyšlskou nemocnicí,
a. s., J.E.Purkyně 652, Litomyšl, IČ 27520579 jako dlužníkem na poskytnutí úvěru ve výši 16,240.782,00 Kč na Financování dodávky upgrate CT. 
ZaM schvaluje uzavření Smlouvy o úpravě vzájemných vztahů mezi ručitelem a bankou č. 0343877189_RD, kterou město jako ručitel zajistí svým ručitelským prohlášením pohledávky České spořitelny a.s. jako věřitele vůči Litomyšlské nemocnici a.s. jako dlužníkovi, vyplývající z úvěrové smlouvy.
ZaM souhlasí, že pohledávka města vůči Litomyšlské nemocnici a.s., která může v budoucnu vzniknout z titulu plnění města jako ručitele České spořitelně a.s. jako věřiteli, bude zajištěna zástavním právem k přístroji CT a ZaM schvaluje uzavření takové smlouvy o zřízení zástavního práva.
Převzetí ručitelského závazku za úvěr (bez specifikace věřitele) bylo schváleno ZaM 16.12.2008,
č. usn. 168/08.


usnesení č. 40/09
ZaM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 8.000,- Kč  firmě WILLI plast s.r.o., T.G. Masaryka 1210, Litomyšl, IČ 27540243, na úpravu komína objektu v jejich vlastnictví za účelem vytvoření hnízdiště čápa bílého.


usnesení č. 41/09
ZaM schvaluje uzavření dodatku č.1 smlouvy o budoucí kupní smlouvě na byt č.4, Z. Kopala 1161, ze dne 15.11. 2002.  Dodatkem se veškerá práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy převádějí na manžele Jaroslavu a Jířího Peňázovi, Okružní 242, Litomyšl.


usnesení č. 42/09

ZaM souhlasí s poskytnutím peněžní částky ve výši 50.000 Kč manželům Marii a Josefovi Lacmanovým, Višňáry 4, Morašice, jako vlastníkům budovy čp. 4, část obce Višňáry, na st.p.č. 57/1 v k.ú. Řikovice u Litomyšle a obci Morašice; s poskytnutím peněžní částky ve výši 50.000 Kč paní Marii Lipavské, Višňáry 3, Morašice, jako vlastníkovi budovy čp. 3, část obce Višňáry, na st.p.č. 59 v k.ú. Řikovice u Litomyšle a obci Morašice; s poskytnutím peněžní částky ve výši 50.000 Kč paní Marii Musilové, Višňáry 1, Morašice, jako vlastníkovi budovy čp. 1, část obce Višňáry, na st.p.č. 61 v k.ú. Řikovice u Litomyšle a obci Morašice a s poskytnutím peněžní částky ve výši 50.000 Kč panu Zdeňku Krejsovi, Hrušová 105, jako vlastníkovi budovy čp. 5, část obce Višňáry, na st.p.č. 58 v k.ú. Řikovice u Litomyšle a obci Morašice za účelem provedení opatření k zajištění jakosti pitné vody ve zdrojích podzemní vody, zásobujících tyto nemovitosti. Způsob a rozsah provedeného opatření bude ponechán na rozhodnutí vlastníka budovy. ZaM dále souhlasí s poskytnutím peněžní částky ve výši 50.000 Kč vlastníkům budovy čp. 2, část obce Višňáry, na st.p.č. 60 v k.ú. Řikovice u Litomyšle a obci Morašice za účelem provedení opatření k zajištění jakosti pitné vody ve zdroji podzemní vody, zásobujícím tuto nemovitost. Osoba příjemce peněžní částky (vlastníka budovy) bude upřesněna poté, kdy realitní kancelář jako nynější vlastník (který budovu nabízí k prodeji) převede tuto budovu novému vlastníkovi, který započne budovu užívat.


usnesení č. 43/09
ZaM schvaluje bezúplatný převod požárního vozidla Avia TA 2 - A 31 SPZ SY 72-01 od Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje do majetku města. Vozidlo bude k dispozici jednotce SDH JPO V v Nedošíně. 


usnesení č. 44/09
ZaM souhlasí s realizací projektů v programu "Podpora programů prevence kriminality Pardubického kraje" v roce 2009 včetně vyčlenění finančních prostředků na jejich realizaci v minimální výši 20% celkových nákladů na projekty (ošetřeno v rozpočtu kap.14).


usnesení č. 45/09

ZaM souhlasí s poskytnutím dotace Farní charitě Litomyšl,, Bělidla 392, 570 01 Litomyšl, IČ 47489839, zastoupené  Bc. Markétou Bělohlávkovou na zabezpečení terénní pečovatelské služby v Litomyšli ve výši 200 tis. Kč. Částka je rozpočtována v kap.14.


usnesení č. 46/09
ZaM souhlasí s poskytnutím dotace na činnost Rodinného centra, Toulovcono nám.1163, Litomyšl 570 01, IČ 64211959, zastoupené Petrou Benešovou ve výši 240.000,- Kč . 


usnesení č. 47/09

ZaM schvaluje podání projektové žádosti do kontinuální výzvy o poskytnutí podpory z Integrovaného operačního programu pro období let 2007 - 2013, Prioritní osa 5 - Národní podpora územního rozvoje, Oblast intervence 5.1 - Národní podpora využití kulturního dědictví, Podporovaná aktivita 5.1b, na projekt "Revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli". Město Litomyšl je žadatelem a nositelem projektu. Předpokládaná výše dotace 395 mil. Kč. Žádost bude podaná v průběhu roku 2009. Žádost se týká těchto objektů - park, pivovar, I. nádvoří, konírna, jízdárna, horní nádvoří, kočárovna, stáj, piaristická kolej, předzámčí, piaristický kostel, inž. sítě a CMD.


usnesení č. 48/09

ZaM doporučuje RaM poskytnout veškerou možnou pomoc NPÚ při podání žádosti na revitalizaci zámku v Litomyšli vč. mobilního zastřešení II. nádvoří ve výši 120 mil. Kč a to z toho důvodu, že  projekt města "Revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli" se vzájemně doplňuje s předpokládaným projektem NPÚ a oba projekty se vzájemně podporují v rámci udržitelnosti. V tomto smyslu ZaM souhlasí s doplněním smlouvy o spolupráci mezi NPÚ Praha a Městem Litomyšl.


usnesení č. 49/09

ZaM projednalo situaci kolem slučování Litomyšlské nemocnice a.s. a  Svitavské nemocnice a.s. ZaM požaduje,
- aby eventuelní transformace nemocnic nevedla k omezení zdravotní péče ve stávajícím rozsahu v našem regionu,
- aby ZaM bylo seznámeno s návrhem koncepce transformace nemocnice ve Svitavách a Litomyšli včetně vyjádření dopadů této transformace na Litomyšlskou nemocnici a.s..
ZaM vyjadřuje obavy,
- aby této situace nevyužily zdravotní pojišťovny ke snížení úhrad za pojištěnce a v případě zlepšených hospodářských výsledků tyto zůstaly ve prospěch obou nemocnic,
- aby tato situace nevedla k destabilizaci personální situace v obou nemocnicích,
- aby možné preferování jedné z nemocnic Pardubickým krajem nevedlo k postupnému zániku druhé nemocnice.


usnesení č. 50/09

ZaM souhlasí s uvolněním finančních prostředků pro financování konzultací odborných firem a to na základě žádosti Litomyšlské nemocnice a.s..


usnesení č. 51/09

ZaM pověřuje starostu města jednáním se zástupci KÚ Pardubice, Českých drah a zástupci autobusové dopravy o problémech hromadné dopravy dotýkajících se obyvatel města (rušení spojů, přestupy apod.).


usnesení č. 101/09

ZaM souhlasí s poskytnutí dotace v částce 25.000 Kč na podporu Velké ceny Litomyšle. Bude poskytnuto pro Jiřího Skřivana, Jezdecký klub Hřebčín Suchá, Prokešova 912, Litomyšl IČ 68247311. Hrazeno z org. 750.


Michal Kortyš
starosta
Jan Janeček
I. místostarosta

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl