Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

2. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 13. 05. 2008 v malém sále Smetanova domu v Litomyšli

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

usnesení č. 45/08
ZaM schválilo program jednání.


usnesení č. 46/08

ZaM schvaluje návrhovou komisi ve složení:
- Mgr. Vladimír Novotný
- Ing. Vítězslav Hanzl
- Mgr. Vladimír Šauer


usnesení č. 47/08

ZaM schvaluje ověřovatele zápisu:
- MUDr. David Večeřa
- Dana Kmošková


usnesení č. 48/08

ZaM souhlasí s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu p.p.č. 1316/8 ostatní plocha o výměře 485 m2, p.p.č. 1316/9 ostatní plocha o výměře 538 m2, p.p.č. 1316/22 ostatní plocha o výměře 173 m2, p.p.č. 2140/35 ostatní plocha o výměře 5 m2, p.p.č. 2140/37 ostatní plocha o výměře 307 m2, p.p.č. 2141/6 ostatní plocha o výměře 459 m2, p.p.č. 2141/17 ostatní plocha o výměře 60 m2, p.p.č. 2187/36 ostatní plocha o výměře 47 m2, p.p.č. 2187/37 ostatní plocha o výměře 6 m2, p.p.č. 2524/1 ostatní plocha o výměře 39 m2 a p.p.č. 2524/3 ostatní plocha o výměře 45 m2 v katastrálním území Litomyšl do vlastnictví Města Litomyšl s Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111. Jedná se o pozemky pod místními komunikacemi, parkovišti a chodníky na Mařákově ulici. 


usnesení č. 49/08

ZaM souhlasí s odkoupením p.p.č. 955/4 lesní pozemek o výměře 77 m2, p.p.č. 955/5 lesní pozemek o výměře 66 m2, p.p.č. 960/2 ostatní plocha o výměře 665 m2, p.p.č. 960/3 ostatní plocha a o výměře 424 m2, st.p.č. 1813 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 184 m2, st.p.č. 1814 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 11 m2, budovy jiné stavby bez č.p. na p.p.č. 955/4, budovy jiné stavby bez č.p. na p.p.č. 955/5, budovy č.p. 1057 na st.p.č. 1813 a budovy jiné stavby bez č.p. na st.p.č. 1814 v katastrálním území Litomy?l, části obce Litomy?l-Město a obci Litomy?l od ZO technických sportů a činností ČR Litomy?l, IČ 15034429, se sídlem P. Bezruče 21, Litomy?l za kupní cenu 1,000.000 Kč. Jedná se o nemovitosti v areálu autokempu, které jsou ve vlastnictví ZO TSČ Litomy?l. 


usnesení č. 50/08

ZaM souhlasí s poskytnutím dotace ve vý?i 1,000.000 Kč ZO technických sportů a činností ČR Litomy?l, IČ 15034429, se sídlem P. Bezruče 21, Litomy?l za účelem vyklizení a likvidace dal?ích drobných staveb a vybavení autokempu umístěných na p.p.č. 955/6 ostatní plocha o výměře 4441 m2, p.p.č. 958/1 orná půda o výměře 11543 m2, p.p.č. 958/3 ostatní plocha o výměře 535 m2, p.p.č. 959 trvalý travní porost o výměře 253 m2, p.p.č. 960/2 ostatní plocha o výměře 665 m2, p.p.č. 960/3 ostatní plocha a o výměře 424 m2 a p.p.č. 961/4 orná půda o výměře 699 m2 v katastrálním území a obci Litomy?l případně na nemovitostech, které Město získá do vlastnictví po odkoupení dle předchozího usnesení. Pozemky ve vlastnictví Města budou vyklizeny nejpozději do 6 měsíců od doručení výzvy Města k vyklizení ZO TSČ Litomy?l.


usnesení č. 51/08

ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 153/39 zahrada o výměře 24 m2 v katastrálním území Litomyšl. Kupující manželé Přemysl a Zdeňka Pulkrábkovi, Jabloňová 326, Litomyšl. Kupní cena 70 Kč/m2. Kupujcí mají pozemek zaplocen a užívají ho jako zahradu na základě nájemní smlouvy.


usnesení č. 52/08

ZaM souhlasí se směnou p.p.č. 69/17 zahrada o výměře 75 m2 oddělené podle geometrického plánu číslo 162-6/2008 v katastrálním území Kornice, která je ve vlastnictví manželů Borovcových, Kornice 58, Litomyšl, za p.p.č. 69/16 ostatní plocha o výměře 121 m2 oddělené stejným GP v katastrálním území Kornice, která je ve vlastnictví Města. Jedná se o část zaploceného pozemku Města a část soukromého pozemku na veřejném prostranství. Rozdíl ve výměře směňovaných pozemků bude Městu doplacen částkou 40 Kč/m2, tj. celkem 1.840 Kč. 


usnesení č. 53/08

ZaM souhlasí s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu p.p.č. 52/2 ostatní plocha o výměře 54 m2 a p.p.č. 2596 ostatní plocha o výměře 49 m2 v katastrálním území Litomyšl a p.p.č. 2526/3 ostatní plocha o výměře 104 m2 v katastrálním území Pohodlí do vlastnictví Města Litomyšl s Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111. Jedná se o pozemky pod místní komunikací u Nádražní ulice a pozemek pod chodníkem na Pohodlí.


usnesení č. 54/08

ZaM souhlasí s uzavřením Darovací smlouvy a smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy a smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitosti ve znění dle přílohy usnesení s Mikroregionem Litomyšlsko, IČ 70906696, se sídlem Bří Šťastných 1000, Litomyšl na bezúplatný převod p.p.č. 1562/1 ostatní plocha o výměře 2371 m2 v katastrálním území Litomyšl oddělené geometrickým plánem číslo 2023-9/2008 za účelem poskytnutí potřebné plochy pro realizaci projektu "Nakládání s biologicky rozložitelným odpadem v Mikroregionu Litomyšlsko".


usnesení č. 55/08
ZaM souhlasí se směnou dílu "d" odděleného geometrickým plánem číslo 675-14/2007 z p.p.č. 201/9 orná půda o výměře 28 m2 v katastrálním území Záhraď, která je ve vlastnictví Města, za díl "b" oddělený stejným geometrickým plánem z p.p.č. 201/6 zahrada o výměře 5 m2 v katastrálním území Záhraď, která je ve vlastnictví paní Mgr. Evy Bryndové, Lidická 272, Litomyšl. Rozdíl ve výměře směňovaných pozemků bude Městu doplacen částkou 70 Kč/m2, tj. celkem 1.610 Kč. Jedná se o pozemek navazující na zahradu ve vlastnictví žadatelky, jehož část je zaplocena, naopak část pozemku v jejím vlastnictví u místní komunikace zaplocena není. Směnou dojde k nápravě.


usnesení č. 56/08

ZaM bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze dne 28. 4. 2008.


usnesení č. 57/08

ZaM schvaluje v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozděj?ích předpisů Závěrečný účet města za rok 2007 společně se Zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření roku 2007 a zpracovaných nápravných opatření a vyjadřuje souhlas  s celoročním  hospodařením města,  a  to  bez výhrad.


usnesení č. 58/08

ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 1/08 - /viz příloha/ a stanovuje tyto závazné ukazatele:
Zapojení zdrojů z roku 2007                                       27.391,40 tis. Kč
Zůstatek účelových fondů a FRR k 31.12.2008             11.046,00 tis. Kč


usnesení č. 59/08

ZaM souhlasí, aby dotace z Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2008 ve výši  1.715 tis. Kč byla rozdělena na akce obnovy:
- částka 1.240 tis. Kč na další etapu rekonstrukce hřbitovního Kostela Sv. Anny v Litomyšli. Z kap. 03 bude na stejné účely uvolněna částka ve výši 355 tis. Kč - povinný 20ti procentní podíl Města. Dotace bude poskytnuta Římskokatolické farnosti - proboštství v Litomyšli, Šantovo nám. 183, IČ 47489014.
- částka 475 tis. Kč na první etapu rekonstrukce domu čp. 44 na Lidické ulici v Litomyšli. Z kap. 03 bude na stejné účely uvolněna částka ve výši 95 tis. Kč - povinný 10ti procentní podíl Města. Dotace bude poskytnuta manželům Mgr. Pavlovi a Mgr. Janě Tmejové, Litomyšl.


usnesení č. 60/08

ZaM  souhlasí s poskytnutím daru ve vý?i 178.000,- Kč na krytí povinného podílu vlastníka při rekonstrukci Kaple sv. Anny v rámci Programu regenerace MPR. Příjemcem daru, který bude poskytnut z kap. 06 (org. 250), je Římskokatolická farnost - probo?tství Litomy?l, ?antovo nám. 183, IČ: 47489014. 


usnesení č. 61/08

ZaM souhlasí s poskytnutím daru ve výši 95.000,- Kč na krytí části povinného podílu vlastníka při rekonstrukci objektu čp. 44 na Lidické ulici v rámci Programu regenerace MPR. Příjemcem daru, který bude poskytnut z kap. 06 (org. 0218), jsou manželé Mgr. Pavel a Mgr. Jana Tmejovi, Litomyšl.


usnesení č. 62/08

ZaM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci mezi městy Svitavy, Litomyšl, Polička, Moravská Třebová, Vysoké Mýto a subjekty Kraj Smetany a Martinů a sdružení Východní Čechy (uzavřena v červnu 2007). Předmětem smlouvy je spolupráce smluvních stran při realizaci projektu ze Společného regionálního operačního programu, podopatření 4.1.2 - Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu pro projekt s názvem "Propagace oblasti Českomoravské pomezí". Dodatek mění přerozdělení finančních prostředků, které budou vráceny po ukončení projektu. 


usnesení č. 63/08

ZaM souhlasí s tím, aby dotace na činnost Dechovému orchestru Smetanova domu ve vý?i 20.000,- Kč byla poskytnuta z organizace 218, kapitoly 06 formou navý?ení příspěvku příspěvkové organizaci Smetanův dům (org. 505, kapitola 06).


usnesení č. 64/08

ZaM souhlasí s poskytnutím dotace z OKČ (organizace 0218, kapitola 06) ve výši 62.000 Kč na nájemné pro COMBO 2, taneční orchestr, 9. května 795, Litomyšl zastoupené Jiřím Mikyskou.


usnesení č. 65/08

ZaM souhlasí s poskytnutím dotace ve vý?i 60.000,- Kč na činnost Europe clubu (Smetanovo nám. 72, 570 01  Litomy?l, IČ 60125675, zastoupený Ing. Ivanem Ritzingerem). Dotace bude poskytnuta z kapitoly 06, org. 406.  


usnesení č. 66/08

ZaM souhlasí se schválením smlouvy o spolupráci mezi městy Svitavy, Litomy?l a Polička. Předmětem smlouvy je spolupráce na finančním zaji?tění provozování veřejné linkové autobusové dopravy uzpůsobené pro přepravu jízdních kol (cyklobus). Město Litomy?l poskytne ze svého rozpočtu (kap. 18, org. 257) na kofinancování projektu částku ve vý?i maximálně 35.000,- Kč.


usnesení č. 67/08

ZaM souhlasí s poskytnutím mimořádné dotace ve vý?i 40.000 Kč na činnost TJ Jiskra Litomy?l, U Plovárny 1061, IČ: 15034526. Jde o 60% z výnosů za pronájmy stadionu Č. Hora v roce 2007 (v souladu s usnesením RaM č.723/04).


usnesení č. 68/08

ZaM souhlasí s poskytnutím dotace ve výši  52.639 Kč TJ Jiskra Litomyšl, U Plovárny 1061, IČ: 15034526. Hrazeno z kapitoly 08. Prostředky byly získány z pronájmu restaurace Na Výsluní za měsíce červenec až prosinec 2007 v částce  39.512 Kč a za měsíce leden až březen 2008 v částce 13.127 Kč.


usnesení č. 69/08

ZaM souhlasí s povýšením příspěvku ZŠ Litomyšl, T.G. Masaryka 1145, IČ 47487275 o částku 15.000 Kč  z prostředků kapitoly 14, org. 5222 na akci Modrá triáda - program na podporu aktivit v oblasti prevence  soc. pat. jevů dětí a mládeže na základě doporučení komise prevence kriminality.


usnesení č. 70/08

ZaM schvaluje odpis pohledávek, vzniklých při činnosti odboru sociálních věcí a dále pohledávek, převzatých k řešení po zániku OÚ. Odpis pohledávek je řešen v souladu  s .§ 81 odst.4 zák. č. 111/2006 Sb.,  o pomoci v  hmotné nouzi,  ve znění pozdějších předpisů, kdy  částky dlužného příspěvku na výživu dítěte dle § 5 zák.č.482/1991 Sb., nebyly do dne účinnosti zákona od povinné osoby vymoženy. Počínaje dnem 1.1.2008 jsou tyto pohledávky promlčeny. Jedná se o tyto pohledávky:

Štefan Gyombér, Tyršova 270, Litomyšl, nar. 20. 9.1973

60.690,- Kč

Roman Růžička, Žižkova 32, Česká Třebová , nar. 17.11.1974

36.686,- Kč

Petr Vomáčka, Okružní 263, Litomyšl, nar. 30.7.1964 

35.920,- Kč


usnesení č. 71/08

ZaM bere na vědomí rezignaci pana Vojtěcha Stříteského na funkci člena správní rady obecně prospěšné společnosti Evropské školicí centrum o.p.s. za Město Litomyšl. 


usnesení č. 72/08

ZaM jmenuje pana Michala Kortyše členem správní rady obecně prospěšné společnosti Evropské školicí centrum o.p.s. za Město Litomyšl. 


usnesení č. 73/08
ZaM uděluje čestné občanství města Litomyšle panu dirigentovi Liborovi Peškovi při příležitosti 50. ročníku Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl za celoživotní mistrovství, občanské postoje a soustavnou propagaci české, zejména Smetanovy hudby v zahraničí.


Michal Kortyš
starosta
Jan Janeček
I. místostarosta

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl