Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

2. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 24. 04. 2007 v sále Zámeckého pivovaru v Litomyšli

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

usnesení č. 47/07

ZaM schválilo program jednání.


usnesení č. 48/07

ZaM schvaluje návrhovou komisi ve složení:
- Ing. Josef Janeček
- Ladislav Könyü
- Ing. Bc. Miroslav Vacek


usnesení č. 49/07

ZaM schvaluje ověřovatele zápisu:
-  MUDr. Jan Joukl
-  Otokar Karlík


usnesení č. 50/07
ZaM souhlasí s odkoupením st.p.č. 117 zastavěná plocha a nádvoří - zbořeni?tě o výměře 36 m2 v katastrálním území Nedo?ín za cenu dle znaleckého posudku 5.420,- Kč od firmy Kovopol a.s., IČ 45534250, se sídlem 17.listopadu 226, Police nad Metují. Jedná se o pozemek v lokalitě za Husovkou uvnitř pozemku ve vlastnictví města.


usnesení č. 51/07
ZaM souhlasí s odkoupením p.p.č. 1259/3 orná půda o výměře 3637 m2 v katastrálním území Litomy?l od pana Václava Pince, 17.listopadu 814, Litomy?l za cenu 80,- Kč/m2. Jedná se o pozemek v průmyslové zóně Benátská navazující na pozemky ve vlastnictví města.


usnesení č. 52/07
ZaM souhlasí s odkoupením p.p.č. 1259/1 orná půda o výměře 11855 m2 v katastrálním území Litomy?l od spoluvlastníků (?keříkovi) za cenu 80,- Kč/m2. Jedná se o pozemek v průmyslové zóně Benátská navazující na pozemky ve vlastnictví města.


usnesení č. 53/07
ZaM souhlasí s odkoupením p.p.č. 70/3 ostatní plocha o výměře 286 m2 a p.p.č. 70/15 ostatní plocha o výměře 113 m2 v katastrálním území Lány u Litomy?le od společnosti VIAMON s.r.o., IČ 25260316, se sídlem náměstí Míru 89, 568 02 Svitavy za cenu 70,- Kč/m2. Jedná se o pozemky na Kornické ulici, které jsou v prostoru komunikací.


usnesení č. 54/07
ZaM souhlasí s odkoupením p.p.č. 1566/8 orná půda o výměře 1596 m2 a id. 1/2 p.p.č. 1566/1 ostatní plocha o výměře 1614 m2 v katastrálním území Litomy?l za cenu 120,- Kč/m2 od pana Doc. Ing. Zdeňka Malce. Jedná se o pozemek v bývalé cihelně a pozemek v areálu hři?tě Wembley.    


usnesení č. 55/07
ZaM revokuje usnesení ZaM číslo 51/06 ze dne 11.5.2006: ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 1272/31 orná půda o výměře 3243 m2 v katastrálním území Litomyšl oddělené dle geometrického plánu číslo 1944-21/2007 a st.p.č. 3425 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 851 m2 v katastrálním území Litomyšl za účelem výstavby administrativní budovy a skladovací haly. Kupující pan Jaroslav Flach, Na Lánech 120, Litomyšl. Kupní cena 350 Kč/m2, tj. celkem 1.432.900,- Kč. Bude sepsán dodatek smlouvy o budoucí kupní smlouvě ze dne 10.11.2006 a prodej pozemků se uskuteční až po výstavbě a vydání kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí o předčasném užívání stavby. 


usnesení č. 56/07
ZaM revokuje usnesení ZaM číslo 109/06 ze dne 21.9.2006: ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 1272/30 orná půda o výměře 12295 m2 v katastrálním území Litomyšl oddělené dle geometrického plánu číslo 1944-21/2007 za účelem výstavby tiskárny. Kupující H.R.G., s.r.o., IČ 47471611, J.E.Purkyně 916, Litomyšl. Kupní cena 350 Kč/m2, tj. celkem 4.303.250,- Kč. Bude sepsán dodatek smlouvy o budoucí kupní smlouvě ze dne 12.2.2007 a prodej pozemků se uskuteční až po výstavbě a vydání kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí o předčasném užívání stavby. 


usnesení č. 57/07

ZaM revokuje usnesení ZaM číslo 50/06 ze dne 11.5.2006: ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 1272/32 orná půda o výměře 2504 m2 v katastrálním území Litomyšl oddělené podle geometrického plánu číslo 1944-21/2007 a st.p.č. 3421 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2220 m2 v katastrálním území Litomyšl za účelem výstavby motokárového centra podle projektu firmy INTERPLAN-CZ, s.r.o.  (víceúčelové sportovně zábavní haly). Kupující KART ARENA LITOMYŠL s.r.o.,IČO 27492281, Polní 381, 570 01  Litomyšl. Kupní cena 500 Kč/m2 v pásu 1/2 zastavění kolem silnice I/35 a 350 Kč/m2 v části druhé 1/2 zastavění, tj. celkem 2.224.900,- Kč (3810 m2 x 500 Kč/m2 = 1.905.000,- Kč) + (914 m2 x 350,- Kč/m2 = 319.900,- Kč. Bude sepsán dodatek smlouvy o budoucí kupní smlouvě ze dne 4.9.2006 a prodej pozemků se uskuteční až po vydání kolaudačního souhlasu na stavbu haly. 


usnesení č. 58/07

ZaM souhlasí s odkoupením p.p.č. 3217 ostatní plocha o výměře 42 m2 oddělené dle geometrického plánu číslo 1892-66/2006 v katastrálním území Litomyšl za cenu dle ZP 6.320,- Kč od společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ 27232425, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV.. Při odkoupení bude zřízeno věcné břemeno na část tohoto pozemku v rozsahu dle téhož geometrického plánu pro oprávněného ČEZ Distribuce, a.s., IČ 27232425, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV. na stávající kabelové vedení NN a VN za cenu 150,- Kč.


usnesení č. 59/07
ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 269/12 orná půda o výměře 991 m2 v katastrálním území Nedo?ín za účelem výstavby RD. Kupní cena 450,- Kč/m2. Bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě s podmínkami stejnými jako u tří dosud uzavřených smluv. Kupující pan Tomá? Marek, DiS., Doliny 560, Dolní Dobrouč.


usnesení č. 60/07

ZaM projednalo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozděj?ích předpisů závěrečný účet města za rok 2006 a vyjádřuje souhlas  s celoročním  hospodařením, a to bez výhrad .


usnesení č. 61/07

ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 1/07 (viz příloha č. 1) a stanovuje tyto závazné ukazatele:
Zapojení zdrojů z roku 2006                                      32.794,80 tis. Kč
Zůstatek účelových fondů a FRR k 31.12.2007               7.624,90 tis. Kč


usnesení č. 62/07
ZaM schvaluje budoucí bezplatné přijetí pozemní komunikace na území města v ulici Trstěnická v úseku od křižovatky se silnici I/35 po křižovatku s nově vybudovanou pozemní komunikací průmyslovou zónou Benátská do majetku Města Litomyšle  za podmínky, že  bude městu předána ve vyhovujícím provozuschopném stavu . Po majetkovém předání bude zažádáno o zařazení zmiňované pozemní komunikace do kategorie místní komunikace dle zákona č.13/1997 Sb.


usnesení č. 63/07
ZaM schvaluje převod práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o budoucí kupní smlouvě na byt č. 5 v objektu Z. Kopala 1162 ze dne 15.11.2002, uzavřené mezi Městem Litomyšl a manželi Ing. Vlastimilem a Bc. Miroslavou Kubešovými  dodatkem č.1 výše uvedené smlouvy na Michala Schauera, Dolní Libchavy 157 a Jitku Lampárkovou, Dolní Újezd 427.


usnesení č. 64/07
ZaM souhlasí, aby dotace z Programu regenerace MPR a MPZ pro rok 2007 ve výši  1.895 tis. Kč byla použita na další etapu rekonstrukce hřbitovního Kostela Sv. Anny v Litomyšli. Z kap. 03 bude na stejné účely uvolněna částka ve výši 542 tis. Kč - povinný 20ti procentní podíl Města. Dotace bude poskytnuta Římskokatolické farnosti - proboštství v Litomyšli, Šantovo nám. 183, IČO 47489014.


usnesení č. 65/07
ZaM nesouhlasí s poskytnutím dotace ve výši 100.000 Kč Mgr. A. Martinu Jandovi, Osík 220, na výstavbu depozitáře obrazů a grafiky Ak. mal. Ludmily Jandové v Osíku u Litomyšle.


usnesení č. 66/07
ZaM souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 150.000,- Kč na kanalizaci a nové sociální zařízení v husitském kostele. Příjemcem dotace, která bude poskytnutá z organizace 250, kapitoly 06 je Náboženská obec Círve Československé husitské (Toulovcovo nám. 151, 570 01  Litomyšl, IČO: 64209628).    


usnesení č. 67/07
ZaM souhlasí s poskytnutím dotace ve vý?i 280.000,- Kč na pokračování opravy opěrné zdi Probo?tství. Příjemcem dotace, která bude poskytnuta z organizace 250, kapitola 06 je Římskokatolická farnost - Probo?tství (?antovo nám. 183, 570 01  Litomy?l, IČO: 47489014) zastoupená administrátorem Franti?kem Bene?em.    


usnesení č. 68/07
ZaM souhlasí, aby dotace na činnost Dechovému orchestru Smetanova domu ve vý?i 20.000,- Kč byla poskytnuta z organizace 218, kapitoly 06 formou navý?ení příspěvku příspěvkové organizaci Smetanův dům (org. 505, kapitola 06). 


usnesení č. 69/07

ZaM souhlasí s poskytnutím daru ve vý?i 271.000,- Kč na krytí povinného podílu vlastníka při rekonstrukci Kaple sv. Anny v rámci Programu regenerace MPR. Příjemcem dotace, která bude poskytnuta z kap. 06 (org. 250), je Římskokatolická farnost - probo?tství Litomy?l, ?antovo nám. 183, IČO: 47489014.     


usnesení č. 70/07

ZaM souhlasí s poskytnutím mimořádné dotace ve vý?i 59.000,- Kč na činnost TJ Jiskra Litomy?l. Jde o 60% z výnosů za pronájmy stadionu Černá Hora Litomy?l v roce 2006 (v souladu s usnesením RaM č.724/04).  


usnesení č. 71/07
ZaM souhlasí s  bezúplatným převodem myčky FI 30 z I. M? Litomy?l do majetku Města Litomy?l a její předání této M? do výpůjčky. Celková pořizovací cena činí 57.404,- Kč.


usnesení č. 72/07

ZaM schvaluje odpis pohledávek města vůči firmě:
- Stavitelství Č.CH.M. a.s., IČO 25287389, S.K.Neumanna 2708, 530 02 Pardubice ve výši 55.192,65 Kč s příslušenstvím. Důvod: zrušení konkurzu.
- VETAS s.r.o., IČO 25931113, Ledeč nad Sázavou, 584 01 Hradec Králové ve výši 427.083,- Kč s příslušenstvím. Důvod - ukončení konkurzu.
- EKONOMIC, s.r.o. Pardubice ve výši 32.034,- Kč s příslušenstvím. Důvod: firma neexistuje, exekuce na majetek povinného p. Ďulíka, nar. 20.12.1969, bytem Puklicova 911/65 č. 3  a p. Martince, nar. 6.12.1963, bydliště Fibichova 139, Vysoké Mýto, zastavena.


usnesení č. 73/07
ZaM schvaluje program prevence kriminality Partnerství 2007 se všemi jeho dílčími projekty. Podíl města Litomyšle na skutečných celkových výdajích dílčích projektů bude činit min. 10% (což je 189.224 Kč).


usnesení č. 74/07

ZaM souhlasí se změnou zřizovací listiny příspěvkové organizace Centrum sociální pomoci města Litomyšl dle předložené přílohy. Změna je v souladu s novými požadavky zákona č. 108 / 2006 o sociálních službách.


usnesení č. 75/07

ZaM schvaluje povýšení rozpočtu kapitoly 14, organizace 0284-příspěvky v sociální oblasti, položka 5222-dotace občanským sdružením o 100 tis.Kč (rozpočtové opatření 2/07).


usnesení č. 76/07

ZaM schvaluje návrh paní Jany Nešporové, bytem Družstevní 302, Litomyšl, na realizaci rodinných domů na části pozemku parc.č. 1955/1 v k.ú. Litomyšl (mimo ochranné pásmo VTL plynovodu). Tento záměr je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací.


usnesení č. 77/07
ZaM zamítá návrh paní Jany Nešporové, bytem Družstevní 302, Litomyšl, na realizaci rodinných domů na pozemku parc.č. 1955/3 v k.ú. Litomyšl. Tento záměr není v souladu s platnou územně plánovací dokumentací.


usnesení č. 78/07

ZaM souhlasí s poskytnutím dotace firmě Zlatovánek s.r.o. Polička ve výši 150.000,- Kč z rozpočtu roku 2007 na nákup autobusu, kterým bude zajišťována městská hromadná doprava v Litomyšli, zároveň bude snížen provozní příspěvek o 150.000,- Kč.


usnesení č. 79/07

ZaM schvaluje převzetí ručitelského závazku za překlenovací úvěr poskytnutý Českou spořitelnou a.s, Svitavy svazku obcí Mikroregion Litomyšlsko ve výši 4.550.000 Kč (t.j. 65% z celkového úvěru 7.000.000 Kč). Jedná se o překlenovací úvěr na realizaci projektu "Nakládání s biologicky rozložitelným odpadem v Mikroregionu Litomyšlsko". Za zbývající část úvěru budou ručit obce podílející se na investici. Ručitelský závazek bude ukončen k datu konečného schválení dotace.


usnesení č. 80/07

ZaM  vydává podle § 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů dodatek č.1 k  jednacímu řádu Zastupitelstva města Litomyšle . 


usnesení č. 81/07

ZaM stanoví v souladu s ustanovením § 84 odst. (2) písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č.37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů tuto výši měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva města :
- neuvolnění členové zastupitelstva města za výkon funkce člena rady města - (1.810,-Kč/měsíc+190,-Kč/měsíc příplatek podle počtu obyvatel) celkem 2.000,-Kč 
- neuvolnění členové zastupitelstva města za výkon funkce člena zastupitelstva města - 410,-Kč/měsíc 
V souladu s ustanovením § 2 odst. (2) nařízení vlády č.37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů se odměna poskytne od 1.5.2007.


Michal Kortyš
starosta
Jan Janeček
I. místostarosta

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl