Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

2. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 11. 05. 2006 v malém sále Smetanova domu v Litomyšli

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

usnesení č. 36/06

ZaM schválilo program jednání.


usnesení č. 37/06

ZaM schvaluje návrhovou komisi ve složení:
- Mgr. Vladimír Novotný
- MUDr. Vladimír Žák
- MUDr. Libor Vylíčil

 


usnesení č. 38/06

ZaM schvaluje ověřovatele zápisu:
- Ing. Terezie Šmolíková
- Dana Kmošková


usnesení č. 39/06

ZaM souhlasí s prodejem dílu "a" z p.p.č. 2056 ostatní plocha o výměře 559 m2 v katastrálním území Litomy?l podle geometrického plánu číslo 1853-8/2006. Kupující paní Alena Hada?ová, Mařákova 1109, Litomy?l. Kupní cena 40,- Kč/m2. Jedná se o část pozemku města zaplocenou k zahradě paní Hada?ové. 


usnesení č. 40/06
ZaM souhlasí s prodejem dílu "a" z p.p.č. 1933/1 orná půda o výměře 14 m2 a dílu "b" z p.p.č. 1935/1 orná půda o výměře 29 m2 v katastrálním území a obci Litomy?l za účelem roz?íření zahrady. Kupující jsou vlastníci přilehlého pozemku - Jiří a Alena Tmejovi, J. Formánka 199, 570 01 Litomy?l. Kupní cena 70,- Kč/m2.


usnesení č. 41/06
ZaM souhlasí s odkoupením p.p.č. 582/42 ostatní plocha o výměře 34 m2, p.p.č. 582/44 ostatní plocha o výměře 46 m2 a p.p.č. 582/46 ostatní plocha o výměře 84 m2 oddělených podle geometrického plánu číslo 466-109/2005 v katastrálním území Nedošín od pana Pavla Stříteského, Nedošín 22, Litomyšl. Kupní cena 70,- Kč/m2. Jedná se o pozemky pod chodníkem a zelení kolem křižovatky u Lamiteku. Pozemek pana Stříteského pod komunikací je nyní vykupován Pardubickým krajem.


usnesení č. 42/06

ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 2187/58 ostatní plocha o výměře 307 m2 v katastrálním území a obci Litomyšl za účelem výstavby objektu občanské vybavenosti navazující na připravovanou novou výpravní budovu autobusového nádraží v Litomyšli. Charakter stavby musí odpovídat architektonické studii zpracované architektonickou kanceláří RAW Brno. Bude se jednat o dvoupodlažní objekt přístupný ze dvou výškových úrovní - z ulice T.G. Masaryka a z autobusového nádraží, který bude bezprostředně navazovat na zastřešení prvního nástupiště autobusového nádraží. Výstavba bude podmíněna realizací přestavby autobusového nádraží. Kupní cena 700 Kč/m2. Bude sepsána smlouva o budoucí kupní smlouvě a prodej se uskuteční po kolaudaci stavby. Kupující PLS Invest s.r.o., IČO 27476740, Havlíčkova 1118, Litomyšl zajistí výstavbu pro konečné vhodné vlastníky nebo nájemce. Jednání probíhají se zájemci: NOPEK s.r.o. - občerstvení, Ing. Jaroslav Štrof - Pekárna Borová - prodej pečiva, Jaroslava Kruntorádová - pedikúra, Iva Hanušová - Modrá cukrárna - cukrárna, Hanus - zelenina a sušené plody, Rabbit Trhový Štěpánov - uzenářské výrobky.


usnesení č. 43/06
ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 2187/20 ostatní plocha o výměře 773 m2 a p.p.č. 2187/31 ostatní plocha o výměře 1893 m2 oddělených podle geometrického plánu číslo 1865-19/2006 v katastrálním území Litomyšl za účelem výstavby nové výpravní budovy autobusového nádraží, zastřešeného prvního nástupiště a supermarketu podle projektu Obchodní dům BILLA a autobusové nádraží - Bělidla, Litomyšl zpracovaného architektonickou kanceláří RAW, Domažlická 12, Brno. Kupující společnost BILLA s.r.o., IČO 00685976, Modletice 67, 251 01 Říčany u Prahy. Kupní cena 10 mil Kč. Podmínky prodeje podle předložené smlouvy o budoucích smlouvách (příloha č. 1). 


usnesení č. 44/06
ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 2406/1 ovocný sad o výměře 9638 m2, p.p.č. 2406/3 zahrada o výměře 35 m2, p.p.č. 2406/4 zahrada o výměře 13 m2, p.p.č. 2409/10 trvalý travní porost o výměře 91 m2 a p.p.č. 2409/12 trvalý travní porost o výměře 3 m2 v katastrálním území a obci Litomyšl. Jedná se o pozemky v zahrádkářské kolonii Řetízek. Kupující Český zahrádkářský svaz ZO Litomyšl - Řetízek. Kupní cena dle bonity. Bude zřízeno předkupní právo s věcnými účinky na zpětný odkup pozemků za stejnou kupní cenu a dále bude smluvně zajištěn závazek ZO Řetízek na zachování zahrádkářské kolonie. Při nedodržení bude mít Město sjednanou možnost odstoupení od kupní smlouvy.  


usnesení č. 45/06
ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 13/6 zahrada o výměře 31 m2 oddělené podle geometrického plánu číslo 157-33/2006 v katastrálním území Kornice za účelem výstavby dvougaráže v návaznosti na stávající řadové garáže. Kupující pan Jiří Jiruše, Kornice 20, 570 01 Litomyšl. Kupní cena 150 Kč/m2.


usnesení č. 46/06

ZaM souhlasí s prodejem st.p.č. 354 o výměře 294 m2 a podle geometrického plánu číslo 129-15/2006 oddělených p.p.č. 1153/1 zahrada o výměře 61 m2, p.p.č. 1153/3 ostatní plocha o výměře 189 m2 a p.p.č. 1153/5 ostatní plocha o výměře 24 m2 v katastrálním území Pohodlí. Kupující Otto Sládek, Dolní Újezd 419. Kupní cena 100,- Kč/m2. Jedná se o pozemek pod bývalou prodejnou Jednoty a manipulační plochou za prodejnou.


usnesení č. 47/06
ZaM souhlasí s odkoupením p.p.č. 117/1 ostatní plocha o výměře o výměře 1050 m2, p.p.č. 117/2 trvalý travní porost o výměře 183 m2, p.p.č. 118 ostatní plocha o výměře 741 m2 a p.p.č. 126/1 ostatní plocha o výměře 309 m2 v katastrálním území Kornice od 6 spoluvlastníků (Janků - Praha, Novotná - Praha, Gabrielová - Olomouc, Vítková - Praha, Hlubková - Praha, Martínková - Ostrava). Kupní cena dle znaleckého posudku 186.520,- Kč. Jedná se o pozemky pod zrekultivovanou skládkou v Kornicích.


usnesení č. 48/06
ZaM souhlasí se směnou budovy bez č.p. na st.p.č. 317/2 a st.p.č. 317/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 60 m2 v katastrálním území Litomyšl, které jsou ve vlastnictví města, za st.p.č. 309/2 o výměře 20 m2 v katastrálním území Litomyšl, která je ve vlastnictví pana Viléma Nonna, Portmanka 939, 570 01 Litomyšl. Rozdíl v ceně směňovaných nemovitostí bude panem Nonnem doplacen dle znaleckého posudku částkou 84.430,- Kč. Jedná se o skladiště, které zůstalo po demolici objektu na st.p.č. 317 a které navazuje na budovu ve vlastnictví pana Nonna a pozemek pod místní komunikací před stejnou budovou v Růžové ulici. 


usnesení č. 49/06

ZaM souhlasí s tím, aby do 1. kola jednání o obsazení první části průmyslové zóny Benátská byla zařazena firma Fortech, která žádá o cca 2000-2500 m2 za účelem výstavby firemního sídla - kanceláří, skladu a telekomunikačního stožáru. Zájemce vypracuje projekt pro územní řízení, který upřesní polohu a velikost prodávaného pozemku a poté bude prodej předložen ke schválení zastupitelstvu s konkrétním geometrickým plánem.


usnesení č. 50/06
ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 1272/25 orná půda o výměře 4724 m2 oddělené podle geometrického plánu číslo 1875-26/2006 v katastrálním území Litomyšl za účelem výstavby motokárového centra podle projektu firmy INTERPLAN-CZ, s.r.o.  (víceúčelové sportovně zábavní haly). Kupující KART ARENA LITOMYŠL s.r.o.,IČO 27492281, Polní 381, 570 01  Litomyšl. Kupní cena 500 Kč/m2 v pásu 1/2 zastavění kolem silnice I/35 a 350 Kč/m2 v části druhé 1/2 zastavění, tj. celkem 2.224.900,- Kč (3810 m2 x 500 Kč/m2 = 1.905.000,- Kč) + (914 m2 x 350,- Kč/m2 = 319.900,- Kč). Bude sepsána smlouva o budoucí kupní smlouvě a prodej pozemků se uskuteční až po výstavbě a kolaudaci haly.


usnesení č. 51/06
ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 1272/25 orná půda o výměře 3041 m2 oddělené podle geometrického plánu číslo 1875-26/2006 v katastrálním území Litomyšl za účelem výstavby administrativní budovy a skladovací haly. Kupující Jaroslav Flach, Na Lánech 120, Litomyšl. Kupní cena 350 Kč/m2, tj. celkem 1.064.350,- Kč. Bude sepsána smlouva o budoucí kupní smlouvě a prodej pozemku se uskuteční až po výstavbě a kolaudaci. 


usnesení č. 52/06

ZaM projednalo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozděj?ích předpisů závěrečný účet města a vyjadřuje  souhlas  s  celoročním  hospodařením  města,  a  to  bez výhrad .


usnesení č. 53/06
ZaM pro rok 2006 prohlašuje, že Město Litomyšl při správě svého majetku neprovozuje podnikatelskou činnost podle Obchodního zákoníku.


usnesení č. 54/06

ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 1/06 (příloha č. 2)a stanovuje tyto závazné ukazatele:

  • zapojení zdrojů z roku 2005                                   12.952,13 tis. Kč
  • zůstatek účelových fondů a FRR k 31.12.2006          15.964,42 tis. Kč

 


usnesení č. 55/06

ZaM schvaluje uvolnění částky ve výši 5.500.000 Kč na úhradu nákladů souvisejících s opravou městské sportovní haly. Čerpání bude zahájeno pouze v tom případě, že nedojde k dohodě o spolufinancování těchto oprav zúčastněnými stranami /První litomyšlská stavební, Havlíčkova 1118, Litomyšl;   Architektonická kancelář Burian-Křivinka, Pod vinohrady 703, Kuřim; Škorpil, s.r.o.,  projektování a realizace dřevostaveb, Nad Petruskou 10, Praha; Město Litomyšl/. V tomto případě město potřebné prostředky uvolní ze schváleného municipálního revolvingového úvěru a současně předá žádost o náhradu způsobené škody k arbitrážnímu řízení. Rozhodnutím o zahájení čerpání prostředků města pověřuje ZaM Radu města.


usnesení č. 56/06

ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 2/06 (příloha č. 3) a stanovuje tyto závazné ukazatele:

  • Zapojení zdrojů z roku 2005                                      18.743,13  tis. Kč
  • Zůstatek účelových fondů a FRR k 31.12.2006             10.323,42  tis. Kč

usnesení č. 57/06
ZaM souhlasí s  převedením práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o budoucí kupní smlouvě na byt č. 8 (1+kk), Z. Kopala 1161, na paní Boženu Hlávkovou, Vodní valy 32, Litomyšl.


usnesení č. 58/06

ZaM schvaluje poskytnutí daru ve vý?i 290.000,- Kč na krytí povinného podílu vlastníka při rekonstrukci Kaple sv. Anny v rámci Programu regenerace MPR a poskytnutí dotace - povinného podílu Města Litomy?l ve vý?i 580.000,- Kč. Příjemcem daru, který bude poskytnut z kap. 06 (org. 250) a dotace z kap. 03 je Římskokatolická farnost - probo?tství Litomy?l, ?antovo nám. 183, IČO: 47489014.     


usnesení č. 59/06
ZaM bere na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření sdružení Česká inspirace za rok 2005.


usnesení č. 60/06
ZaM bere na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření sdružení České dědictví UNESCO za rok 2005.


usnesení č. 61/06
ZaM  bere na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření svazku obcí Mikroregion Litomy?lsko za rok 2005.


usnesení č. 62/06
ZaM bere na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření svazku obcí Krajem Smetany a Martinů za rok 2005.


usnesení č. 63/06
ZaM Litomy?l schvaluje dodatek č. 3 darovací smlouvy ze dne 25. 7. 1998 uzavřené mezi akademickým sochařem Olbramem Zoubkem a Městem Litomy?l. Předmětem dodatku je darování celkem osmi plastik, které jsou umístěny ve sklepích Zámku Litomy?l.  


usnesení č. 64/06
ZaM Litomyšl schvaluje poskytnutí dotace v maximální výši 120.000,- Kč (kap. 06, org. 0223) na konání XXXIII. ročníku festivalu Mladá Smetanova Litomyšl podle smlouvy o spolupořadatelství. První část dotace ve výši 60.000,- Kč bude poskytnuta před zahájením festivalu. Druhá splátka v max. výši 60.000,- Kč bude poskytnuta až po splnění všech kritérií obsažených ve smlouvě. Celková dotace Města Litomyšl bude tvořit maximálně 25% celkového rozpočtu akce. Příjemcem dotace bude Hudební mládež ČR, Kolbenova 804/30, Praha 9 - Vysočany, IČO: 41692535.  


usnesení č. 65/06
ZaM schvaluje smlouvu o spolupráci a o sdružení finančních prostředků mezi městy Svitavy, Litomyšl, Polička a Moravská Třebová. Předmětem smlouvy je spolupráce při přípravě integrovaného projektu na podporu cestovního ruchu turistické oblasti Svitavsko zpracovaného pro účely podání žádosti o finanční podporu z fondu EU v rámci Integrovaného operačního programu zaměřeného na rozvoj infrastruktury a služeb v regionu. V roce 2006 poskytne Město Litomyšl ze svého rozpočtu (kap. 06, org. 409) na zpracování vstupní analýzy projektu a odměnu manažera celkem 141.000,- Kč.      


usnesení č. 66/06
ZaM souhlasí s bezúplatným převodem prořezávače trávníku BL 3540 - reprodukční pořizovací cena 14.000,- Kč z majetku města do majetku Základní ?koly Litomy?l, T. G. Masaryka 1145, okres Svitavy.


usnesení č. 67/06
ZaM souhlasí s předáním zahradního traktoru BOLENS BL 175/105A v celkové pořizovací ceně 79 990,- Kč, do výpůjčky Základní ?kole Litomy?l, T. G. Masaryka 1145, okres Svitavy.


usnesení č. 68/06

ZaM schvaluje revokaci usnesení č. 28 / 6 takto: ZaM souhlasí s poskytnutím dotace na organizaci Mistrovství Evropy juniorů v sálové cyklistice v květnu 2006 takto: 50 tis Kč pro Mlékárnu Ole?nice - Cykloklub Svitávka, IČO:  47885661,  zastoupenou panem Pavlem Richterem a 50 tis. Kč pro Cyklo Stratílek sport klub Litomy?l, IČO: 601212697, zastoupené panem H. Stratílkem.

 


usnesení č. 69/06
ZaM schvaluje zrušení Nadace Paseka,se sídlem Litomyšl, Jiráskova 3, PSČ : 570 01, IČO : 47491825, zapsaná v nadačním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle N., vložce 134, s likvidací a navrhuje do funkce likvidátora JUDr. Richarda Kaválka, r.č. 511014/016, Praha 2, Plavecká 14, PSČ : 120 00.  


usnesení č. 70/06

ZaM revokuje usnesení č. 143/06 ze dne 8. 12. 2005 a nahrazuje jeho znění takto:
ZaM rozhodlo o založení obecně prospěšné společnosti Evropské školící centrum o.p.s. jejímiž zakladateli jsou Město Litomyšl a Europien Alliance of Ymca´s (EAY) se sídlem Praha 1, Na Poříčí 12, IČ 68406649 a ZaM schvaluje její Zakládací smlouvu. Prvními členy správní rady budou: 
-Michal Frankl,
-Ing. Andrej Kašický,
- Ing. Marcela Roflíková, MBA,
- Ing. Jana Vohralíková,
- Rev. Johan Vilhelm Eltvik,
- Peter Frederick Posner,
- Ing. Jan Janeček,
- Radomil Kašpar,
- MUDr. Jan Joukl,
- Jan Pikna,
-  Vojtěch Stříteský
- Mgr. Daniel Smetana, 
Prvními členy dozorčí rady budou:
- Jan Nissén LLB,
- Mary Theodora Wolfe, 
- Mgr. Václav Nájemník,
- Ing. Pavel Kusý,


usnesení č. 71/06
ZaM stanovuje počet členů zastupitelstva pro volební období 2006 - 2010 v souladu s ust. § 68 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na 23 členů zastupitelstva města.


usnesení č. 72/06
ZaM navrhuje Ing. Jana Janečka jako zástupce města na pětileté funkční období do představenstva obchodní společnosti LIKO SVITAVY a.s.  


usnesení č. 73/06
ZaM schválilo delegování Ing. Pavla Jiráně na pětileté funkční období jako zástupce města na valné hromady obchodní společnosti LIKO SVITAVY a.s.


usnesení č. 74/06

ZaM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 150.000,- Kč Českomoravské provincii Řádu zbožných škol-piaristů se sídlem ve Strážnici na stavební úpravy hygienických zařízení v budově piaristické koleje za podmínky, že dojde k dohodě, aby hygienická zařízení byla po jejich rekonstrukci přístupná též veřejnosti při konání zásadních kulturních akcí Města v prostoru piaristického kostela (např. při MOF Smetanova Litomyšl). Předpokládaná celková výše investice je 400.000.- Kč.


usnesení č. 75/06

ZaM nesouhlasí s výkupem domu čp. 44 na Lidické ul. (roubený dům naproti VČE) za cenu ve výši 890.000 Kč navrženou majiteli objektu.


usnesení č. 76/06
ZaM vzalo na vědomí petici za výstavbu krytého plaveckého bazénu v Litomyšli.


Jan Janeček
starosta
Vladimír Novotný
I. místostarosta

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl