Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

2. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 29. 03. 2005 v sále Zámeckého pivovaru v Litomyšli

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

usnesení č. 20/05
ZaM schválilo program jednání.


usnesení č. 21/05
ZaM schvaluje návrhovou a mandátovou komisi ve složení:
-  Mgr. Vladimír Novotný
- Dana Kmošková
- Vladimír Šauer


usnesení č. 22/05
ZaM schvaluje ověřovatele zápisu:
- Vojtěch Stříteský
- MUDr. Jan Joukl


usnesení č. 23/05
ZaM revokuje usnesení ZaM číslo 51/05 ze dne 1.2.2005: ZaM souhlasí s uzavřením dohody mezi Technickými službami města Litomyšl a panem Jiřím Malichem, Damníkov č.p. 78, 561 23 Damníkov. Technické služby města Litomyšle v rámci nápravy předchozího pochybení převedou za úplatu ve výši 10.000,-Kč panu Malichovi st.p.č. 219 v kat. úz. a obci Litomyšl, u které mu v minulosti vznikl nárok na její vydání podle zvláštního zákona a která se nachází pod nemovitostí, která mu byla v minulosti vydána.


usnesení č. 24/05
ZaM souhlasí se směnou části p.p.č. 1070 orná půda, dle GP 1781-10/2005 nově označené jako p.p.č. 1070/4 orná půda o výměře 2100 m2 v katastrálním území Litomyšl, která je ve spoluvlastnictví pana Josefa Zőlfla, Mařákova 346, Litomyšl a paní Marty Strnadové, Jar. Metyše 1016, Litomyšl, za část p.p.č. 1060/1 orná půda o výměře 1302 m2 a za část p.p.č. 2333 orná půda o výměře 798 m2 v katastrálním území Litomyšl, které jsou ve vlastnictví města a dle téhož GP jsou sloučeny do p.p.č. 1070/3 orná půda. Směna pozemků shodných výměr bez dalších doplatků. Žadatel STORY DESIGN, s.r.o., Moravská 949, Litomyšl z důvodu neuskutečněného výkupu od vlastníků sousedního pozemku. Po směně pozemků by firma chtěla rozšířit již schválený záměr prodeje pozemků města po kolaudaci stavby nové haly i na takto směněný pozemek ve vlastnictví města.


usnesení č. 25/05
ZaM souhlasí s bezúplatným převodem p.p.č. 1655/36 orná půda o výměře 2419 m2 v katastrálním území a obci Litomyšl do vlastnictví Pardubického kraje. Žadatel Pardubický kraj na základě žádosti Střední zahradnické školy, Středního odborného učiliště a Odborného učiliště Litomyšl za účelem dobudování ekologického projektu "Zelená učebna". Ve smlouvě bude zakotvena podmínka bezúplatného vrácení pozemku v případě ukončení činnosti školy nebo v případě záměru převodu pozemku z majetku Pardubického kraje na jiného vlastníka.


usnesení č. 26/05
ZaM revokuje usnesení ZaM číslo 98/04 ze dne 30.9.2004: ZaM souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej části p.p.č. 1336 orná půda o výměře 2555 m2, části p.p.č. 1330/15 orná půda o výměře 162 m2 a části p.p.č. 2307/1 ostatní plocha o výměře 91 m2 v katastrálním území Litomyšl, které jsou dle GP 1780-9/2005 odděleny a sloučeny do nové p.p.č. 1336/2 orná půda o výměře 2809 m2 v katastrálním území Litomyšl, za účelem výstavby čtyř bytových domů dle soutěžního návrhu architektonické kanceláře DE FACTO Praha s firmou EUBE a.s., Kateřinská 1521/13, Praha 2, IČO 25110586. Původní výměra 2500 m2 se rozšířila na 2809 m2 posunutím budov v projektu oproti studii, a tím umožněním postavení všech čtyř vil na pozemcích města. Kupní smlouva bude uzavřena do 60-ti dnů po kolaudaci bytových domů, kupní cena 5.040.000 Kč bude uhrazena ve dvou splátkách. Záloha kupní ceny ve výši 2.040.000 Kč bude zaplacena do 30 dnů po nabytí právní moci stavebního povolení na bytové domy včetně všech souvisejících inženýrských sítí, doplatek kupní ceny ve výši 3.000.000 Kč bude zaplacen před podpisem kupní smlouvy.


usnesení č. 27/05
ZaM souhlasí s bezúplatným přijetím protipovodňových poldrů od Pozemkového fondu ČR. První se nachází pod rasovnou na p.p.č. 275/1, 275/4, 277/2, 277/6, 277/9, 286/3, 433/1 a 433/2 v katastrálním území Lány u Litomyšle v pořizovací hodnotě 471.352 Kč, druhý pod židovským hřbitovem na p.p.č. 206/8, 206/9, 207/9, 208, 217/29 a 217/31 v katastrálním území Lány u Litomyšle v pořizovací hodnotě 476.630 Kč. Pozemky pod stavbou jsou v obou případech ve vlastnictví fyzických osob.


usnesení č. 28/05
ZaM schvaluje "Smlouvu o financování projektu Společného regionálního operačního programu". Předmětem smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran souvisejících s realizací projektu "Rekonstrukce zámeckého pivovaru v Litomyšli" (reg. č. žádosti CZ.04.1.05/4.2.00.1/0253) a s poskytnutím finanční pomoci ze strukturálních fondů.


usnesení č. 29/05
ZaM schvaluje  přijetí úvěru od České spořitelny, a. s., ve výši 28,000.000 Kč s dobou splatnosti maximálně do 31.12.2006. Úroková sazba - 6M PRIBOR + 0,18 % p.a. Úvěr bude použit na předfinancování projektu Rekonstrukce zámeckého pivovaru v Litomyšli. Zajištění úvěru - rozpočtem města, tj. budoucími příjmy a bude uhrazen po obdržení příspěvku ze strukturálního fondu ERDF a příspěvku z krajského rozpočtu.


usnesení č. 30/05
ZaM souhlasí s dofinancováním akce Rekonstrukce zámeckého pivovaru v letech 2005 - 2006 z vlastních zdrojů ve výši cca 5,000.000 Kč plus úroky z úvěru.


usnesení č. 31/05
ZaM rozhodlo s účinností od 1.4.2005
a) změnách a průběhu hranice ulic U Plovárny a Zahajská  (viz příloha ) :
b) v návaznosti na změnu uvedenou pod písm. a) o novém  názvu části ulice Zahajská, který zní M. Švabinského (viz příloha ) :
c) o převedení těchto čísel popisných z jedné ulice na druhou :
          čp. 1130 z ulice Prokešova na ulici U Plovárny
          čp. 1061 z ulice Moravská na ulici U Plovárny
          čp.   300 z ulice Moravská na ulici U Plovárny
          čp.   915 z ulice J.E. Purkyně na ulici Na Řetízku
          čp.   155 z Toulovcova náměstí na ulici Růžovou
          čp.     55 bez zařazení na ulici Sokolovskou
          čp.   392 z Kpt. Jaroše na ulici Bělidla
d) o zrušení těchto duplicitních čísel popisných na jedné ulici a přidělení nových čísel popisných :
          zrušení čp. 318 na ulici M. Kuděje (parc. č. 495), část města Záhradí,
          přidělení čp. 332
          zrušení čp. 319 na ulici M. Kuděje (parc. č. 486/1), část města
          Záhradí, přidělení čp. 333
e) o  zrušení těchto vybraných čísel popisných 
          čp. 1120 na ulici Nádražní
          čp. 499 na ulici na Lánech


usnesení č. 32/05
ZaM schvaluje dodatek č.1, kterým se mění směrnice č. 1/02, sociální fond zaměstnanců Města Litomyšle, příjmy a pravidla čerpání fondu.


usnesení č. 33/05
ZaM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.2 /2005, o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství.


usnesení č. 34/05

ZaM souhlasí s přidělením těchto dotací z kapitoly 06:

Kap. Organi-
zace 
Dotace v tis.Kč Účel Příjemce / IČO, RČ
06 0250 100.000,-  Dotace na provoz  Farní charita Litomyšl, Kpt.Jaroše 392 Litomyšl, IČO 47489839
06 0250 80.000,-  Oprava omítek a poškozeného cimbuří kostela  Nábož.obec Církve českos.husitské,Toulavcovo 151,Litom.,IČO 64209628
06 0250 230.000,- Úpravy sborového domu Sbor Církve bratrské, Nádražní 526, Litomyšl, IČO 65687523
06 0250 50.000,-  Terénní a sadové úpravy  Farní sbor Českobrat.církve evangel. A.Tomíčka 69,Litom.,IČ 60120797
06 0250 90.000,-  Oprava zdí kolem proboštství  Římskokatolická farnost -probošt.Lit., Šantovo nám.183,LI,IČO 47489014
06 0223 100.000,- Oprava hřbitovní zdi a dokon.rekon.vstup.objektu  Matana a.s.,Malá Štupartská 1/646, 110 00 Praha 1, IČO 41691211
      


usnesení č. 35/05
ZaM souhlasí s poskytnutím dotace z kapitoly 06, org. 223 ve výši 1.000.000,- Kč na podporu 47. ročníku Mezinárodního operního festivalu Smetanova Litomyšl. Příjemcem je Smetanova Litomyšl o.p.s., Jiráskova 133, Litomyšl, IČO: 25918206.


usnesení č. 36/05
ZaM souhlasí s poskytnutím účelového finančního příspěvku ve výši 1.000.000,- Kč z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na podporu organizace  47. ročníku Mezinárodního operního festival Smetanova Litomyšl, který se koná ve dnech 17. 6. - 4. 7. 2005. Příjemcem je Smetanova Litomyšl o.p.s., Jiráskova 133, Litomyšl, IČO: 25918206.


usnesení č. 37/05
ZaM souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 60.000,- Kč na podporu partnerské spolupráce (organizace 406, kapitola 06). Příjemcem dotace bude Litomyšl Evropa club, Smetanovo nám. 72, 570 01  Litomyšl, IČO: 60125675.


usnesení č. 38/05
ZaM zvolilo v souladu se statutem "Výročních Cen Města Litomyšle" tajným hlasováním laureáty za rok 2004 v  kategoriích: Student roku, Podnikatel roku, Sportovec roku, Cena za nejlepší kulturní či sportovní počin roku, Zvláštní cena za přínos městu. Výsledky voleb jsou uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou součástí usnesení ZaM.


usnesení č. 87/05
ZaM souhlasí se směnou p.p.č. 2286/4 ostatní plocha o výměře 108 m2 v katastrálním území a obci Litomyšl, která je ve vlastnictví města, za p.p.č. 1599/28 ostatní plocha o výměře 281 m2 v katastrálním území a obci Litomyšl, která je ve spoluvlastnictví pana Karla Jelínka a paní Šárky Jelínkové, Komenského náměstí 1048, Litomyšl, s tím, že rozdíl ve výměře město doplatí částkou 60 Kč/m2, tj. celkem 10.380,- Kč. Jedná se o soukromý pozemek pod komunikací v ulici 17. listopadu a pozemek města zaplocený u č.p. 751 na ulici Dukelské.


Jan Janeček
starosta
Vladimír Novotný
I. místostarosta

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl