Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

2. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 13. 05. 2004 v Kongresovém sále Zámku v Litomyšli

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

usnesení č. 24/04

ZaM schválilo program jednání.


usnesení č. 25/04

ZaM schvaluje návrhovou komisi ve složení:

- Mgr. Vladimír Novotný

- MVDr. Pavel Růžička

- Ing. Vítězslav Hanzl

 


usnesení č. 26/04

ZaM schvaluje ověřovatele zápisu:

- Ing. Pavel Kusý

- MUDr. Vladimír Žák


usnesení č. 27/04

ZaM projednalo  v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů  ve znění pozdějších změn Závěrečný účet města a vyjadřuje souhlas  s  celoročním  hospodařením  města za rok 2003, a to  bez výhrad dle předloženého Plnění rozpočtu města Litomyšl a příspěvkových organizací .


usnesení č. 28/04

ZaM pověřuje kontrolou plnění nápravných opatření ke Zprávě o výsledcích přezkoumání hospodaření města Litomyšl za rok 2003 kontrolní výbor.


usnesení č. 29/04

ZaM schvaluje smlouvu o úvěru č. 598-020-04 na Přestřešení stadionu ve výši 5,000.000 Kč. Výše úroku 3,81 %, fixní úroková sazba na 5 let od podpisu smlouvy, jistina splácena pravidelnými měsíčními splátkami ve výši 96.155,- Kč.


usnesení č. 30/04

ZaM schvaluje smlouvu o úvěru č. 368/04/LCD Výstavba bytových domů ve výši 25,000.000 Kč. Výše úroku 3,87 %, fixní úroková sazba na 5 let od podpisu smlouvy, jistina splácena pravidelnými měsíčními splátkami ve výši 111.607,- Kč.


usnesení č. 31/04

ZaM souhlasí s přijetím  peněžního daru ve výši  4.000,- USD od dcer Z. Kopala.


usnesení č. 32/04

ZaM souhlasí se zrušením usnesení ZaM č. 361/99 a 105/01 a nahrazení novým usnesením: ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 1024/1 o výměře 8680 m2 a p.p.č. 1024/4 o výměře 10436 m2 v k.ú. Budislav u Litomyšle za účelem výstavby vodní nádrže Kamenné Sedliště. Bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě s podmínkou, že do 5 let bude dílo zkolaudováno a teprve potom budou pozemky prodány za kupní cenu ve výši 10 Kč/m2. Kupující firma EVT Svitavy s.r.o., V Zahrádkách 3, 568 02 Svitavy.


usnesení č. 33/04

ZaM souhlasí se zrušením usnesení ZaM č. 78/03 a nahrazení novým usnesením:ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 1196/4 - orná půda o výměře 1744 m2 v k.ú. Pohodlí, oddělené z p.p.č. 1196/2 o výměře 3866 m2 dle GP č. 117-762/2003. Kupní cena 20 Kč/m2. Kupující manželé Ludvíkovi, Kom. nám. 1051, Litomyšl.


usnesení č. 35/04

ZaM souhlasí s prodejem st.p.č.788 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 331 m2 v k.ú. Litomyšl. Kupující Ing. Zdeněk Portlík, Osík 315. Kupní cena 62.520,- Kč.


usnesení č. 36/04

ZaM souhlasí s prodejem části p.p.č. 540 - zahrada o výměře 517 m2 v k.ú. Nedošín, nově oddělená parcela je dle GP 444-53/2004 označena 540/4. Kupní cena 70 Kč/m2. Kupující Lenka Raunigrová, Stupkova 2/1459, Praha 7.


usnesení č. 37/04

ZaM souhlasí se zrušením usnesení ZaM č. 104/03 a nahrazení novým usnesením:ZaM souhlasí s prodejem části p.p.č 395/2 - zahrada o výměře cca 2878 m2, části p.p.č. 395/7 - ostatní plochy o výměře cca 591 m2, p.p.č. 395/10 - zahrada o výměře 12 m2, části st.p.č. 4/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 74 m2 (zastavěna budovou ve vlastnictví ZDCHP Litomyšl) a spoluvlastnického podílu id. 9/30 z p.p.č. 394 - ostatní plochy tj. 156 m2 v k.ú. Nedošín za účelem výstavby občanské vybavenosti pro služby dle schváleného územního plánu. Kupní cena 200,- Kč/m2, tj. cca 742.200,- Kč. Přesná výměra prodávaných parcel bude stanovena geometrickým plánem, přičemž po jeho vyhotovení bude záměr opětovně předložen ke schválení ZaM. Pozemek bude zatížen věcným břemenem umožňujícím majiteli (případně správci) kanalizační sítě přístup k zajištění oprav, údržby a rekonstrukce městské kanalizace. Kupující Profistav s.r.o. Litomyšl.


usnesení č. 38/04

ZaM souhlasí s bezúplatným získáním pozemků dle tabulky v příloze v k.ú. Litomyšl od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Kodaňská 1441/46, 100 10 Praha 10. Jedná se především o pozemky pod chodníky, místními komunikacemi a veřejnou zelení.


usnesení č. 39/04

ZaM souhlasí se získáním p.p.č. 534/3 - zahrada o výměře 232 m2 a p.p.č. 536/2 - zahrada o výměře 404 m2 v k.ú. Litomyšl od PF ČR podle § 11 odst. 2, zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.


usnesení č. 40/04

ZaM souhlasí s bezúplatným získáním st.p.č. 499 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 13 m2 včetně zemědělské stavby na této stavební parcele v k.ú. Nová Ves u Litomyšle od společnosti MILNEA státní podnik v likvidaci, Blatnická 1, Olomouc. Jedná se o pozemek a ochranou budku kolem obecní studny, kterou máme v majetku města. Město uhradí pouze náklady související s převodem.


usnesení č. 41/04

ZaM souhlasí s výkupem st.p.č. 584 - 40 m2, 585 - 25 m2 a st.p.č. 587 - 167 m2, st.p.č. 588 - 10 m2, všechny včetně stavebních objektů na těchto parcelách a p.p.č. 715/16 - 1228 m2, 822/38 - 789 m2, 822/40 - 486 m2 v k.ú. Nová Ves u Litomyšle (areál psince v Pohodlí včetně přístupové cesty a trvalých porostů, za celkovou kupní cenu 165.000,- Kč. Prodávající České radiokomunikace a.s. U Nákladového nádraží 3144, Praha 3.


usnesení č. 42/04

ZaM souhlasí s výkupem p.p.č. 1599 - ostatní plocha o výměře 261 m2 a p.p.č. 2188/5 - ostatní plocha o výměře 110 m2  (chodník a silnice) v k. ú. Litomyšl od p. Karla Jelínka, Komenského nám. 1048, Litomyšl. Cena dle ZP  60 Kč/m2.


usnesení č. 43/04

ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 231/20 - orné půdy o výměře 1253 m2 v k. ú. Záhraď. Kupující Ing. Jiří Mach, Okružní 234, Litomyšl. Kupní cena 380 Kč/m2, t.j. 476.140,- Kč by byla použita na vybudování zokruhování vodovodu Okružní - Matěje Kuděje přes tuto parcela a ta by následně byla zatížena věcným břemenem na správu a údržbu vodovodu. Zároveň by Ing. Mach bezúplatně převedl na Město kanalizaci a vodovod vybudovaný přes p.p.č. 158/3 a nechal by si zřídit věcné břemeno na jejich správu a údržbu. Bude sepsána dohoda o společném postupu a vlastní prodej pozemku a zřízení věcného břemene na p.p.č. 231/20 se provede po výstavbě vodovodu na této parcele.


usnesení č. 44/04

ZaM souhlasí s uzavřením Dohody o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na 1324/1, 1330/15 a 2288/1 v k.ú. a obci Litomyšl, jejichž vlastníkem je Město Litomyšl. Věcné břemeno bude spočívat ve zbudování a provozování telekomunikačního vedení. Oprávněným z věcného břemene bude Český Telecom, a.s. Praha. Smlouva o zřízení věcného břemene bude podepsána po vyhotovení geometrického plánu, kterým se určí rozsah zatížení pozemku věcným břemenem. Zřízení věcného břemene bude za jednorázovou úplatu dle platných předpisů 4.435,- Kč.


usnesení č. 45/04

ZaM souhlasí se zrušením usnesení ZaM č. 99/00, 140/01 a 15/03 a nahrazení novým usnesením: ZaM souhlasí s bezúplatným převodem pozemků v areálu Nemocnice Litomyšl.  P.p.č. 1313/59 - ostatní plochu o výměře 842 m2, p.p.č. 1313/60 - ostatní plochu o výměře 165 m2 (dle GP č. 1512-693/2000), p.p.č. 1313/61 - ostatní plochu o výměře 370 m2, p.p.č. 1313/76 - trvalý travní porost o výměře 5079 m2, p.p.č. 1313/77- ostatní plochu o výměře 201 m2, p.p.č. 1313/80 - ostatní plochu o výměře 18 m2, p.p.č. 1313/81- ostatní plochu o výměře 552 m2, p.p.č. 1313/101- ostatní plochu o výměře 132 m2 (dle GP č. 1512-693/2000), p.p.č. 2288/2 - ostatní plochu o výměře 98 m2,  p.p.č. 2288/4 - ostatní plochu o výměře 328 m2, p.p.č. 2307/2 - ostatní plochu o výměře 189 m2, st.p.č. 1752/4 - zast. plochu a nádvoří o výměře 90 m2 Město Litomyšl bezúplatně převede do vlastnictví Pardubického kraje, IČO 70892822, Komenského náměstí 125, Pardubice. ZaM dále souhlasí s bezúplatným přijetím p.p.č. 1330/12 - ostatní plochy o výměře 138 m2 a p.p.č. 1330/19 - ostatní plochy o výměře 553 m2 (dle GP č. 1512-693/2000), p.p.č.2410/1 - ostatní plochy o výměře 1498 m2 a díl "c" ze st.p.č. 1132 (dle GP č. 1512-693/2000), které Pardubický kraj bezúplatně převede do majetku Města Litomyšle, vše v k.ú. Litomyšl.


usnesení č. 46/04

ZaM souhlasí s bezúplatným přijetím p.p.č. 80/11 - ostatní plocha o výměře 23 m2 a p.p.č. 2142/3 - ostatní plocha o výměře 115 m2 dle GP č. 1707-673/2003 v k.ú. a obci Litomyšl od Ing. Miroslava Hanče a Miroslavy Hančové, Cerekvice nad Loučnou 209. Na pozemcích byl za spoluúčasti Města  Litomyšle vybudován veřejný chodník.


usnesení č. 47/04

ZaM souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí kupní na byt č. 13, Z. Kopala 1161 s paní Marií Klinkáčkovou, Z. Kopala 1161, Litomyšl. Budoucí kupní cena bude 347.200,- Kč a poplatky související s převodem nemovitosti. Budoucí kupující složí v termínu do 31.8.2004 zálohu na kupní cenu ve výši 347.200,- Kč


usnesení č. 48/04

ZaM schvaluje  převod  práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o budoucí kupní smlouvě na byt č. 12 v objektu Z. Kopala 1161 ze dne 15.11. 2002, uzavřené mezi Městem Litomyšl a paní Marií Klinkáčkovou, Z. Kopala 1161, Litomyšl, dodatkem č.1 výše uvedené smlouvy  na paní Ivu Klinkáčkovou, Z. Kopala 1161, Litomyšl.


usnesení č. 49/04

ZaM schvaluje  bezplatný převod majetku evidovaného městem Litomyšl pod invent.č. 2989 - Okružní křižovatka silnic II/359 a II/360 do majetku Pardubického kraje (nebo jím pověřené organizace), který je zároveň majitelem obou komunikací. Převod se týká technického zhodnocení křižovatky středového kruhu a přídlažeb, pořizovací hodnota 1.555.487,- Kč.


usnesení č. 50/04

ZaM schvaluje prodej 31 ks kontejnerů na separovaný komunální odpad (plast a papír) společnosti LIKO Svitavy a.s., Tolstého 13, Svitavy, za kupní cenu ve výši 1.000,- Kč/ks.


usnesení č. 51/04

ZaM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 31.000,- Kč společnosti LIKO Svitavy a.s., Tolstého 13, Svitavy, na nákup nových kontejnerů na separovaný odpad.


usnesení č. 52/04

ZaM schvaluje prominutí placení penále za opožděné splácení poplatků za ukládání komunálního odpadu za roky 1999, 2000, 2001, 2002 a 2003, za podmínky, že poplatky za tyto roky budou plně vyrovnány do 30.9.2004. Plátcem poplatků je firma Tramon, T.G. Masaryka 906, Litomyšl. Zákonem stanovené poplatky včetně roku 2002 jsou k dnešnímu dni splaceny v plné výši.


usnesení č. 53/04

ZaM schvaluje prominutí placení penále za opožděné splácení poplatků za ukládání komunálního odpadu za rok 2004 v případě, že k 31.12. 2004 budou

 uhrazeny veškeré zákonem stanovené poplatky.  Plátcem poplatků je firma Tramon, T.G. Masaryka 906, Litomyšl.


usnesení č. 54/04

ZaM schvaluje nákup 1 ks akcie společnosti LIKO Svitavy a.s., se sídlem Tolstého 13, Svitavy, v hodnotě 100.000,- Kč za cenu 30.000,- Kč.


usnesení č. 55/04

ZaM bere na vědomí zprávu o stavu požární ochrany v Litomyšli v roce 2003


usnesení č. 56/04

ZaM vydává obecně závaznou vyhlášku č. 2/2004, Požární řád města Litomyšle


usnesení č. 57/04

ZaM  souhlasí  s  bezúplatným převodem datového projektoru EPSON EMP - 74 ze Základní školy Litomyšl, U Školek 1117 do majetku Města Litomyšle a  s jeho předáním do výpůjčky Základní škole Litomyšl, U Školek 1117. Celková pořizovací hodnota činí 85 000,- Kč.


usnesení č. 58/04

ZaM souhlasí s poskytnutím dotace sportovní organizaci:

kap.

org.

dotace v tis.Kč

položka

účel

příjemce/IČO/

08

2263

115

5222

na činnost

TJ Jiskra, U plovárny 1061, Litomyšl, IČO 15034526


usnesení č. 59/04

ZaM konstatuje, že Město Litomyšl je schopno svými orgány zabezpečit řádný výkon  státní správy svěřený  obcím zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, ve znění  pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy, a to pro všechny obce, které spadají do správního obvodu města Litomyšle jako obce s rozšířenou působností ( § 21 vyhlášky ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb.).

ZaM souhlasí s uzavřením veřejnoprávních smluv (příloha č.1.-vzor veřejnoprávní smlouvy) se všemi výše uvedenými obcemi (pokud o to obce samy požádají), na výše uvedený výkon státní správy. Smlouvy budou uzavřeny na dobu určitou do 31.12.2006. 


usnesení č. 60/04

ZaM schvaluje  odpis pohledávek města vůči firmě:

-  POPR, s.r.o., IČO 48908240 ve výši 57.710,90 Kč s příslušenstvím

- ČESKÉ BEDNÁŘSTVÍ, s.r.o. v likvidaci, IČO 64508960 ve výši 90.257,- Kč s příslušenstvím.

Důvodem odpisu pohledávek je nereálnost jejich vymožení.


usnesení č. 61/04

ZaM souhlasí se soutěžními podmínkami pro výběr developerů pro výstavbu bytových domů v Litomyšli.


usnesení č. 62/04

ZaM souhlasí  s příspěvky v rámci Programu regenerace MPR:

  1. Farní charita (IČO 47489839), Kpt.Jaroše 392, Litomyšl

105.000,- Kč (protipožární opona Lidového domu) 03 4107 3330 6323

     2.  Pan Miroslav Hanyk, Šantovo nám. 169, Litomyšl

          101.000,- Kč (celková rekonstrukce objektu Šantovo nám. 169)

          03 4107 3330 5493

     3.  Pan Ladislav Lána, Strakovská 1063, Litomyšl

          107.000,- Kč (celková rekonstrukce objektu Šantovo nám. 170)

          03 4107 3330 5493


usnesení č. 74/04

ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 766 ostatní plocha o výměře 101 m2 v k.ú. Strakov za účelem ucelení pozemků. Žadatelé manželé Doc. Ing. Miroslav Kasal a Milena Kasalová, Barvy 6, Brno. Kupní cena 40 Kč/m2.


Jan Janeček
starosta
Vladimír Novotný
místostarosta

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl