Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

2. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 15. 05. 2003 v malém sále Smetanova domu v Litomyšli

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

usnesení č. 27/03

ZaM schválilo program jednání.

 


usnesení č. 28/03

ZaM schvaluje návrhovou komisi ve složení:

              - Mgr. Vladimír Novotný

              - Lubomír Sršeň

              - MUDr. Vladimír Žák


usnesení č. 29/03

ZaM schvaluje ověřovatele zápisu:

      - MUDr. Simona Leníčková

      - Ing. Terezie Šmolíková


usnesení č. 30/03

ZaM pověřuje kontrolní výbor následujícími úkoly:

§  Dle zákona 128/2000 Sb., v platném znění, kontrolou plnění usnesení zastupitelstva a rady obce

§  Kontrolou nápravných opatření k auditu města za rok 2001 a 2002

§  Kontrolou vypořádání rozdílů z inventarizace za rok 2001 a 2002

§  Kontrolou vyřizování stížností občanů


usnesení č. 31/03

ZaM projednalo závěrečný účet města za r. 2002 v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů  ve znění pozdějších změn a doplňků a ZaM vyjadřuje  souhlas  s celoročním  hospodařením  města za r. 2002,  a  to  bez výhrad.


usnesení č. 32/03

ZaM schvaluje:

     a/   rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací  za rok 2002

     b/ ukládá příspěvkovým organizacím města odvod zřizovateli za ušetřené 

        energie  v r. 2002

    c/ zvýšení příspěvku od zřizovatele na rok 2003 za překročení spotřeby energií

        v r. 2002


usnesení č. 33/03

ZaM ukládá v souladu se zákonem č. 250/2000  Sb., o rozpočtových pravidlech   územních rozpočtů ve znění pozdějších změn a doplňků Technickým službám Litomyšl odvod z rezervního fondu organizace ve výši 450.000 Kč do rozpočtu města .


usnesení č. 34/03

ZaM v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., § 3,  o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších změn a doplňků schvaluje rozpočtový výhled  na roky 2004 - 2006. 


usnesení č. 35/03

ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 1/03 a stanovuje tyto závazné ukazatele:

  • Zapojení zdrojů z roku 2002                                    25.024.100 Kč
  • Zůstatek účelových fondů a FRR k 31.12.2003            8.695.900 Kč

usnesení č. 36/03

ZaM souhlasí s navýšením příspěvku České poště s.p.ve výši 370.000 Kč z důvodu změny navržené pochůzné plochy a osvětlení průchodu a dále ZaM souhlasí s realizací akce "Oprava sociálních zařízení v zámeckém pivovaru" ve výši 130.000 Kč . Finanční prostředky na tyto akce budou přesunuty z akce "Parkoviště Purkyňova ul.".


usnesení č. 37/03

ZaM schvaluje přijetí zvýhodněného úvěru ve výši 9,164.000 Kč na akci Úpravna vody Litomyšl - Nedošín od Českomoravské záruční a rozvojové banky, a .s. Doba splatnosti úvěru 15 let, splátky čtvrtletně. Osobou oprávněnou k podpisu potřebných dokumentů dle zákona 128/2000 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků,  je ing. Jan Janeček, starosta obce.


usnesení č. 38/03

ZaM schvaluje zajištění zvýhodněného úvěru od Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s., ve výši 9,164.000 Kč tímto nemovitým majetkem:

  • Budova čp. 60, Smetanovo nám.         Ocenění dle ZP   3,400 mil. Kč
  • Budova čp. 61, Smetanovo nám.         Ocenění dle ZP   5,900 mil. Kč
  • Budova čp. 62, Smetanovo nám.         Ocenění dle ZP   2,700 mil. Kč

/ČMZRB provede vyhodnocení uvedených  objektů  dle  vlastních  kriterií  a  na základě tohoto hodnocení budou jako zástava vybrány příslušné nemovitosti /


usnesení č. 39/03

ZaM schvaluje podíl města na spolufinancování projektu Průmyslová zóna Benátská v Litomyšli v letech 2003 - 2006 ve výši 50 % souhrnu předpokládaných rozpočtových nákladů.


usnesení č. 40/03

ZaM souhlasí s prodejem nově vzniklé p.p.č. 1940/4 o výměře 482 m2 v k.ú. Litomyšl za účelem výstavby RD. Kupní cena 700,- Kč/m2 (prodej nejvyšší nabídce), kupující M. Mrkvička, U školek 961, Litomyšl.


usnesení č. 41/03

ZaM souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, kdy město je jako oprávněný a ČR - Zemědělská vodohospodářská správa Brno jako povinný. Předmětem věcného břemene bude povinnost ČR - ZVHS strpět  na svých pozemcích (p.p.č. 472/18, 472/19, 472/20, 472/21) objekt Biocentra Višňáry v k.ú. Řikovice a umožnit oprávněnému, popř. jeho zástupcům, přístup k jeho eventuálním opravám.


usnesení č. 42/03

ZaM souhlasí s uzavřením dohody o narovnání mezi Městem Litomyšl a pí M. Blažkovou, Dukelská 969, Litomyšl týkající se dosavadního užívání bytu a uhrazení částky za období od 11/02 do 4/03 ve výši 13.112,- Kč do 15.12.2003.


usnesení č. 43/03

ZaM souhlasí s výkupem části st.p.č. 202 (průchod Poštou včetně přilehlého zpevněného prostoru) za cenu dle ZP. Zbývající část finančních prostředků do výše 2 mil. Kč bude České poště s.p. poskytnuta formou příspěvku. Provozní podmínky průchodu budou stanoveny v samostatné smlouvě. 


usnesení č. 44/03

ZaM souhlasí s darováním části p.p.č. 2312/5 o výměře 469 m2 (nově ozn. 2312/8) a části o výměře 266 m2 (nově ozn. 2312/10) v k.ú. Litomyšl v souvislosti se získáním pozemků pro páteřní komunikaci v průmyslové zóně Benátská. Obdarovaný pí R. Hýblová, Sluneční 299, Pardubice.


usnesení č. 45/03

ZaM souhlasí se zrušením podílového spoluvlastnictví a vypořádání spoluvlastníků k p.p.č. 1266 (celková výměra 10.643 m2) v k.ú. Litomyšl v souvislosti se získáním pozemků pro páteřní komunikaci v průmyslové zóně Benátská. Účastník dohody o vypořádání  pí R. Hýblová, Sluneční 299, Pardubice. Město získá pozemky o výměře 5.651 m2, pí Hýblová pozemky o výměře 4.992 m2. (Spolu s darovanými pozemky získá pí Hýblová pozemky o výměře celkem 5.727 m2).


usnesení č. 46/03

ZaM souhlasí s prodejem části p.p.č. 2424 o výměře 6 m2, nově ozn. jako st.p.č. 3312/2 o výměře 6 m2 a st.p.č. 3144/2 o výměře 3 m2 v k.ú. Litomyšl, na kterých stojí objekty p. L. Vajraucha, Benátská ul. 1008, Litomyšl. Kupní cena 600,- Kč/m2, kupující L. Vajrauch, Benátská 1008, Litomyšl.


usnesení č. 47/03
ZaM souhlasí s prodejem nebytové jednotky č. 809/6 o výměře 56,79 m2 na ul. 9. května Litomyšl. Kupní cena  5.000,- Kč/m2, tj. celkem 283.950,- Kč, kupující současný nájemce pí Šauerová, Končinská 223, Litomyšl


usnesení č. 48/03

ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 1550/8 o výměře 100 m2 a části p.p.č.  574/2 o výměře 123 m2, nově ozn. 574/4 v k.ú. Litomyšl (za domem Klazarových). Kupní cena 80,- Kč/m2. Kupující manž. Klazarovi, Mařákova 370, Litomyšl a Ing. P. Klazarová, k Horoměřicům 33, Praha 6.


usnesení č. 49/03

ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 1129 o výměře 1226 m2 v k.ú. Hrádek u Jehnědí, který vlastníci sousední nemovitosti přes 30 let užívají. Kupní cena 10,- Kč/m2. Kupující p. J. Voleský, V zahradách 43, Brandýs nad Orlicí.


usnesení č. 50/03

ZaM schvaluje  uzavření kupní smlouvy mezi Městem Litomyšl a Zemědělskou vodohospodářskou správou Brno na odkup úpravy Říkovického potoka (opevnění kamenná dlažba) v délce 0,407 km  v k.ú. Říkovice za cenu dle znaleckého posudku č.4345/75/03/03  ve výši 48.090,- Kč.


usnesení č. 51/03

ZaM schvaluje  uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na byt č. 10, Z. Kopala 1161 se slečnou Ivetou Jeřábkovou, Smetanovo náměstí 111, Litomyšl. Záloha na kupní cenu bytu ve výši 460.000,- Kč.


usnesení č. 52/03

ZaM schvaluje  přidělení půjček z FRB na základě výběrového řízení pro rok 2003 a doporučení komise takto :

- SBDO Litomyšl, oprava fasády a zateplení domu 17. listopadu 1001, 500.000,- Kč

- Společenství vlastníků jednotek domu Komenského náměstí 1046 a 1047, oprava střechy bytového domu Komenského náměstí 1046 a 1047, 400.000,- Kč.

Parametry půjček dle platných obecně závazných vyhlášek.


usnesení č. 53/03

ZaM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/03, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Litomyšle č. 2/98 "O závazných částech územního plánu sídelního útvaru města Litomyšl".


usnesení č. 54/03

ZaM schvaluje přesun částky 130.000 Kč z org. 0218 - OKČ, položka 5229 dotace spolkům  na org. 0223 - dotace Mladá Smetanova Litomyšl.


usnesení č. 55/03

ZaM souhlasí s předáním tohoto majetku v celkové hodnotě 97.769,- Kč do vlastnictví Městské knihovny Litomyšl:

- Aku kamna U 50 VP 14.390,- Kč

- Windows 2000 Czech MVL 8.439,- Kč

- Počítač Intel P4 29.938,- Kč

- Program Office XP 3x 11.500,- Kč

- Aku kamna UPO VP 14.390,- Kč

- Regál na knihy 3.548,- Kč

- Regál na knihy 3.548,- Kč

- Záložní zdroj 5.028,- Kč

- Program Windows XP 2.067,- Kč

- Program Office XP 4.921,- Kč


usnesení č. 56/03
bere na vědomí stav požární ochrany v Litomyšli v roce 2002.


usnesení č. 57/03

ZaM  souhlasí s poskytnutí dotací sportovním organizacím takto:

TJ Jiskra Litomyšl -                         260 000,- Kč

TJ Sokol  Litomyšl -                          70 000,- Kč

Volejbalový oddíl Litomyšl  -             40 000,- Kč

Hokejový klub Litomyšl -                100 000,- Kč 

STIGA hokej-                                     1 000,- Kč

Základní škola T.G.Masaryka-             5 000,- Kč

Cyklo Stratílek -                                 4 000,- Kč


usnesení č. 58/03

ZaM souhlasí s poskytnutí dotací sportovním organizacím, které se podílejí na organizaci Olympiády s Orbitem 2003 takto:

 

 

Sportovní disciplíny

Částka

Příjemce dotace

1.

Atletika Litomyšl

50.000,- Kč

TJ Jiskra Litomyšl

2.

Basketbal Litomyšl -

50.000,- Kč

TJ Jiskra Litomyšl

3.

Basketbal Svitavy

50.000,- Kč

TJ Svitavy

4.

Baseball , Softball -  Choceň

50.000,- Kč

Spartak Choceň

5.

Cyklistka silniční Choceň

50.000,- Kč

Klub cyklistiky Choceň

6.

Fotbal Choceň

50.000,- Kč

FK Agria Choceň

7.

Fotbal Svitavy

50.000,- Kč

TJ Svitavy

8.

Lukostřelba

30.000,- Kč

Lukostřelecký klub CERE Praha

9.

Stolní tenis Litomyšl

50.000,- Kč

TJ Jiskra Litomyšl

10.

Show-down

30.000,- Kč

Spec. Škola M. Třebová

11.

Tenis Litomyšl

50.000,- Kč

TC Litomyšl

12.

Triatlon Litomyšl

50.000,- Kč

Cyklo Stratílek

13.

Volejbal -  Litomyšl

50.000,- Kč

Volejbalový klub Litomyšl

14.

Volejbal -  Svitavy

50.000,- Kč

TJ Svitavy

15.

Plavání - Svitavy

50.000,- Kč

TJ Svitavy

 

Celkem

710.000,- Kč

 


usnesení č. 59/03

ZaM odvolává p. Miloslava Kohouta, Trstěnická 1011, Litomyšl z funkce člena kontrolního výboru a ZaM volí další členy kontrolního výboru:

-         Ing. Jana Kašpara, Fučíkova 826, Litomyšl

-         Jana Piknu, Polní 358, Litomyšl

-         Ing. Alenu Šlégrovou, Míru 686, Litomyšl


usnesení č. 60/03

ZaM souhlasí, aby v případném sporu mezi Městem Litomyšl a SFRB (nebo jiným finančním orgánem ) o dotaci na výstavbu 38 bytů realizovaných v r. 2001 - 2002 v lokalitě U Nemocnice zastupovala Město Litomyšl Advokátní kancelář Pejchal a spol. Praha, Vyšehradská 21, Praha 2. Dále ZaM souhlasí, aby výše uvedené kanceláři byla vyplacena odměna ve výši 10% z reálně očekávané částky , kterou by město v případě neúspěšných jednání bylo povinno zaplatit nejvýše však 1.200.000 Kč vč. DPH.


usnesení č. 61/03

ZaM souhlasí s pořádáním mezinárodní vědecké konference "O hvězdách a lidech" při příležitosti 90. výročí narození českého astronoma prof. Zdenka Kopala ve dnech 31. 3. - 3. 4. 2004 a souhlasí se záměrem realizovat symbol jeho díla v místě jeho rodného domu.


Jan Janeček
starosta
Vladimír Novotný
místostarosta

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl