Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

2. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 16. 04. 2002 v sále zámeckého pivovaru v Litomyšli

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

usnesení č. 36/02

ZaM schvaluje program jednání

 


usnesení č. 37/02

ZaM schvaluje návrhovou komisi ve složení:

        - Ing. Jan Janeček

        - Tomáš Janecký

        - Radomil Kašpar


usnesení č. 38/02

ZaM bere na vědomí

- stanovisko nadřízeného orgánu pro územní plánování Okresního úřadu ve Svitavách, referátu regionálního rozvoje k návrhu změn I. ÚPNSÚ Litomyšl

- informace o výsledku projednávání návrhu změn I. ÚPNSÚ Litomyšl a doporučení k řešení stanovisek a připomínek


usnesení č. 39/02

ZaM souhlasí s řešením stanovisek a připomínek vznesených při projednávání návrhu změn I. ÚPNSÚ Litomyšl vyjma bodu 62 (lokalita 29) - ZaM doporučuje změnu na občanskou vybavenost.


usnesení č. 40/02

ZaM souhlasí, aby lokality 28, 29 a 30 byly z procesních důvodů (nesoulad stanovisek dotčených orgánů státní správy) zařazeny do změn II. ÚPNSÚ Litomyšl


usnesení č. 41/02

ZaM schvaluje změnu I. ÚPNSÚ Litomyšl v souladu s § 26 odst. 2) zák. č. 50/1976 Sb. o územním  plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů s těmito připomínkami:

- bod. 40 a) až c) - rozšíření zeleně se uskuteční pouze v rozsahu vymezených ochranných pásem stávajících zemědělských provozů a v prostoru terénních depresí u Židovského hřbitova a u heliportu


usnesení č. 42/02

ZaM ukládá odboru výstavby a ÚP přepracovat obecně závaznou vyhlášku o závazných částech ÚPNSÚ Litomyšl (vyhláška bude schválena po dokončení změn II. ÚPNSÚ Litomyšl) a uložit schválenou dokumentaci na odboru výstavby a ÚP


usnesení č. 43/02

ZaM pověřuje odbor výstavby a územního plánování, aby v rámci další etapy změny II. ÚPNSÚ Litomyšl byla vytypována plocha pro smuteční síň.


usnesení č. 44/02

ZaM schvaluje  závěrečný účet města a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením města, a to bez výhrad  a dále schvaluje hospodaření příspěvkových organizací města a rozdělení hospodářských výsledků.


usnesení č. 45/02

ukládá I. základní škole, III. základní škole, Smetanovu domu, Muzeu a galerii a Technickým službám odvod investičního fondu  v plné výši do rozpočtu města.


usnesení č. 46/02

ZaM schvaluje rozpočtové opatření č 1/02  a stanovuje tyto závazné ukazatele na rok 2002: (příloha č. 1)

Zapojení zdrojů z roku 2001                                -    21.545,0 tis.
Zůstatek účelových fondů a FRR k 31.12.2002       - 9.182,0 tis. Kč


usnesení č. 47/02

ZaM schvaluje tuto změnu rozpočtu a souhlasí s poskytnutím příspěvku VOŠP a SPgŠ v Litomyšli  ve výši 525.000 Kč na vybudování kanalizace a komunikace v souvislosti s výstavbou nového internátu této školy.

Kap. 04, org. 1020,  pol. 6121    -525.000 Kč

Kap. 04, org. 1020,  pol. 6359     525.000 Kč


usnesení č. 48/02

ZaM schvaluje návrh na odpis dlužného nájemného ve výši 32.919 Kč. Jedná se o nedobytnou pohledávku - p. Binko, 9.května 819, Litomyšl. /Rodina byla z bytu vystěhována a byt byl prodán./


usnesení č. 49/02

ZaM schvaluje odpis nedobytných pohledávek majetkoprávního odboru města ve výši 106.830,31 Kč.


usnesení č. 50/02

ZaM pověřuje kontrolní výbor kontrolou nápravných opatření vyplývající ze Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření města Litomyšle za rok 2001 a kontrolou vypořádání zjištěných inventurních rozdílů z inventarizace k 31.12.2001.


usnesení č. 51/02

ZaM souhlasí se směnou p.p.č. 955/4 o výměře 77 m2 a p.p.č. 955/5 o výměře 66 m2 v k.ú. Litomyšl, celkem 143 m2, které jsou v majetku města a na kterých se nachází objekty ZO TSČ za část p.p.č 960/2 o výměře 143 m2 v k.ú. Litomyšl, který je v majetku města a na kterém se nachází přístřešek u tenisové haly. Přístřešek bude rovněž převeden do majetku města - bezúplatně.


usnesení č. 52/02

ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 1173/2 o výměře 473 m2 v k.ú. Hrádek u Jehnědí. Kupující p. J. Otepka, Nádražní 275, Hrochův Týnec. Kupní cena 10 Kč/m2 .


usnesení č. 53/02

ZaM souhlasí s výkupem p.p. č. 1571/1 o výměře 2.435 m2 a 1571/4 o výměře 370 m2   k.ú. Lit. pro vybudování vycházkové cesty do Oseckého údolí. Kupní cena 25,- Kč/m2, celkem 70.125,- Kč. Prodávající: MVDr. Vladimír Formánek, Hoříněves 112, Jan Formánek, Fučíkova 371 Vítkov a Oldřich Semerád, Tajkova 1500/A, Brandýs n.Labem.


usnesení č. 54/02

ZaM souhlasí s prodejem  pozemků v lokalitě Řetízek:

č. parcely

Výměra

Kupující

Kupní cena (vč. GPL)

2401/7

822

K. Novotný, 17. Listopadu 1001, Litomyšl

496 702

2401/3

800

 

483 502

2401/4

800

J. Drábek, Lidická 913, Litomyšl

483 502

2401/2

883

Manž. Dvořákovi, Mařákova 1111, Litomyšl

533 302


usnesení č. 55/02
ZaM souhlasí s prodejem části p.p.č. 231/3 o výměře cca 700 m2 v k.ú. Záhraď, kterou užívá a má již zaplocenou p. Ing. J. Mach, Okružní 234, Litomyšl. Kupní cena 200,- Kč/m2 vychází s předpokladu, že Ing. J. Mach se vzdá nároku na vrácení finančního příspěvku ve výši 200.000,- Kč, které poskytl Městu Litomyšl na výstavbu komunikace v případě, že tato nebude realizován.


usnesení č. 56/02
ZaM souhlasí se směnou části p.p.č. 213/3 o výměře cca 2700 m2 za část p.p.č. 231/5 o shodné výměře v k.ú. Záhraď, která je ve vlastnictví Ing. M. Kašpara, Bohuňovice 26. Směna bez doplácení, po zpracování geometrického plánu určujícího tvar a výměru směňovaných pozemků.


usnesení č. 57/02

ZaM souhlasí s prodejem části p.p.č. 133/8 o výměře 92 m2 v k.ú. Pazucha za účelem zřízení zahrádky. Kupní cena 60,- Kč/m2, kupující vlastník přilehlé nemovitosti manž. Šmelhausovi, Choceradská 304, Praha 4.


usnesení č. 58/02

ZaM souhlasí s prodejem části p.p.č. 1940/2 o výměře 323 m2 v k.ú. Litomyšl, nově ozn. p.p.č. 1940/3 za účelem zřízení zahrady a výstavby garáže k domu čp. 99 . Kupující manž. Hrubešovi, Družstevní 99, Litomyšl, kupní cena 72,- Kč/m2.


usnesení č. 59/02

ZaM souhlasí s výkupem části p.p.č. 466/4 o výměře 316 m2 v k.ú. Řikovice, nově ozn. 466/5 za účelem výstavby rybníka. Výkup za dohodnutou cenu 6,- Kč/m2 od Obce Morašice.


usnesení č. 60/02

ZaM souhlasí s výkupem části st.p.č. 2147 o výměře cca 420 m2 a části st.p.č. 2145 o výměře cca 120 m2 a objektů stojících na těchto st.p.č. v k.ú. Litomyšl za účelem  realizace II. etapy akce Regenerace panelového sídliště Komenského nám. Litomyšl. Výkup od Jednoty, spotřební družstvo ve Svitavách, Wolkerova alej 14. Kupní cena dle dohody celkem vč. objektů  410.000,- Kč.


usnesení č. 61/02

ZaM souhlasí s prodejem p.p.č. 1347/1 o výměře 3817 a p.p.č. 1347/2 m2 o výměře 3232 m2 v k.ú. Litomyšl (zahrádkářská kolonie Rozkvět). Kupující ČZS Rozkvět, Litomyšl, kupní cena 10 Kč/m2.


usnesení č. 62/02

ZaM  souhlasí s poskytnutím smrkové kulatiny v množství do 30 m3 základní organizaci "Novohradka" Českého svazu ochránců přírody se sídlem Bor u Skutče 47 na vybudování rozletové voliéry pro chov poraněných živočichů. Podmínkou je uvedení města mezi sponzory stanice na zařízení v areálu stanice "Pasíčka", určené pro ekologickou  výchovu veřejnosti a na propagační materiály ZO ČSOP.


usnesení č. 63/02

ZaM schvaluje pravidla pro poskytování nízkoúročených úvěrů vlastníkům bytového fondu v městě Litomyšli. Tímto usnesením se revokuje usnesení ZaM č.145/01 ze dne 11.12. 2001.


usnesení č. 64/02

ZaM souhlasí s poskytnutím finančních prostředků z  OKČ na kulturní a ostatní aktivity:

Proboštský úřad v Litomyšli - seminář "Nedostatky vzájemné komunikace"     5.000,- Kč

      Muzeum antického sochařství a architektury FF UK - sezónní výstava           10.000,- Kč

      Spolek Trend vozíčkářů Olomouc - osobní asistence Petry Dvořákové            2.500,- Kč

      Dechový orchestr Smetanova domu - provozní náklady a obnova nástrojů    15.000,- Kč

      Chovatelé poštovních holubů Litomyšl - chov poštovních holubů a závody       3.000,- Kč

      Helena Šanderová-Kubcová - křest knížky a beseda o 311. squadroně RAF    5.000,- Kč 


usnesení č. 65/02

souhlasí s poskytnutím finančních prostředků na podporu sportovní činnosti:

Spolek kondičního běhu - 30. ročník lesního běhu Černou horou                     10.000,- Kč

       TJ Jiskra Litomyšl, oddíl kopané - zájezd ml. dorostu a st. žáků do Rodenu  15.000,- Kč


usnesení č. 66/02

ZaM navrhuje ve smyslu ust. § 84, odst. 2), písm. h) zák. č. 128/2000 Sb., aby jediný společník společnosti Manipulační sklad Cerekvice nad Loučnou , IČO 62065742 , se sídlem v Cerekvici nad Loučnou 65, rozhodnutím rady města při výkonu funkce valné hromady společnosti odvolal stávající jednatele této společnosti, a to

Ing. Petra Sejkoru, bytem  Dolní Újezd 380

Ing. Petra Nováka, bytem  Mařákova 1109, Litomyšl

a současně navrhuje, aby jediný společník společnosti Manipulační sklad Cerekvice nad Loučnou IČO  62065742, , se sídlem v Cerekvici nad Loučnou 65, rozhodnutím rady města při výkonu funkce valné hromady společnosti jmenoval jediným jednatelem společnosti

Ing. Jana Hlávku, bytem České Heřmanice 102


usnesení č. 67/02

ZaM navrhuje, aby jediný společník společnosti  Manipulační sklad Cerekvice nad Loučnou , IČO 62065742 , se sídlem v Cerekvici nad Loučnou 65, rozhodnutím rady města při výkonu funkce valné hromady společnosti jmenova členem dozorčí rady společnosti

p. Vladimíra Karlíka , bytem  Hrnčířská 268

Ing. Jaroslava Tměje, bytem Na Lánech 81

Ing. Josef Řádek, bytem  Družstevní 1, Svitavy


usnesení č. 68/02

ZaM schvaluje v souladu s ust.§ 84 odst. (2) písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s nařízením vlády č. 358/2000 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů tuto výši měsíčních odměn :

§         neuvolnění členové zastupitelstva-členové rady                          1360,-Kč/měsíc 

§         neuvolnění členové zastupitelstva-členové zastupitelstva             310,-Kč/měsíc
Účinnost od 1.3.2002.


usnesení č. 69/02

ZaM schvaluje v souladu s ust.§ 84 odst. (2) písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s nařízením vlády č. 358/2000 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů  odměnu neuvolněným členům  ZaM vykonávajících funkci starosty a  místostarosty ve výši:
Ing. Miroslav Brýdl (starosta)              pevná složka 6.300,-Kč/měsíc
                                                              příplatek podle počtu obyvatel 0,-Kč        

                                                             

Vladimír Novotný (místostarosta)        pevná složka 5.180,-Kč/měsíc
                                                              příplatek podle počtu obyvatel 0,-Kč

Účinnost od 1.3.2002.


usnesení č. 70/02

ZaM bere na vědomí rezignaci Ing. Miroslava Brýdla na funkci starosty města, který  přestává být i členem rady města (§ 99 odst. 4) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.


usnesení č. 71/02

ZaM  souhlasí nadále s tímto počtem dlouhodobě uvolněných členů ZaM a členů RaM (usnesení ZaM č.153/01 ze dne 11.12.2001 a usnesení MěZ č. 7,8,9/98 ze dne 26.11.1998)

počet dlouhodobě uvolněných členů ZaM

1

počet neuvolněných členů ZaM

22

počet členů RaM

7


usnesení č. 72/02

ZaM schvaluje volební komisi ve složení:

      MUDr. Vladimír Zeman

      Ladislav Socha

      Vojtěch Stříteský


usnesení č. 73/02

ZaM zvolilo v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. l) a § 103 odst. 2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů počtem 18 hlasů starostou  města  ing. Jana Janečka, bytem Na lánech 97, Litomyšl, který zároveň přestává být místostarostou města.

 


usnesení č. 74/02

ZaM souhlasí, aby Vladimír Novotný, bytem 9. května 808, zvolený druhým místostarostou (usnesení ZaM č. 42/01 ze dne 27.2.2001) vykonával nadále funkci místostarosty s tím, že v souladu s ustanovením  § 104 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů bude zastupovat starostu v době jeho nepřítomnosti, jednat a rozhodovat ve všech věcech, které jsou svěřeny starostovi.


usnesení č. 75/02

ZaM zvolilo v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů počtem 20 hlasů členem rady města ing. Miroslava Brýdla.

 

 

 


Jan Janeček
starosta
Miroslav Brýdl
člen rady města

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl