Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

2. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 08. 06. 2000 v sále hotelu Zlatá Hvězda

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

usnesení č. 45/00

MěZ schválilo program jednání.


usnesení č. 46/00

MěZ schválilo tyto členy návrhové komise:

Ing. Jan Janeček

Tomáš Janecký

MUDr. Simona Leníčková


usnesení č. 47/00

MěZ souhlasí s uzavíráním zástavních smluv na objekty, které jsou zčásti nebo zcela stavěny z prostředků státu, v souladu se smlouvami o poskytnutí státní dotace. O uzavření konkrétní smlouvy bude vždy MěZ informováno na nejbližším zasedání.


usnesení č. 48/00

MěZ schvaluje přijetí střednědobého investičního úvěru od České spořitelny, a.s. na úhradu faktury za nákup automobilového podvozku Renault - MIDLUM 210.16/C od firmy GSC - AUTO, spol. s r.o., Hradec Králové včetně nástaveb v částce 4,504.000,- Kč, slovy čtyřimilionypětsetčtyřitisíce korun českých. Splatnost úvěru je 4 roky od data uzavření smlouvy, splátky čtvrtletně. Úvěr bude zajištěn budoucími příjmy města a účelovými fondy.


usnesení č. 49/00

MěZ souhlasí s nákupem CT přístroje a následným bezplatným zapůjčením Nemocnici v Litomyšli. Předpokládaná cena přístroje je do 22 mil. Kč včetně úroků, navýšení leasingových splátek, případně jiných poplatků. Finanční krytí nákupu je následující: 3 mil. Kč dle schváleného rozpočtu města na rok  2000 a dofinancování  buď :

a/ čerpáním  dlouhodobého  investičního úvěru od banky s dobou splatnosti do 6 let

b/ leasingovými splátkami

c/ využitím nabídky splátkového prodeje dodavatelské firmy

Zajištění případného úvěru bude předmětem jednání s příslušným bankovním domem.

Podmínky smlouvy o zápůjčce schválí MěR, eventuelní odprodej  CT přístroje Nemocnici  Litomyšl schválí MěZ.

Tímto usnesením se revokuje usnesení MěZ č. 39/00 ze dne 23. 3. 2000

Znění usnesení MěZ bude případně formálně upraveno podle požadavků bankovního domu.


usnesení č. 50/00

MěZ schvaluje přijetí hypotečního úvěru na výstavbu bytového domu  o 35 bytových jednotkách v sídlišti "U nemocnice" v Litomyšli včetně objektu skupinových garáží na parcelách  č. 1324/1 a 2288/1 v katastrálním území a obci Litomyšl  do výše 8 mil. Kč od bankovního domu podle výsledku zadání veřejné zakázky.  Splatnost  úvěru je 20 let. Úvěr bude v případě potřeby  na přechodnou dobu  zajištěn jinou nemovitostí v majetku města dle dohody s příslušnou bankou, po zapsání úvěrované nemovitosti do katastru nemovitostí bude zřízeno zástavní právo ve prospěch banky na výše uvedeném bytovém domě. Dále bude úvěr zajištěn blanko směnkou.

Znění usnesení MěZ bude případně formálně  upraveno podle požadavků bankovního domu včetně určení dočasně zastavené nemovitosti v majetku města.

Úvěr ve výši 2,500.000,- Kč bude splácet město (střecha garáží) a úvěr 5,500.000,- Kč Kč bude splácet bytové družstvo dle smlouvy mezi městem a bytovým družstvem.


usnesení č. 51/00

MěZ schvaluje změnu rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací takto:

organizace           hospod.výsledek         původně přiděleno               nový návrh rozdělení

ZUŠ                      54.000 Kč                   54.000 do rez.fondu                39.000 rezerv. fond

                                                                                                                15.000 fond odměn

________________________________________________________________________

III. ZŠ                  64.000 Kč                   64.000 do společného             2.000 RF - škola                                                         rez. fondu                   12.000 FO - hala

                                                                                                                50.000 RF - hala


usnesení č. 52/00

MěZ schvaluje poskytnutí příspěvku panu Milanu Coufalovi, bytem Benátská 290, Litomyšl a spoluvlastníkům na úhradu nákladů na pořízení oplocení parcely č. 2143/14 v k. ú. Litomyšl, Havlíčkova ul. s tím, že po poskytnutí příspěvku bude pan Coufal jako zástupce vlastníků  souhlasit s demontáží oplocení a případnými úpravami terénu. Město Litomyšl bude využívat tento pozemek jako veřejnou zeleň a bude uzavřena mezi zástupcem vlastníků pozemku a městem smlouva o výpůjčce na dobu do vydání stavebního povolení na objekt realizovaný v souladu s územní dokumentací. Výše příspěvku do 50. 000 Kč. Placeno z kap. O4 - městský stavitel.


usnesení č. 53/00

MěZ schvaluje převzetí záruky za půjčku Nemocnice Litomyšl ve výši 11 mil. Kč z fondu rozvoje a rezerv Okresního úřadu Svitavy na dofinancování rekonstrukce kuchyně . Město bude ručit za tuto půjčku městskými lesy.


usnesení č. 54/00

MěZ schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Památkovému ústavu Pardubice do výše 100.000 Kč na opravu prostor ve druhém patře zámku v Litomyšli. Tyto prostory bude využívat Město Litomyšl a Smetanova Litomyšl o. p. s. po dobu nejméně 3 let. Placeno z rozpočtové rezervy.


usnesení č. 55/00

MěZ schvaluje poskytnutí přechodné finanční výpomoci První litomyšlské stavební společnosti s. r. o., Litomyšl do výše 4,000.000 Kč. Tato finanční výpomoc bude  použita na zahájení výstavby bytového domu o 35 bytových jednotkách. Částky budou uvolňovány podle soupisu provedených prací a zúčtovány k 31. 12. 2000.


usnesení č. 56/00

MěZ souhlasí s odložením splátky bezúročné půjčky, kterou poskytlo Město Litomyšl společnosti Smetanova Litomyšl o.p.s. Splátka ve výši 550.000,- Kč bude uhrazena do 31.8.2001.


usnesení č. 57/00

MěZ souhlasí s prodejem části p.p.č. 1929/21 o výměře 23 m2 za účelem zajištění vjezdu na parcelu č. 1922/7. (Končinská ul.). Kupní cena dle znal. posudku 3557/147/06/00 1.470,- Kč, celková cena včetně ZP a GP 4.573,- Kč, kupující manž. Řípovi, Končinská 85, Litomyšl.


usnesení č. 59/00

MěZ souhlasí s prodejem domu čp. 271, st.p.č. 616 o výměře 383 m2 a st.p.č. 1103 o výměře 82 m2 v k.ú. Litomyšl (bývalá kovárna na Tyršově ul. Litomyšl.) Kupní cena 400.000,- Kč. Kupující Elektromont LTS, Ing. M. Bartoš Litomyšl. Prostory budou využity jako kanceláře firmy a provozovna na opravy a prodej spotřebičů.


usnesení č. 60/00

MěZ souhlasí s výkupem p.p.č. 1944/5 o výměře 189 m2 v k.ú. Litomyšl (odbočka z Družstevní ul. k budovaným RD) vzhledem k tomu, že se jedná o pozemek sloužící jako místní komunikace. Výkup za cenu  dle  ZP - cca 70,- Kč/m2, maximálně za 250,- Kč/m2. Vlastník manželé Poláčkovi, Litomyšl.


usnesení č. 61/00

MěZ souhlasí s prodejem části p.p.č. 871/1 o výměře 151 m2 nově označené 871/6 v k.ú. Budislav. Kupní cena 30,- Kč/m2, kupující manž. Urbánkovi, Vysoké Mýto.


usnesení č. 62/00

MěZ souhlasí se směnou části p.p.č. 493/2 o výměře 123 m2 nově označená 493/4 (vlastník Město Litomyšl) dle GPL č. 396-58/2000 za p.p.č. 387/27  o výměře 276 m2, 387/50 o výměře 144 m2 a části p.p.č. 582/16 nově označené 582/25 o výměře 13 m2, 582/27 o výměře 79 m2 a 582/30 o výměře 47 m2 dle GPL 378-108/1999, vše v k.ú. Nedošín. Směna bez dalšího doplácení se spoluvlastníky  pí. Ing. Rufferovou Rychnov nad Kněžnou a manželi Pospíšilovými, Choceň.


usnesení č. 63/00
MěZ souhlasí se zřízením věcných břemen dle dohody o provedení prací ze dne 30.8.1995 mezi Městem Litomyšl a pí D. Beránkovou a p. P. Džbánkem. Město zřídí ve prospěch vlastníka domu čp. 403 přístup a příjezd přes p.p.č. 308/2 o výměře 9 m2 a vlastník domu čp. 403 zřídí ve prospěch Města Litomyšl věcné břemeno přístupu k inž. sítím na p.p.č.308/1 o výměře 46 m2, vše v k.ú. Litomyšl.


usnesení č. 64/00

MěZ souhlasí s prodejem p.p.č. 871/2 - 1062 m2, 871/3 - 606 m2, 892 - 1928 m2, 872/2 - 363 m2, 857/5 - 2331 m2 a 857/6 - 2616 m2 - celkem 8906 m2 v k.ú. Budislav za účelem výstavby roubeného domku. Kupní cena 30,- Kč/m2, kupující manž. Bezdíčkovi. T.G. Masaryka 605 Litomyšl. Město si v případě prodeje pozemků vyhrazuje předkupní právo za cenu 30,- Kč/m2.


usnesení č. 65/00
MěZ souhlasí s prodejem st.p.č. 448 o výměře 131 m2 a p.p.č. 323/4 o výměře 74 m2 v k.ú. Litomyšl vedle parku u Smetanova domu. Kupní cena 30,- Kč/m2, kupující  vlastník přilehlého domu manž. Paďourovi, Kpt. Jaroše 349, Litomyšl.


usnesení č. 66/00

MěZ souhlasí s odkoupením pozemků od PF ČR přilehlých k RD, které prodávalo Město Litomyšl v rámci privatizace bytového fondu. Následně budou tyto pozemky prodány za stejnou cenu vlastníkům těchto RD.  (Portmanka, Osevní, Peciny.) S vlastníky domů bude sepsána smlouva o budoucí kupní smlouvě, platba celkových částek za pozemky při podpisu KS.


usnesení č. 67/00

MěZ schvaluje udělení čestného občanství opernímu pěvci Ivo Žídkovi a ak. malíři Václavu Boštíkovi. Čestná občanství budou udělena při příležitosti zapsání Zámeckého areálu v Litomyšli na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO dne 16.6.2000.


usnesení č. 68/00

MěZ schvaluje text slavnostního prohlášení MěZ ke vstupu do UNESCO, které bude přečteno 16. června 2000 u příležitosti oslav zápisu zámeckého areálu v Litomyšli na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, v následujícím znění:

 

Vážení občané,

 

sešli jsme se dnes 16.6.2000 u příležitosti slavnostního zápisu zámeckého areálu v Litomyšli na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Přijímáme zapsání zámeckého areálu na Seznam UNESCO s upřímnou radostí, hlubokou úctou i velkou zodpovědností. Vážíme si toho, že tyto památky jsou součástí našeho života.

 

Skláníme se před odkazem předků, jejichž génius a píle nám zanechaly kulturní a architektonické památky nevyčíslitelné hodnoty. Město Litomyšl odnepaměti přitahovalo významné osobnosti mající co dát světu - v hudbě, umění, vědě i v politice. Uvědomujeme si naši povinnost pečovat a ochraňovat tyto kulturní hodnoty.

 

Slavnostně prohlašujeme,

 

že každý sám a všichni společně, učiníme všechno proto, abychom kulturní dědictví chránili a zvelebovali. Tak je chceme zachovat i generacím příštím. Tímto slibem naplňujeme ustanovení Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví sjednané v roce 1972 v Paříži, k nimž se Česká republika hlásí.

 

Slib stvrzujeme svými podpisy:

 


usnesení č. 69/00

MěZ schvaluje zvýšení členských příspěvků Regionální rozvojové agentuře Pardubického kraje  (RRA PK) na rok 2000 takto (dle usnesení č. 5 valné hromady RRA PK ze dne 11. května 2000): 4,- Kč za každého občana s trvalým pobytem ve městě.


usnesení č. 70/00

MěZ schvaluje členství Města Litomyšl v zájmovém sdružení právnických osob "Východní Čechy sdružení měst a obcí regionu pro podporu cestovního ruchu".


usnesení č. 71/00

MěZ souhlasí s provedením opravy komunikace nad Proboštstvím v Litomyšli. Jde o nahrazení stávajícího asfaltového krytu dlažbou droba v cenové nabídce 530.000,- Kč.


usnesení č. 72/00

MěZ souhlasí s prodejem hasičského automobilu TATRA 815 (dar od VERTEX, a.s.) Městu Bystré za cenu 100.000,- Kč.


usnesení č. 73/00

MěZ souhlasí s prodejem nákladního automobilu Š 706 - cisterna firmě HTZ Plzeň, Jan Soukup, El. Krásnohorské 26, za cenu 10.000,- Kč.


usnesení č. 74/00

MěZ souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 20.000,- Kč Obci Budislav na nákup zahradní techniky používané k údržbě nemovitostí v majetku Města Litomyšl.


usnesení č. 75/00

MěZ souhlasí se vstupem Města Litomyšl do bytového družstva, založeného za účelem výstavby a správy  bytového domu A4 v ulici J.E. Purkyně. Tímto se revokuje usnesení MěZ č. 41/00 ze dne 23.3.2000.


usnesení č. 76/00

MěZ pověřuje MěR  dalšími úkony souvisejícími se vstupem do bytového družstva a jeho činností.


usnesení č. 77/00

MěZ pověřuje MěR uzavřením smlouvy o sdružení investorů s bytovým družstvem založeným za účelem výstavby a správy bytového domu A4 J.E. Purkyně a správou tohoto sdružení.


usnesení č. 78/00

MěZ souhlasí s prodejem nákladního automobilu Praga V3S, rok výroby 1975 z majetku kapitoly 02, který je v současné době v odborné péči TS Litomyšl, za cenu dle znaleckého posudku, případně ze cenu dohodou, kterou stanoví MěR.


usnesení č. 79/00

MěZ souhlasí s poskytnutím finančních prostředků na kulturní a ostatní aktivity:

 

VOŠ a SOŠT Litomyšl - výměna studentů a pedag ogů s Nizozemskem                       5.000,- Kč

Skautské středisko Litomyšl - I. oddíl - výměnný pobyt v Nizozemsku                       10.000,- Kč

Konfederace politických vězňů ČR - setkání k 50. výročí politických procesů 26.000,- Kč

Újezdské babí léto - folkový festival                                                                             4.000,- Kč

 Nadace Návraty při Pedagogické fakultě VŠP Hradec Králové - Z. Chalupník           8.000,- Kč

Spolek přátel Růžového paloučku Újezdec - pořádání Slavnosti 2.7.2000                    4.000,- Kč

Holding Českomoravská plemenářská unie, k.s. - 4. Národní výstava hosp.zvířat        20.000,- Kč

M. Blažek - výtvarný katalog                                                                         30.000,- Kč

 

Celkem                                                                                                                    107.000,- Kč


usnesení č. 80/00

MěZ souhlasí s poskytnutím finančních prostředků na podporu sportovních aktivit:

 

TJ Jiskra Litomyšl - provoz oddílů                                                                            300.000,- Kč

TJ Sokol Litomyšl - provoz a činnost                                                             70.000,- Kč

Hokejový klub Litomyšl - provoz a činnost klubu                                                     130.000,- Kč

Volejbalový klub Litomyšl - provoz klubu                                                                  70.000,- Kč

Automotoklub Litomyšl - B. Svatoš - činnost                                                 10.000,- Kč

DTC - Duathlon-Triathlon Club Litomyšl - činnost                                           8.000,- Kč

Cyklo Stratílek Sport klub- činnost triatlonového klubu                                              10.000,- Kč

Tenis club Litomyšl - provoz a činnost                                                                        10.000,- Kč

AMK v Autoklubu ČR - J. Mikulecký - činnost                                                          5.000,- Kč

M. Havran - účast na MS veteránů                                                                              3.000,- Kč

 

Celkem                                                                                                                    616.000,- Kč


usnesení č. 81/00

MěZ souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku Farnímu sboru českobratrské církve evangelické ve výši 25.000,- Kč na ekumenickou slavnost k pětistému výročí narození biskupa Jednoty bratrské Jana Augusty, která se bude konat 10.9.2000.


usnesení č. 82/00

MěZ souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ZO Technických sportů a činností ČR ve výši 125.000,- Kč z rozpočtové rezervy na dokončení výstavby sociálních zařízení v Autokempinku Primátor za těchto podmínek:

-         ZO bezplatně předá Městu Litomyšl halu Unimont v hodnotě cca 40.000,- Kč,

-         na uvolněném prostoru ZO poskytne parkovací místa pro tenisovou halu,

-         všem hostům z partnerského města Roden ZO poskytne po dobu 3 let 20 % slevu na ubytování.


usnesení č. 83/00
MěZ souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku Michaelu Piknovi, Příčná 169, Litomyšl ve výši 5.000,- Kč za vzorné zásobování obce Suchá vlastním vozidlem


usnesení č. 84/00

MěZ pověřuje starostu města ing. Miroslava Brýdla, aby požádal jménem Města Litomyšl Ministerstvo kultury ČR (zastupující stát) o převedení a navrácení obrazů a grafik,  které jsou vedeny v evidenci Muzea a galerie v Litomyšli a jsou v současné době v majetku státu do majetku města. 


usnesení č. 85/00

MěZ souhlasí s odkoupením bronzové plastiky Zdeňka Palcra od Jana Kapusty ml. na základě žádosti Muzea a galerie v Litomyšli za celkovou částku 160.000,- Kč. Úhrada bude provedena ve dvou splátkách, a to do 30.6. 100.000,- Kč a zbývající část do 31.12.2000. Plastika je v současné době zapůjčena jako součást stálé expozice MaG Litomyšl. Po odkoupení se stane součástí stálé expozice MaG na zámku. Částka bude uhrazena z rozpočtové rezervy.


usnesení č. 86/00

MěZ souhlasí  s odkoupením obrazu od Bohdana Kopeckého "Děkanský chrám" za částku 200.000,- Kč. Tento obraz město zapůjčí katolické církvi po dokončení rekonstrukce kostela Rozeslání apoštolů na Toulovcově náměstí jako oltářní obraz. Do doby umístění v kostele se tento obraz stane součástí stálé expozice Muzea a galerie Litomyšl na zámku. Částka bude uhrazena z rozpočtové rezervy.


Miroslav Brýdl
starosta
Jan Janeček
zástupce starosty

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl