Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

2. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 30. 03. 1999 v sále hotelu Zlatá Hvězda

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

usnesení č. 31/99

MěZ schválilo program jednání.


usnesení č. 32/99

MěZ schválilo tyto členy návrhové komise:

          ing. Jana Janečka

          Vojtěcha Stříteského

          Jaromíra Kroužila

usnesení č. 33/99

MěZ schvaluje zprávu auditora o hospodaření Města Litomyšl za rok 1998 a souhlasí s nápravnými opatřeními k dopisu. Kontrolou plnění pověřuje kontrolní komisi.


usnesení č. 34/99

 MěZ schvaluje vyúčtování výsledků  hospodaření

 a  závěrečný účet města:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkové příjmy roku 1998

 

215 302 230,74 Kč

 

 

Financování - zapojení FRR

 

67 781 662,65 Kč

 

 

Celkové příjmy roku 1998

 

283 083 893,39 Kč

 

 

Celkové výdaje roku 1998

 

-283 083 893,39 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroje roku 1999

 

 

      61 005 965,50 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zůstatek finančních prostředků na základním běžném účtu  z roku 1998 převést do fondu rozvoje a rezerv a zapojit do financování rozpočtových potřeb roku 1999 (viz plnění rozpočtu Města Litomyšl a hospodaření příspěvkových organizací za rok 1998)


usnesení č. 35/99

MěZ schvaluje  výsledky hospodaření příspěvkových organizací za rok 1998 a jejich rozdělení do fondů podle přiloženého návrhu (viz plnění rozpočtu Města Litomyšl a hospodaření příspěvkových organizací za rok 1998).


usnesení č. 36/99

36/99 MěZ schvaluje  rozpočet Města Litomyšl na rok 1999: /v tis. Kč/

 

 

 

Zdroje k 1. 1. 1999

 

 

 

 

běžné účty

 

 

     25 743 966,91 Kč

 

 

 

TV /ČSOB/

 

             20 360,80 Kč

 

 

 

Směnka ČSOB

 

        5 046 394,00 Kč

 

 

 

CA

 

 

        5 131 862,17 Kč

 

 

 

IPB

 

 

        4 853 750,82 Kč

 

 

 

IPB

 

 

           674 964,23 Kč

 

 

 

KB

 

 

           254 084,45 Kč

 

 

 

Povod.fond

 

 

        1 079 909,05 Kč

 

 

 

FRB

 

 

        1 749 984,34 Kč

 

 

 

Soc.fond

 

 

        1 207 633,61 Kč

 

 

 

FOSP

 

 

        2 327 069,84 Kč

 

 

 

Hodnota portfolia

 

      12 915 985,28 Kč

 

 

 

Celkem

 

 

      61 005 965,50 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

provozní

investiční

Celkem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příjmy

 

139 548,60

40 261,00

      179 809,60 Kč

 

 

Zapojení FRR

 

 

        45 283,40 Kč

 

 

Celkem příjmy

 

 

      225 093,00 Kč

 

 

Výdaje

 

114 676,00

110 417,00

      225 093,00 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zůstatek FRR k 31.12.1999

 

        15 722,60 Kč

 


usnesení č. 37/99
MěZ zmocňuje pro volební období 1999 - 2002 městskou radu a předsedu finanční komise k rozhodování o dočasném uložení volných finančních prostředků města v souladu se schváleným rozpočtem za účelem dosažení příjmů tak, aby nebyla narušena likvidita města. Realizací pověřuje finanční odbor.                                                    


usnesení č. 38/99

MěZ zmocňuje ke schvalování rozpočtových opatření pro volební období 1999 - 2002:

a) starostu města do výše 100.000,- Kč                                                        

b) městskou radu do výše l mil. Kč                                                    

c) městskou radu ke schvalování změn nad 1 mil. Kč po projednání ve finanční komisi

Výše uvedená opatření budou následně předložena ke schválení MěZ.

 


usnesení č. 39/99
MěZ souhlasí s odkladem splatnosti půjčky ve výši 1,000.000,- Kč o jeden rok, do 31.12.2000 na základě žádosti Památkového ústavu Pardubice. Konkrétní podmínky, za kterých bude splatnost půjčky prodloužena, stanoví MěR.                                               


usnesení č. 40/99
MěZ schvaluje dohodu o ukončení nájmu a dohodu o narovnání s Mgr. Rabasovou - ERA TOUR se sídlem Litomyšl, Smetanovo nám. 72 a z toho vyplývající odpis pohledávky ve výši 34.768,- Kč.


usnesení č. 41/99

MěZ schvaluje usnesení, že Město Litomyšl v roce 1999 nebude provozovat žádnou hospodářskou činnost.


usnesení č. 42/99

MěZ souhlasí s doporučením komise pro rozdělování FRB na rozdělení fondu v roce 1999 dle seznamu a schvaluje rozdělení finančních prostředků pro rok 1999.


usnesení č. 43/99

MěR souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku Města Litomyšl v rámci programu regenerace:  200.000,- Kč  Lidový dům

                      50.000,- Kč  Měšťanský dům čp. 111, Smetanovo nám

 


usnesení č. 44/99

MěR souhlasí   s  návrhem   sportovní   komise na  rozdělení   finančních  prostředků na sportovní aktivity  takto:

 

TJ Jiskra

434 000

TJ Sokol

130 000

TJ Primátor

10 000

Hokejový klub

záloha (usn. MěR č. 834/98)           

záloha (usn. MěR č. 107/99)

Zbývá vyplatit

215 000

-50 000

-100 000

65 000

Moto sport Svatoš

20 000

Sportovní klub SK

10 000

Duatlon - triatlon

8 000

Tenisový klub

10 000

Automotoklub - J. Mikulecký

10 000

Střelecký klub

20 000

Celkem

867 000

 


usnesení č. 45/99

MěZ souhlasí s návrhem kulturní komise a komise a pro rozdělování příspěvků z OKČ na rozdělení finančních prostředků na kulturní aktivity takto:

 

     

T.Ondrůšek - festival Trstěnický faun

  3.000

Společnost přátel jižních Slovanů

         0

Sdružení zdravotně postižených - ZO Litomyšl - činnost

  5.000

Konfederace politických vězňů Litomyšl - činnost

  5.000

VOŠ a SPgŠ Litomyšl - studijní seminář v Essenu

  5.000

Sdružení rodičů a přátel postiž. dětí Kamínek P.Kamenice

         0

Svaz diabetiků Litomyšl - činnost

  3.000

Gymnázium A.Jiráska Litomyšl - zájezd

  5.000

Asociace rodičů a přátel zdrav. postiž. dětí Prostějov

         0

Český svaz bojovníků za svobodu Litomyšl - činnost

  2.000

M.Kotlárová - praktická škola výtvarných umění Litomyšl

  5.000

Skupina Posición Arte Praha - výtvar. projekt v zám. zahr.

  5.000

Sdružení pro pomoc mentálně postiženým Litomyšl - činnost

 20.000

Litomyšl Evropa klub - organizace pobytů delegací part. měst

 70.000

ZUŠ Litomyšl - koncertní zájezd do S.Pola

 30.000

Nadace NÁVRATY při Pedagog. fakultě VŠP v Hradci Králové

 10.000

Kroužek Jihočechů Litomyšl - činnost

   6.000

Nadace Litomyšlského symfonického orchestru - činnost

 30.000

F.Doležal - Rockový kotel Strakov - festival rock. skupin

 20.000

Nadace Majáles Litomyšl

 20.000

Dechový orchestr Smetanova domu - činnost

 10.000

Skautské středisko Litomyšl - činnost a úpravy základny

 60.000

A.Ogoun - katalog výstavy - příspěvek pro Muzeum a galer.

 10.000

Sbor paní a dívek Litomyšl - činnost

   7.000

CELKEM

331.000

         


usnesení č. 46/99

MěZ souhlasí s výkupem p.p.č. v 2248/2 (461m2), 2248/1 (164m2) a část 2025/1 (cca120m2), 2248/3 (78m2) od manželů Chadimových, Litomyšl a p.p.č. 2023/1(177m2), 2023/2(163m2), část 2024/1(cca60m2) od Mgr. J. Hrubana, Litomyšl za cenu 100,-Kč/m2 (lokalita nad Faltysovými, celkem 1223m2) vše v k.ú. Litomyšl.


usnesení č. 47/99

MěZ souhlasí s výkupem p.p.č.457/1 o výměře 1294 m2 a 457/2 o výměře 344m (celkem 1.638m) v k.ú. Litomyšl, které jsou součástí klášterních zahrad, od stávajících spoluvlastníků (Augusta, a.s. tiskárna zal. 1503 a pí. M. Šperlová, Praha) za částku do 3.000.000,-Kč.


usnesení č. 48/99

souhlasí s prodejem bývalé prodejny Jednoty v Kornicích čp. 45 na st.p.č. 74 v k.ú. Kornice. Kupující firma VBV Plast, s.r.o. Litomyšl, cena 650.000,-Kč.


usnesení č. 49/99

MěZ vzalo na vědomí, že MěR vrátila stavební komisi k projednání prodej části p.p.č. 1545/2 v k.ú. Litomyšl za účelem výstavby 3 garáží.

 


usnesení č. 50/99

MěZ schválilo investiční akce pro rok 1999 v objemu 84,847 mil. Kč, z toho částka na investice činí 74,447 mil. Kč a na opravy 10,400 mil. Kč.


usnesení č. 51/99

MěZ vzalo na vědomí zprávu o čerpání FRB a fondu určeného pro obce postižené záplavami za rok 1998.


Miroslav Brýdl
starosta
Jan Janeček
zástupce starosty

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl