Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

2. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 23. 06. 1998 v sále hotelu Zlatá Hvězda v Litomyšli

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

usnesení č. 39/98
MěZ schválilo program jednání.


usnesení č. 40/98

MěZ schválilo tyto členy návrhové komise:
Ing. Jan Janeček
Pavel Severa
Ing. Pavel Jiříček


usnesení č. 41/98
MěZ souhlasí  s poskytnutím přechodné finanční výpomoci První litomyšlské stavební společnosti s. r. o. ve výši:
faktura č. 980067                            2,085.300,-- Kč
faktura č. 980061                            1,047.900,-- Kč
faktura č. 980054 a 980059               1,283.105,-- Kč
faktura č. 980083                            4,329.320,-- Kč
za provedené práce na dostavbě Základní školy U školek.


usnesení č. 42/98
MěZ souhlasí s posunutím termínu splatnosti půjčky Hasičskému záchrannému sboru okresu Svitavy na 1. srpna 1998.


usnesení č. 43/98
MěZ schvaluje převzetí záruky na úvěr Nadace festivalu Smetanova Litomyšl ve výši 2,500.000,-- Kč.


usnesení č. 44/98
MěZ schvaluje výsledky hospodaření příspěvkových organizací za rok 1997 a jejich rozdělení do fondů podle přiloženého návrhu. Navržené změny rozpočtu jsou zahrnuty do úpravy rozpočtu k 31.5. 1998. U organizací, které nesplnily ukazatele stanovené zřizovatelem, bude provedeno vytýkací řízení. Jedná se o I. a III. ZŠ, Technické služby a Smetanův dům.


usnesení č. 45/98
MěZ schvaluje smlouvu o spolupráci při výstavbě a provozu televizního kabelového rozvodu v Litomyšli s firmou INTERCABLE CZ, s. r. o. se sídlem v Plzni, Vejprnická 56. Město poskytne na tuto akci příspěvek ve výši 5 mil. Kč. Celková investice bude činit 25 - 30 mil. Kč. Tímto usnesením se upřesňuje usnesení MěZ 6/98.


usnesení č. 46/98
MěZ schvaluje návrh na odpis nedobytných pohledávak podle zákona č. 367/1990 Sb., §36 a, odst. g, v platném znění, v celkové částce 510.579,60 Kč. Největší položkou je dluh Nemocnice Litomyšl za nájemné ve výši 349.971,-- Kč.


usnesení č. 47/98
MěZ schvaluje změny rozpočtu podle přílohy:
Příjmy                           +        5,354.000,-- Kč
Výdaje                          +      15,137.000,-- Kč


usnesení č. 48/98
MěZ schvaluje zprávu auditora za rok 1997 a nápravná opatření k dopisu se stanovením termínů odstranění nedostatků a s konkrétní zodpovědností odpovědných pracovníků.


usnesení č. 49/98
MěZ schvaluje rozhodnutí ředitelky Muzea a a galerie města Litomyšl č. 4/98 o snížení prodejní ceny a vyřazení publikací a katalogů o celkové částce 157.060,70 Kč.


usnesení č. 50/98
MěZ schvaluje nový splátkový kalendář paní Jaroslavě Doležalové - PráJa, Litomyšl na úhradu úroků takto:
15.628,10 Kč                       do 31. 12. 1998
10.000,-- Kč                       do 30. 6. 1999
10.000,-- Kč                       do 31. 12. 1999
V případě nedodržení těchto termínů uhradí dlužník úrok z prodlení ve výši 17 % p. a.  


usnesení č. 51/98
MěZ schvaluje poskytnutí bezúročné půjčky ve výši do 1.000.000,-- Kč Památkovému ústavu Pardubice na opravu vnějšího pláště saletu. Půjčka je splatná v roce 1999.


usnesení č. 52/98
MěZ souhlasí s doplněním usn. MěZ č. 20/1998  - prodej pozemku v k. ú. Budislav několika zájemcům - o prodej dílu "g" o výměře 54 m2 za cenu 30,-- Kč/m2, kupujícím manž. Mokrejšovi, Vysoké Mýto.


usnesení č. 53/98

Měz souhlasí s prodejem p. p. č. 741/1, 1066/5, 1066/7, 741/4 a 742 v k. ú. Litomyšl, celkem 1681 m2 (trojúhelník u Sokolovnyú s regulačními podmínkami za cenu
300,-- Kč/m2.
Kupující v pořadí:
1. firma SAVOS, o. s. Litomyšl - prodejna vodoinstalačního materiálu
2. p. Vejman, Litomyšl - prodejna + servis automobilů
3. firma RENE, s. r. o. H. Králové - prodejna + servis automobilů MB
V případě odstoupení firmy SAVOS, o. s., nebo nesplnění podmínek kupní smlouvy budou pozemky nabídnuty dalším zájemcům v pořadí, jak jsou uvedeni. 


usnesení č. 54/98
MěZ souhlasí s prodejem dílu "c" z p. p. č. 2032/15 o výměře 6 m2 a dílu "a" z p. p. č. 2032/16 o výměře 19 m2 v k. ú. Litomyšl za účelem přístavby ke stávající garáži. Kupní cena 150,-- Kč/m2, kupující p. P. Jansa, Zahájská 100, Litomyšl.


usnesení č. 55/98
MěZ souhlasí s prodejem dílu "b" z p. p. č. 901 o výměře 164 m2 v k. ú. Budislav. Kupní cena 30,-- Kč/m2, kupující p. Jonák, Lubná 88.


usnesení č. 56/98
MěZ souhlasí s prodejem dílu "a" z p. p. č. 164/62 o výměře 379 m2 v k. ú. Záhraď za cenu znaleckého posudku - 14.180,-- Kč. Kupujícím bude Naděje, Vysoké Mýto.


usnesení č. 57/98
MěZ souhlasí s výkupem pozemku č. (189) o výměře 1183 m2 v k. ú. Pazucha od spoluvlastníků - - Václavíkovi. Na pzemku se nachází vrt, ze ktetého je zásobována pitnou vodou Suchá a Pazucha. Kupní cena dle pořadavků prodávajícího 100,-- Kč/m2, tj. 118.300,-- Kč.


usnesení č. 58/98
MěZ souhlasí s výkupem pozemku č. (1106) o výměře 13 703 m2 v k. ú. Litomyšl od pí M. Šteffanové, Jánošíkova 1, Bratislava. Kupní cena dle znaleckého posudku
129.930,-- Kč.


usnesení č. 59/98
MěZ souhlasí s výkupem p. p. č. 54/3 o výměře 210 m2 k. ú. Nedošín za cenu znaleckého posudku a doplňuje tak usn. MěZ č. 13/1997. (Celková cena za oba pozemky 36.340,-- Kč).


usnesení č. 60/98
MěZ souhlasí s výkupem částí pozemků o celkové výměře 1223 m2 v k. p. Kornice, na kterých je umístěna skládka zeminy za cenu 50,-- Kč/m2 od pí J: Salajové, Kornice 30.


usnesení č. 61/98
MěZ souhlasí s tím, aby p. Drápalík, Peciny 202 převedl dům koupený od města, na který je zřízeno ve prospěch města zástavní právo, na svoji dceru Kamilu Rajkovou s tím, že převezme všechny povinnosti z toho vyplývající.


usnesení č. 62/98
MěZ souhlasí s výkupem (směnou a doplatkem) části p. p. č. 1929/13 o výměře 2 m2 od manž. Šmejdových, J. Formánka 334, Litomyšl za prodávanou p. p. č. 1929/21 o výměře 73 m2. Kupní cena 40,-- Kč/m2.


usnesení č. 63/98
MěZ souhlasí s prodejem p. p. č. 210/2 o a části p. p. č. 210/1 o celkové výměře cca 1000 m2. (u Vzájemnosti, čp. 80). Kupní cena 40,-- Kč/m2, kupující spoluvlastníci domu - Z. Bečička, M. Dlabáček, R. NOvotný, M. Votavová.


usnesení č. 64/98
MěZ souhlasí s prodejem p. p. č. 810/1 o výměře 2667 m2 v k. ú. Litomyšl s tím, že část parcely o výměře 292 m2 nově označená 810/13 zůstane ve vlastnictví města Litomyšl. Nově označené části 810/15, 810/19, 810/16, 810/17, 810/18, budou prodány jednotlivým zájemcům, části nově označné 810/12, 810/14 a zbývající část 810/1 do společného vlastnictví. Kupní cena částí 810/16, 810/17, 810/18, 810/19 je 40,-- Kč/m2, ostatních částí dle znaleckých posudků. Kupující - manž. Drábkovi, Burdovi, Brýdlovi, pí. Mikulecká - Lidická 913, Litomyšl. 


usnesení č. 65/98
MěZ souhlasí s prodejem pozemků v lokalitě za Hraběnčiným dvorem p. Machovi za účelem rozšíření firmy. Prodej se uskuteční po nabytí pozemků od PF ČR a OkÚ Svitavy, kupní cena 500,-- Kč/m2. Rozdíl mezi cenou kupní a cenou dle znaleckého posudku bude převeden ve prospěch nemocnice Litomyšl.


usnesení č. 66/98
MěZ souhlasí s předloženým návrhem kompenzace dluhů VOŠRKT, o. p. s. vůči Městu Litomyšl na základě zápisu z jednání konaného dne 29. 5. 1998.


usnesení č. 67/98
MěZ souhlasí s doplněním usn. MěZ č. 66/1992 týkajícího se prodeje části pozemků přiléhajících k rodinným domům v k. ú. Litomyšl - Zaháj. Kupní cena bude 40,-- Kč/m2, kupující m. Kovář, M. Dostál, Ing. J. KUbík, L. Dalihod, P. Půlkrábek, Končinská, Litomyšl. 


usnesení č. 68/98

MěZ souhlasí s prodejem pozemků p. p. č. 1946/3 o výměře 866 m2 a p. p. č. 1946/11 o výměře 757 m2 k. ú. Litomyšl obálkovou metodou. V určeném čase bylo doručeno a na zasedání MěZ otevřeno 5 obálek s nabídkami. Nejvyšší nabídku - 53 % podílu na sítě předložil p. Zdeněk Tejchman , Osík 230. Ze zbývajících nabídek - 50 % podílu na sítě byl losem vybrán Ing. František Pešina, Mařákova ul., Litomyšl. prodej proběhne za těchto podmínek:
1) kupní cena pozemku: 350,-- Kč/m2
2) zainvestování sítí: celková částka 3.000.000,-- Kč včetně vozovky (štěrk s penetračním postřikem asfaltem) bude rozpočítána mezi 6 stavebníků
3) v kupní smlouvě bude zakotveno, že do 2 let po vybudování sítí musí stavebníci požádat  o st. povolení a do 4 let zkolaudovat rodinný dům, v případě nedodržení těchto podmínek budou pozemky vráceny zpět Městu Litomyšl a finanční částka stavebníkovi vrácena po odpočtu nákladů na uvedení pozemku do původního stavu
4) sítě budou Městem Litomyšl vybudovány do 30. 9. 1999
5) úhrada ceny pozemku a 50 % podílu nákladů na sítě nutná do 30. 8. 1998, zbylých 50 % do 30 dnů po vybudování sítí


usnesení č. 69/98
MěZ schvaluje pro příští volební období počet členů městského zastupitelstva 23 a počet členů příští městské rady7.


usnesení č. 70/98
MěZ souhlasí s návrhem komise ve složení ing. Brýdl , Mgr. Jůzová, Mgr. Kadidlová, ing Dvořák na rozdělení finančních příspěvků z kapitoly 07 - ostatní kulturní činnost.

Nadace Vlastimil Litomyšl

12.500,-- Kč

Sdružení rodičů a přátel dětí Kamínek

3.000,-- Kč

Sbor paní a dívek Litomyšl

7.000,-- Kč

ZvŠ - sportovní hry mládeže

3.000,-- Kč

Naděje - letní kemp

10.000,-- Kč

MO Čes. rybářského svazu Litomyšl - soutěž mládeže

5.000,--Kč

Gymnázium Litomyšl - mezinárodní výměna studentů

10.000,-- Kč

Ústav pro klasickou archeologii - konference

20.000,-- Kč

Spolek přátel Růžového paloučku

2.000,-- Kč

Újezdské babí léto

5.000,-- Kč

Nadace Návraty

10.000,-- Kč

Mužský pěvecký sbor Litomyšl

13.000,-- Kč

Skautské středisko Junák Litomyšl

30.000,-- Kč

Městská knihovna - nákup knih

5.000,-- Kč

M. Pikna - zásobování Suché

5.000,-- Kč

CELKEM

140.500,-- Kč

                                                          

 


usnesení č. 71/98
MěZ souhlasí s koupí vodovodní přípojky DN 100mm, která vede z hlavního městského řádu na Statek Vlkov na severním okraji obce Litomyšl za cenu podle znaleckého posudku 208.690,-- Kč.


usnesení č. 72/98
MěZ schvaluje Pravidla pro poskytování prostředků ze sociálního fondu prácovníkům Města Litomyšl a uvolněným členům městského zastupitelstva v Litomyšli na rok 1998.


usnesení č. 73/98
MěZ schvaluje předložený návrh obecně závazné vyhlášky Města Litomyšl č. 4/98 "o nakládání s komunálním a stavebním odpadem ve městě Litomyšl a integrovaných obcích".


usnesení č. 74/98
MěZ souhlasí s přejmenování ulice Školní na ulici Josefa Váchala.


usnesení č. 75/98
MěZ schvaluje založení Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje v právní formě "zájmové sdružení právnických osob" podle § 20 odst. f) a násl. občanského zákoníku a účast Města Litomyšl v této právnické osobě. Souhlas s účastí dává i pro případ, že později dojde ke změně právní formy této právnické osoby, pokud zůstane zachován základní předmět činnosti. Příspěvek je stanoven ve výši 1,50 Kč/občana.


usnesení č. 76/98
MěZ schvaluje změnu dosavadní nadace festivalu Smetanova Litomyšl na obecně prospěšnou společnost, založenou městským zastupitelstvem Města Litomyšl.


usnesení č. 77/98
MěZ jmenuje ing. Jana Janečka členem správní rady Nadace festivalu Smetanova Litomyšl a poté správní rady nově zřizované obecně prospěšné společnosti Smetanova Litomyšl, o. p. s..


usnesení č. 78/98
MěZ souhlasí s předloženým návrhem darovací smlouvy mezi Městem Litomyšl a akad. sochařem Olbramem Zoubkem.


usnesení č. 79/98

MěZ bylo seznámeno se studií využití šaten zimního stadionu. MěZ pověřuje MěR zajištěním provozovatele v souladu se studií.


usnesení č. 80/98
MěZ souhlasí s jednáním a zahájením přípravných prací s možností získání pramenů teplé vody v oblasti Litomyšle a okolí na zřízení léčebných lázní v Litomyšli v duchu odkazu Josefa Váchala z Krvavého románu.


usnesení č. 81/98
MěZ projednalo umístění hřiště na Mařákově ulici.


Miroslav Brýdl
starosta
Jan Janeček
zástupce starosty

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl