Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

2. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 19. 06. 1997 v sále hotelu Zlatá Hvězda v Litomyšli

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

usnesení č. 35/97
MěZ schválilo program jednání.


usnesení č. 36/97

MěZ schválilo tyto členy návrhové komise:
 - ing. Jan Janeček
 - MUDr. Václav Štětka
 - p. František Jiříček


usnesení č. 37/97
MěZ schvaluje smlouvy o přechodné finanční výpomoci pro 1. litomyšlkou stavební společnost na Kč 9 000 000,-- a 6 700 000, které řeší přechodné období financování dostavby ZŠ U školek.


usnesení č. 39/97

MěZ schvaluje následující zvýšení rozpočtu jednotlivých kapitol:

Výdaje: Kapitola zvýšení o Kč
01 - majetkoprávní odbor

       324.000,-- provoz

02 - komunální hospodářství

       170.000,-- provoz

    2,500.000,-- investice

04 - městský stavitel

23,696.000,-- (viz. příloha)

07 - správní odbor

       144.000,-- provoz

08 - sociální odbor

       336.000,-- provoz

       400.000,-- investice

Příjmy: 01 - MPO

1,050.000,-- (viz. příloha)


usnesení č. 40/97
MěZ schvaluje následující úpravy rozpočtu:

z kapitoly na kapitolu částka
05 - fin. odbor na 08 - soc. odbor

15.000,-- Kč

08 - soc. odbor na 01 - MPO

220.000,-- Kč

07 - správa na 01 - MPO

10.000,-- Kč

08 - soc. odbor na 02 - KHŽP /TS/

30.000,--Kč

 - kapitola 10 městské lesy - z provozního rozpočtu do investičního rozpočtu 150.000,-- Kč /dopravní prostředky/
 - rozdělení částky 5 mil. Kč Sportovní areál "Sport" v kapitole 01 - MPO a to:
Sportovní areál Sport

3,800.000,-- Kč

Spolek kynologů

1,200.000,-- Kč


usnesení č. 41/97

MěZ schvaluje darovací smlouvu pro Hasičský záchranný sbor Svitavy na železobetonové prvky TM, systém MS-OB v druzích a počtech uvedených v příloze této smlouvy. Celková hodnota daru města činí 853.667,-- Kč. 


usnesení č. 42/97

MěZ souhlasí se směnou p. p. č. 2509/2 o výměře 562 m2 a p. p. č. 2511/2 o výměře 690 m2 (před Agrobankou) patřících manž. danielovým, bytem Zurzach - Švýcarsko za část p. p. č. 574/2 (zahrada u Ortoptiky) o stejné výměře, tj. 1252 m2 dle geometrického plánu zhotoveného firmou GEODETA.


usnesení č. 43/97

MěZ souhlasí s převzetím daru od pí Vojtíkové, bytem Kluk 170, Poděbrady ve formě ideální 9/30 pozemků v k. ú. Litomyšl, Nedošín, Osík.


usnesení č. 44/97
MěZ souhlasí s prodejem p. p. č. 1936/49 o výměře 30 m2 v k. ú. Litomyšl s tím, že bude zřízeno věcné břemeno přístupu k veřejnému vodovodnímu úřadu. Kupní cena 40,-- Kč/m2. Kupoujícími jsou manž. Feltlovi, Jabloňova 296, Litomyšl.


usnesení č. 45/97
MěZ souhlasí s prodejem p. p. č. 1936/41 díl "d" o výměře 6 m2 v k. ú. Litomyšl za cenu 40,--Kč/m2. Kupujícími jsou manž Vodehnalovi, Hrnčířská 285, Litomyšl.


usnesení č. 46/97
MěZ souhlasí s prodejem části p. p. č. 2545 dílu "b" o výměřeč 60 m2 v k. ú. Litomyšl (ostatní plocha), za cenu 70,-- Kč/m2. Kupující bude pí Matoušková, Prokešova 245, Litomyšl.


usnesení č. 48/97
MěZ souhlasí s prodejem st. p. č. 2784 o výměře 775 m2 v k. ú. Litomyšl, na které se nachází výpravní budova ČSAD BUS )stí nad Orlicí. Kupujícím bude ČSAD BUS
Ústí n/O., kupní cena  - 300.000,-- Kč/m2.


usnesení č. 49/97
MěZ souhlasí s prodejem p. p. č 694 - louka o výměře 446 m2, 689/1 - louka o výměře 2521 m2 a st. p. č. 709/1 o výměře 3 m2, vše v k. ú. Budislav. Kupujícím bude ing. C. Šplíchal, Budislav - Borek. Kupní cena 12,-- Kč/m2.


usnesení č. 50/97
MěZ souhlasí se smlouvou o bezúplatnémpřevodu části p. p. č. 278/1 v k. ú. Litomyšl (pod bývalou židovskou synagogou) a se smlouvou o budoucí smlouvě nájemní se Židovskou obcí v Praze, Maiselova 18.


usnesení č. 51/97
MěZ souhlasí s doplněním usn. č. 189/96 o dalšího spoluinvestora, tj. Pojišťovnu IB,
a. s. Pardubice, pro výstavbu řadových RD v lokalitě Vzájemnost. 


usnesení č. 52/97
MěZ souhlasí s odkoupením pohledávek (restitučních nároků) od občanů, které mají u Pozemkového fondu ČR za cenu 15,-- Kč/m2.


usnesení č. 53/97
MěZ souhlasí s prodejem p. p. č. 1922/74 dílu "a" o výměře 334 m2 v k. ú. Litomyšl. Kupujícími budou manž. Vostrčilovi, Končinská 87, LItomyšl. Kupní cena 40,-- Kč/m2.


usnesení č. 54/97
MěZ souhlasí s prodejem části p. p. č. (181/1) v k. ú. Nedošín pro výstavbu čerpací stanice a restaurace s podmínkou zainvestování sítí kupujícím. Kupujícím bude firma NYPRO, s. r. o., Malé Svatoňovice. Kupní cena 50 - 100,-- Kč/m2 podle stupně zainvestování. Výměra parcely bude stanovena geometrickým plánem - cca 13 000 m2. Schválením definitivního znění kupní smlouvy včetně stanovení kupní ceny MěZ pověřuje městskou radu.


usnesení č. 55/97

MěZ souhlasí s prodejem části p. p. č. 661/1 v k. ú. Litomyšl za účelem dostavby areálu Hraběnčin Dvůr v ul. Partyzánská. Kupujícím bude ing. Jiří Mach, Partyzánská 322, Litomyšl. KUpní cena 400 - 500,-- Kč/m2. Výměra parcely bude stanovena geometrickým plánem - cca 400 m2. MěZ zplnomocňuje městskou radu určením konečné kupní ceny.


usnesení č. 56/97
MšZ souhlasí s prodejem st. p. č. 317 o výměře 133 m2 a p. p. č. 164/52 o výměře 522 m2 v k. ú. Záhraď manž. Fořtovým, Nagold, SRN za cenu dle znaleckého posudku, tj. 37.600,-- Kč.


usnesení č. 57/97
MěZ souhlasí s prodejem st. p. č. 554 o výměře 167 m2 v k. ú. Litomyšl za cenu
300,--/m2 s tím, že zde vznikne provozovna sklenářství. Kupujícím bude p. Sedláček, Smet. nám. 130, Litomyšl.
MěZ souhlasí s prodejem výše uvedeného pozemku nabyvateli s podmínkou, že v termínu do dvou let od podpisu kupní smlouvy bude provedena kolaudace provozovny sklenářství. V případě nesplnění této podmínky má město Litomyšl právo od smlouvy odstoupit, přičemž v takovém případě se smloouva od samého počátku ruši.


usnesení č. 58/97
MěZ souhlasí s prodejem p. p. č. 741/1, 1066/5, 1066/7, 741/4 a 742 v k. ú. Litomyšl (trojúhelník u Sokolovny) za cenu 300,-- Kč/m2. Kupujícím bude p. M. Kortyš, Jiráskovo nám. 55, Litomyšl - za účelem vybudování velkoprodejny elektro.
MěZ souhlasí s prodejem výše uvedeného pozemku nabyvateli s podmínkou, že v termínu do dvou let od podpisu kupní smlouvy bude provedena kolaudace prodejny elektro. V případě nesplnění této podmínky má měslo Litomyšl právo od smlouvy odstoupit, přičemž v takovém případě se smlouva od samého počátku ruší.


usnesení č. 59/97
MěZ nesouhlasí s prodejem objektu bývalé prodejny Jednoty v Kornicích, čp. 45 p. Karlíkovi, Kornice za nabídnutou cenu 600.000,-- Kč, ale žádá znovu vyhlásit obálkovou soutěž na výše uvedený objekt s výchozí cenou 700.000,-- Kč.


usnesení č. 60/97
MěZ souhlasí se zrušením částí usn. č. 18/97 a to předkupní právo na zbývající část pozemku č. 1558/8 manž. Klazarovým s tím, že tato část se nebude zatím prodávat.


usnesení č. 61/97
MěZ souhlasí se zněním zřizovacích listin základních škol, základní umělecké školy, předškolního zařízení, městského muzea, Centra sociální pomoci a Smetanova domu v Litomyšli.


usnesení č. 62/97
MěZ souhlasí s návrhem komise ve složení ing. Brýdl, Mgr. Jůzová, Mgr. Kadidlová, ing. Dvořák, na rozdělení finančních příspěvků z kapitoly 07 - ostatní kulturní činnost:

Sdružení pro pomoc mentálně postiženým Litomyšl

20.000,-

SZeRŠ - mezinárodní výměna studentů škol (Triesdorf - SRN)

10.000,-

Swingový orchestr J. Metyše

12.500,-

ZO zdravotně postižených Litomyšl

5.000,-

Kroužek Jihočechů v Litomyšli

5.000,-

Spolek přátel Růžového paloučku Újezdec

2.000,-

OÚ Vlčkov - Otvírání studánek

5.000,-

Nadace litomyšlského symfonického orchestru

15.000,-

Billiar centrum Litomyšl - turnaj "O pohár starosty"

10.000,-

Nadace festivali SL - výstava "Malování o B. Smetanovi"

10.000,-

Mužský pěvecký sbor Litomyšl

10.000,-

M. Pikna, zásobování obce Suchá

5.000,-

Okresní myslivecký spolek - střelecká soutěž "Cena města Litomyšle"

1.000,-

Celkem

110.500,-


usnesení č. 63/97
MěZ schvaluje dodatek ke směrnici "města Litomyšl k prodeji bytových domů":
 - v příloze č. 2 doplnit znění: Sleva ve výši 10 % za prodej celého domu bude poskytnuta u domu čp. 648 na ulici 9. května i v případě nedoprodání posledního bytu, který byl přidělen na dobu určitou a to do 31. 1. 1998 pí. Krejčí - usnesení MěR č. 204/97.
 - prodlužuje se platnost nabídky na koupi podílu do 31. 12. 1997 dle usnesení městského zastupitelstva č. 129/96, odst. 4.


usnesení č. 64/97
MěZ schvaluje poskytnutí půjčky ve výši 300.000,-- Kč z Fondu rozvoje bydlení pr manžele Šárku a Jindřicha Kličkovi, bytem Smetanovo nám. 24, Litomyšl, místo odstupujícího pana Knapa, Mikuleč 107.


usnesení č. 65/97
MěZ schvaluje poskytnutí půjčky ve výši 475.000,-- Kč z Fondu rozvoje bydlení pro pana Tomáše Brýdla, bytem Lidická 913, Litomyšl, místo odstupující slečny Kateřiny Pospíšilové.


usnesení č. 66/97

MěZ souhlasí se zrušením vyhlášky č. 8/95 "O zřízení parkoviště".


usnesení č. 67/97
MěZ schvaluje vyhlášku č. 1/97 "O stání automobilů v Litomyšli".


usnesení č. 68/97
MěZ schvaluje poskytnutí půjčky ve výši 150.000,-- Kč z Fondu rozvoje bydlení pro manžele Dvořákovi, bytem Komenského nám. 402, Litomyšl. Ve FRB je volných 150 tis. Kč vzhledem k tomu, že ing. Stříteská uzavřela smlouvu o tuto částku menší.


usnesení č. 69/97

MěZ souhlasí se změnou výstavby rodinných domů v lakalitě "U nemocnice" za bytové domy o třech nadzemních podlažích určených ke komerční výstavbě takto:          objekt C1 - C4 (RD) se mění na C1 - 4 (bytový dům)          objekt C5 - C7 (RD) se mění na C5 - 7 (bytový dům)          objekt C8 - C9 (Rd) se mění na C8 - 9 (bytový dům)          objekt C 10 - C 14 (RD) se mění na C 10 - C14 (bytový dům)


usnesení č. 70/97
MěZ vzalo na vědomí informaci společnosti Augur Consulting  Brno o výsledcích provedeného výzkumu veřejného mínění na téma "Litomyšl očima svých občanů".


usnesení č. 71/97
MěZ vzalo na vědomí dopis starosty zastupitelstva města Moravská Třebová týkající se sítě zdravotinckých zařízení v okrese Svitavy.


usnesení č. 72/97
MěZ vzalo na vědomí petici rodičů dětí III. základní školy ohledně nevhodných náhradních prostor při stávajícím vyučování a souhlasí s odpovědí starosty.


usnesení č. 73/97
MěZ vzalo na vědomí petici p. Taubenesta s tím, že konkrétní stanovisko městské zastupitelstvo zaujme na příštím zasedání.


usnesení č. 93/97
MěZ souhlasí s prodejem p. p. č. 43/1 o výměře 108 m2 v k. ú. Kornice. Kupní cena dle znaleckého posudku, tj. 65,10 Kč/m2, celkem 7 030,-- Kč. Kupující manž. Abrahamoci, Kornice čp. 4.


Miroslav Brýdl
starosta
Jan Janeček
zástupce starosty

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl