Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

2. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 09. 05. 1996 v sále Lidového domu v Litomyšli

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

usnesení č. 5/96

MěZ schvaluje návrh rozpočtu města Litmyšl a organizací jím řízených a založených na rok 1996 včetně příloha 1 a 2 ve výši 202.387.000,-- Kč na straně příjmů a 202.387.000,-- Kč na straně výdajů. Neinvestiční část rozpočtu činí na straně příjmů 89.334.500,-- Kč a na straně výdajů 86.808.000,-- Kč. Investiční (kapitálová) část rozpočtu činí na straně příjmů 113.052.500,-- Kč a na straně výdajů 115.579.000,-- Kč.
MěZ schvaluje provést následující změny:
 - snížit příspěvek Muzeu a galerii Litomyšl o 115.000,-- Kč
 - snížit příspěvek Informačnímu centru Litomyšl o 25.000,-- Kč
 - zvýšit příspěvek Centru sociální pomoci o 140.000,-- Kč
 - snížit dotaci od MF na dostavbu Základní školy Litomyšl U školek o 400.000,-- Kč
 - zvýšit příjmy z vydražení užívacího práva nájemních bytů o 400.000,-- Kč


usnesení č. 48/96
MěZ schválilo program jednání.


usnesení č. 49/96

MěZ schválilo tyto členy do návrhové komise:
1. Ing. Jan Janeček
2. MUDr. Jan Joukl
3. Jaromír Kroužil


usnesení č. 50/96

MěZ schválilo Vyhlášku o době a místu konání voleb.


usnesení č. 51/96
MěZ schvaluje ručení rozpočtem města na úvěr od České spořitelny a. s. Svitavy ve výši 5.300 tis. Kč poskytnutý Nadaci Smetanova Litomyšl s dobou splatnosti 2 roky. Úvěr bude použit na zastřešení II. zámeckého nádvoří pro pořádání festivalu Smetanova Litomyšl a čerpán ve dvou etapách a to v r. 1996 na zastřešení orchestřiště a jeviště a v r. 1997 na zastřešení hlediště.


usnesení č. 52/96
MěZ souhlasí s výkupem pozemku č. 76/2 o výměře 9 m2 v k. ú. Kornice pod stávající autobusovou zastávkou za dohodnutou cenu 50,--Kč/m2. Pozemek je v majetku paní Marie Burešové, bytem Vidlatá Seč čp. 92.


usnesení č. 53/96
MěZ souhlasí s prodejem pozemku p. č. 661/1 o výměře cca 118 m2 v k. ú. Litomyšl p. ing. Jiřímu Machovi za cenu 250,-- Kč/m2.


usnesení č. 54/96
MěZ souhlasí s prodejem pozemku p. p. č. 2634 o výměře 294 m2 v k. ú. Litomyšl manželům Dvořákovým, Bernardka 783, Litomyšl za cenu znaleckého posudku pro rozšíření hranice pozemku při výstavbě rodinného domku. Podmínkou prodeje je umožnění přístupu k opravám a údržbě podzemních inženýrských sítí, které se na dané parcele nacházejí, což bude zakotveno v kupní smlouvě jako věcné břemeno.


usnesení č. 55/96
MěZ souhlasí s prodejem p. p. č. 856 o výměře 1791 m2, p. p. č. 852 o výměře 1954 m2 a p. p. č. 1132 o výměře 36 m2 v k. ú. Budislav p. Joefu Renzovi, Budislav čp. 94 za cenu 10,-- Kč/m.


usnesení č. 56/96
MěZ souhlasí s výkupem pozemku od p. Josefa Maška, bytem Němčice čp. 20. Jedná se o pozemky v k. ú. Záhraď p. č. 258/2, 254/1, 269, 248 o celkové výměře 18 443 m2 za navrženou cenu 100.000,-- Kč, tj. cca 5,43 Kč/m2.


usnesení č. 57/96
MěZ souhlasí s výkupem pozemků v k. ú. Litomyšl od p. Kysilky o výměře 150 m2 a od p. Müllera o výměře 50 m2 za navrženou cenu 150,-- Kč/m2 pro oba majitele.


usnesení č. 58/96
MěZ souhlasí s odkoupením skeletu od Jednoty Svitavy. Část skeletu bude použita pro Technické služby a část pro Hasičský záchranný sbor v Litomyšli. Cena skeletu vč. DPH je 900.000,-- Kč. Výkup bude uskutečněn z navýšených příjmů městského rozpočtu eventuelně rozpočtové rezervy.


usnesení č. 59/96
MěZ souhlasí se zněním návrhu smlouvy o vzájemném započtení pohledávek z minulých let mezi firmou Senquar Litomyšl a městem Litomyšl.


usnesení č. 60/96
MěZ souhlasí s provedením delimitace Zvláštní školy v Litomyšli podle zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů ke dni 1. 1. 1997. Žádost bude podána do 30. 5. 1996 na Školský úřad Svitavy.


usnesení č. 61/96
MěZ souhlasí s předáním topného kanálu z kotelny kpt. Jaroše do Smetanova domu k obhospodařování do tepelného hospodářství Technických služeb Litomyšl.


usnesení č. 62/96
MěZ souhlasí s přijetím pozdní žádosti pí. Pajerové, bytem Litomyšl, T. G. Masaryka 805 na odkoupení bytové jednotky, ve které bydlí.


usnesení č. 63/96
MěZ souhlasí s odkladem sepsání kupní smlouvy na podíl na domě čp. 802 v ul. 9. května do 15. 7. 1996 na žádost pí. Jitky Křivánkové, bytem tamtéž.


usnesení č. 64/96
MěZ souhlasí s odkladem sepsání kupní smlouvy na bytovou jednotku do 31. 1. 1997 dle žádosti manž. Kubových, bytem ulice 9. května 804.  


usnesení č. 65/96
MěZ souhlasí se žádostí p. Beneše, bytem Komenského nám. čp. 1044 o doplnění kupní smlouvy na převod vlastnického práva k bytové jednotce č. 1044/8 o dodatek tohoto znění:"Pan Bedřich Beneš se nebude podílet na úhradě neběžných větších úprav domu jako je např. zateplení, výměna oken mimo svých. Do smlouvy zakotvit toto znění dodatku pouze pro p. Beneše a ne pro následovníka".


usnesení č. 66/96
MěZ souhlasí s převodem majetku od firmy Ladislav Könyü - Vodovody, Na Lánech 95, Litomyšl na Město Litomyšl ve výši 2.397.186,80 Kč. Jedná se o vybudovaný majetek v roce 1994 a 1995 na veřejném vodovodu a kanalizaci z odpisů svěřeného majetku města Litomyšle.


usnesení č. 67/96
MěZ souhlasí s poskytnutím finanční pomoci ve výši 20.000,-- Kč pro Nemocnici Litomyšl. Tyto prostředky získalo město od ČIŽP Havlíčkův Brod dle zákona č. 388/91 Sb., § 2, odst. 3 k účelovému využití na ochranu životního prostředí.


usnesení č. 68/96
MěZ souhlasí se stanovením nabídkové ceny při prodeji bytů a podílů na domech dle schválené směrnice včetně dodatků jako ceny definitivní.


usnesení č. 69/96

MěZ souhlasí se změnou přidělení půdní vestavby pro paní Černou (strážnice Městské policie) z čp. 825 na 815 v ul. 9. května.


usnesení č. 70/96
MěZ vzalo na vědomí stanovisko nadřízeného orgánu pro územní plánování Okresního úřadu Svitavy referátu regionálního rozvoje k územnímu plánu zóny Litomyšl - Havlíčkova a informaci o výsledku projednávání návrhu ÚPZ Litomyšl - Havlíčkova a doporučení k řešení stanovisek a připomínek.


usnesení č. 71/96
MěZ souhlasí s řešením stanovisek a připomínek při projednávání ÚPZ Litomyšl - Havlíčkova.


usnesení č. 72/96
MěZ schvaluje územní plán zóny Litomyšl - Havlíčkova ve smyslu § 26 zákona č. 262/1992 Sb., který mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění zákona č. 103/1990 Sb. a zákona č. 43/1994 Sb. a zákona č. 43/1994 Sb. a zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.


usnesení č. 73/96
MěZ ukládá odboru výstavby a územního plánování zpracovat obecně závaznou vyhlášku o závazných částech územního plánu zóny Litomyšl - Havlíčkova a zahájit říhení o stavební uzávěře v daném území na objekty, které určuje návrh územního plánu zóny v asanaci.


usnesení č. 74/96
MěZ souhlasí s podáním žádosti na kandidaturu města Litomyšl k zápisu do "Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO".


usnesení č. 75/96
MěZ souhlasí se zněním návrhu kupní smlouvy na spoluvlastnický podíl na domě uzavřené mezi městem Litomyšl a zájemci o budování půdních vestaveb na domech v majetku města. Stejné smlouvy budou uzavírány s dalšími zájemci o půdní vestavby na domech v majetku města určených následně k prodeji.


Miroslav Brýdl
starosta
Jan Janeček
zástupce starosty

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl