Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

2. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 23. 03. 1995 v Litomyšli

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

usnesení č. 42/95
MěZ schválilo program jednání.


usnesení č. 43/95
MěZ schválilo tyto členy návrhové komise:
 - ing. Janeček Jan
 - PhDr. Podařil Jiří
 - MUDr. Suk Petr


usnesení č. 44/95
MěZ souhlasí s výkupem budovy čp. 110 se stavební parcelou č. 186 v k. ú. Nedošín /prodejna/ za cenu max. 800 tis. Kč od Jednoty Svitavy.


usnesení č. 45/95
MěZ souhlasí s prodejem p. p. č. 278/21 o výměře 347 m2 - ostatní plocha u čp. 783 Litomyšl manželům Kovářovým a Vabdasovým za cenu 5,-- Kč/m2.


usnesení č. 46/95
MěZ souhlasí s výkupem nemovitostí a pozemků v Husově čtvrti (Hlubočina) pro výstavbu malobytů.


usnesení č. 47/95
MěZ souhlasí s prodejem p. p. č. 1132/6 o výměře 430 m2 v k. ú. Pohodlí manželům Faltysovým bytem Litomyšl ul. 9. května pro stavbu RD za cenu znaleckého posudku, jako jedinému zájemci s podmínkou zahájení stavby RD do dvou let.


usnesení č. 48/95
MěZ souhlasí s prodejem části parcel o výměře 25 m2 dle geom. plánu č. 984-149/94 v k. ú. Litomyšl České republice tj. Ministerstvu dopravy v Praze za předpokladu, že během zveřejnění nebude žádných připomínek za cenu 200,-- Kč/m2.


usnesení č. 49/95
MěZ souhlasí s bezúplatným převodem p. p. č. 678 o výměře 436 m2 v k. ú. Pazucha Správě a údržbě silnic Litomyšl a současně revokuje usnesení MěZ č. 69/94.


usnesení č. 50/95
MěZ souhlasí s prodejem částí p. p. č. pod silnicí na Osík Správě a údržbě silnic Litomyšl v celkové výměře 4.895 m2 za cenu dle znaleckého posudku cca
70,-- Kč/m2.


usnesení č. 51/95
MěZ souhlasí se směnou dílu a) p. p. č. 632/1 v k. ú. Litomyšl za díl b) p. p. č. 631 v k. ú. Litomyšl o výměře 12 m2 mezi městem Litomyšl a Kovopolem Litomyšl.


usnesení č. 52/95
MěZ souhlasí s odkoupením lesa od p. M. Racka bytem Litomyšl 17. listopadu a to p. p. č. 2826/2 s výměrou 3,4869 ha v k. ú. Janov za cenu 350 tis. Kč ve dvou splátkách po vyhodnocení finanční situace za I. pololetí 1995.


usnesení č. 53/95
MěZ odkládá rozhodnutí o prodeji domu čp. 591 v ul. T. G. Masaryka.


usnesení č. 54/95
MěZ projednalo výsledek hospodaření MěÚ Litomyšl, zařízení a organizací jím zřízených a založených za rok 1994 a souhlasí s vypořádáním výsledku hospodaření, který činí 6.250.000,-- Kč.


usnesení č. 55/95
MěZ projednalo a schválilo návrh rozpočtu pro MěÚ Litomyšl, zařízení a organizace jím zřízené a založené na rok 1995, ve kterém činí příjmy 157.386.000,-- Kč a výdaje činí 157.386.000,-- Kč včetně finančních prostředků od Min. kultury na památky a souhlasí s přílohami rozpočtu tj. soupisy schválených akcí v kapitolách 716 - kultura, 741 - všeobecná pokladní správa a seznamem jmenovitých staveb na kapitole 740.


usnesení č. 56/95
MěZ schválilo přijetí úvěru od České spořitelny a. s. Svitavy ve výši 9.500.000,-- Kč s dobou splatnosti 8 let, použitím na rekonstrukci II. etapy koupaliště a ručením rozpočtem města, tj. budoucími příjmy.
Schválilo 22 poslanců tj. 95,65% z celkových členů MěZ.


usnesení č. 57/95
MěZ schválilo zřízení "Centra sociální pomoci města Litomyšle" a to sloučením Domova důchodců, Pečovatelské služby v Domově a pečovatelskou službou a Klubu důchodců od 1. 5. 1995.


usnesení č. 58/95
MěZ souhlasí s rozdělením finančních prostředků z Fondu rozvoje na rok 1995 a to:

manželé Brokešovi B. Němcové 176

430.000,-- Kč

Jana Houdková Revoluční 676

400.000,-- Kč

Jana Novotná Revoluční 667

20.000,-- Kč

manželé Sedláčkovi Kornická 90

525.000,-- Kč

Pavel Lněnička Smetanovo nám. 36

395.000,-- Kč

Dalibor Šafařík U náhonu 263

70.000,-- Kč

Lenka Mišková J. Žižky 720

40.000,-- Kč

MUDr. Zdeňka Omelková Trstěnická 541

40.000,-- Kč

manželé Bulantovi V. K. Jeřábka 129

160.000,-- Kč

Martin Bureš Benátská 315

290.000,-- Kč

Ing. Jarmila Chladová Smetanovo nám. 87

130.000,-- Kč

CELKEM

2.500.000,-- Kč


usnesení č. 59/95
MěZ schválilo vklad finančních prostředků ve výši 607.152,-- Kč do LIKA Svitavy, zájmového sdružení měst a obcí okresu Svitavy. Výše uvedené prostředky byly použity na nákup 22 ks kontejnerů  na sklo, po 21 ks kontejnerů na papír a plasty, vše v objemu 1.100 litrů.


usnesení č. 60/95

MěZ odsouhlasilo souborné stanovisko k územnímu plánu zóny u nemocnice pro výstavbu sociálních bytů, domů a rodinných domků.


usnesení č. 61/95
MěZ schválilo změnu smlouvy mezi městem Litomyšl a Školkami Litomyšl spol. s. r. o. se sídlem v Litomyšli zastoupeným ing. Michalem Andrusivem.


usnesení č. 62/95
MěZ schválilo znění smlouvy o spolupráci města Litomyšle a společností Sport s. r. o. Litomyšl za účelem výstavby a provozování tělovýchovných zařízení.


usnesení č. 63/95
MěZ považuje za vhódné a seriozní, aby příspěvky politických stran zveřejňovaných ve vývěsních skříňkách byly označovány jménem přispěvatele.


Miroslav Brýdl
starosta
Jan Janeček
zástupce starosty

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl