Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

2. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 21. 06. 1994 v sále hotelu Zlatá Hvězda v Litomyšli

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

usnesení č. 27/94
MěZ souhlasí s prodejem části pozemkové parcely č. 2138/21, v k. ú. Litomyšl o výměře cca 11 m2 manželům Olivovým pro výstavbu stomatologické ordinace za cenu 300,-- Kč/m2.


usnesení č. 28/94
MěZ souhlasí s prodejem p. p. č. 54/4 o výměře 114 m2 v k. ú. Nedošín Obce Litomyšl manželům Voříškovým za cenu znaleckého posudku.


usnesení č. 29/94
MěZ souhlasí s prodejem částí p. p. č. 54/1, 54/5 a 48/4 v k. ú. Nedošín Obce Litomyšl dle geometrického plánu zpracovaného podle podmínek odboru výstavby budoucím vlastníkům prodejny Jednoty v Nedošíně.


usnesení č. 30/94
MěZ souhlasí s prodejem části p. p. č. 2429/1 v k. ú. Litomyšl vlastníkům řadových rodinných domků na Benátské ulici za cenu znaleckých posudků.


usnesení č. 31/94
MěZ souhlasí s vkladem do a. s. ČPP nebo s bezúplatným převodem STL  přípojky plynu do MŠ na ulici 17. listopadu v Litomyšli a do kotelny na Dukelské ul. do vlastnictví Českého plynárenského podniku s. p. Hradec Králové, dle výsledku jednání starosty města.


usnesení č. 32/94
MěZ souhlasí s bezúplatným převodem - darováním - p. p. č. 94 (zahrady u čp. 2 na Tomíčkově ul.) o výměře 149 m2 v k. ú. Litomyšl manželům Švehelkovým.


usnesení č. 33/94
MěZ souhlasí se zněním Dohody o smlouvě budoucí uzavřené mezi městem Litomyšl a panem Františkem Růžičkou, ve které se město Litomyšl zavazuje převést bezplatně na pana Františka Růžičku pozemek o výměře 600 m2 na Zaháji vzniklý z parcel č. 1946/2 a 1946/3. V případě, že při rozdělení těchto parcel vznikne pozemek o větší výměře, budou m2 přesahující dohodnutou výměřu panem Růžičkou proplaceny za cenu určenou znaleckým posudkem.


usnesení č. 34/94
MěZ souhlasí s prodejem domu čp. 5 na Tomíčkově ul. v Litomyšli se st. p. č.  117 o výměře 153 m2 a zahradou, p. p. č. 123 o výměře 53 m2 p. Bálskému za cenu znaleckého posudku sníženého o náklady, které do domu byly vloženy panem Bálským.


usnesení č. 35/94
MěZ souhlasí s prodejem druhé poloviny domu čp. 585 manželům Kančiovým st. za dohodnutou kupní cenu 20.000,-- Kč, která bude uhrazena v měsíčních splátkách do 31. 12. 1995.


usnesení č. 36/94
MěZ souhlasí s tím, že 2. splátka při prodeji domu čp. 109 v Budislavi ve výši 113.152.50 Kč bude uhrazena v roce 1995, změna usnesení MěZ č. 5/94.


usnesení č. 37/94
MěZ souhlasí se zněním Dodatku ke smlouvě o smlouvě budoucí ze dne 30. 10. 1992 uzavřeného mezi městem Litomyšl a První litomyšlskou stavební společností, který zavazuje město Litomyšl ke směně dalšího pozemku tak, aby byl dodržen závazek měst Litomyšl stanovený ve výše uvedené smlouvě, nebo k finančnímu vyrovnání.


usnesení č. 38/94
MěZ souhlasí s výkupem části p. p. č. 1662/1 od OÚ Svitavy (pro přestavbu expediční linky v Okrasných školkách).


usnesení č. 39/94
MěZ vyslechlo informaci měst. stavitele o investičních akcích roku 1994 a souhlasí s jejich realizací podle předloženého plánu a postupným plněním v závislosti na vyhodnocení příjmů a výdajů po 1. pololetí.


usnesení č. 40/94
MěZ vyslechlo informaci ved. finančního odboru o plnění rozpočtů k 31. 5. 1994 a souhlasí s touto zprávou.


usnesení č. 41/94
MěZ schvaluje územně hospodářské zásady pro řešení územního plánu města Litomyšle. Městské zastupitelstvo požaduje v ÚHZ zvýraznit úkol: vemezení rekreační zóny sídelního útvaru na Černé Hoře. Dále schvaluje zapracovat do územního plánu "odklonovou" komunikaci na SZ SÚ, dle zpracované studie varianta B, s tím, že severní zaústění požaduje přímo na Hlavňově. MěZ trvá na určení funkce pro území na Lánech na výstavbu rodinných domů včetně vybavenosti. MěZ souhlasí, aby na základě těchto ÚHZ byla předána objednávka ak. arch. Lubomíru Remlovi k vypracování konceptu územního plánu města. Výchozím podkladem bude vypracovaný návrh z roku 1990. MěZ požaduje, aby dopravní část územního plánu byla vypracována aktuálně dvěma zpracovateli.


usnesení č. 42/94
MěZ schvaluje předložené znění vyhlášky č. 33/94 o chovu zvířat na území města Litomyšl a integrovaných obcí.


usnesení č. 43/94

MěZ schvaluje předložené znění vyhlášky o cenové regulaci nájemného z nebytových prostor v Litomyšli.


usnesení č. 44/94
MěZ schvaluje předložené znění vyhlášky o místních poplatcích.


usnesení č. 45/94
MěZ vyslechlo informaci o návrhu vyhlášky (směrnic) č. 34/94 o prodeji bytů v majetku města Litomyšl s tím, aby si všichni členové návrh prostudovali a připravili k závěrečnému schválení na příštím zasedání MěZ v záři t. r..


usnesení č. 46/94
MěZ vyslechlo informaci o školním stravování firmy Eurest v nové škole v Litomyšli a souhlasí s uvedením systému stravování firmy Eurest do nové jídelny II. ZŠ na dobu 1 roku eventuelně na dobu neurčitou s jednoroční výpovědní lhůtou.


usnesení č. 47/94
MěZ navrhuje a schvaluje pro příští volební období počet členů MěR 7 a počet členů MěZ 23.


usnesení č. 48/94
MěZ souhlasí s bezúplatným převodem hal v Nedošíně od s. p. Potraviny Polička v rámci privatizace s. p. Potraviny Polička a souhlasí s následným prodejem. Výběrem pověřuje MěR, která stanoví kritéria prodeje.


usnesení č. 49/94
MěZ souhlasí se zárukou majetkem města Nemocnici v Litomyšli na investiční akci v hodnotě 30 mil. Kč s tím, že podpisem smlouvy pověřuje starostu města ing. Brýdla Miroslava za podmínky pozitivního vyjádření komise pověřené prověřením podkladové dokumentace. Komise se skládá z těchto členů: MUDr. Zeman, ing. Janeček Jan, ing. Tmej Jiří. Dále MěZ pověřuje MěR schválením.


usnesení č. 50/94
MěZ revokuje své usnesení č. 45/93 týkající se záruky na investiční akci firmě Mega Inn ve výši 30 mil. Kč a od záruky odstupuje z důvodů nepříznivých referencí na firmu. MěZ souhlasí s jednáním přímo firmy Mega Inn o možnosti zrušení kupní smlouvy a navrácení finančních prostředků ve výši 3 mil. Kč.


usnesení č. 52/94
MěZ vyslechlo informaci ved. odboru KHŽP o fondu rozvoje bydlení jeho struktuře i počtu žadatelů o půjčku z tohoto fondu. Ing. Chlad dále informoval o výsledku rozhodnutí výběrového řízení odborovou komisí. MěZ souhlasí s rozdělením těchto prostředků dle výsledkového řízení.


usnesení č. 53/94
MěZ souhlasí s financováním autobusové dopravy do Suché a Pazuchy kde: jeden spoj sobota dopoledne a jeden spoj neděle odpolednedo nemocnice za cenu 13.30 Kč/km. Smlouva s ČSAD bude uzavřena na dobu do konce roku 1994.


usnesení č. 54/94
MěZ vyslechlo informaci o možnosti zřízení celnice a souhlasí s jejím zřízení v areálu autobusového nádraží.


usnesení č. 55/94
MěZ schvaluje prodej neprodaných bytů v domě čp. 790 a 791 na ulici 9. května za následujících podmínek:

základní cena

193.600,-- Kč

sleva na topení

30.000,-- Kč

163.600,-- Kč

V případě platby v hotovosti další sleva 10 % tj. 16.360,-- Kč. V tom případě cena bytu 147.240,-- Kč. V případě platby postupné po 40 % v hotovosti, zbývající část zaplatit do 10 let s 10 % úrokem z této části. U bytů, které nebudou prodány zůstanou pronajaty instalují TS lokální topidla na pevná paliva (kamna).

usnesení č. 56/94
MěZ souhlasí s odkoupením manipulačního pozemku v Cerekvici nad Loučnou za předpokladu, že odbor městských lesů bude splňovat podmínky plnění rozpočtových závazků.


Miroslav Brýdl
starosta
Miloslav Kohout
zástupce starosty

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl