Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

2. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 27. 05. 1993 v kongresovém sále zámku v Litomyšli

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

usnesení č. 40/93
MěZ vyslechlo zprávu mjr. Bezdíčka, náčelníka Policie ČR a p. Karla Rjamana, zást. velitele Městské policie o stavu bezpečnosti ve městě.


usnesení č. 41/93
MěZ vyslechlo znění návrhu vyhlášky o psech a doporučuje její znovupředložení, úpravu a schválení na zasedání MěZ po vyjítí zákona o ochraně zvířat.


usnesení č. 42/93
MěZ vyslechlo a schválilo vyhlášku o použávání jízdních kol mimo komunikace a doporučuje její plošné zveřejnění do domácností a škol.


usnesení č. 43/93
MěZ vyslechlo a vzalo na vědomí zprávu vedoucího finančního odboru a aktuálním stavu plnění rozpočtu za 1. čtvrtletí 1993 a ukládá finančnímu odburu MěÚ:
 - vymáhat ode všech dlužníků poplatky z alkoholu a tabákových výrobků
 - zjistit za pomoci městské policie majitele nepřihlášených psů a vymoci poplatky ze psů.


usnesení č. 44/93
MěZ vyslechlo zprávu starosty o tom, že plovárna byla po výběrovém řízení svěřena do správy mandantáři panu Z. Hanusovi a že MěÚ bude letos dotovat nutné úpravy plovárny částkou cca 1 mil. Kč.


usnesení č. 45/93
MěZ vyslechlo zprávu o stavu veřejného výběrového řízení na domu čp. 180, 181: do výběrového řízení se přihlásily firma Mega Inn (ČR) a firma Güntner (SRN). MěZ vyslechlo referát prokuristy firma Mega Inn týkající se prezentace této firmy. Firma Güntner se nedostavila.
MěZ se po rozpravě usneslo takto:
MěZ souhlasí s prodejem domů čp. 180, 181 firmě Mega Inn za 3 mil. Kč za podmínek předložených kritérií (cena, termín zahájení stavby 1993, termín dokončení stavby 119/1995).
MěZ souhlasí s garancí města Litomyšle na tuto akci firma Mega Inn vůči bance s tím, že 1,5 % z úroků bude městu vyplaceno jako kompenzace garance. Město podpoří projekt firmy Mega Inn u záruční a rozvojové banky.


usnesení č. 46/93
MěZ souhlasí s prodejem restaurace Žabárna v Nedošíně panu Peterkovi za částku 650 tis. Kč s podmínkou předkupního práva Městskému úřadu na dobu 7 let. Městské zastupitelstvo ukládá městskému staviteli prověřit kvalitu provedených prací na této budově.


usnesení č. 47/93
MěZ vyslechlo informaci starosty o investičních akcích roku 1993 a jejich současném stavu (škola, penzion,....)


usnesení č. 48/93
MěZ vyslechlo informaci o vyhlášce o místních stavebních předpisech v městské památkové rezervaci Litomyšl. MěZ se ukládá tuto vyhlášku prostudovat a předat připomínky do dalšího zasedání MěZ.


usnesení č. 49/93
MěZ projednalo a rozhodlo o následujících majetkoprávních úkonech takto:
 - souhlasí s prodejem části pozemku č. 661/1 k. ú. Litomyšli o výměře cca 60 m2 Českému rybářskému svazu za cenu nákladů na převod
 - souhlasí s prodejem domu čp. 312 v Moravské ulici současným nájemníkům za cenu znaleckého posudku, tj. za 338.793,-- Kč.
 - souhlasí s prodejem části pozemku č. 1545/2 na výstavbu patrové garáže panu Řemínkovi a Nádvorníkovi.
 - revokuje své usnesení č. 9/93 takto: dům čp. 441 na Havlíčkově ulici prodat původním vlastníkům za cenu odhadu (188.371,-- Kč). Dům čp. 440 prodat původním vlastníkům za cenu odhadu 152.208,-- Kč a dům 439 prodat ve veřejné dražbě.
 - souhlasí s výkupem pozemků č. 200/10 a 200/11 v k. ú. Záhraď
 - souhlasí s výkupem pozemku pod halami v Nedošíně od p. Tomíčka a pí. Solařové včetně částí tvořící ostatní plochu
 - souhlasí s výkupem pozemku č. 472 (po demolici) od paní Přibylové a dalších vlastníků, tvořícího veřejné prostranství.


usnesení č. 50/93
MěZ vyslechlo informaci starosty města o stavu řešení problematiky výstavby obchodního domu v čp. 70, 71 na Smetanově nám..


usnesení č. 51/93
MěZ odsouhlasilo novelu vyhlášky o nebytových prostorách.


usnesení č. 52/93
MěZ vyslechlo informaci o podepsání smlouvy s partnerským městem S. Polo D´Enza (Itálie) a bylo vyzváno k účasti na slavnostním podepsání této smlouvy v Litomyšli v kongresovém sále zámku dne 28. 6. 1993 v 18:00 hodin.


usnesení č. 53/93
MěZ souhlasí s udělením čestného občanství města Litomyšle panu Eduardu Hakenovi, zasl. umělci.


usnesení č. 54/93

Paní Dosedělová vznesla interpelaci týkající se chovu drůbeže v domě Částkových čp. 112.


usnesení č. 55/93

Ing. Šmolík revokuje včasné dodávání podkladů pro zasedání zastupitelstva.


Miroslav Brýdl
starosta
Miloslav Kohout
zástupce starosty

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl