Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

2. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 20. 12. 1990 v Litomyšli

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

usnesení č. 4/90
MěZ vzalo na vědomí novelu vyhlášky o veřejném pořádku a ukládá: Vyhlášku doplnit a předložit na příštím zasedání MěZ.


usnesení č. 5/90
MěZ vzalo na vědomí zprávu o současné situaci a výhledu v bytovém fondu v Litomyšli.


usnesení č. 6/90
MěZ souhlasí s návrhem prodávat byty současným uživatelům a byty uvolněné (úmrtí, přestěhování) ponechat pro potřebu města k přidělení dle bytového pořadníku.


usnesení č. 7/90
MěZ souhlasí s navrženými komisemi a s jejich garanty.


usnesení č. 8/90
MěZ zvolilo zástupce do okresního shromáždění Okresního úřadu Svitavy.


usnesení č. 9/90
MěZ zvolilo podle § 36 odst. 1, písm. j, zákona 367/90 Sb. o obcích jako druhého zástupce starosty pana Miroslava Kohouta bytem Litomyšl, Trstěnická 1011.


usnesení č. 10/90
MěZ zřídilo podle § 59 odst. 1 zákona o obcích 367/90 Sb funkci tajemníka a stanovilo do této funkce pana Josefa Kopeckého bytem Litomyšl, Dukelská 910.


usnesení č. 11/90
MěZ souhlasí, aby p. Kopeckého po dobu nemoci zastupoval zástupce starosty p. Kohout, maximálně na dobu tří měsíců.


usnesení č. 12/90
MěZ souhlasí se založením samostatného státního podniku Uhelné sklady Litomyšl k 1. 7. 1990.


usnesení č. 13/90
MěZ souhlasí se změnami a doplňky dosavadního
a) hřbitovního řádu, vydaného usn. rady MěstNV s účinností od 1. 1. 1991
b) domovního řádu, vydaného vyhl. ONV Svitavy s účinností od 1. 1. 1991


usnesení č. 14/90
MěZ souhlasí s úpravou cen za odvoz TDO: pro obyvatele           120,-- Kčs
                                                           pro organizace         300,-- Kčs


usnesení č. 15/90
MěZ nesouhlasí s odprodejem popelových nádob uživatelům.


usnesení č. 16/90
MěZ souhlasí s pořízením bezdrátového počítačového videotextu, cana 79.950,-- Kčs.


usnesení č. 17/90
MěZ souhlasí se zamítavým stanoviskem ohledně odsouhlasení novely zákona o památkách a ukládá: zaslat dopis se stanoviskem ČNR


usnesení č. 18/90

MěZ ukládá: zaslat návrh města Litomyšle ČNR k přípravě zákona o majetku měst a obcí.


usnesení č. 19/90
MěZ doporučilo prověřit právníkem zřízení komanditní společnosti Stavopres na místo zaniklé Samostatné provozovny.


usnesení č. 20/90
MěZ ukládá: zaslat dopis p. Škavradovi a pí. M Mládkové ohledně využití Piaristického kostela v Litomyšli.


usnesení č. 21/90
MěZ ukládá: zaslat dopis Státním lesů Lanškroun a Polička se zákazem těžby v lesech patřících městu.


usnesení č. 22/90
MěZ souhlasí, s návrhem, aby na akci - Zpíváme koledy, konané dne 24. 12. 1990 byla umístěna pokladnice a výnos byl určen pro vybudování kaple v nemocnici. Klíč převezme pí. Bělohradská.


usnesení č. 23/90
MěZ souhlasí s plánem MěR a MěZ na I. čtvrtletí 1991
MěR:
7. 1. 1991
24. 1. 1991 - rozšířená
11. 2. 1991
18. 3. 1991

MěZ:
28. 2. 1991


usnesení č. 24/90
MěZ souhlasí s přeložením termínu zpracování statutu MÚ, organizačního řádu a jednacího řádu na 24. 1. 1991.


Miroslav Brýdl
starosta
Miroslav Brýdl
starosta

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl