Než budete pokračovat: stručně o cookies, které používají naše webové stránky

Cookies jsou malé soubory ukládané do Vašeho prohlížeče, které běžně používá většina webových stránek. Jsou užitečné pro Vás i pro nás.

Na našich stránkách využíváme cookies nezbytné k zajištění funkčnosti webu, analytické cookies ke sběru a vyhodnocení dat ve službě Google Analytics na anonymní bázi a cookies služby YouTube, protože si na našem webu můžete přehrát videa nahrána primárně na YouTube.

Abychom mohli zajistit efektivní a příjemné fungování našeho webu, prosíme Vás o jejich povolení. Jak spravujeme Vaše osobní údaje a jaké cookies používáme, si můžete přečíst zde.


Vyhledat na webu
zavřít
EN / DE / PL / FR
Vyhledávat na webu
fr pl de en ua

1. zasedání Zastupitelstva Města Litomyšle konaného dne 24. 02. 2022 v Zámecké jízdárně v Litomyšli

UPOZORNĚNÍ
Osobní údaje v zápisech a usneseních zastupitelstva města podléhají režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Z výše uvedených důvodů je zveřejněna upravená verze těchto dokumentů. Osobní údajů jsou v této verzi  anonymizovány, případně je rozsah zpřístupňovaných osobních údajů omezen.

 

Zastupitelstvo města Litomyšl - zápis ze zasedání ze dne 24. 02. 2022 (formát pdf, velikost 1,56 MB)

usnesení č. 1/22

ZaM schválilo program jednání.


usnesení č. 2/22

ZaM schvaluje návrhovou komisi ve složení:- p. Radomil Kašpar- p. David Edlman- pí Dana Kmošková


usnesení č. 3/22

ZaM určuje zapisovatelem pí Miroslavu Kubešovou a ověřovateli zápisu p. Miroslava Hájka a p. Michala Kortyše.


usnesení č. 4/22

ZaM odsuzuje ruskou agresi na Ukrajině, která nebezpečně připomíná nespravedlnosti, jimž muselo čelit Československo na sklonku 30. a 60. let minulého století. ZaM podporuje ukrajinskou svrchovanost a územní celistvost v hranicích uznávaných mezinárodním společenstvím. 


usnesení č. 5/22

ZaM souhlasí se směnou p. p. č. 1955/4 orná půda o výměře 68 m2, p. p. č. 2017/15 ostatní plocha o výměře 90 m2 a p. p. č. 2017/16 ostatní plocha o výměře 152 m2 v katastrálním území Litomyšl ve vlastnictví ***** za p. p. č. 290/13 ostatní plocha o výměře 229 m2 a p. p. č. 328/56 orná půda o výměře 81 m2 oddělené podle geometrického plánu č. 607-68/2021 v katastrálním území Lány u Litomyšle. Směna pozemků o stejné výměře bez doplatku. Pozemky ***** pod protierozní cestou do Kornic a příkopem budou směněny za pozemky města navazující na jeho pozemek s RD.


usnesení č. 6/22

ZaM nesouhlasí s prodejem p. p. č. 110 zahrada o výměře 84 m2 v katastrálním území Litomyšl. Žadatelé *****. Stavební komise rady města a rada města prodej nedoporučují. Pozemek si Město Litomyšl ponechalo při prodeji sousedního pozemku a domu záměrně za účelem umožnění přístupu k zadním traktům domů na Havlíčkově ulici.


usnesení č. 7/22

ZaM souhlasí s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu p. p. č. 2395/5 ostatní plocha o výměře 120 m2 a p. p. č. 2508/9 ostatní plocha o výměře 288 m2 v katastrálním území Litomyšl do vlastnictví Města Litomyšl s Pardubickým krajem, IČ 70892822, Komenského náměstí 125, Pardubice. Jedná se o pozemky pod veřejnou zelení v ulici Kpt. Jaroše. Podmínkou převodu je schválení a podpis souhlasného prohlášení mezi Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 a Pardubickým krajem a převod těchto pozemků do vlastnictví kraje.


usnesení č. 8/22

ZaM souhlasí se směnou dílu "a" o výměře 1 m2 odděleného z p. p. č. 765 zahrada a dílů "b+c+d" o celkové výměře 3 m2 oddělených z p. p. č. 3236/5 ostatní plocha podle geometrického plánu č. 3137-219/2021 v katastrálním území Litomyšl ve vlastnictví města za díly " f+g" o celkové výměře 1 m2 oddělené z p. p. č. 3236/6 ostatní plocha podle stejného geometrického plánu ve vlastnictví Sboru Církve bratrské v Litomyšl, IČ 65687523, se sídlem Moravská 1222, 570 01 Litomyšl. Jedná se o vypořádání po zaměření skutečného stavu objektu vzduchotechniky u Nového kostela. Směna malých dílů pozemků bez doplatku.


usnesení č. 9/22

ZaM souhlasí s prodejem p. p. č. 228/32 trvalý travní porost o výměře 582 m2 v katastrálním území Lány u Litomyšle. Kupní cena 2.787,- Kč/m2 plus 21% DPH, tj. celkem 1,962.661,- Kč včetně DPH. Podmínky prodeje dle vzorové kupní smlouvy v příloze č. 1/MJ/1Z/2022. Při prodeji bude zřízena výhrada zpětné koupě a předkupní právo. Kupující ***** Kupující jsou dále povinni společně s kupní cenou složit zálohu na smluvní pokutu ve výši 350,- Kč/m2 prodávaného pozemku, tj. celkem 203.700,- Kč. Pokud kupující splní všechny povinnosti, obdrží v plné výši uhrazenou zálohu na smluvní pokutu po dokončení stavby pro bydlení zpět. Pokud kupující povinnosti nesplní a stavbu pro bydlení ve lhůtě nedokončí, bude povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 350,- Kč/m2 prodávaného pozemku a záloha na smluvní pokutu mu tedy nebude vrácena.


usnesení č. 10/22

ZaM souhlasí s prodejem p. p. č. 228/33 trvalý travní porost o výměře 513 m2 v katastrálním území Lány u Litomyšle. Kupní cena 2.787,- Kč/m2 plus 21% DPH, tj. celkem 1,729.975,- Kč včetně DPH. Podmínky prodeje dle vzorové kupní smlouvy v příloze č. 1/MJ/1Z/2022. Při prodeji bude zřízena výhrada zpětné koupě a předkupní právo. Kupující ***** Kupující jsou dále povinni společně s kupní cenou složit zálohu na smluvní pokutu ve výši 350,- Kč/m2 prodávaného pozemku, tj. celkem 179.550,- Kč. Pokud kupující splní všechny povinnosti, obdrží v plné výši uhrazenou zálohu na smluvní pokutu po dokončení stavby pro bydlení zpět. Pokud kupující povinnosti nesplní a stavbu pro bydlení ve lhůtě nedokončí, bude povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 350,- Kč/m2 prodávaného pozemku a záloha na smluvní pokutu mu tedy nebude vrácena.


usnesení č. 11/22

ZaM souhlasí s prodejem p. p. č. 228/34 trvalý travní porost o výměře 513 m2 v katastrálním území Lány u Litomyšle. Kupní cena 2.787,- Kč/m2 plus 21% DPH, tj. celkem 1,729.975,- Kč včetně DPH. Podmínky prodeje dle vzorové kupní smlouvy v příloze č. 1/MJ/1Z/2022. Při prodeji bude zřízena výhrada zpětné koupě a předkupní právo. Kupující*****. Kupující jsou dále povinni společně s kupní cenou složit zálohu na smluvní pokutu ve výši 350,- Kč/m2 prodávaného pozemku, tj. celkem 179.550,- Kč. Pokud kupující splní všechny povinnosti, obdrží v plné výši uhrazenou zálohu na smluvní pokutu po dokončení stavby pro bydlení zpět. Pokud kupující povinnosti nesplní a stavbu pro bydlení ve lhůtě nedokončí, bude povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 350,- Kč/m2 prodávaného pozemku a záloha na smluvní pokutu mu tedy nebude vrácena.


usnesení č. 12/22

ZaM souhlasí s prodejem p. p. č. 228/36 trvalý travní porost o výměře 515 m2 v katastrálním území Lány u Litomyšle. Kupní cena 2.787,- Kč/m2 plus 21% DPH, tj. celkem 1,736.719,- Kč včetně DPH. Podmínky prodeje dle vzorové kupní smlouvy v příloze č. 1/MJ/1Z/2022. Při prodeji bude zřízena výhrada zpětné koupě a předkupní právo. Kupující*****. Kupující jsou dále povinni společně s kupní cenou složit zálohu na smluvní pokutu ve výši 350,- Kč/m2 prodávaného pozemku, tj. celkem 180.250,- Kč. Pokud kupující splní všechny povinnosti, obdrží v plné výši uhrazenou zálohu na smluvní pokutu po dokončení stavby pro bydlení zpět. Pokud kupující povinnosti nesplní a stavbu pro bydlení ve lhůtě nedokončí, bude povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 350,- Kč/m2 prodávaného pozemku a záloha na smluvní pokutu mu tedy nebude vrácena.


usnesení č. 13/22

ZaM souhlasí s prodejem p. p. č. 228/37 trvalý travní porost o výměře 661 m2 v katastrálním území Lány u Litomyšle. Kupní cena 2.787,- Kč/m2 plus 21% DPH, tj. celkem 2,229.070,- Kč včetně DPH. Podmínky prodeje dle vzorové kupní smlouvy v příloze č. 1/MJ/1Z/2022. Při prodeji bude zřízena výhrada zpětné koupě a předkupní právo. Kupující ***** Kupující jsou dále povinni společně s kupní cenou složit zálohu na smluvní pokutu ve výši 350,- Kč/m2 prodávaného pozemku, tj. celkem 231.350,- Kč. Pokud kupující splní všechny povinnosti, obdrží v plné výši uhrazenou zálohu na smluvní pokutu po dokončení stavby pro bydlení zpět. Pokud kupující povinnosti nesplní a stavbu pro bydlení ve lhůtě nedokončí, bude povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 350,- Kč/m2 prodávaného pozemku a záloha na smluvní pokutu mu tedy nebude vrácena.


usnesení č. 14/22

ZaM souhlasí s prodejem p. p. č. 228/39 trvalý travní porost o výměře 499 m2 v katastrálním území Lány u Litomyšle. Kupní cena 2.787,- Kč/m2 plus 21% DPH, tj. celkem 1,682.763,- Kč včetně DPH. Podmínky prodeje dle vzorové kupní smlouvy v příloze č. 1/MJ/1Z/2022. Při prodeji bude zřízena výhrada zpětné koupě a předkupní právo. Kupující*****. Kupující jsou dále povinni společně s kupní cenou složit zálohu na smluvní pokutu ve výši 350,- Kč/m2 prodávaného pozemku, tj. celkem 174.650,- Kč. Pokud kupující splní všechny povinnosti, obdrží v plné výši uhrazenou zálohu na smluvní pokutu po dokončení stavby pro bydlení zpět. Pokud kupující povinnosti nesplní a stavbu pro bydlení ve lhůtě nedokončí, bude povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 350,- Kč/m2 prodávaného pozemku a záloha na smluvní pokutu mu tedy nebude vrácena.


usnesení č. 15/22

ZaM souhlasí s prodejem p. p. č. 228/40 trvalý travní porost o výměře 639 m2 v katastrálním území Lány u Litomyšle. Kupní cena 2.787,- Kč/m2 plus 21% DPH, tj. celkem 2,154.881,- Kč včetně DPH. Podmínky prodeje dle vzorové kupní smlouvy v příloze č. 1/MJ/1Z/2022. Při prodeji bude zřízena výhrada zpětné koupě a předkupní právo. Kupující***** Kupující jsou dále povinni společně s kupní cenou složit zálohu na smluvní pokutu ve výši 350,- Kč/m2 prodávaného pozemku, tj. celkem 223.650,- Kč. Pokud kupující splní všechny povinnosti, obdrží v plné výši uhrazenou zálohu na smluvní pokutu po dokončení stavby pro bydlení zpět. Pokud kupující povinnosti nesplní a stavbu pro bydlení ve lhůtě nedokončí, bude povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 350,- Kč/m2 prodávaného pozemku a záloha na smluvní pokutu mu tedy nebude vrácena.


usnesení č. 16/22

ZaM souhlasí s prodejem p. p. č. 228/41 trvalý travní porost o výměře 540 m2 v katastrálním území Lány u Litomyšle. Kupní cena 2.787,- Kč/m2 plus 21% DPH, tj. celkem 1,821.026,- Kč včetně DPH. Podmínky prodeje dle vzorové kupní smlouvy v příloze č. 1/MJ/1Z/2022. Při prodeji bude zřízena výhrada zpětné koupě a předkupní právo. Kupující ***** Kupující jsou dále povinni společně s kupní cenou složit zálohu na smluvní pokutu ve výši 350,- Kč/m2 prodávaného pozemku, tj. celkem 189.000,- Kč. Pokud kupující splní všechny povinnosti, obdrží v plné výši uhrazenou zálohu na smluvní pokutu po dokončení stavby pro bydlení zpět. Pokud kupující povinnosti nesplní a stavbu pro bydlení ve lhůtě nedokončí, bude povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 350,- Kč/m2 prodávaného pozemku a záloha na smluvní pokutu mu tedy nebude vrácena.


usnesení č. 17/22

ZaM souhlasí s prodejem p. p. č. 228/55 orná půda o výměře 892 m2 v katastrálním území Lány u Litomyšle. Kupní cena 2.787,- Kč/m2 plus 21% DPH, tj. celkem 3,008.065,- Kč včetně DPH. Podmínky prodeje dle vzorové kupní smlouvy v příloze č. 1/MJ/1Z/2022. Při prodeji bude zřízena výhrada zpětné koupě a předkupní právo. Kupující *****. Kupující jsou dále povinni společně s kupní cenou složit zálohu na smluvní pokutu ve výši 350,- Kč/m2 prodávaného pozemku, tj. celkem 312.200,- Kč. Pokud kupující splní všechny povinnosti, obdrží v plné výši uhrazenou zálohu na smluvní pokutu po dokončení stavby pro bydlení zpět. Pokud kupující povinnosti nesplní a stavbu pro bydlení ve lhůtě nedokončí, bude povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 350,- Kč/m2 prodávaného pozemku a záloha na smluvní pokutu mu tedy nebude vrácena.


usnesení č. 18/22

ZaM souhlasí s prodejem p. p. č. 228/42 trvalý travní porost o výměře 614 m2 v katastrálním území Lány u Litomyšle. Kupní cena 2.787,- Kč/m2 plus 21% DPH, tj. celkem 2,070.574,- Kč včetně DPH. Podmínky prodeje dle vzorové kupní smlouvy v příloze č. 1/MJ/1Z/2022. Při prodeji bude zřízena výhrada zpětné koupě a předkupní právo. Kupující ***** Kupující jsou dále povinni společně s kupní cenou složit zálohu na smluvní pokutu ve výši 350,- Kč/m2 prodávaného pozemku, tj. celkem 214.900,- Kč. Pokud kupující splní všechny povinnosti, obdrží v plné výši uhrazenou zálohu na smluvní pokutu po dokončení stavby pro bydlení zpět. Pokud kupující povinnosti nesplní a stavbu pro bydlení ve lhůtě nedokončí, bude povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 350,- Kč/m2 prodávaného pozemku a záloha na smluvní pokutu mu tedy nebude vrácena.


usnesení č. 19/22

ZaM souhlasí s prodejem p. p. č. 228/43 trvalý travní porost o výměře 520 m2 v katastrálním území Lány u Litomyšle. Kupní cena 2.787,- Kč/m2 plus 21% DPH, tj. celkem 1,753.580,- Kč včetně DPH. Podmínky prodeje dle vzorové kupní smlouvy v příloze č. 1/MJ/1Z/2022. Při prodeji bude zřízena výhrada zpětné koupě a předkupní právo. Kupující ***** Kupující jsou dále povinni společně s kupní cenou složit zálohu na smluvní pokutu ve výši 350,- Kč/m2 prodávaného pozemku, tj. celkem 182.000,- Kč. Pokud kupující splní všechny povinnosti, obdrží v plné výši uhrazenou zálohu na smluvní pokutu po dokončení stavby pro bydlení zpět. Pokud kupující povinnosti nesplní a stavbu pro bydlení ve lhůtě nedokončí, bude povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 350,- Kč/m2 prodávaného pozemku a záloha na smluvní pokutu mu tedy nebude vrácena.


usnesení č. 20/22

ZaM souhlasí s prodejem p. p. č. 228/47 trvalý travní porost o výměře 523 m2 v katastrálním území Lány u Litomyšle. Kupní cena 2.787,- Kč/m2 plus 21% DPH, tj. celkem 1,763.697,- Kč včetně DPH. Podmínky prodeje dle vzorové kupní smlouvy v příloze č. 1/MJ/1Z/2022. Při prodeji bude zřízena výhrada zpětné koupě a předkupní právo. Kupující ***** Kupující jsou dále povinni společně s kupní cenou složit zálohu na smluvní pokutu ve výši 350,- Kč/m2 prodávaného pozemku, tj. celkem 183.050,- Kč. Pokud kupující splní všechny povinnosti, obdrží v plné výši uhrazenou zálohu na smluvní pokutu po dokončení stavby pro bydlení zpět. Pokud kupující povinnosti nesplní a stavbu pro bydlení ve lhůtě nedokončí, bude povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 350,- Kč/m2 prodávaného pozemku a záloha na smluvní pokutu mu tedy nebude vrácena.


usnesení č. 21/22

ZaM souhlasí s prodejem p. p. č. 228/50 trvalý travní porost o výměře 472 m2 v katastrálním území Lány u Litomyšle. Kupní cena 2.787,- Kč/m2 plus 21% DPH, tj. celkem 1,591.711,- Kč včetně DPH. Podmínky prodeje dle vzorové kupní smlouvy v příloze č. 1/MJ/1Z/2022. Při prodeji bude zřízena výhrada zpětné koupě a předkupní právo. Kupující ***** Kupující jsou dále povinni společně s kupní cenou složit zálohu na smluvní pokutu ve výši 350,- Kč/m2 prodávaného pozemku, tj. celkem 165.200,- Kč. Pokud kupující splní všechny povinnosti, obdrží v plné výši uhrazenou zálohu na smluvní pokutu po dokončení stavby pro bydlení zpět. Pokud kupující povinnosti nesplní a stavbu pro bydlení ve lhůtě nedokončí, bude povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 350,- Kč/m2 prodávaného pozemku a záloha na smluvní pokutu mu tedy nebude vrácena.


usnesení č. 22/22

ZaM souhlasí s prodejem p. p. č. 228/51 trvalý travní porost o výměře 481 m2 v katastrálním území Lány u Litomyšle. Kupní cena 2.787,- Kč/m2 plus 21% DPH, tj. celkem 1,622.062,- Kč včetně DPH. Podmínky prodeje dle vzorové kupní smlouvy v příloze č. 1/MJ/1Z/2022. Při prodeji bude zřízena výhrada zpětné koupě a předkupní právo. Kupující ***** Kupující jsou dále povinni společně s kupní cenou složit zálohu na smluvní pokutu ve výši 350,- Kč/m2 prodávaného pozemku, tj. celkem 168.350,- Kč. Pokud kupující splní všechny povinnosti, obdrží v plné výši uhrazenou zálohu na smluvní pokutu po dokončení stavby pro bydlení zpět. Pokud kupující povinnosti nesplní a stavbu pro bydlení ve lhůtě nedokončí, bude povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 350,- Kč/m2 prodávaného pozemku a záloha na smluvní pokutu mu tedy nebude vrácena.


usnesení č. 23/22

ZaM souhlasí s prodejem p. p. č. 228/54 trvalý travní porost o výměře 509 m2 v katastrálním území Lány u Litomyšle. Kupní cena 2.787,- Kč/m2 plus 21% DPH, tj. celkem 1,716.485,- Kč včetně DPH. Podmínky prodeje dle vzorové kupní smlouvy v příloze č. 1/MJ/1Z/2022. Při prodeji bude zřízena výhrada zpětné koupě a předkupní právo. Kupující *****. Kupující jsou dále povinni společně s kupní cenou složit zálohu na smluvní pokutu ve výši 350,- Kč/m2 prodávaného pozemku, tj. celkem 178.150,- Kč. Pokud kupující splní všechny povinnosti, obdrží v plné výši uhrazenou zálohu na smluvní pokutu po dokončení stavby pro bydlení zpět. Pokud kupující povinnosti nesplní a stavbu pro bydlení ve lhůtě nedokončí, bude povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 350,- Kč/m2 prodávaného pozemku a záloha na smluvní pokutu mu tedy nebude vrácena.


usnesení č. 24/22

ZaM souhlasí s prodejem spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/3 vzhledem k celku na st. p. č. 497/2 zastavěná plocha o výměře 6 m2 v katastrálním území Záhraď. Kupující *****. Jedná se o pozemek pod částí garáže u rodinného domu č.p. 151. Kupní cena ve výši 610 Kč/m2, tj. celkem ve výši 1.220,- Kč. Stavební komise rady města a rada města doporučují prodej. 


usnesení č. 25/22

ZaM se seznámilo s nabídkami společnosti Kubík a.s. a manželů Kučerových, které město obdrželo na základě zveřejnění záměru prodeje st. p. č. 772 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 732 m2, jejíž součástí je budova občanské vybavenosti č. p. 508, v katastrálním území Litomyšl, p. p. č. 483/1 ostatní plocha o výměře 377 m2, p. p. č. 483/2 ostatní plocha o výměře 39 m2 v katastrálním území Litomyšl a p. p. č. 20/1 ostatní plocha o výměře 1 541 m2, p. p. č. 22/2 ostatní plocha o výměře 32 m2 a p. p. č. 23/2 ostatní plocha o výměře 34 m2 v katastrálním území Záhraď za účelem přestavby, rekonstrukce či jiného zhodnocení budovy Kláry dle zadávacích podmínek. 


usnesení č. 26/22

ZaM vzalo na vědomí „Petice za záchranu genia loci zámeckého návrší v Litomyšli" ze dne 22. 2. 2022.


usnesení č. 27/22

ZaM bere na vědomí zápis ze schůzky finančního výboru ze dne 14. 2. 2022 (příloha 01/FV/01Z/2022).


usnesení č. 28/22

ZaM bere na vědomí rozpočtová opatření č. 10/2021 a 110/2021 (poslední rozpočtová opatření roku 2021, příloha 01/FIN/01Z/2022), která schválila RaM dne 12. 1. 2022 usnesením č. 22/22, a to v souladu s usnesením ZaM č. 180/18.


usnesení č. 29/22

ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2022 (příloha 02/FIN/01Z/2022) a stanoví tyto závazné ukazatele:- zapojení zdrojů z roku 2021 .......... 85.938,22 tis. Kč- zůstatek rozpočtových prostředků a účelových fondů k 31.12.2022 …….. 8.017,18 tis. Kč- objem výdajů na jednotlivých kapitolách po provedených změnách dle přílohy 02/FIN/01Z/2022.Dále ZaM schvaluje rozpočtové opatření č. 101/2022 (příloha 02/FIN/01Z/2022).Výnosy podnikatelské činnosti ....... 135.525 tis. KčNáklady podnikatelské činnosti ...… 94.704 tis. KčHospodářský výsledek .........… 40.821 tis. KčZávazným ukazatelem v hospodářské činnosti je hospodářský výsledek kapitol (příloha 02/FIN/01Z/2022).


usnesení č. 30/22

ZaM souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 200.000 Kč Farní charitě Litomyšl, Bělidla 392, Litomyšl, IČ: 47489839 na podporu služeb Humanitární pomoci a Respitní péče Jindra. Hrazeno z rozpočtové kapitoly 08. ZaM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.


usnesení č. 31/22

ZaM souhlasí se zvýšením dotace na pořádání 64. ročníku Národního festivalu Smetanova Litomyšl z 2 mil. Kč na 2,2 mil. Kč. Příjemcem dotace je Smetanova Litomyšl o.p.s. (zastoupená Janem Piknou, Jiráskova 133, Litomyšl, IČ: 259 18 206).


usnesení č. 32/22

ZaM souhlasí se zvýšením dotace na provoz a propagaci zámeckého sklepení se stálou expozicí soch Olbrama Zoubka a srdcem pro Václava Havla z 40 na 100 tisíc Kč. Příjemcem dotace je Smetanova Litomyšl o.p.s. (zastoupená Janem Piknou, Jiráskova 133, Litomyšl, IČ: 259 18 206).


usnesení č. 33/22

ZaM souhlasí s poskytnutím účelových dotací z kapitoly 06, org. 0218, dle přílohy č. 01/KCR/01Z/2022. ZaM souhlasí s uzavřením veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle organizační směrnice č. 6/2019 s fyzickými a právnickými osobami uvedenými v této příloze a pověřuje starostu města podpisem těchto smluv.


usnesení č. 34/22

ZaM souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 400.000 Kč na rekonstrukci objektu bývalé tiskárny Augusta (střecha, sanační práce a další) s tím, že 200 tis. Kč bude poskytnuto v roce 2022 a 200 tis. Kč bude poskytnuto v roce 2023. Jedná se o povinný 10ti procentní podíl města při obnově památky v rámci Programu regenerace MKČR. Příjemcem dotace jsou *****. ZaM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.


usnesení č. 35/22

ZaM vydává Obecně závaznou vyhlášku města Litomyšle č. 01/2022, o nočním klidu v roce 2022 (příloha č. 01/TAJ/01Z/2022).


usnesení č. 36/22

ZaM souhlasí s odložením projednání návrhů na změnu územního plánu města č. Z6-12, Z6-14 až 17 na zasedání ZaM 21. 4. 2022.


Daniel Brýdl
starosta
Radomil Kašpar
místostarosta

 
Odběr novinek Youtube Litomyšl